หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 6 11 8
2 008 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 102 227 152
3 009 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 3 11 4
4 010 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 47 144 78
5 011 โรงเรียนประชาราชวิทยา 6 23 12
6 020 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 107 256 154
7 029 โรงเรียนสบจางวิทยา 8 15 11
8 033 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 34 95 39
9 002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 66 178 89
10 017 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 6 21 8
11 027 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 16 45 31
12 032 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 30 59 38
13 019 โรงเรียนแม่สันวิทยา 8 26 10
14 018 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 44 117 54
15 013 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 14 27 16
16 005 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 11 20 13
17 012 โรงเรียนประชาวิทย์ 13 32 15
18 014 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 10 20 10
19 015 โรงเรียนพินิจวิทยา 8 22 9
20 016 โรงเรียนมัธยมวิทยา 32 75 28
21 036 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 5 10 7
22 022 โรงเรียนลำปางพาณิชยการ 0 0 0
23 023 โรงเรียนลำปางวิทยา 0 0 0
24 021 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี 0 0 0
25 024 โรงเรียนวิชชานารี 14 64 13
26 025 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 4 9 0
27 026 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 7 15 7
28 030 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 1 1 0
29 031 โรงเรียนสุนทรศึกษา 0 0 0
30 034 โรงเรียนอรุโณทัย 31 54 34
31 035 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 43 111 55
32 003 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 18 52 16
33 004 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 0 0 0
34 006 โรงเรียนไตรภพวิทยา 8 23 9
35 007 โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย) 0 0 0
36 028 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 55 105 60
รวม 757 1868 980
2848

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]