รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 18 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรีประภา  เรือนเพ็ง
 
1. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายนิรวิทย์  เพ็งยิ้ม
 
1. นางสาววรรณา  อารีรบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวสุนิศา  สหุนาฬุ
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  มาสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจิมจันทร์
 
1. นางปรีดาวรรณ์  สุริสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงสุวารี  สิงห์ลอ
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวใบเฟริ์น  พงษ์มา
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  เนียมหวาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ดำเนิน
 
1. นางสาวสมหมาย  นารถพินิจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ถาวร
 
1. นางกัญญาณี  ธวัชบัณฑิต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงอัฐชาวดี  สภานุชาต
 
1. นางสาวไพศาล  อิ่มแก่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายสาุรวุธ  วาจูอิน
 
1. นางสาวเบญจรงค์  สนธิทิม
 
11 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  วิริยะไกรศรีกุล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เอี่ยมแย้ม
3. เด็กหญิงมนัญชยา  สุพลอย
 
1. นางศิริลักษณ์  ชาญเชี่ยว
2. นางอภิญญา  ด่อนดี
 
12 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์วัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์จีน
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แก้วแวว
 
1. นายสมภพ  วัดพาน
2. นางสาวชฎาพร  หนองหลวง
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญธร  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวมินตา  นาคกล่ำ
3. นางสาวเสาวภาคย์  ง้อมเขียว
 
1. นางอภิญญา  ด่อนดี
2. นางศิริลักษณ์  ชาญเชี่ยว
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวนาถสุดา  เนียมสวน
2. นางสาวภัสนันท์  ประมูล
3. นางสาวโยธกา  พรมฟัก
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองหล่อ
2. นายสมภพ  วัดพาน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิมแก้ว
2. เด็กหญิงธนลวรรณ  ทองผามงคล
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  คำภา
2. นายสุนทร  ชตาเริกษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  รอดเจริญ
2. นางสาวนันท์ธิญา  ประทุมทอง
 
1. นายสุนทร  ทรัพย์สุริต
2. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองหล่อ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชิดตะวัน  คงไทย
2. นางสาวอคิราภ์  ทรัพย์ประชา
 
1. นายสุนทร  ชตาเริกษ์
2. นางสาวทิพยาภรณ์  คำภา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนกร  อุดมวรรัตน์
 
1. นายจเร  หินแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ปึ้ง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วจุฬา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญรอด
 
1. นางนุชจรี  หลำใจซื่อ
2. นางหฤทัย  เทพปัน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยแสงแก้ว
2. เด็กหญิงทองตระการ  กายะชาติ
3. เด็กหญิงอรทัย  เนื่องชุมพล
 
1. นางสาวภัคจิรา  พุ่มพวง
2. นางรุ่งศรี  พิมพ์สอน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ขุนแขวง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชอบธรรม
3. เด็กหญิงโชติกา  ปรารมภ์
 
1. นายอาทิตย์  พลอาจ
2. นางสาวสุพรรษา  นามราช
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  หล่อเทียนชัย
2. เด็กชายพัทรพล  จตุรภาค
3. เด็กชายอาทิตย์  มาน้อย
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
2. นางสุจิตรา  ตะติยะ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวปาลิดา  แสนบุญมา
2. นางสาวพรสวรรค์  เสือสิงห์
3. นางสาวพุทธมนต์  ภูวิชิต
 
1. นายอาทิตย์  พลอาจ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนริศรินทร์  พันอ้น
2. นางสาวศศิวิมล  สมดี
3. นางสาวสาวิตรี  บุญธรรม
 
1. นางสาวชลพรรธน์  กุลศรีวรเมศร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีวิชัยลำพันธ์
2. เด็กชายสุพัฒชัย  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวนันชลี  ไร่นุ่น
2. นางสาวศิลาพร  อินไผ่
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ทนงค์
2. นายศุภกร  มีแจ้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
2. นางสาวบุปผา  ทุ่งพรวญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  ครุธพันธ์
2. นายวัฒนพงศ์  อันทะสา
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
2. นางสุจิตรา  ตะติยะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อิ่มอกใจ
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายวีระชัย  เลิศบุญการกิจ
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายนพวิทย์  รัตณะวรรณ
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  ชัยพิทักษ์
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ประทีปจรัส
 
1. นางสุวรรณา  ป้อมใย
2. นางเกศินี  พงษ์พันธุ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หมวกทอง
2. เด็กหญิงธนภัทร  ศิริสาการ
3. เด็กหญิงพัชราพร  ธงชัย
 
1. นางจุฑามาศ  เจตน์กสิกิจ
2. นางยุพา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  ก๊กตระกูล
2. นายนนท์ปวิธ  ร่มสุข
3. นายนันทวัฒน์  ภิญโญ
 
1. นายไพบูลย์  ธนูชัย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  คำตีด
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภัคนันท์  เตธทวีทรัพย์
2. นางสาวมัณฑนา  มั่นเขตวิทย์
3. นางสาวอรไพลิน  เทพยุหะ
 
1. นางสาวสวรรยา  จันทร์พุฒ
2. นางสาวนงนุช  ชีวะโต
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เสือเจริญ
2. เด็กหญิงอภิสรา  สังมิ
3. เด็กหญิงเกศกนก  เวทสุวรรณ์
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางศิริพร  เกตุเจริญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงกรกนก   กล่อมปัญญา
2. เด็กหญิงทักษพร   กองเมือง
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  จุลกิ่ง
 
1. นายสมโภชน์   แก้วเทียน
2. นางสาวกีรติกา   ชูศิลป์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ธะนีวรรณ์
2. นางสาวจตุรพร  โฉมตระการ
3. นางสาวทิพวรรณ  ปิ่นมณี
 
1. นางชลธิชา  เต๋าทอง
2. นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวณัฏฐา  พลอยศรี
2. นายนพพล  ยินดีสุข
3. นางสาวรักษมล  หงษ์ทอง
 
1. นายยุทธนา  หงสไกร
2. นางนันทวัน  หงสไกร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  น่วมอินทร์
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุษย์ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงศิวพร  เรืองชัยศิวเวท
 
1. นางสาวนงนุช  ชีวะโต
2. นางรุ่งฤดี  มโนรัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเพิ่ม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จอมคีรี
3. เด็กชายสันติภาพ  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิ์แนม
2. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายชนินทร์  พุ่มพวง
2. นายปฏิภัทร์  ใจอยู่
3. นายประเสริฐ  เต็มใบหยก
 
1. นางสาวนิโลบล  เหล่าเขตกิจ
2. นางสาวตวงรัตน์  อ้นอิน
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกันตรัตน์  ชัยนาง
2. นางสาวจิตตราภรณ์  บุญดี
3. นางสาวสุวิมล  วานิลทิพย์
 
1. นางนุชนาท  สิงหา
2. นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เอี้ยนไธสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์คง
3. เด็กชายพัฒนพล  จวนสาง
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ทับแคลน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี  โสภา
2. เด็กหญิงชลิดา  ไทยขำ
3. เด็กหญิงเอื้องทิพย์  คงชาติไทย
 
1. นายปริญญา  อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  แก้วโต
2. นางสาวทาริกา  ชายทวีป
3. นายวันชนะ  ฤกษ์ทวี
 
1. นางสาวกนกรวี  วาฤทธิ์
2. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชยพร  ธัชยะพงษ์
2. นางสาวปรียภัสร์  ศิริพงษ์
3. นายภานุเดช  กาฬภักดี
 
1. นางกุลรวี  ขาวสง่า
2. นางสาวพิมพ์วรีย์  โมเทียน
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  สารีดี
2. เด็กชายพงศภัทร  บุญอ้อม
 
1. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
2. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  จันอุทะ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เลิศตะคุ
 
1. นางกมลรัตน์  ช่างตีทอง
2. นางศรีแพร  ศรีสุพัฒนะกุล
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวทิฆัมพร  อรวิบูลย์ศิริ
2. นายอภิชัย  บุตรดี
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
2. นายสมชาย  สุวรรณจักร
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายนภัส  งามประดับเลิศ
2. นางสาวอุมาพร  แซ่เติ๋น
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นพดล
2. เด็กชายเทพไท  อินทร์พรม
 
1. นางสาวสุพัทธินันทน์  จันทร์พุฒ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายธนวัต  พานทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายฐิติกร  สมพงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ขันธสิกรรม
 
1. นางสาวทิวาพร  กันรังรัมย์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สืบวงษา
2. เด็กชายศตายุ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  พิมพา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงกัลยา  ไม้เกตุ
3. เด็กหญิงจิรารัตน์   คันธะเนตร์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริพล
5. เด็กหญิงมินตา  อยู่พงษ์
 
