หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ต่อสกุลศักดิ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นางสาวชลัณรัศม์ ต้นกลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี กาศเกษมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย ทองประสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา ปัญญาโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกัลยา สุขหอมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสายพร นาละอองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายสำราญ จินาปุกโรงเรียนอัชสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ เชียงทองโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางพรรณี ใจสารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา เฟื่องฟูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางกัญญ์ณณัฐ ภูพิชฏาณัฏฐ์โรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางนารี ใจดีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวธัญชนก จันทรศรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ สุภานนท์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นางนวลสมร วงษ์คำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางดวงดาว ศรีสุขโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางดรุณี สินสันธิเทศโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สายสิงห์ทองโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ฟักเขียวโรงเรียนอัชสัมชัญลำปางกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ กำบังตนโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางวิไล มังจักร์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นายปวิน เจียไพบูลย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ สมหมายโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางวิรยา ดวงประภาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษาโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางบัวกัน นพทศพรโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ พรมคำโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ ศิลป์สุวรรณโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
3. นางสาวเมยาวดี สมนาโรงเรียนอัชสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นายปิยะวัติ วังซ้ายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางนิตยา รัตนกุศลโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนี คำบุญชูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
2. นางญาณสิรีค์ วงค์เขียวโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายมิตร แก้วมะคำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายพีระพันธ์ ตันวงศ์โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพรรณ เวียงแสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นหล้า แน่อุดรโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
2. นางภัควลัญชญ์ ใจเอื้อนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ แสนโภชน์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสุกฤตา พงษ์จะโปะโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ โกศลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายสิงห์คำ สอนแปงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพรัตน์ บัวงามโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายโยธิน ศิริกาญจนางกูรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา ฯกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ มโนรสโรงเรียนอัชสัมชัญลำปางกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ ตุลาพันธุ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกนกพร เรือนจันทร์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ เดี่ยวสันติกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางสาวนงนุช จิตตาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางภาวดี ไชยวรรณโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจันทนา สัญญเดชโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อนโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางสาวอนุธิตา ปวงแก้วโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นายเสนีย์ จินตกสิกรรมโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสมพร อุดรพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ธีระวุฒิโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาราชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ นิวันติโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายวิชิต อินนันไชยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางประภาศรี ฉัตรเจตโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรงโรงเรียนกิ่วลมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอดโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่งโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางปาณิสรา ครองตาเนินโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสมพร อุดรพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ธีระวุฒิโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาราชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายคึกฤทธิ์ นิวันติโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายวิชิต อินนันไชยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางประภาศรี ฉัตรเจตโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรงโรงเรียนกิ่วลมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอดโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวจีรณัฐ เมืองมั่งคั่งโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางปาณิสรา ครองตาเนินโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร หมั่นการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ์ รัตนเพ็ญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาราชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางนงนภัส พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนิทรา จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติรัตน์ ศรีจำปาโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ กันทะโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายปธานิน สมบัติบริรักษ์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
5. นางสาวสุจิตต์ ช่อไชยกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ทิพธานีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายถนอม ไชยเตกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีไชยพงศ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยะทิพย์ ค้างจันทร์โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
5. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสินชัย ชวลิตพิเชฐโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสรินดา ด่านวิรุทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกลโรงเรียนปงแสนทองกรรมการ
4. นางบัวบาน สิงห์แก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางอันธิฌา บุญยมาลิกโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
6. นายบรรเจิด สระปัญญาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
7. นายรังสรรค์ มาปลูกโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิราภา สุวรรณวัจณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี สงวนศักดิ์โรงเรียนเสด็จวนยางค์กูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโกศล พานดงโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาราชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสมหมาย กันธิดาโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสกัด รินฤทธิ์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตนา ไชยยงค์โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
7. นางสาวศิรินาถ สิทธิการโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์เขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
9. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
10. นางสาวณัฐชญา ยศข่ายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ พลงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา มณีเพชรโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางประกายดาว สิงหพุทธางกูรโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
5. นางอำไพ จันมะยมโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ กาจูโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
7. นายจิรนันท์ แสงวิชัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
8. นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวศรัญญา วังมูลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
10. นายเสน่ห์ ชุมแสนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
11. นางวันเพ็ญ บุญยรัตน์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
12. นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
13. นางนันทิยา กาชัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ พรประเสริฐผลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศิริไพบูลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางปารมี สุปินะโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. นายนพพร ปุกคำโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
