รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปางกลุ่ม 1
วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอธิชา  พูลมา
 
1. นางสาวชลัณรัศม์  ต้นกล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอาทิตยา  ยะวิญชาญ
 
1. นางกัลยา  สุขหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงอริสรา  ระพาเพท
 
1. นางสาวอรวรรณ  บัวผิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  อุ่นผูก
 
1. นางเยาวลักษณ์  แสนโภชน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงแก้ว
 
1. นายปวิน  เจียไพบูลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวลักษิกา  กองคำบุตร
 
1. นางผกายวรรณ  วาทิรอยรัมภ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงจณิสตา  เววน
2. เด็กหญิงฐานิตา  ปิ่นเกตุ
3. เด็กหญิงปาลิตา  กุญชร
 
1. นายกิติศักดิ์  พรมคำ
2. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวดุสิตา  มีบุญ
2. นางสาวพัชรินทร์  ปิงยา
3. นางสาวสิทธิวณี  สิทธิกุล
 
1. นางญาณสิรีค์  วงค์เขียว
2. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฐธนาวดี  วงศ์วารห้อย
2. เด็กชายรณภูมิ  ทัพพันธุ์
 
1. นางสิริลักษณ์  แสนโภชน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวมัณฑนา  ดีโส
2. นางสาวอมลรุจี  ช่างปะณีตัง
 
1. นางธนภรณ์  โกศล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายรัชพล  ยอดยิ่ง
 
1. นางสาวจิระประภา   สุวรรณจักร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวกรรณิกา  ทองใบ
 
1. นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิริย์โยธินกุล
2. เด็กหญิงธนินทรา  ศรีหิรัญ
3. เด็กหญิงบุลากร  สุริยะบุญ
 
1. นางสาวณัฐสิรี  สุวรรณวงค์
2. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณิชกานต์   ฝอยทอง
2. นางสาวธีร์วรา  ชัยเธียร
3. นายปิยวัฒน์  ฉัตรชัยชมภู
 
1. นางนิทรา  จิตราพิทักษ์กูล
2. นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนื้ออุ่น
2. เด็กหญิงธํญญาทิพย์  แก้วประภา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อุตมา
 
1. นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์
2. นางทิพวรรณ์  บุญเป็ง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชวิศา  ริหัด
2. นางสาวฐิติยา  มะโนวัง
3. นางสาวณิชกานต์  แพนไธสง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
2. นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพีรวัส  ชัยชนะมงคล
2. เด็กชายรณกร  สุวรรณเมือง
 
1. นางสุภาพร   หมั่นการ
2. นางนภาพร  สิทธา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกิตติพศ  กิตติธราภพ
2. นายปิยะบุตร  อินบุญส่ง
 
1. นางเพลินใจ  สาแก้ว
2. นางพิชญา  สิงห์หล้า
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสดุดี  สิริวงศ์เครือ
 
1. นายถนอม  ไชยเตกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวรุจิรา  มะณีทะนัน
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพชร  อาจิริยะ
2. เด็กหญิงพัดชา  เส็งพานิช
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ยอดกระโทก
 
1. นายวิญญู  ครองตาเนิน
2. นายประจวบ  เรืองยังมี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวคณิตา  หมั่นการ
2. นายสันติสุข  เป็งราชลอง
3. นายเศรษฐภัทร  ธรรมบัวชา
 
1. นายทวีวัฒน์  มณีจักร์
2. นายศิวดล  กุลฤทธิกร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชร์หทัย  กาญจนันต์
2. เด็กหญิงมินทิราภรณ์  เครือสบจาง
3. เด็กหญิงอัมภวรรณ  กันทะ
 
1. นางแววดาว  ยาวิชัย
2. นายทวีวัฒน์  มณีจักร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 1. สามเณรกิตติศักดิ์  ศรีเมือง
2. นายภานุวัฒน์  ใจหงอก
3. สามเณรอุทิษ  แก้วสุข
 
1. นางสาวอมลฉวี  มัลลิกา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงจิราพร  กันทะ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เพียรไป
3. เด็กหญิงรัตณาภรณ์  อินตาวงค์
 
1. นายภัทรพล  ควรสุวรรณ
2. นายดุสิต  กันทะมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราชวิทยา 1. นางสาวกัลยา  จีนใหม่
2. นางสาวสุภาวดี  สานะ
3. นายเจนณรงค์  พุ่มแตง
 
1. นางอรพิน  ควรสุวรรณ
2. นายยศสรัล  ยศบุญเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กชายกฤตธรรม์  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงกัญญ์สิริ  ณ ลำปาง
3. เด็กหญิงเจนนิสา  ใจมาบุตร
 
1. นางสาวจริยา  สมศรีษา
2. นางสุธินี  ต๊ะแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวชวนพิศ  อินต๊ะสงค์
2. นางสาวณัฐญา  เมืองมา
3. นายวัชรพล  ศรีแสน
 