1. นางปาริชาติ  ใจการ
2. นางสาวจิราวรรณ  เกตุแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  โสภณ
2. เด็กหญิงพณิชพงศ์  สิงห์นันท์
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  พรมสำเภา
4. เด็กหญิงรัตนภัทร  ชมพู
5. เด็กหญิงสุภาพร  พูลบางยูง
 
1. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
2. นายปริญญา  จันดาแก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวกาญจนา   แสนทรัพย์
2. นางสาวฐาปนี   พิลึก
3. นางสาวพรนภัส   แสนดี
4. นางสาวลลิตา   สาระ
5. นางสาวละอองเดือน   โตวัตร์
 
1. นางสาวปวริศา   ธรรมตา
2. นางสาวธัญชรินทร์   ศิลาเงินสิริโชติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตั้งทวีเกียรติ
2. นางสาวจิตรลัดดา  พาพรหม
3. นางสาวจินตนา  กุลวิเศษ
4. นางสาวณัฐกานต์  กลิ่นมณฑา
5. นางสาวศิริพร  บรรเทิง
 
1. นางสาลี่  อุตมา
2. นางปราริชาติ  น่วมอินทร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงกานดา  บุญขุนทด
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศรีโลเพี้ยน
3. เด็กชายวรเชษฐ์   ผนึกทอง
4. เด็กหญิงสายฝน  เครือจันทร์
5. เด็กหญิงไอริณ   ปะวันนา
 
1. นางสาวปวริศา   ธรรมตา
2. นางสาวพันทิดา   ทาวงษ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงธนาธร  ปุ่นปุย
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เดชะผล
4. เด็กหญิงวรนุช  คำบุญ
5. เด็กหญิงอนันตพร  อรุณฉาย
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยชโย
2. นางสาวหทัยชนก  บุญซ้อน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวปวีณา  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  พยุงพงศ์สกุล
3. นางสาวสุดใจ  นาน้อง
4. นางสาวสุพรรษา   ปานจีน
5. นางสาวอรอุมา   กลมขุนทด
 
1. นางสาวปวริศา   ธรรมตา
2. นางสาวธัญชรินทร์   ศิลาเงินสิริโชติ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี  บดีรัฐ
2. นางสาวปัณฑารีย์  อินทรสูต
3. นางสาวภัณฑิรา  ปิยะมัยคงเดช
4. นางสาวมาริสา  นามอินทร์
5. นางสาวศิรประภา  ปิยะมัยคงเดช
 
1. นายอนุชา  หลักหิน
2. นายธงไชย  ขัติศรี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คุ้มเหม
2. เด็กชายนพกร  ฤทธิ์เต็ม
3. เด็กหญิงลักษิกา  จวงพลงาม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์จวง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อินสุก
 
1. นายชัชวาล  พระสิริไพบูลย์
2. นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช  ชัยมี
2. นางสาวณิชกานต์  เหมือนสุวรรณ์
3. นายธนกร  มุกดา
4. นายวงศกร  ทิพย์สุข
5. นางสาวอมรรัตน์  คำอินทร์
 
1. นางศิวพร  สุภาพพูล
2. นางนรินทร์  มิตรสินพันธ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีพัฒนะกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีพัฒนะกุล
3. นางสาวนันทินี  ดีบุญ
4. นางสาวศิริลักษณ์  แจ่มหม้อ
5. นางสาวอัญชริกา  อินแนม
 
1. นางวารุณี  กำเนิด
2. นายพรชัย  โพธิ์มาก
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายคูณทวี  นิ่มฟัก
2. เด็กหญิงชลิตา  สังข์คต
3. นายธนาธิป  กาศเกษม
4. นางสาวปวีณา  พุทธัง
5. เด็กหญิงรัศมี  ทิวคู่
6. นางสาววรกมล  แก้ววิเศษ
7. นายศรัญญู  อินทร์นอก
8. นางสาวศุภลักษณ์  นักบุญ
9. นายสามารถ  ส่วนบุญ
10. นางสาวสิริลักษณ์  พรหมมา
11. นางสาวสุกัญญา  ศิริวัตร
12. เด็กหญิงสุจิวรรณ  เขินไพร
13. นายอธิบดี  คำฟั่น
14. นางสาวอรทัย  ขุนศรี
15. เด็กหญิงอลิตา  แก้วสิทธิ์
16. นางสาวอังคณา  นนทการ
17. นางสาวเจนจิรา  นุชทองม่วง
18. เด็กชายเจษฎา  ภู่คง
19. เด็กชายเพ็ญเพชร  วงษ์สาจุ้ย
20. นายเอกราช  ศิริ
 
1. นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
2. นายภิธาร  คำสีทา
3. นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
4. นายบรมพงศ์  สินบุญมา
5. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชระศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิกาญจน์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา  นาหอม
3. เด็กชายชัยพฤกษ์  ผิวพรรณ
4. เด็กชายชาคริต  ผิวขาว
5. เด็กชายทรรศิน  ตาทิพย์
6. เด็กชายทินกร  มีชัย
7. เด็กชายธีรพล  เอี่ยมเที่ยง
8. เด็กชายนนทวัฒน์  ปัญโญป้อ
9. เด็กชายปารเมศ  ปิ่นมณี
10. เด็กหญิงมลฑิรา  หอมบุปผา
11. เด็กหญิงรัฐษญา  เคนานัน
12. เด็กชายวรรณชนะชัย  เดชะสิทธิ์
13. เด็กชายวรโชติ  รัชฎาศรี
14. เด็กชายศรราม  นาคแก้ว
15. เด็กหญิงศศิณาภรณ์  ก๊กตระกูล
16. เด็กชายสันติภาพ  ตะวันหะ
17. เด็กชายสันติภาพ  ครโสภา
18. เด็กชายสุธินันท์  สุขเลิศ
19. เด็กหญิงอรอนงค์  อำตำงาม
20. เด็กชายเฉลิมพร  คล้ามสถิตย์
 
1. นางสาวพิศมัย  เที่ยงผดุง
2. นางสาวยุพาพร  ศรีแก้ว
3. นายวนัส  ก๊กตระกูล
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายกานต์  สุขสารี
2. เด็กหญิงชิตกมล  อิ่มเคี้ยม
3. นายณัฐสิทธิ์  มากคุณ
4. นายธนชิต  บุญแสง
5. นายธนาธิป  โพธิ
6. นายนฤพล  พวงจันทร์ศรี
7. นายนัฒพร  ช่างย้อม
8. เด็กหญิงนันธรัช  ผิวจันทร์
9. นายปฏิภาณ  มูลมิรัตน์
10. เด็กหญิงปิยะธิดา  แรงเขตการณ์
11. นายพิทักษ์  ยอดเทศ
12. นายพิพัฒน์  เกษหอม
13. นายภาณุพัฒน์  ปิ่นแก้ว
14. เด็กหญิงลักขณา  วรฉัตร
15. นางสาววราภรณ์  เจริญผล
16. นายวิทวัส  การะภัคดี
17. นายสามารถ  เที่ยงคงมา
18. เด็กหญิงสุวนีย์  โพธิ์อำพล
19. เด็กหญิงสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
20. นายอิทธิพลธนินทร์  คุณบำรุง
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
3. นางอุไรวรรณ  คล้ายเนียม
4. นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงค์
5. นางวิไลพร  พฤกษชาติ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชระศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนากร  แก้วเวียง
 
1. นายอัจฉริยพงศ์  สิทธิราช
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ดีสุภาพ
 
1. นางสาววาสนา  รักไทย
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายอภิชาติ  มณีเขียว
 
1. นางสาวนุศรา  รอดสิน
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวจันทิรา  ย่านสากล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำบาง
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปางาม
2. เด็กชายพิฆเนศ  เภาศรี
 
1. นางอารี  พินิจชัย
2. นายสุธีร์  วิชาพร
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทวงษ์
2. เด็กชายสิรภพ  กันยะมูล
 
1. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
2. นางพัชรี  พิมพา
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขสม
2. นายปุณณวิทย์  บดีรัฐ
 
1. นางณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์
2. นางสาวอัญญารัตน์  ฉายทอง
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  พุ่มทอง
2. นางสาววรรณพร  มงคลไทร
 
