หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปางกลุ่ม 1
วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สนามหน้าอาคาร ก. 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สนามหน้าอาคาร ก. 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จิตรภัสสร์ 12 ก.ย. 2557 08.30-12.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยารัตน ชั้น 1 ห้อง 121 12 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยารัตน ชั้น 1 ห้อง 121 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดเฉลิพระเกียรติกาญจนาภิเษก 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00 หัวข้อการแข่งขันทีใช้ในการจับฉลากในวันแข่งขัน 1.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.อาเซียน 3.สิ่งแวดล้อม
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารปิ่นไผทกาญจนภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดเฉลิพระเกียรติกาญจนาภิเษก 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00 หัวข้อการแข่งขันทีใช้ในการจับฉลากในวันแข่งขัน 1.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.อาเซียน 3.สิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขว่าหาก ม.ต้นจับได้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ระดับ ม.ปลาย จะใส่หัวข้อเพิ่ม คือ ความปรองดองสามัคคี เพื่อจับฉลากเพิ่ม
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารปิ่นไผทกาญจนภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม มารายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. เวลา 08.30 - 09.00 น. เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการตัดสิน ณ สถานที่แข่งขัน การจัดลำดับการแข่งขันให้เป็นไปตามที่ปรากฎในระบบลงทะเบียน
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารปิ่นไผทกาญจนภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม มารายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. เวลา 08.30 - 09.00 น. เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการตัดสิน ณ สถานที่แข่งขัน การจัดลำดับการแข่งขันให้เป็นไปตามที่ปรากฎในระบบลงทะเบียน
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]