5. นายภาคภูมิ ตาอินทรโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
6. นางสาวอมลฉวี มัลลิกาโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรกรรมการ
7. นางแววดาว ยาวิชัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดอกรัก ทานิลโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาราชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางภิรมพร การะบุญโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
4. นางอุรา โสภะบุญโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา ฟูทำโรงเรียนมัธยมศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวพุทธิมน ไกลวัลอาภรณ์โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
7. นางสาวชุลีพร พูลทวีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ครองตาเนินโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ พูลทวีโรงเรียนแม่เมาะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยพร อินบาลโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา หน้าผ่องโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
5. นายศิวดล กุลฤทธิกรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางวราลักษณ์ เสาร์แก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ คำยาโรงเรียนประชาวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายพฤกษา สิทธิไพศาลโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรกรรมการ
4. นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเยาวนุช ใจจิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปิลันธา สายคำฟูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ฮวบน้อยโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
4. นายไพรัตน์ ชาสอนตาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
5. นายยศสวัล ยศบุญเรืองโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
6. นางสุธินี ต๊ะแสงโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
7. นางสาวอัญชลี ทองใบโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
8. นายทวีวัฒน์ มณีจักร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ไศละบาทโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทองดี เครือระยาโรงเรียนเสด็จวนยางค์กูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมประภา ธิหมื่นโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ขัดตระกูลโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
5. นางวิไลพร ศิริประยงค์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
6. นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิชโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เรืองยังมีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญย้าย ดวงสนมโรงเรียนแม่สันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางรัตนา มั่นคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นายกีรติกร จินดาธรรม โรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
6. นางรอเบีย วุฒิโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
7. นายภวินท์ บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
8. นายไพโรจน์ ด่านวิรุทัยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล กาสาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณรองประธานกรรมการ
3. นางนันท์หทัย ตามสมัยโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิธาศินี นินใจโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรัชชัย ทอดเสียงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกฤธณิ์พจน์ สะอาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวประพาฬรัตน์ เดชะวัฒนะโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกตุฤดี ราชไชยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
6. นางสาวมัญชรี สนิทวงศ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
7. นายรังสรรค์ สิริการโรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)กรรมการ
8. นางสาวนราวดี มีทรงโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
9. นายกฤษณ กาวาทโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
10. นางสาวสกุณา สร้อยทองโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
11. นายอภิรัตน์ กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร สมพงษ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวเกตุฤดี ราชไชยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นางสาวจันทร์สุดา ดีถาวงศ์โรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
6. นางสาวณิชกมล สิทธิโฮ่งโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
7. นายจีรศักดิ์ คำนิลโรงเรียนดอนไชยวิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ประดับศรีโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
9. นางประพาฬรัตน์ เดชะวัฒนะโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
10. นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปุณณภพ มาปลูกโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูกโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสมถวิล อรุณรัตนาเทวัญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นายมานะ ปัญญาแก้วโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวธัญชนก แก้วทุ่นโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุษบากร รายวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางไพพรรณี ไชยวรรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางสุวภาพ บัวเมืองโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ภัคจีรสกุลโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางเรณู ตั้งตระกูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรรณิศา ธิปทาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย ตั้งตรงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญสิริ กาสนุกโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
5. นางสาวหทัยชนก ไชยวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางละเอียด สุขติตต์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ธำรงพิทยานันท์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณรองประธานกรรมการ
3. นางรักชนก ศรีชมภูโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางทูลใจ กมลรัตนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิสิฐ ตีรณวัฒนากูลโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวน์วัศ ร่วมชาติโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางอรัญญา ไชยแสนท้าวโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงกมล มูลแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายประยุทธ์ สีเที่ยงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายกีรติ เปี้ยอุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายกิตติโชติ จิตต์จริงโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัยโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิกรณ์ ปั๋นแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่มโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอนงค์ แสงนิลโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาสินี ปัญญาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน เพ็งมาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางมาลัย สี่สมบูรณ์โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายคุณากร แก้วเทพโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ หมอยาโรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ไชยดีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพจนีย์ บรรจงพาณิชย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิมล ตะนะวงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร หลวงเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมพรรณ วรรณทองโรงเรียนปงแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อนันตรักษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ตันจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางพวงทอง สกขุนทดโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ นาคอ่อนโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิกุลทอง เปล่งศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร แปงคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา วังสมบัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ วงศ์วีระพงษ์โรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ แสนใจยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายสุดา ไกรล้อมบุญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางแจ่มศิริ พานทองโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา กองคำบุตรโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