1. นางวรากร  น่วมถนอม
2. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวกชพร  ราชธานี
2. นางสาวภัทรกันต์  ชาเชียงตุง
3. นางสาวมณีรัตน์  ลือล้ำ
4. นางสาวมัทนา  ลุ่มร้อย
5. นางสาววราภรณ์  แอบเพชร
6. นางสาววิลาวรรณ  ธรรมขันติพงษ์
7. นางสาวศิรประภา  เยประยูร
8. นางสาวสุชาดา  วิชานำ
9. นางสาวสุทธิชา  ไพเราะ
10. นางสาวไฉไร  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
2. นางสาวจิรพร  ดาวเรือง
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  การเพียร
2. เด็กหญิงทิวาพร  วงศ์เชียงยืน
3. เด็กหญิงบัวแก้ว  เย็นไธสง
4. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ทิม
5. เด็กหญิงศรีวังพร  ศรีสด
6. เด็กหญิงศิรินยา  อาสานอก
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ตุ้มทอง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวียงสิมมา
9. เด็กหญิงอัจฉรา  พุทธรักษา
10. เด็กหญิงเกสรา  วิเชียรรัตน์
 
1. นางสาวสุนิตย์  ปาระมีศรี
2. นางสาววาสนา  รักไทย
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวจิราพร   ศรีบุตร
2. นางสาวชนม์นิภา   กล่ำมาก
3. นางสาวธัญญารัตน์   แซ่ม้า
4. เด็กหญิงธันยพร   บริรักษ์เดชา
5. เด็กหญิงพรรณภา   บริรักษ์เดชา
6. เด็กหญิงภัสรพรรณ   กอเจริญชัย
7. นางสาววิภวานี   ปัญญาสาร
8. นางสาวศศิประภา   อยู่พันธ์
9. นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง
10. นางสาวสุกัญญา   จันทร์แจ้ง
11. นางสาวสุฑามาศ   กุศลวงษ์
12. นางสาวสโรชา   โป๊ะโดย
13. นางสาวอังคณา   กอสัมพันธ์
14. นางสาวเกศเกล้า   กิจขุนทด
15. นางสาวเพ็ญนภา   สีม่วง
 
1. นายนที   เขม้นเขตวิทย์
2. นายณัฐวุฒิ   ศรลัมภ์
3. นายรังสรรย์   ไพฑูรย์
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาตา  ศรีประทุม
2. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรสุวรรณ์
3. นางสาวจรรยาณี  สะยุมมา
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ   แสนอินต๊ะ
5. นางสาวจิราพรรณ  อ่อนเมือง
6. นางสาวนันทิวรรณ์  จันทร์คำอ้าย
7. นางสาวมนฤทัย  ระวังภัย
8. นางสาววิไลวรรณ  ศรีพรม
9. เด็กหญิงสายธาร   สำแดงเดช
10. นางสาวสาลี่  พรมเอ๋ย
11. นางสาวสุพนิดา  ทองอ่อน
12. นางสาวสุพรรณี  อินศรี
13. นางสาวอนิษา  สมบูรณ์ดี
14. เด็กหญิงอภัสรา   ปรีดา
15. นางสาวอรสา  วงษ์จ๋า
 
1. นางสาวยุวดี  ฮามคำฮัก
2. นายนัฐพล  นาคจันทร์
3. นายสุวิทย์  ผลาผล
4. นางณิชาพรรณ  ชนะบุญ
 
80 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แสงสว่าง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงราศรีจรัส
 
1. นางทิพย์พาที  วิชาพร
2. นายวิพล  กันทะสอน
 
81 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  จันเนตร
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  สังขวิศิษฐ
 
1. นางศศิธร  ธรรมสังวาลย์
2. นางพิมพ์พรรณ  คำภิระยศ
 
82 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพิมพ์ดาว  เตชะพงศ์ศิริ
2. นางสาววาริณี   ภู่เกตุ
 
1. นางทิพย์พาที   วิชาพร
2. นายวิพล  กันทะสอน
 
83 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิช  จันทร์อุทัย
2. นางสาวนันธิญา  แทนจะโป๊ะ
 
1. นายประทวน  เข็มเพชร
2. สิบเอกหญิงสวรินทร์  เสือโต
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงลีซ่า  วัฟซีน
 
1. นางสาวสุกันญา  ภุมมา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทเขต
 
1. นายสุมิธ  อุ่นแก้ว
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสิเรียม  สิทธิกสิกรรม
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายอภินันท์  สุริยะมั่ง
 
1. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจินตนา  จงจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองอยู่
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายพีรพงศ์  มาน้อย
 
1. นายชาญชัย  ศรีอุทัย
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศรัณย์  บัวทอง
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปัทมา  มีสำลี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีประสิทธิ์
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายสุพกิจ  เรืองแจ่ม
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศวีระ  ไชยรัตน์
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวรินทร  พิมพ์ศรี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทุติยารัตน์  ทองมี
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวธัญฤดี  สุผล
 
1. นายพิพัฒน์  โสรัตน์
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายลัทธพล  ต่ายหัวดง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  นอกตะแบก
2. เด็กหญิงรพีพร  ดวนสิงห์
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
2. นางสาวสวพัด  เพชรรัตน์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรินญา  คำสาลี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีรักษ์วงษ์
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายนราทร  วิชัยศรี
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายเมธา  อินทเพรี
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชญาวัฒน์  มาคุ้ม
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
2. เด็กชายวิสุทธ์  พงษ์โสภณ
3. เด็กชายวีระศักดิ์  พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงปาลิตา  แอลา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชุ่มงาม
 
1. นายรณภพ  ยศบรรเทิง
2. นางสาวปิยธิดา  วงศ์ประสิทธิ์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวนภัทร  เมืองรุ่งเรือง
2. นางสาววันวิสา  โม้ทองสี
3. นายเจษฎา  แนวโสภา
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวฐิราภา  บุญจูบุตร
2. นายมนตรี  เขียววัน
3. นายสิทธิพัน  สาลี
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
2. นายพิทักษ์  บุญญาสิทธิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฏร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นายอภิชา  ประดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ  กิตติสิริบัณฑิต
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ตาบุตรพรม
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธกมล  ไกรกิจราษฏร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์จร
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายต่างใจ
 
1. นางสาวจุไร  นักปี่
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายพิชพงษ์  วงศ์นิวัฒน์
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ฉิมพุฒิ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ปัตะเวสัง
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นายสุรเชษฐ์  สงวนนาม
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายวงศกร  สมบัติรุ่งอรุณ
 
1. นายทศพร  ราชรองเมือง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเด็กหญิงเพ็ญนภา   นรพักตร์
 
1. นางสาวเกษร  อ่อนคำ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชมชาติ
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  ทวนธง
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  คงทัน
2. นางสาวปณัฐดา  คำสุวรรณ
3. นายพิชพงษ์  วงศ์นิวัฒน์
4. นายศุภมิตร  ทวีกูล
5. นายศุภากร  ทวีกูล
6. เด็กหญิงหทัยชนก  เมฆี
7. นางสาวอัจฉรา  ทวนธง
8. นายอัษฎาวุธ  ศิริพงษ์
9. นายเดชา  ไพโรจน์
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกศิมาพร  สมตน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
3. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฏร์
4. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
5. เด็กหญิงนัฐธกมล  ไกรกิจราษฎร์
6. นายบุญรักษ์  คงอรุณ
7. เด็กชายพงษ์เกียรติ์  นาคสังข์
8. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
9. เด็กหญิงพัชรวี  พิมพา
10. เด็กหญิงพัชวรรณ  พิมพา
11. เด็กชายพิเชษฐ์  ตาบุตรพรม
12. นางสาวภัทราพรรณ  จันทนา
13. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
14. เด็กชายสมพร  มากสาคร
15. นางสาวโยษิตา  เจียรธนะกานนท์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฏร์
3. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
4. เด็กหญิงนัฐธกมล  ไกรกิจราษฎร์
5. นายบุญรักษ์  คงอรุณ
6. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
7. เด็กชายพิเชษฐ์  ตาบุตรพรม
8. นางสาวภัทราพรรณ  จันทนา
9. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
10. เด็กชายสมพร  มากสาคร
11. นายอรรถพล  สุริยวงค์
12. นางสาวโยษิตา  เจียรธนะกานนท์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายกริช  น้อยนารถ
2. นางสาวกัญญารัตน์  คงคาวารี
3. นายจักรกริช  คชรักษ์
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  มะลิพรม
5. เด็กหญิงจีรนันท์  พลอาจ
6. เด็กหญิงชลดา  หุ่นสิงห์
7. เด็กหญิงชลธิชา  สหธนรัช
8. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพจร
9. นายณัฐภัทร  แผ่ทอง
10. นายณัฐวัฒน์  อุดมลาภ
11. นางสาวดารารัตน์  ทองมาก
12. เด็กหญิงทัรรศนีย์  ใจรัก
13. เด็กหญิงนิศารัตน์  คงสุข
14. เด็กหญิงพรรณรวี  ถมทอง
15. เด็กชายภูมิภัทร  หงษ์ยนต์
16. นางสาวมัณฑณา  ถาวร
17. นางสาววณิชญา  งามสนิทผล
18. นางสาวศิริลักษณ์  คลังภักดี
19. เด็กหญิงหทัยชนก  เมฆี
20. เด็กหญิงเกศมณี  นุ่มเกลี้ยง
21. นางสาวโสภาพร  ขอนทอง
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
2. นายอติกานต์  ไพบูลย์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เกิดสุข
3. เด็กหญิงรชยา  เกษฎา
4. เด็กชายวรุดม  ศิริ
5. เด็กชายศิริภูมิ  ศิริเจริญ
6. เด็กชายเพชรภูมิ  รุ่งนภาวิเชษฐ์
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายธานนท์  ชอบทำดี
2. นายนิพนธ์  บุกบุญ
3. เด็กหญิงยุวดี  คันศร
4. นายวัชราวุธ  ทรัพย์แพ
5. นายเอกรัตน์  การะภักดี
 
