หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปางกลุ่ม 1
วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสาคร ตันจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
2 นางจำเนียร คันธวะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
3 นางจินตนา เกิดเหมาะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
4 นายสุวิชช์ เชิงปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
5 นายพิทักษ์โยธิน อยู่เป็นสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
6 นายสิทธิชัย ศรีสัตตบุตร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
7 นายประเสริฐ สืบสม โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
8 นายยุทธวรรษ คำวิชัย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
9 นายจำรัส ศรีใจ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
10 นางเรณู โรมา โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
11 นายฐิติกร แก้วปันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)  
12 นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
13 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
14 นางเกษมศรี ชัยวงค์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
15 นางดวงทิวา เทพปินตา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
16 นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์โพธิ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
17 นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
18 นางสาวธมนวรรณ ปวงคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
19 นางสาวเจนจิรา มะโนใจ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
20 นางสาวนันท์นภัส ฟูคำ ครูอัตราจ้างห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
21 นางสาวสุรัตนา แปงกุล ครูอัตราจ้างห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
22 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
23 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6  
24 นางศุภิสรา ไวสิทธิ์ ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
25 นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูล ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
26 นางสมนึก ดิษฐ์กระจัน ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
27 นายชะลอ คำฟูบุตร ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
28 นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
29 นายบุญโปรด ตริไตรรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
30 นางพวงเพชร มะโน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
31 นางภิรมพร การะบุญ ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
32 นางสาวทิยานันท์ อินทะชัย ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
33 นางสาวพรชิวา วงค์ช่วย ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
34 นางปราณี ไชยทาน ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.1- 3  
35 นางสุภาพ วงศ์ษา ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.1- 3  
36 นางกรรณิกร อานุภาพบรรเจิด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.1- 3  
37 นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.1- 3  
38 นางสาวสุภาพร หลักคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.1- 3  
39 นางนิโลบล ช่วยไว้ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6  
40 นางฐิติพรรณ ตุ้ยดง ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6  
41 ดร.ปนิชา คันทะวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6  
42 นางลินดา พัฒนพงษ์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6  
43 นางสาวดวงใจ ผัดวัง ครู โรงเรียนเสด็จนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6  
44 นางจันทกานต์ ดวงมาลา ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
45 นายสุวโรจน์ ศิวัฒน์นิธิกุล ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น ม.1-3  
46 นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูล ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น ม.1-3  
47 นายสกล ศิริผ่อง ครู โคงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น ม.1-3  
48 นายสันติชัย ใชยดี ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น ม.4-6  
49 นายมนูญ กิติกุศล ครู โคงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น ม.4-6  
50 นายเอกสิทธิ์ เบี้ยปลูก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น ม.4-6  
51 นายทักษะ ก๋าเร็ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3  
52 นางทวารัตน์ กิติกุศล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3  
53 นายวินัย เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3  
54 นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ประธาน ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
55 นางมนทิรา บุตรกระจ่าง รองประธาน รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
56 นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ กรรมการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
57 นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์ กรรมการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
58 นางจารุพร แสนจิตต์ กรรมการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
59 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ กรรมการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
60 นายเขตต์ ชมภูแก้ว กรรมการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
61 นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
62 นางดรุณี คำเงิน กรรมการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
63 นางวิลาวรรณ บุญทา กรรมการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
64 นางนันทิยา กาชัย กรรมการ กรรมการการรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
65 นางสาวศิริกาญจน์ ไชยดิลก กรรมการ กรรมการการรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
66 นางสาวสุธาลิณี ตั้งตัว กรรมการ กรรมการการรับลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
67 นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ประธาน ประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
68 นายเขตต์ ชมภูแก้ว กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
69 นายสุภาษิต แก้ววิมล กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
70 นางเพชรา เจียมจิตร กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
71 นายวิรัชชัย ทอดเสียง กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
72 นางปิลันธา สายคำฟู กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
73 นางสาวชุลี'พร พูลทวี กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
74 นายอดุลย์ พลงาม กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
75 นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
76 นายทวีวัฒน์ มณีจักร์ กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
77 นายสุชาติ กรศิริวิภา กรรมการ กรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
78 นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช กรรมการ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
