หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปางกลุ่ม 1
วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์ 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2,ห้องปฏิบัตรการเคมี 1 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ส่งรายงาน 5 เล่ม ภายในวันที่ 8 กันยายน 2557
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ส่งรายงาน 5 เล่ม ภายในวันที่ 8 กันยายน 2557
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ส่งรายงาน 4 เล่ม ภายในวันที่ 8 กันยายน 2557
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ส่งรายงาน 4 เล่ม ภายในวันที่ 8 กันยายน 2557
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบุญชู ตรีทอง ชั้น บน ห้อง อาคารบุญชู ตรีทอง (ชั้นบน) 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบุญชู ตรีทอง ชั้น บน ห้อง อาคารบุญชู ตรีทอง (ชั้นบน) 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ส่งรายงาน 6 เล่ม ในวันที่ 12 กันยายน 2557
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ส่งรายงาน 6 เล่ม ในวันที่ี 12 กันยายน 2557
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์,อาคารสมรรถเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 2,อาคารสรรถเกียรติ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00,13.00-15.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารบวรวิทย์,อาคารสมรรถเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1,อาคารสมรรถเกียรติ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00,13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]