1. นายธนาวัต  ทัพชุมพล
2. นายชาคริต  ตุงคะศิริ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  จิตมณี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชติญพนธ์  โพธิ์สิตวรุฬห์
2. นางสาวณิชา  มีขันหมาก
3. นางสาวนัทธ์ชนัน  เหมพานนท์
4. นายปภาวิน  เทพยุหะ
5. นายพงศ์พล  ธวัชบัณฑิต
6. นายวรัญชิต  บัวพฤทธิ์
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายคีตภัทร  รัตนะ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จิตรกลาง
3. นางสาวจิณห์นิภา  ซื่อสัตย์ดี
4. นางสาวจิรพรรณ  เกิดเทพ
5. นายจิรวิชญ์  รอดงาม
6. นางสาวจิรัชยา  ปานปรีชา
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์โพธิ์
8. นางสาวจุฑามาศ  ทองอยู่
9. เด็กหญิงชญานี  ประชาสรรเจริญ
10. นายชติญพนธ์  โพธิ์สิตวรุฬห์
11. นางสาวญาณิกา  บริสุทธิ์
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
13. นางสาวณัฐภรณ์  จิวเดช
14. นางสาวณิชา  มีขันหมาก
15. นางสาวดอกไม้  โพธิ์อ่วม
16. นางสาวธิศารัตน์  อินทพงษ์
17. เด็กชายนคพณ  แสงคำ
18. นางสาวนิวาริน  กิ่งวาที
19. นายปภาวิน  เทพยุหะ
20. เด็กชายประภัสพงศ์  ทาลายา
21. นายพงศกรณ์  ศิริสุวัฒน์
22. นายพงศ์พล  ธวัชบัณฑิต
23. นางสาวพินัทตา  สิงห์เรือง
24. นางสาวภัทรวดี  กลิ่มหอม
25. นางสาวภัทราวรรณ  อินต๊ะเขื่อน
26. นางสาวมัทวัน  เพชรรัตน์
27. นางสาวมานิตา  เชี่ยวกิจ
28. นางสาวรักษิณา  อ่อนสมสวย
29. นายรัชนนท์  นาคทอง
30. นางสาวรัตนากร  อุ่นเป็นนิจ
31. นายวงค์อรรณพ  วงค์คล้าย
32. นางสาววรดา  สาสะ
33. นายวรัญชิต  บัวพฤทธิ์
34. นางสาววราภรณ์  วัดพ่วงแก้ว
35. นางสาวศศิประภา  วิวัฒนนชัย
36. นางสาวสุดารัตน์  พรมมาตร์
37. นางสาวสุภาลักษณ์  สมคะเน
38. นางสาวอรธารา  พูลศักดิ์
39. เด็กหญิงอริศรา  บรรลือศักดิ์
40. นางสาวเกศนี  อโนสา
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
4. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
5. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
6. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกรชนก  สุวรรณดี
2. เด็กหญิงกำเนิดพลอย  สิงห์ฤกษ์
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  โพธิ์น้อย
4. เด็กหญิงชริทร์รัตน์  แก้วบัวดี
5. นายชลธี  น้อยรักษา
6. นางสาวดรุณี  มัธนัง
7. นายทวีโชค  ดวงชื่น
8. เด็กหญิงทอฝัน  เหมะชัย
9. เด็กหญิงธัญชนก  อาจศรัตรู
10. นางสาวธันยพร  พรมพยัคฆ์
11. นายนพดล  จิตะคุ
12. นางสาวน้ำฝน  น้อยน้ำคำ
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทคัด
14. นายพงษกร  เงือกงาม
15. นายพงษ์เทพ  ศรีวรา
16. เด็กหญิงพรนภา  นวลแตง
17. นางสาวพัชรา  น้อยรักษา
18. นางสาวพิไลลักษณ์  คำสะอาด
19. เด็กชายพีรพงศ์  อุบล
20. นายภูธเนตร  นพเคราะห์
21. เด็กหญิงมีนชยา  ใจดี
22. นางสาวรจนา  ศรีนวล
23. นายรังสิมันต์  ไกรสีทา
24. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีระวัตร
25. นางสาววรดา  แสงสุริยะ
26. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประเทศ
27. นางสาววันนิสา  เพชรเนียม
28. นางสาวศศิธร  คำใส
29. นางสาวศิริญาภรณ์  แถวทิม
30. เด็กชายศุภชัย  ประเสริฐกุล
31. นางสาวสายฝน  จันทร์ทับทิม
32. นางสาวสุนิตา  ศรีธนู
33. เด็กหญิงสุพรรณพระษา  ผลาผล
34. เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธา
35. นายอธิกานต์  ดามี
36. นายอิทธิพลธนินทร์  คุณบำรุง
37. นางสาวเก็จมณี  โคตรสีนวล
38. นายเฉลิมศักดิ์  ห้วยหงษ์ทอง
39. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุวรรณประเสริฐ
40. นายแสงชัย  อ้อยฉิมพลี
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  เอี่ยมชู
2. เด็กหญิงจุฑามณี  แพงรักษ์
3. นางสาวชุติมณฑน์  บุปผา
4. นายณัฐฐากร  สำลีปั้น
5. เด็กชายณัฐพงษ์  พุ่มพงษ์
6. นายทรรศนะ  ทิพย์เกษร
7. นายธงชัย  พันโยศรี
8. เด็กชายธีรภัทร  รุ่งภิรมย์
9. นางสาวนัทฐริกา  ปลอดโปร่ง
10. นางสาวนิตยา  วงษ์กาวิน
11. นายปณชัย  บุญโต
12. นางสาวปุริสา  พุกนัด
13. เด็กชายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
14. นางสาวภัทราวดี  วันชูพริ้ง
15. นายภานุพงศ์  ก้อนทอง
16. นางสาวมนิสรา  ปาจีน
17. นางสาวรพีพรรณ  ร่มโพธิ์
18. นายวรัญญู  เมืองศิริ
19. นางสาววีรชา  ชูประสาท
20. เด็กชายศิวกร  แสงสว่าง
21. นายสมรักษ์  อ่ำขวัญ
22. นายสหรัฐ  พนมวาสน์
23. นางสาวสิริวรรณ  มังกร
24. นางสาวสุธิดา  อุดมศรี
25. นางสาวสุภักษร  ชื่นบาน
26. นายอนุสรณ์  จันทร์ศรี
27. นางสาวอรธิวา  วงษ์สุวรรณ์
28. นางสาวอริสรา  เนรมิตร
29. นางสาวเกตุวดี  เชื่อเงิน
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาน้อย
31. นางสาวเสาวภาคย์  แสงทอง
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
2. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
3. นายณัฐพงษ์  สีสุข
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ปรานสุนทร
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายภีรภัทร  ปริพล
 
1. นายมาวิน  จันทร์สา
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐนิชา  คล่องณรงค์
 
1. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชนะมา
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวบุญนิธิ  เรืองศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาววันนิสา  เพชรเนียม
 
1. นายสราวุฒิ  มนัสสา
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายวชิระ  จันทร์อ่อน
 
1. นายราเชนต์  รุกขชาติ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายอรรถพล  พรมมี
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายฐากูร  อินทรโชติ
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงลลิตา  พิเลา
 
1. นายสมภพ  ท่าพริก
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงดาว  จันทร์หอม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวพันทิพา  ศรีสวีสดิ์
 
1. นายทนง  คงรอด
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสมสวย  อุดมนิทัศน์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายอณาจักร์  พิมเผือก
 
1. นายธานินธ์  ถิรวัฒนากุล
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกิตติ  สาพรมมา
 