79 นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
80 นางสาวศิธาศินี นินใจ กรรมการ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
81 นายอภิรัตน์ กาชัย กรรมการ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
82 นายมงคล กาสา กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
83 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา รองประธาน รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
84 นายถนอม อุปะวัฒนานันท์ รองประธาน รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
85 นายสุทิน คงสนุ่น กรรมการ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
86 นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ กรรมการ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
87 นายพงษ์เดช กาวงศ์ กรรมการ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
88 นายโสภณ ศรีวิชัย กรรมการ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
89 นายพรเทพ เสนนันตา กรรมการ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
90 นายศักรินทร์ แสงเมือง กรรมการ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
91 นายสุริยะ ศรีสุข กรรมการ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
92 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงค์ กรรมการ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
93 นายเสกสรรค์ ยั่งยืน กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
94 นายประสิทธิ์ สาริวาท ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)  
95 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)  
96 นางสาวรัตนา สายคำฟู ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)  
97 นางสาวเบญจพร พูดงาม ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)  
98 นายยมนา สุขหอม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ดูแลระบบข้อมูลการแข่งขัน  
99 นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานกรรมการดำเนินงาน  
100 นางสมสวย ยะจินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน  
101 นายชัยยุทธ คำธัญวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินงาน  
102 นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินงาน  
103 นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินงาน  
104 นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการดำเนินงาน  
105 นายฉัตรชัย ณ ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
106 นายไพโรจน์ สมบัติใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
107 นางอรพิน ศรีสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
108 นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
109 นางสุพิน อุ่นหน่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
110 นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
111 นางสาวดารารัศ บัวขาว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
112 นางสาวสุรัตนา แปงกุล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
113 นางสาวนันท์นภัส ฟูคำ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
114 นางสาวรัตนา สุภาสอน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
115 นางสมหญิง ไชยพรม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
116 นางสาวนลัยภรณ์ เรือนเงิน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
117 นางสาววรัญญา เปี้ยอุด เจ้าหน้าที่วัดผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
118 นายบรรเจิด สระปัญญา ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการดำเนินงาน  
119 นางศิริพร หลวงหล้า เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการดำเนินงาน  
120 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
121 นางตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
122 นายอำนวยศักดิ์ ผ่องชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
123 นางผ่องพรรณ เดชมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
124 นายสมนึก มุ้งทอง โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
125 นายกฤษณ์ เปี้ยอุตร โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
126 นางอัญชลี ธีระวุฒิ ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
127 นางฉัตรนภา เศรษฐีกุล ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
128 นางรัชนี คำบุญชู ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
129 นางอรวรรณ ศรีวรรณบุตร ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
130 นางกาญจนา ต๊ะวงษา ครู โรงเรียนปงแสนทองวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
131 นางสาวอำไพ มนัสสันติ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
132 นางทิพวรรณ บุญเป็ง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
133 นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
134 นางผ่องพรรณ สัญญา ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
135 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
136 นางจงกลณี ภักดีเจริญ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
137 นางสาวเขมภร ศิวกรคำปิงบุตร ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
138 นางกัลยา เรณูรส ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
139 นางสาวพรเทวี ไชยเนตร ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
140 นายนิรันดร์ นามนคร ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
141 นายมานะ ปัญญาแก้ว ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมัคลาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
142 นายสมเกียรติ สินอิ่ม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงาน  
143 นายนิรันดร์ มหามิตร ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
144 นางศุภิสรา ไวสิทธิ์ ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
145 นางศิริลักษณ์ ศิริวรรณ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
146 นางสุรัตนา มุ่งมาตร ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
147 นางพรทิพย์ จักรแก้ว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
148 นางปราณี สวนเจริญ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
149 นางสาวนวลทิพย์ เลาห์อารีวุฒิ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
150 นางรุ้งลาวัลย์ ใจแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
151 นางสาวสมพันธ์ุ ตันบุศย์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
152 นางนิลุบล ถามะพันธ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
153 นางชลวัชร เสนาธรรม ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
154 นางวรรณรักษ์ จันฤาไชย ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
155 นางวราภรณ์ ช้างวิเศษ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
156 นางจันทรัตน์ ดวงฟู ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
157 นายพนอม สุวรรณวัจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
158 นายสุชาติ ฉัตรเจต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
159 นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงาน  
160 นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
161 นางจันทนา วงษ์คำ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