5. นางโสภิณ ศิริคำน้อยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายบุญดาว ผัดสุรินทร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ วงศ์สรไชยโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ เธียรพิบูลย์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายสวรรค์ สมกุลโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ อภิวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสำราญ สูติวงค์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นายยุรนันท์ เชียงโสโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ แสงคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางระวีวรรณ ปฏิมาพรเทพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เก้งโทนโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอรรถกร วรรณสารโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นายวรวัฒน์ เครือสบจางโรงเรียนบ้านสบจางวิทยากรรมการ
3. นายอดุล อุดมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายจรัส ฟูสกุลโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ฤชุศาศวัตโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นายชัยวิทย์ ไชยเรือนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ไชยทานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
4. นางสุภาณี ธิสาระโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางรวีวรรณ ไชยเมืองโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
3. นายปฏิธาน วรรณกูลโรงเรียนอัสสัมชันลำปางกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
3. นายปฏิธาน วรรณกูลโรงเรียนอัสสัมชันลำปางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายอาณุภาพ มณีแก้วโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
4. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายอาณุภาพ มณีแก้วโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
4. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คิดอ่านโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ์ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
3. นายศิลป์วลัย อินทิยศโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
4. นายภวินทร์ บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางนฤมล คิดอ่านโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ์ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
3. นายศิลป์วลัย อินทิยศโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
4. นายภวินทร์ บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร หลักคำโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวเปมวีร์ญาณ์ โชคชัยอุดมกุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดุลย์ศักดิ์ สองสีดาเคนเน็ตแมคแคนซีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร หลักคำโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวเปมวีร์ญาณ์ โชคชัยอุดมกุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แก้วสีงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดุลย์ศักดิ์ สองสีดาโรงเรียนเคนเน็ตแมคแคนซีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวริศรา โชติเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีกรรมการ
3. นายเสรี วงศ์สรรเสริญโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์เดือน อินวิจิตรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายไพชยนต์ นาคะปรีชาโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์เดือน อินวิจิตรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายไพชยนต์ นาคะปรีชาโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ลัดดา ไชยวรรณโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สีดาโคตรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายเกียรติกุล วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนเคนเน็ตแมคแคนซีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางพงษ์ลัดดา ไชยวรรณโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สีดาโคตรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายเกียรติกุล วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนเคนเน็ตแมคแคนซีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นายภาณุมาศ ผันผายโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายภานุมาศ ผันผายโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
2. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายภาณุมาศ ผันผายโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายภาณุมาศ ผันผายโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
2. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
3. นายศรีรัตน์ คำตาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนากรรมการ
2. นายบงกช ใหญ่วงษ์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบงกช ใหญ่วงษ์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบงกช ใหญ่วงษ์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบงกช ใหญ่วงษ์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
2. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สีมาโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายบงกช ใหญ่วงษ์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
2. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายบงกช ใหญ่วงษ์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นายเสกศักดิ์ อินปัญโญโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
2. นายอภิศเษก ปั๋นดีโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนากรรมการ
3. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ สุธาโรงเรียนพินิจวิทยากรรมการ
3. นายอภิเษก ปั๋นดีโรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายภาณุมาศ ผันผายโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยยากรรมการ
2. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายบงกช ใหญ่วงษ์โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลียราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกเชิดชัย โสรมรรคหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
5. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกเชิดชัย โสรมรรคหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
5. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกเชิดชัย โสรมรรคหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
5. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกเชิดชัย โสรมรรคหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
2. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
3. ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
4. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
5. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกเชิดชัย โสรมรรคหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
2. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
3. สิบเอกอำพล วิมลพันธ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
4. ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
5. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกเชิดชัย โสรมรรคหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
2. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
3. ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
4. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
5. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกเชิดชัย โสรมรรคหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
2. จ.ส.อ.พงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
3. สิบเอกอำพล วิมลพันธ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
4. ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
5. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายอดุลย์ อุฬารโชคโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
3. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายอดุลย์ อุฬารโชคโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
3. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเผชิญ กันธิยะโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
3. สิบเอกอำพล วิมลพันธ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
3. สิบเอกอำพล วิมลพันธ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
3. สิบเอกอำพล วิมลพันธ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
3. สิบเอกอำพล วิมลพันธ์หมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สุวรรณเนตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นครกรรมการ
2. นายรัชณพงษ์ อุฬารโชคโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.ธานี อุ่นเรือนหมวดดุริยางค์ มทบ.32กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศักดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายศักดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ โคตพงษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ภัทสร นัดดากุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ภัทสร นัดดากุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ โคตพงษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุชดาพร จันทน์เกษรโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นางจันทนา วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ โคตพงษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเขมจิรา ไชยทนุโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชมภูแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางเขมจิรา ไชยทนุโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสุชดาพร จันทน์เกษรโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชมภูแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางศิริพร อินถาบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางจันทนา วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางจันทนา วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสุชดาพร จันทน์เกษรโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ โคตพงษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวปิญชาน์ รินง้าวโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. Mr.Ian Patrick Mc Brideห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางสุทธินีย์ คชนินโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ จิตสง่าโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางอัญชลิกา วิสิทธ์ศักดิ์โรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุธิสา มะโนโรงเรียนมัธยมศาสตร์กรรมการ