1. นางวิไลวรรณ  สมัตถะ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนฎา  สุรเดช
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสมสวย  อุดมนิทัศน์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์แย้ม
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์  จำปาเทศ
 
1. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายสมเกียรติ  มหาปัน
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายสิทธิพล  ชมเชย
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวสรินรัตน์  เอี่ยมสนิท
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  มโนสา
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ลอพันธ์
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  เหมพานนท์
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จำปา
2. เด็กชายขวัญพิชัย  เอมแย้ม
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหล่ารอด
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์กล่ำ
5. เด็กหญิงฐิราวรรณ์  อัยการ
6. เด็กหญิงณัฎฐิณิชา  คงสมทรง
7. เด็กชายทิวา  สาวแก้ว
8. เด็กหญิงนฤมล  คงสมทรง
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โตแป้น
10. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองดี
11. นายปุณวัฒน์  บุญมี
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาติบุตร
13. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ระวังชาติ
14. เด็กหญิงพิมพ์พร  ด้วงคำจันทร์
15. เด็กหญิงวาสนา  ชุมแสง
16. เด็กหญิงวาสนา  แย้มบัญชา
17. เด็กชายศุภกรณ์  สุขเกษม
18. เด็กหญิงษาริณีย์  อินทสิน
19. เด็กหญิงสาวิตรี  ทิกิ๊ว
20. เด็กชายสิทธิศักดิ์  น้อยใหม่
21. เด็กหญิงสุกัญญา  ถังทอง
22. เด็กชายสุทธิชัย  วัฒนศิริ
23. เด็กหญิงสุนิสา  สุขทั่วญาติ
24. เด็กหญิงสุภาพร  ดีวัน
25. เด็กหญิงอาริสา  คงสิบ
26. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุ่มรัศมี
27. เด็กหญิงเมษา  เขียวเกษม
28. นายเอกประพันธ์    เฉียงเหนือ
 
1. นายธวัชชัย   ตำมะ
2. นายเผ่าชาย  ชาญเชี่ยว
3. นายภูวดล  สังขพาลี
4. นายณัฐปกรณ์  เอี่ยมแดง
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนคุ้ม
2. นางสาวกนกวรรณ  ทรัพย์พูล
3. นายกิตติศักดิ์  นาคเกิด
4. นางสาวคันธรส  สุขเกตุ
5. นายจอมพล  ยศอาลัย
6. นายจักกฤษณ์  นัยเกตุ
7. นางสาวจุฑามาศ  เกษี
8. นางสาวชรินทร์รัตน์  ปานฤทธิ์
9. นางสาวชัญญาพิชญ์  พุ่มแฟง
10. นางสาวฌัชฌรี  อยู่ฤกษ์
11. นางสาวญาดา  หาญยากรณ์
12. นางสาวณัฎฐภัทร  พลขันธ์
13. นายณัฐฏิพงษ์  สุนทรวิพาค
14. นายณัฐพล  เมฆจันทึก
15. นางสาวณัฐวดี  อินทรสูต
16. นางสาวทักษพร  เต็งสุวรรณ์
17. นางสาวทิพปภา  ซ่อนกลิ่น
18. นางสาวธัญรัตน์  รอดศรี
19. นายธีระวัฒน์  บรรเลงเสนาะ
20. นางสาวน้ำทิพย์  เอกวัฒน์
21. นางสาวน้ำทิพย์  แจ่มแจ้ง
22. นางสาวปานหทัย  จันพิมพา
23. นายพรภวิทย์  อุบลรัตน์
24. นายภัทรศิลป์  บุญอยู่
25. นายภานุพงศ์  รัตน์สร้อย
26. นายภูพิงค์  คชฤทธิ์
27. นางสาวมินตรา  พึ่งเงิน
28. นายรชต  แก้วคำ
29. นางสาวลดามณี  โพพิพัฒน์
30. นางสาววรรธมน  ด้วงพิบูลย์
31. นางสาววิณาวรรณ  มโนมัย
32. นางสาววิมลศิลป์  แย้มโกเมน
33. นางสาวศิรินันท์  ปิงจันทร์
34. นายสืบพงศ์  รักษ์ชน
35. นางสาวสุภาวดี  ดีนาน
36. นายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
37. นางสาวอาทิตยา  ช่อชั้น
38. นายเมธา  ด้วงปล้อง
39. นายเสริมพันธ์  แก้วนิคม
40. นางสาวเสาวภาคย์  ง้อมเขียว
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
165 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  จาบเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  วรกรรณ์
3. เด็กหญิงทิพย์มาศ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนุชวรา  วรรณเครือ
5. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
6. เด็กชายรัชชานนท์  บัวพรม
7. เด็กชายวสันต์  เผื่อแผ่
8. เด็กชายวิศรุต  พะวงศ์ศักดิ์
9. เด็กชายอภิรมย์  กฤษดี
10. เด็กหญิงอรัญญารัตน์  ปานดี
 
1. นายธนากร  บัวแย้ม
2. นายสมบัติ  สิงห์ทอง
3. ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ  กิตติสิริบัณฑิต
 
166 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิง อภิญญา  ศรีเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กชายจักรี  แก้วแสงทอง
3. เด็กชายชัยวิทย์  มระกรณ์
4. เด็กชายทศพล  ธูปหอม
5. เด็กหญิงนันทวัน  กล้าหาญ
6. เด็กชายประภาวัฒน์  คงหัต
7. เด็กชายมานิตย์  เพชรน้อย
8. เด็กหญิงสุจิตตา  ฉายแสง
9. เด็กหญิงสุชานาฎ  ครองสุข
10. เด็กหญิงสุนิชา  กองเครือวัลย์
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายผจญ  จันธิดา
 
167 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  จันทรศิริ
2. นางสาวคณิตฐา  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวชุติกาญจน์  ทองอยู่
4. นางสาวฐิิติกา  เสือสูงเนิน
5. นายณัฐวุฒิ  เขียวไสว
6. นางสาวปิยะมาศ  เอกขระ
7. นายพีรพัฒน์  เดชภูเขียว
8. นายมิตรชัย  บัวศรี
9. นายวิรุต  มีทรัพย์
10. นายสุรพงษ์  อรัญเพิ่ม
 
1. นางวันเพ็ญ  จงสวัสดิ์
 
168 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายกฤษฎา  พันธุรัตน์
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  นิ่มพร้อม
3. นายพุทธิพงษ์  สีลำมาศ
4. นายภานุ  กองเครือวัลย์
5. นายราชัน  จันทร์แสง
6. นางสาวลลิตา  ทองคงหาญ
7. นางสาวสุวิมล  ชูควร
8. นางสาวเบญจรัตน์  แสดงคุณ
9. นายเอกพันธ์  วังคีรี
10. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักพร้า
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  วรกรรณ์
3. เด็กหญิงทิพย์พมาศ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วใน
5. เด็กหญิงนุชวรา  วรรณเครือ
6. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
7. เด็กหญิงสุภาพร  ยั่งยืน
8. เด็กหญิงอภิพาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายธนากร  บัวแย้ม
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ
2. นางสาวธนธิดา  ผูกโพธิ์
3. นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี
4. นางสาวนัฐธิดา  ซาซิโย
5. นางสาวปภาวรินทร์   อ้นเกษ
6. นางสาวพิมพ์พร  เอี่ยมลออ
7. นางสาวอารียา  จันทร์กลิ่น
8. นางสาวเพ็ญนภา  สิหิงค์
 
1. นางสาวดารากรณ์  นาคสุกเอี่ยม
 
171 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองคำ
2. เด็กหญิงฉัตรเพชร  เจ้าอภิบริบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  อยู่อยู่
5. เด็กหญิงปริญดา  ทองแฉ่ง
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  กลึงมั่น
7. เด็กหญิงพรปวีร์  สร้อยสุวรรณ
8. เด็กหญิงมณีรัตนา  น่วมภา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
172 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจแสน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ขำเล็ก
3. เด็กหญิงสุกัลญา  เรียนสร้อย
4. เด็กหญิงสุนิตรา  นุดา
5. เด็กหญิงสุปราณี  ประตังเวสา
6. เด็กหญิงอทิติยา  จันทร์ดวง
7. เด็กหญิงอาภัสรา  มะหิชาติ
8. เด็กหญิงเจนนภา  ภู่สิงห์
 
1. นางนัฐพร  ชาวด่าน
2. นางเตือนตา  ยอดนครจง
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ
2. นางสาวธนธิดา  ผูกโพธิ์
3. นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี
4. นางสาวนัฐธิดา  ซาซิโย
5. นางสาวปภาวรินทร์   อ้นเกษ
6. นางสาวพิมพ์พร  เอี่ยมลออ
7. นางสาวรัตน์สิการ  ทรงวิรัตร์
8. นางสาววันดี  โตบำรุง
9. นางสาวอารียา  จันทร์กลิ่น
10. นางสาวเพ็ญนภา  สิหิงค์
 
