***หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Multi Skills ตามหนังสือที่ ศธ 04271/ว2780 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557***

หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    1. Importance of learning different languages.
    2. How technology changes life.
    3. The most interesting place in my hometown.
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   1. Why it is important for teenagers to protect the environment.
   2. How can we continue learning outside school?
   3. Effects of social media on teenagers.

หัวข้อการแข่งขัน Multi Skills
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "The more you learn, the better life you get"

การเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ Picture Dictation -ดินสอนสี ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 11:08 น.