162 นางสาวรพีพรรณ โคตพงษ์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
163 นางสุชาวดี ขันโท ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
164 นางสาวณัฏฐ์ภัทสร นัดดากุล ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
165 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
166 นางพิมฉวี ปิงแก้ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการดำเนินงาน  
167 นายไกรทอง ณ ลำปาง ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
168 นายธวัชชัย สุวรรณเนตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงาน  
169 นายเผชิญ กันธิยะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงาน  
170 นายอดุลย์ อุฬารโชค ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงาน  
171 นายรัชณพงษ์ อุฬารโชค ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
172 นายศักดา แก้วบุญเรือง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
173 นายบุญช่วย สอนปิงคำ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
174 นางอรชร พรศิริ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
175 นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
176 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ครู โรงเรียนปงแสนทองวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
177 นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
178 นางสาวภัสรลักษณ์ ใจขัด ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
179 นางสาวณัฐภรณ์ ใจวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
180 นางพิชญาภา ไชยวรรณ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
181 นางสาวมิญช์ณชญา แก้วใส ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
182 นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
183 นางสาวพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
184 นางสาวยูริ ทาเคตานิ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงาน  
185 นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
186 นายสมภพ คำบุญชู ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
187 นายศรีรัตน์ คำตาบุตร ครู โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
188 นายถนอมศักดิ์ สุธา ครู โรงเรียนพินิจวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
189 นายอำนวย มหามิตร ครู โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
190 นายเสกศักดิ์ อินปัญโญ ครู โรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
191 นายอภิเษก ปั๋นดี ครู โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา กรรมการดำเนินงาน  
192 นายบงกช ใหญ่วงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 4 กรรมการดำเนินงาน  
193 นายสุรชัย จอมแปง ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
194 นายณัฐพงษ์ สีมา ครู โรงเรียนอรุโณทัย กรรมการดำเนินงาน  
195 นายภาณุมาศ ผันผาย ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน  
196 นางอดิศร อำนวยพรเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
197 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
198 นางลำดวน จางสาย ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
199 นางวีณา ศิรประภาศิริ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
200 นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
201 นางนพพร ปรียานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
202 นางอัญชญา ต๊ะนา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
203 นายอนุสรณ์ ฤชุศาศวัต โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
204 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
205 นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์โพธิ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
206 นายจตุภัทร สุขโสด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
207 นายเสรี จันมะยม ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
208 นางมยุรี ท้าวศรีชัย ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
209 นางวัฒนะ ทองปัญญา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
210 นางปัทมาพร อินดาวงศ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
211 นายธีรัช ลอมศรี ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
212 นางศรีนวย สำอางค์ศรี ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
213 นายปิยพงศ์ วงศ์อรินทร์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสิน  
214 นางสุวิมล เติงจันต๊ะ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสิน  
215 นางเยาวนาถ พากเพียร ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสิน  
216 นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
217 นายโสภณ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
218 นายประสิทธิ์ ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
219 นางนฤมล มณีโชติ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
220 นายสิทธิชัย ศรีสัตตบุตร ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
221 นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
222 นางอรัญญา ไชยแสนท้าว ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
223 นายสำราญ สุขยิ่ง ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
224 นายพิษณู ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
225 นายปุณณภพ มาปลูก ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
226 นายปุณณภพ มาปลูก ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
227 นายไกรสร วงศ์ประสิทธ์ิ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
228 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
229 นางอรัญญา ไชยแสนท้าว ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
230 นางสิริภร อันตรเสน ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
231 นางจุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
232 นางเสาวณีย์ เธียรพิบูลย์ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
233 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
234 นายประยุทธ์ สีเที่ยง ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเดินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
235 นายสิทธิชัย ศรีสัตตบุตร ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
236 นายวรุณ บุญยู่ฮง ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
237 นายชาญณรงค์ ธีระวุฒิ ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
238 นายยุทธวรรษ คำวิชัย ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
239 นายวรสันต์ เชิงปัญญา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
240 นายประเสริฐ สืบสม ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
241 นางเรณู โรมา ครู โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
242 นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
243 นายจำรัส ศรีใจ ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
244 นางสมบูรณ์ ไชยเชียงของ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
245 นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  
246 นายมานพ ปิยะรักชาติวัฒนากุล ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  
247 นายสันติชัย ไชยดี ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  