1. นางสาวดารากรณ์  นาคสุกเอี่ยม
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มโนมัย
2. นางสาวพลอยทิพย์  คงขำ
3. นางสาวลลิตา  ทองคงหาญ
4. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
5. นางสาวสุพัฒตา   วันดา
6. นางสาวสุมิตรา  วาระกิจ
7. นางสาวสุวิมล  ชูควร
8. นางสาวหทัยรัตน์  แซ่ล้อ
9. นางสาวเบญจรัตน์  แสดงคุณ
10. นางสาวเพ็ญวิสา  คุณโคตร
11. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายสมชาย   อังสุโชติเมธี
4. นายเจษฎา  ปวงรังษี
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทร์ปาน
2. เด็กหญิงชนาภา  ภู่ระหงษ์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพชรดี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พัทอุไร
5. เด็กหญิงประภาพรรณ  เหมม่วง
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีรัตน์
7. เด็กหญิงวิภาดา  สาทิพย์จันทร์
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขันทอง
9. เด็กหญิงสิริกร  โพธิ์ไกร
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินเลี้ยง
11. เด็กหญิงอรกร  มณีศิริ
12. เด็กหญิงโชติมณี  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายทศพร  ราชรองเมือง
2. นายกำพล  อินเลี้ยง
3. นายธงชัย  สารมะโน
4. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
5. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวกชนุช  นิราศ
2. นางสาวกนกพร  สรรคบุรานุรักษ์
3. นางสาวทับทิม  สุขทรัพย์
4. นางสาวภัทชฎาภรณ์  นามโคต
5. นางสาวรติกร  พิกุล
6. นางสาวรุ่งทิวา  ทองสามงาม
7. นางสาววนาวัลย์  เข็มพิลา
8. นางสาวสายวรุฬ  ท้าวกัลยา
9. นางสาวสุทธิดา  วงค์หอย
10. นางสาวสุวดี  ถมทอง
11. นางสาวอังคณา   พึ่งอบ
12. นางสาวเสาวคนธ์  สุดตา
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นายทศพร  ราชรองเมือง
3. นายกำพล  อินเลี้ยง
4. นายธงชัย  สารมะโน
5. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กชายธนทัต  ยอดสุธิ
2. นางสาวฝน  มาพล
3. เด็กหญิงมลฤดี  เป้าพันธ์ดี
4. เด็กชายสมรักษ์  หมวกหนู
5. นางสาวอนุสรา  ฤทธิ์ธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
2. นางปาริชาติ  แสนสมบัติ
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นายณัฐพงศ์  แจ้งสว่าง
2. นายธนายุต  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงนุชจรี  แซ่ตั้ง
4. นายพงศกร  กีรดิตพงศา
5. นายวิทยา  ขันโย
 
1. นายธีรพงษ์  เที่ยงแท้
2. นายวรรณชัย  มงคลศรี
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นายปริตต์  กุลทิพย์
2. นายเจษฎา  นิ่มนวน
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นายธนาทร  พยัคฆ์
2. นายพีรพล  สวยส่ง
 
1. นางชลันดา  ฐานันดร
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงสิริยากร  อ้นชาวนา
 
1. นางบุษยา  นิจโกรทม
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวสุคนฑาทิพย์  นุ่มศรีวัง
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ศิริโสม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศศิ  โชติอภิชานันท์
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวธนิศรา  สถิตย์เศรษฐี
 
1. นางอรทัย  กุมารทัต
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงญารินดา  นันท์ชัยบัว
 
1. นางสาววาสนา  อารุ
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญรอด
 
1. นางสาวนันทวัญ  ใยยวง
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายชาคริส  ทองหาญ
 
1. นางสาวอัมรา  ศรีพลายงาม
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศรายุทธ  เปรมจิตร
 
1. นางชลชินี  แพทย์วงศ์
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่ปาน
 
1. นางพัฒนา  สัตย์ชาพงษ์
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรยา  แตงดารารัตน์
 
1. นางนันทพร  แช่มจุ้ย
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นางสาวมัลลิกา  สระแก้ว
 
1. นางโมนา  ชัยกฤตทองกุล
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายราชัย  ลาศา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศิริเวิน
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุปพงษ์
 
1. นายทวิช  สินอนันต์วณิช
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายเนติธร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางศิรินาถ  บุญมี
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  มณีราช
 
1. นายอำนาจ  สมบัติยานุชิต
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรืองระยับชัย
2. เด็กชายวิชาญชัย  วันดี
3. เด็กหญิงวิชุดา  คชพันธ์
4. เด็กหญิงสุภัทรา  นาคโสมะกุล
5. เด็กหญิงอัญชนา  จินดารัตน์
 
1. นางสาวเด่นดาว  กุลจักร์
2. นางสาวพรพิมล  แก้วอ่อน
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ระกำมา
2. เด็กหญิงนันถิพร  การะภักดี
3. เด็กชายพาธี  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงมณฑลี  รัตนสร้อย
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เนื้อไม้
 
1. นางอรทัย  กุมารทัต
2. นางสาวอุษณี  สร้อยเพ็ชร
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวจุไรวรรณ  หวนจิตร
2. นางสาวพรจรัส  รอดจันทร์
3. นางสาวมนัญชยา  สุริ
4. นายเดชาพล  คำภิโร
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  มังคละทีป
 
1. นางชุติมา  เคหะลูน
2. นางอารีรักษ์  ปานพรหม
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ปราโมทย์
2. นางสาวนิรมล  ครุฑเครือ
3. นางสาวมินตรา  แสงสุวรรณ
4. นางสาวสุวรรณี  ถาวร
5. นางสาวเข็มอักษร  ปานอินทร์
 
1. Mr.Gremon   M. Grecia
2. นางกฤษณา  บัวปรี
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุรกัญญา  สิงห์ทอง
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจณสิตา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาวมยุรา  ยุทธชุม
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสริตา  ขวัญตา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สอนแหยม
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวเสาวณีย์  แซ่ย่าง
 
1. Mr.TE  ํYang
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญานี  ปัดไธสง
 
1. นายอำนาจ  สมบติยานุชิต
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  สิงหา
 
1. นางสาววารี  ชมชื่น
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวดวงหทัย  พันธุรัตน์
 
1. นางสุพร  บรรจง
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยาผา
2. เด็กหญิงพีรดา  พานทอง
 
1. นางอุไรวรรณ  พันธ์ยิ้ม
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  คำดำ
2. เด็กหญิงรัฐชลิตา  สิมารักษ์
 
1. นางอรรจน์ชญาณ์  ทิพย์สุข
2. นางเพ็ญนภา  คำดำ
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชฎากาญจน์  หวังสกุลดียิ่ง
2. นางสาวนัฐมล  ชูศักดิ์
 
1. นางชนิศา  จิระเดชประไพ
2. นางชลธิชา  ตรงสกุล
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวพิลาลักษณ์  เครือวัล
2. นางสาวสโรชา  จันทร์สมบัติ
 
1. นางจีรวรรณ  กุลน้อย
2. นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งยวด
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มณีนก
2. เด็กชายชาตรี  ยอดเยี่ยม
3. เด็กชายตะมี  แดงแย้ม
4. เด็กชายปวันรัตน์  แตงไทย
5. เด็กชายพีระพัฒน์  สระเกตุ
6. เด็กชายยอดรักษ์  ปิ่นมณี
7. เด็กชายรณฤทธิ์  ปานอาสา
8. เด็กชายอนุรินทร์  จันพุฒ
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายปรีชา  เกิดพงษ์
3. นางสาวชุตินันท์  สงคุ้ม
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  สอาดเอี่ยม
2. เด็กชายนครินทร์  ทับทิม
3. เด็กชายนิภัทร์  พรมเมตตา
4. เด็กชายบัณฑูล  สุวรรณพจน์
5. เด็กชายวีระศักดิ์  วรยศ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วบัวดี
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองแบบ
8. เด็กชายอมรรัตน์  ขุนรักษ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สังข์ขาว
2. นายอนันต์  จันทพุฒ
3. นางฟารีดา  สังข์ขาว
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ขู่คำราม
2. นายวรพจน์  พรหมบ้านสังข์
3. นายวีระชัย  สามารถ
4. นางสาวศิวพร  สิทธิ
5. นายศุภชัย  มุ่งดี
6. นางสาวอรรณชลี  ชีวัฒน์
 