7. นายอนันต์ ดอกหอมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวพรเทวี ไชยเนตรโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. Mr.Michael Richard Cohnโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางธนิตา สูงติวงศ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางวุิมุติญาน์พร พจนสิทธานต์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายชิต ทัศบุตรโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
6. นายดาวเรือง ศรีจำปาโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัญญารัตน์ หรดีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสมพร กิติไชยน์กุลโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Louis Alexander Rhysโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ แสงศิวาพรโรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวจุฬาภรณ์ จันทราชโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายประทีป จันทร์มลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Ian Thomas Stanleyโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมณดา จารุบุตรโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางณุภัทรณีย์ พายัพสายโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศิริวรรณโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร อ้วนสะอาดโรงเรียนปงแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา ศรีนุตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางอริศรา บุญยืนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางชุดากร กสิรักษ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเขมภร ศิวกรคำปิงบุตรโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายหรินทร์ คะระวาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. Mr.Jussel Gaspilloโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ กรรณิการ์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร์โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา พัชรดำรงค์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจงกลณี ภักดีเจริญโรงเรียนบลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ทิพย์วิชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นายราชันย์ วงศ์อ๊อดโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
4. MissAnna Zhanโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางอัญพัชร์ เรือนหล้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนันท์นภัส ไสยาทาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาประธานกรรมการ
2. MissNina Sophie Kunnโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
3. นางประกายดาว มิ่งเชื้อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางรวิพรรณ ยมสารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวนวลทิพย์ เลาห์อารีวุฒิโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพันธุ์ ตันบุศย์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นายธริช พุทธรักษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Marc Webbโรงเรียนมัธยมศาสตร์กรรมการ
5. นางนฤมล พิกุลนีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เรณูรสโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. Mr.Philip M. Suguaranโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางสาวสุริวรรณ พิพัฒนเศรษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาวอำนวย กิ่งก้ำโรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
5. นางธีระพร ทองรอบโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางบงกช อนันตะข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวอรอุไร กิติวรากูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสมพร ผลศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Ms.Zhao Xingโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. Ms.Zhou Zhenjieโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Pan Hui junโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms.Lin Jiagianโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. Mr.Fan Mengjiangโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นครกรรมการ
3. นายบุญรักษ์ มูลแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวยูริ ทาเคตานิโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ช้างวิเศษโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ตันลาพุฒโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ นามวงศ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. Mrs.Maria Elena P. Sangchanโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ปันดีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐพล ภักดีเจริญโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสินธุมาส ไชยวงศ์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอชิรญา เทพวัลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาววณสุดา บุญศิริโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางนิลุบล ถามะพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวรรค์ สมกูลโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายฐิติ สุวรรณ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณรองประธานกรรมการ
3. นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียงโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ไชยวรรณโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
5. นายนรายุทธ์ หมื่นปัญญาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สาริวาทโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอานุภาพ แพทยาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ คำเงินโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายดำเกิง ทิพกนกโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายอดุลย์ วังไชยเลิศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นายเกริกสิน สุวรรณสิริโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
6. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ สินอิ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางปรารถนา จันทร์ปัญญาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายภูวณัฐ โพธิ์งามโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายสมพงษ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ภัคจีรสกุลโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางปราณี ไชยทานโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพ วงค์ษาโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา อานุภาพบรรเจิดโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ จัดสวยโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาพร หลักคำโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางนิโลบล ช่วยไว้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางฐิติพรรณ ตุ้ยดงโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. ดร.ปนิชา คันทะวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางลินดา พัฒนพงษ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ ผัดวังโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ศรีวรรณบุตรโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นางบุปผา ฮาวกองแก้วโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
3. นายธีระเนตร อ้วนสะอาดโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ ศรีวรรณบุตรโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
2. นางบุปผา ฮาวกองแก้วโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ
3. นายธีระเนตร อ้วนสะอาดโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล เติงจันต๊ะโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นางเยาวนาถ พากเพียรโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายปิยพงศ์ วงศ์อรินทร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายจตุภัทร สุขโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นางสาวดารารัศ บัวขาวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุวิมล เติงจันต๊ะโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นางเยาวนาถ พากเพียรโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายปิยพงศ์ วงศ์อรินทร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายจตุภัทร สุขโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นางสาวดารารัศ บัวขาวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายทอง อินถาสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางอมรพรรณ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิรญา กลิ่นชื่นโรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรภัค ธรรมสุภาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางสุพรรษา สายทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอิสเรศ พรหมศิลป์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิชโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางกิ่งเพชร อินแฝงโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