248 นายวินัย เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
249 นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
250 นางประภัสสร แก้วสถิตย์ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
251 นายจิรโรจน์ จันต๊ะ ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  
252 นางทัศนพร นามวงค์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
253 นายทวีศักดิ์ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีท งานคหกรรม  
254 นางทัศนีย์ กาวริลัย ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
255 นางจำเนียร วงค์สุตา ครู โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
256 นางสุพรรณ วงศ์หาญ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
257 นางจงดี พลังคะพันธพงศ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
258 นางมาลา จิตรักชาติ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสิน การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
259 นางสาวเพ็ญจันทร์ ผลเดช ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น - ม.ปลาย  
260 นางธิดารัตน์ วงศ์ต่อม ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น - ม.ปลาย  
261 นางนันธิยา ขันคำหมุด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น - ม.ปลาย  
262 นางระพี ไกรภพ ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น  
263 นางประเทือง ผัดวัง ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น  
264 นางสาวกรรณิการ์ โสภามูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกองกลาง  
265 นายประเสริฐ ณ จันตา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการกองกลาง  
266 นางสาววารี สมบัติเรือง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการกองกลาง  
267 นางจันทร์จิรา ทิพย์เลิศ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการกองกลาง  
268 นางนฤมล พิกุลนี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการกองกลาง  
269 นางสาวรัตนาภรณ์ คำแจ้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการกองกลาง  
270 นางสาววีรยา ตะยุนรัมย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองกลาง  
271 นางสาวชุตินันท์ สิงหศักดิ์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น - ม.ปลาย  
272 นางลัคนา ชาญชนะชัย ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น - ม.ปลาย  
273 นางสุจิตรา จิตอนันตวิทยา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น - ม.ปลาย  
274 นางพิมจันทร์ ชุ่มแสง ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น - ม.ปลาย  
275 นางพวงเพชร มะโน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น - ม.ปลาย  
276 นางรัชนี ต่อสกุลศักดิ์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
277 นางสาวชลัณรัศม์ ต้นกล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
278 นางกฤติยา วรศรี โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
279 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
280 นางพรรณี ใจสาร โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
281 นางสายพร นาละออง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
282 นางกัลยา สุขหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
283 นางสาวศิริมาส ราชคม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
284 นางศศิวิมล แดงมูล โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
285 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
286 นางพรรณี ใจสาร โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
287 นางสายพร นาละออง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
288 นางกัลยาณี เอี่ยมสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการกองกลาง  
289 นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธ์ุ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ม.ต้น - ม.ปลาย  
290 นางเกษสิริ มณีผาย ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ม.ต้น - ม.ปลาย  
291 นางพรรณี ช้างเพ็ง ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสิน การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ม.ต้น - ม.ปลาย  
292 นายพร้อมพงษ์ สะสม โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
293 นางภัควลัญชญ์ ใจเอื้อน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
294 นางดวงดาว ศรีสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
295 นางจิดาภา เฟื่องฟู โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
296 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
297 นางฉวีวรรณ สุภานนท์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
298 นายพร้อมพงษ์ สะสม โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
299 นางภัควลัญชญ์ ใจเอื้อน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
300 นางดวงดาว ศรีสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
301 นางจิดาภา เฟื่องฟู โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
302 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
303 นางฉวีวรรณ สุภานนท์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
304 นางณฐอร ปรารถนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
305 นายชนชนกร คำตื้อ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
306 นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
307 นางวิไล มังจักร์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
308 นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
309 นางศิริวรรณ สมหมาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
310 นายไพรัตน์ บัวงาม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
311 นางทัดทรวง เตชะแก้ว ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.ต้น - ม.ปลาย  
312 นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครอง ครู โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.ต้น - ม.ปลาย  
313 นางณฐอร ปรารถนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
314 นายชนชนกร คำตื้อ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
315 นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
316 นางวิไล มังจักร์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
317 นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
318 นางศิริวรรณ สมหมาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
319 นายไพรัตน์ บัวงาม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
320 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
321 นายปิยะวัติ วังซ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
322 นางนารี ใจดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
323 นางธัญชนก จันทรศร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
324 นางดรุณี สินสันธิเทศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
325 นายโยธิน ศิริกาญจนากูล โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา ฯ กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
326 นางรัชนี คำบุญชู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
327 นายกิติศักดิ์ พรมคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