1. นายปัญญา  ประกอบเขตการณ์
2. นายจีระเดช  เพชร์ทูล
3. นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมกริช  ชุมคำน้อย
2. นายตระการ  วงศ์สม
3. นายทนงศักดิ์  สีหาตา
4. นายธนากร  ทวิลา
5. นางสาวนฤพร  ดาน้อย
6. นายศุกร์สุพล  แก้วพิฑูรย์
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
3. นายอนุชา  มังคะละ
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกฤติมา  บุญนิธิ
2. นางสาวกัญญาภัค  หนูหอม
3. นายจิรวงศ์  พลแก้ว
4. นางสาวธัญญารัตน์  ยายอด
5. นางสาวบุษยา  ทองทิม
6. นางสาวสายธาร  อินทพงษ์
7. นางสาวสุกัญญา  นาชัยชาญ
8. นางสาวสุรีพร  อินทพงษ์
9. นางสาวอมรรัตน์  สำเภาทอง
10. นางสาวเจนจิรา  เยยโพธิ์
 
1. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
2. นางนิภา  ชังคะนาค
3. นายสำเริง  ชังคะนาค
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ศรีจันทร์แจ่ม
2. นายจักรกฤษ  โมกไธสง
3. นายจันทพร  เกษภูงา
4. นายธวัชชัย  ทองสุวรรณ
5. นายวัชระ  ศรีสวัสดิ์
6. นายสมโชค  ชาววังฆ้อง
7. นางสาวเจนจิรา  แต้ภักดี
8. นางสาวแพรวพรณ  หงษ์สระแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  แป้นพุดเย็น
2. นายรัชศักดิ์  เดชขจร
3. นายจักรกริช  ทรัยพ์ประสม
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ฉัตรสุดารัตน์
2. เด็กหญิงนันทินี  แก้วป้อย
3. เด็กหญิงวรรนิภา  ทองมูล
4. เด็กหญิงอรุณวิภา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงอุษณีย์  จันทร์หอม
 
1. นายอภิเชษฐ  จันทนา
2. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นางสาวชลดา  คำเที่ยง
2. นางสาวธัญสินี  เหง้าสารี
3. นางสาวพัทธิยา  สาลี
4. นางสาวรวีวรรณ  คำเที่ยง
5. นางสาวสายหยุด  คมขำ
 
1. นายอภิเชษฐ  จันทนา
2. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงจุไรพร  มังกรเจริญกุล
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  เบ้าหล่อ
3. เด็กหญิงอมรลักษณ์  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวสุนันทา  คำเสนา
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  วงษ์ปัญญา
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุภา
3. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์ตาโสภี
 
1. นางดาราพร  ชินาวลี
2. นางศิริลักษณ์  ยศปัญญา
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวลายสลัก  แสนนอก
2. นางสาวสุรีรัตน์  เดชเดชะ
3. นางสาวอาริษา  คุ้มไพรี
 
1. นางสุรางค์  พลบำรุง
2. นางสมจิตร  หุตะเสวี
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวชนนิกานต์  กล้ากสิการ
2. นายฐานันดร  กล้ากสิการณ์
3. นางสาวศิริประภา  ตุ่นอ้น
 
1. นางกชกร  ศรีวิชัย
2. นางสาวจิตราภรณ์  สามไชย
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายก้องภัค  จารุฑีฆัมพร
2. เด็กชายทักษิณ  มะยมหิน
3. เด็กหญิงพีรญา  ประวัติตราวงศ์
 
1. นางนาตยา  ไทพาณิชย์
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ดิษสวน
2. นางสาวพัชรี  พันเมือง
3. นางสาวสุชานันท์  เสือเล็ก
 
1. นางภณิดา  นาคมูล
2. นายอนิรุทธิ์  ทวนธง
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  เตปันวงศ์
2. เด็กหญิงภูสุดา  เจนทัศนเอกจิต
 
1. นางอภิญญา  ชาญเชี่ยว
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจารุเนตร  ดิษกร
 
1. นางสาววาสนา  ขันกสิกรรม
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ภูมิลา
2. เด็กชายณัฐภัทร  เปรมเสถียร
 
1. นายเอกพันธ์ุ  ทิพย์นาวา
2. นางสาวปาณิสรา  ไชยทองเครือ
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อบปรุง
2. เด็กชายธนายุทธ  ไกรถาวร
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  ไม้แดง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ชูศิลป์
 
1. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงดาราพร  นวนจันทร์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ดีสุข
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
2. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายยศวริศ  มะลิวงษ์
2. นางสาวรุจิรา  เรืองวงศ์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สวนเอก
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  สิงห์โต
2. นายวีระวุฒ  นิพนธ์
 
1. นายธนากรณ์  เจริญยิ่ง
2. นายอดิศักดิ์  นิลนัครา
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นายฉัตรชัย  บุญเพชร
2. เด็กชายเสธวุฒิ  ศรีโปรฏก
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  อินทะเรืองศร
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ยศพรมราช
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1. นายฐิติพันธ์  อุตมา
2. นายทะเลไทย  สิงวงค์
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญมาวัฒน์
2. นางสาวเพ็ญนภา  คงขาว
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นุชปั้น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณภาพทอง
 
1. นายวีรชัย  รัตนโสภา
2. นางนิภาพร  อรัญสาร
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณแสง
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายไพโรจน์  สิงห์โต
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสนวงค์คำ
2. เด็กชายเจษฎากร  อุดร
 
1. นายประเวช  ผิวพรรณ
2. นางพจนา  ผิวพรรณ
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรศยา  สินธุบุญ
2. เด็กหญิงศศิธร  แสงเมือง
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงพีรยา  คำเพราะโสตร์
2. เด็กชายวิชญ์พล  วิเศษรัตน์
 
1. นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ
2. นางนารีนาถ  นนท์นันทภูมิ
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คชพล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ธงชัย
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายสุทัศน์  ก้อนจันทร์เทศ
2. นายอาทิตย์  อาจเดช
 
1. นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ
2. นางนารีนาถ  นนท์นันทภูมิ
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ขอนดอก
2. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยตา
 
1. นางณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายดำรงค์  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวพรวิมล  จันเปรม
 
1. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
2. นายพีรดนย์  จัตุรัส
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  แซ่โล้ว
2. นายวรฉัตร  แกว่นเขตกิจ
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นางพิมพ์ลดา  นนทะภา
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ราชประสิทธิ์
2. นายเอกลักษณ์  ลีละศรชัย
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายสรวิชญ์  เข็มทอง
2. นายอภิชาติ  ลิ้นทอง
 
1. นางสาวปาริชาด  พันทอง
 
249 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำรี
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  พรมธา
3. เด็กหญิงวริศรา  เงินบำรุง
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
250 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนจันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองทับทิม
3. เด็กหญิงสมฤดี  น้ำเต้าไฟ
 
1. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
2. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
 
251 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายชนินทร์  เอี่ยมพร
2. นางสาวสุนิชา  มลฑล
3. นางสาวอังคณา  ขุนพิลึก
 
1. นายไพโรจน์  สิงห์โต
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
252 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  แก้วหิรัญ
2. นายพัชรเศรษฐ์  เพชรรัตน์
3. นายพีรพัทธ์  เลาหพิบูลรัตนา
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สวนปลิก
2. นางสาวปวีณา  นากรัตน์
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวพรธีรา  เดชสนธิ
2. นางสาวศิรประภา  อินสิน
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางสาวอินทิรา  ศรีเกิด
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
2. นายอานนท์  เกตุน้อย
 
1. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
2. นางอรุณ  ยอดนิล
 
255 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์โค
2. เด็กชายปารณัท  สิงหเดช
3. เด็กชายวิชัย  เชษฐ์สงห์
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
256 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หมั่นเขตกิจ
2. เด็กชายธรรม์  มโนมัยนุกุล
3. เด็กชายภูผา  แดงสวัสดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวณัฐริณีย์  น้อยจันทร์
 
257 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นายมานะ  วิวาสุขุ
2. นายสิทธิพงษ์  สิงห์ทอง
3. นายอภิวัฒน์  สองเมือง
 
1. นายสุรเดช  ต้นบุตร
2. นางปัทมา  แป้นพุดเย็น
 
258 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายนัติวุฒ  สายสี
2. นายภาสกร  ปัญโญ
3. นายวายุ  เทพแก้ว
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายธงชัย   ชดเชย
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  อินถึก
3. เด็กชายโชคอนันต์  คุ้มเณร
 
1. นายนิพนธ์  สงเชื้อ
2. นางสาวจุรีลักษณ์  อินสุยะ
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  ใสเสริม
2. เด็กชายวีรภัทร์  พุ่มใย
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ปานสอน
 