5. นายวิชาญ ยาวิชัยโรงเรียนปงแสนทองกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอิสเรศ พรหมศิลป์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายวิชาญ ยาวิชัยโรงเรียนปงแสนทองกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
4. นางกิ่งเพชร อินแฝงโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิชโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย วงค์ไชยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ภิญโญโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายศุภกิจ ยะแก้วโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
4. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัยโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล ขัดสีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย วงค์ไชยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ภิญโญโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายศุภกิจ ยะแก้วโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
4. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัยโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล ขัดสีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญธร อินสุโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา ถาน้อยโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ ฝั้นจักสายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นางสุพรรษา สายทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คำขอดโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นายสันษร วรรณแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายมนัส จงจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางพนารุ้ง ดุลยธรรมโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางจรรยา แจ้งมงคลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางเกษิณี กันน้อมโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา คุณารูปโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ จักรเงินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายมนตรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางเกษิณี กันน้อมโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา คุณารูปโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ จักรเงินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรวรรณ มากโภคาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นายวีระยุทธ มณีวรรณโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
3. นายภานุมาศ อานุภาพยรรยงโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสายทอง อินถาสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางสาวกนกกร คำแดงโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางพรรณภา พงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล เลิศบุญยสิทธิ์โรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี อินตาคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายปรีดาพงศ์ รัตนทวีชาติโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
5. นางอรุณี ทองย้อยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล เลิศบุญยสิทธิ์โรงเรียนวิชชานารีกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี อินตาคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นายปรีดาพงศ์ รัตนทวีชาติโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
5. นางอรุณี ทองย้อยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
3. นายเหนือ แสนอินทร์โรงเรียนวิสิฐวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ปัญญาผาบโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณจักร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณ๊กรรมการ
2. นายสกัด รินฤทธิ์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายยุทธยา เถียรประภากุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายสานิตย์ เตชะสายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางประไพศรี เสริมสุขโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
7. นายธิปไตย ชูเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิญา ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
9. นางจำเนียร แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสกัด รินฤทธิ์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณ๊กรรมการ
3. นายธิปไตย ชูเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุวโรจน์ ศิวิัฒน์นิธิกุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูลโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
3. นายสกล ศิริผ่องโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสันติชัย ไชยดีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายมนูญ กิติกุศลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูกโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลงค์นครกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทักษะ ก๋าเร็วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
2. นางทวารัตน์ กิติกุศลโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลงค์นครกรรมการ
3. นายวินัย เชื้อสะอาดโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
2. นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครองโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.ประสงค์ เขื่อนสุวงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ ใยบัวโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางทัศนาพร นามวงค์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางทัศนีย์ กาววิลัยโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจงดี พลังคะพันธ์พงค์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ อลงการาภรณ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางทัศทรวง เตชะแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุขโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
5. นางเพ็ญมาส อุฬารโชคโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลงค์นครกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ วงค์ต่อมโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
2. นางกาญจนา อินวิจิตต์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวแจ่มจันทร์ งามตาโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลงค์นครกรรมการ
2. นางลัคนา ชาญชนะภัยโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางอำพันธ์ ณ ลำพูนโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัช ศรีสัตตบุตรโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
2. นายเรณู โรมาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการ
3. นายวรุณ บุญยู่ฮงโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ธีระวุฒิโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายยุทธวรรษ คำวิชัยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจำรัส ศรีใจโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ไชยเชียงของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ใจขาวโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายประเสริฐ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
5. นายวรสันติ์ เชิงปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา จิตอนันตวิทยาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวบัวบาน มีเสียงโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ ผลเดชโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประเทือง ผัดวังโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางปราณี สาครโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
3. นางจิดาภา คงชนะโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
2. นางชุตินันท์ สิงห์ศักดิ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
3. นางระพี ไกรภพโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมจันทร์ ชุ่มแสงโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางสาวพิมรดา เชื้อทองโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
3. นางเกศริน คำเกตุโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร มะโนโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลงค์นครกรรมการ
2. นางประภัสสร แก้วสถิตย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางพรรณี ช้างเพ็งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางประเทือง เครือนวลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางอำไพ หิริโอโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
3. นางจำเนียร วงศ์สุตาโรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]