328 นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
329 นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
330 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
331 นายปิยะวัติ วังซ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
332 นางนารี ใจดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
333 นางธัญชนก จันทรศร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
334 นางดรุณี สินสันธิเทศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
335 นายโยธิน ศิริกาญจนากูล โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา ฯ กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
336 นางรัชนี คำบุญชู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
337 นายกิติศักดิ์ พรมคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
338 นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
339 นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
340 นางเบญจวรรณ จอมคำ โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ๘ บท ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
341 นางอุดมพร ทันจิตต์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ๘ บท ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
342 นางสุกฤตา พงษ์จะโปะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ๘ บท ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
343 นางดวงเดือน ปนาทกูล โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ๘ บท ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
344 นางธนภรณ์ โกศล โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ๘ บท ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
345 นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนปงแสนทอง กรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ๘ บท ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
346 นางประเทือง เครือนวล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.ต้น - ม.ปลาย  
347 นางวิรยา ดวงประภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๘ บท ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
348 นางฐิตาภัทร์ วงศ์ชัย โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๘ บท ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
349 นางสุปราณ๊ สายสิงห์ทอง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสินการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๘ บท ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
350 นางดวงเดือน ปนาทกูล โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการตัดสินการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๘ บท ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
351 นางธนภรณ์ โกศล โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๘ บท ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
352 นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนปงแสนทอง กรรมการตัดสินการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๘ บท ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
353 นางเดือนฉาย สกุลคู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม. ๑ - ๓  
354 นายปวิน เจียไพบูลย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม. ๑ - ๓  
355 นางดรุณี สินสันธิเทศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม. ๑ - ๓  
356 นางเกษมศรี ชัยวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
357 นายสิงห์คำ สอนแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
358 นางสาวรัตนา ธิชูโต โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
359 นางเกษสิริ มณีผาย ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
360 นางสาวเพ็ญจันทร์ ผลเดช ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
361 นางประเทือง เครือนวล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
362 นางปรารถนา จันทร์ปัญญา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
363 นางสุรีรัตน์ สุนันตา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
364 นางสุพรรณ วงศ์หาญ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
365 นางอุบล พิทักษ์ทา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
366 นางสาวรัชกนิษฐ์ ธรรมลังกา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
367 นางประภัสสร แก้วสถิตย์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
368 นางนันธิยา ขันคำหมุด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน - งานประดิษฐ์)  
369 นางกัลยาณี เอี่ยมสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการรับลงทะเบียนและรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน  
370 นางสาววีรยา ตะยุนรัมย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนและรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน  
371 นางสาวกรรณิการ์ โสภามูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนและรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน  
372 นางแสงเทียน งามชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนและรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน  
373 นางสุปราณี เป็งบังวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนและรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน  
374 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนและรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน  
375 นางสาวรัตนาภรณ์ คำแจ้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียนและรวบรวมและสรุปผลการแข่งขัน  
376 นางกัลยาณี เอี่ยมสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
377 นางสาววีรยา ตะยุนรัมย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
378 นางสาวกรรณิการ์ โสภามูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
379 นายสมบูรณ์ สิทธิ์ตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
380 นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
381 นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
382 นายหรินทร์ คะระวาด ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
383 นายประทีป จันทร์มล ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
384 นางสาวรัตนาภรณ์ คำแจ้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดสถานที่แข่งขัน  
385 นายชาญณรงค์ ธีระวุฒิ ครู โรงเรียนโป่งหลวง รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขัน  
386 นางสาวจุฑามาศ อ๊อดปัญญา ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขัน  
387 นายชลอ คำฟูบุตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขัน  
388 นายบุญโปรด ตรีไตรรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขัน  
389 นางสาวพิมรดา เชื้อทอง ครูโรงเรียนปงแสนทองวิทยา คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขัน  
390 นางยุพิน กมลวิจิตร ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขัน  
391 นางสาวนิภาพร พรหมเสน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน  
392 นางอมรรัตน์ ทิพานนท์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน  
393 นายสมบุญญา ไชยทนุ ผูํอำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคหกรรม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]