1. นายณัฐภัทร  ปุุกลางดอน
2. นายประทีป  ขันกสิกรรม
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายชวาลย์  สมอนาค
2. นายธนวันต์  วงษ์เอี่ยม
3. นายอนุชา  ทั่งทอง
 
1. นายสุพจน์  เขียวคล้าย
2. นายนิพนธ์  สงเชื้อ
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายรัตนากร  ภูทะวัง
2. นายสันติสุข  ขาววงษ์
3. นายหรรษา  เพชร์แหวน
 
1. นายชัยวัธน์   จันทรสกุล
2. นางพรประภา  งามประดับเลิศ
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงธิติศิริ  เจนจบ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิ่มสกุล
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศรีชัย
 
1. นายวินัย  อ่อนน้อม
2. นางสาวสุทธภา  อุดแก้ว
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายธนภูมิ   ชาตรีวัชระ
2. เด็กชายยศกร   แซ่ม้า
3. เด็กชายสุวัฒน์   แซ่กือ
 
1. นายสถาพร    คำบุญมี
2. นางสาวสุรีรัตน์   ชัยฤทธิ์
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสินีนาถ  เจริญรส
2. นางสาวสุรีรัตน์  โพธิ์เงิน
3. นางสาวอาภาภรณ์  เชาว์วิวัฒนากุล
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
2. นางสาวภัสสรา  แสนโสภณ
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นายกมล   สว่างประจิม
2. นายศุภชัย   แซ่โซ้ง
3. นายอนุศักดิ์   แซ่เติ๋น
 
1. นายสถาพร   คำบุญมี
2. นางรจนา   โพทอง
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจแสน
2. เด็กหญิงปรารถนา  ศรีพยัคฆ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีบุตร
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วีรโชติกุล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  แย้มยงค์
6. เด็กหญิงเพชรา  บรรณา
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงปฏิณญา  เนียมใย
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ประจวบวัน
3. เด็กหญิงวาสนา  นวลนิ่ม
4. เด็กชายวุฒิพันธ์  กุลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงศิลป์
6. เด็กหญิงแสงดาว  กันณะสา
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
3. นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พลอาภา
2. นางสาวน้ำเพชร  เอกวัฒน์
3. นางสาวปฐมพร  สายชาลี
4. นางสาวพัชรี  เอี่ยมโอด
5. นางสาวรลิสา  เพชรเภรี
6. นายวรนนท์  หนองหลวง
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์กลิ่น
2. นายชัญญาพัทธ์  ปัจฉิมพาณิชย์
3. นายปฎิภาณ  สุทธิพรม
4. นางสาวพิมพรัตน์  โสภา
5. นางสาวลิต้า  ศรีอินทร์
6. นางสาวสุวรรณา  แก้ววงษ์
 
1. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
2. นางสาววรรณา  โกตะมะ
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศามณี  อินอยู่
2. เด็กชายวรุตม์  จูงาม
3. เด็กหญิงวาสนา  ยอดวิถี
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางวรากร  น่วมถนอม
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจามจุรี  วิชาพร
2. เด็กหญิงปานตะวัน  สุนันตาวงค์
3. เด็กหญิงสุวารี  พิมพา
 
1. นางดรุณี  คำสีสังข์
2. นางสาวอัญชนา  อินทรกำแหง
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวสุวพิชญ์  โสภา
3. นางสาวเพชรรัตน์  อินทพันธ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางวรากร  น่วมถนอม
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เกิดอินทร์
2. นายสุรชัย  แซ่ว่าง
3. นายแมนรัตน์  แซ่จ้าง
 
1. นางรัชณี  รักนาค
2. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกองทัพ  ขอดฝั้น
2. เด็กชายปิ่นโชค  ตั่นปิ่น
3. เด็กชายศิริวัฒน์  ชูศักดิ์
 
1. นายชนะภัย  ศิริเจริญ
2. นายเก่งกาจ  ซ่อนกลิ่น
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐยา  วันเทียน
2. เด็กชายธนวินท์  ศรีทา
3. เด็กหญิงนฤทธิ์ศรา  วงศ์กำภู
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายนพดล  บุญโต
2. นายนาวิน  เมฆกระจาย
3. นายนิติพล  เขม้นกิจ
 
1. นายสุพิน  โจ้กุล
2. นายอุทาน  คุณยงค์
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชัญญาลักษณ์  โพธิ์มาก
2. นางสาวธัญญารัตน์  เมืองนาคิน
3. นางสาวสุพรรษา  หงษ์ทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  ผลพระ
2. นางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สงประชา
2. เด็กหญิงศิริพร  แก้วเพชร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พุ่มบัว
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิรณา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงวรรณดี  แซ่กือ
3. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่กือ
 
1. นางรัชณี  รักนาค
2. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นางสาวกาญจนา  อมราภินันท์
2. นางสาวนิภาพร  เที่ยงราช
3. นางสาวนิรัชชา  ช่างเหลา
 
1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นายทรงกรด  สุขเจริญดี
2. นางสาวสุรางคณา  อยู่เย็น
3. นางสาวอรสา  แหลมทอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
2. นางจันทนา  ป้อมลอย
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสรา  ศรศักดา
2. เด็กหญิงมายตี้  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนรัตน์
 
1. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงศ์
2. นางพรรณนิภา  แก้วลังกา
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงดวงใจ  ลุยทอง
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ท้าวแข็ง
3. เด็กหญิงภัทรา  เกตุขุนทด
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
2. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  อินทนู
2. นางสาวสุนีษา  วงษ์ทอง
3. นางสาวสุภัทรา  ยะหัวฝาย
 
1. นางสาวอภิชญา  ทิพย์พิมพ์วงศ์
2. นางสาวหทัยวรรณ  ย่านสากล
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  สุภาปิตานนท์
2. นางสาววิภา  จีนแดง
3. นางสาวสุวนันท์  กุลมาลา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
2. นางฉวีวรรณ  ดาวเรือง
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัดดา  อินทรรัตน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  เทพเทศ
3. เด็กหญิงสุรีพร  เจริญเขตต์
 
1. นางสาวศิริณา  นาคน้อย
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ไตรทิพชาติสกุล
2. เด็กชายธนดล  ฤทธิ์เดช
3. เด็กชายนพดล  การันต์
 
1. นางสาวพัชราณี  วณิชยานันต์
2. นายวัฒนา  นามนาค
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวนางสาวนิสากร  ถมยา
2. นางสาววรรณิสา  วงษ์ปัญญา
3. นางสาวสุพัตรา  มณีเขียว
 
1. นางสาวจุรีลักษณ์  อินสุยะ
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวดวงพร  โตจำลอง
2. นางสาวสมฤดี  สุขสา
3. นางสาวเจนจิรา  ถ้ำน้อย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงไทย
2. นางฉวีวรรณ  ดาวเรือง
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกษิรา  พิลึก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์แรม
3. เด็กหญิงทานตะวัน  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวน้ำหวาน  เพชรบูรณ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เดชะผล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิยมชน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาน้อย
 
1. นางลาวัลย์  คล้ายทอง
2. นางสาวพรพรรณ  มหึมา
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  พิลาพันธ์
2. นายพลวัฒน์  ทองดี
3. นางสาวหัสดี  รำสันเทียะ
 
1. นางศศินภา  ที่ปรึกษา
2. นายนภดล  ที่ปรึกษา
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ศรีตะลา
2. นางสาวปัชมาภรณ์  ถมยา
3. นางสาววรรัตน์  แพงน้อย
 
1. นางจอมขวัญ  แก้วนิคม
 
295 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  จันทร์ทอง
 
1. นางปรีดาวรรณ์  สุริสาร
 
296 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มาจาด
 
1. นางปณิดา  พนมวัน
 
297 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคเทวี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรทอง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุปผา
 
1. นางปวีร์รักษ์  สบายเมือง
2. นางสาวิตรี  แสงจันทร์
 
298 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายพลพนธ์  แผลงศร
2. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวนิตศรา  โงนรี
2. นางสาวปิยนุช  โอสาร
 
299 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจามจุรี  นาคโควงษ์
 
1. นางสาวได้พร  คันธวัน
 
300 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กชายมนชัย  บุตรพรหม
 
1. นางจรรยา  วงษ์อยู่
 
301 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  เทศแจ่ม
 
1. นางสาวนฤมล  ทับเต่า
 
302 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  น้อยเทียม
 
1. นายธาดาพงศ์  ทองหล้า
 
303 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  อู่ทรัพย์
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  บวบทอง
 
1. นายสุรชัช  เมฆประยูร
2. นางสาวกชก  ข่มพิษ