1. นางเบญญทิพย์  ธิกานนท์
2. นางสาวอรุณีย์  กองนาค
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิณยาดา  โอฬารจันทโรทัย
2. เด็กชายวนศักดิ์  ทำสวย
 
1. นายอภิรัตน์  กาชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนวพร  แพรดอก
2. นายหฤษฎ์  เหล็กดี
 
1. นายมงคล  กาสา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. นายประสิทธิ์  เปี้ยสาย
2. นายหัสวรรษ  อินเตชะ
 
1. นายกีรติกร  จินดาธรรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายชยกริช  พานทอง
2. เด็กชายสมทราย  วิไล
 
1. นายสันษร  วรรณแก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  ก๋าทอง
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อุดใจ
3. เด็กหญิงปิยภัทร  จินะชัย
4. เด็กหญิงพรหมภัสสร  ศรีอรุณ
5. เด็กหญิงอโณมา  สารโพคา
 
1. นางนิลเนตร  อำนาจศิริสุข
2. นางสุพรทิพย์  เปี้ยปลูก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐกรปภา  มะโนสม
2. นางสาวธนัชชา  คำเรืองฤทธิ์
3. นางสาวนัฐริณี  เมืองมินทร์
4. นางสาวรสิตา  ยอดประนันท์
5. นางสาวสุปราณี  อ้ายโก๋
 
1. นางบุษบากร  รายวงศ์
2. นางสาวหทัยชนก  ไชยวงศ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  บุตดาแก้ว
2. เด็กหญิงนนท์ธนา  ชัยวัน
3. เด็กหญิงนภาพร  ต๊ะรังษี
4. เด็กหญิงศิริธารา  แสนอุย
5. เด็กหญิงสุวนัน  เมืองใจมา
 
1. นางศิริวรรณ  วรงค์วรรธนะ
2. นางสมพรรณ  วรรณทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวจุฑาภรณ์  คำก๋า
2. นางสาวนิภาพร   ปินปัน
3. นางสาวพิมพ์ผกา   ตั๋นทุละ
4. นางสาวศิริลักษณ์   รู้มาก
5. นางสาวสุทธินันท์    กันทะวะ
 
1. นางผ่องศรี   ปัทมเทศ
2. นายครูกีรติ   เปี้ยอุตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายญาณกร  สุริยะใจ
2. เด็กชายณัฐภัทร   วงศ์ราษฎร์
3. เด็กชายธนทัต  จิตรหมั่น
4. เด็กชายวีระพศิน  อินต๊ะวงค์
5. เด็กชายสุภกิณ   ทิศา
 
1. นายคุณากร  แก้วเทพ
2. นายวุฒิกร  ปั๋นแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายคมสันต์  จันทร์สุกปุก
2. นางสาวดาวรินทร์  อินภา
3. นายปฏิภาณ  แสงภู่
4. นางสาวมลฑกาญจน์  พุทธิศรี
5. นางสาวเบญจพร  สุนันตา
 
1. นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาว อินทิวร   นิธิสมบัติ
2. นางสาวกมลนัยน์   ต้องจิตต์
3. นางสาวดลลัชฌา   ขันอาษา
4. นายทรงพล   จันตาฝั้น
5. นายธนศักดิ์   วังไชย
6. นายปรมินทร์   กาวิเต
7. นางสาวพิชาพัทธ์   นามวงษา
8. นางสาวมัลลิกา   ดำรง
9. นายรัตนตรัย  ศรีมี
10. นางสาววนิดา   วงศ์ฟู
11. นายวรากร  นิ้วยะวงค์
12. นายวีรการ  พิมบุปผา
13. นายวีรติ  พันธ์ไม้สี
14. นางสาวศิริวรรณ   ต้อขัดคำ
15. นางสาวส่องแสง  สายสืบ
16. นายอริญชัย   จันต๊ะมา
17. นายอุดมศักดิ์  พูนโภค
18. นายเกรียงไกร  ใจสว่าง
 
1. นางผ่องศรี   ปัทมเทศ
2. นางสุภาวรรณ   ตันจันทร์
3. นางสมถวิล   อรุณรัตนาเทวัญ
4. นายกีรติ   เปี้ยอุตร
5. นายเกรียงไกร   หลวงเขียว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงดาวนภา  สินสมประสงค์
 
1. นายธวัชชัย  ราชคม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวทิพย์ทิวา  เรืองกิจธนธรณ์
 
1. นางกัญญารัตน์  นาคอ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายชานน  พิริยะ
2. เด็กหญิงพิชชาอร  เครือวงศ์คำ
 
1. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
2. นางรักชนก  ศรีชมภู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนภัทร  แก้วลือ
2. นางสาวอภิชญา  เครือตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกวินณา  บุญคง
2. นางสาวกิติยา  สุก๋า
3. นางสาวชนิกาญจน์  อุบลศรี
4. นางสาวฐนิษฐ์ชา  ยานุ
5. นางสาวนริศรา  สุวรรณรักษ์
6. นางสาวนิชนันท์  บัวระกฎ
7. นางสาวผกามาศ  อุ่นผูก
8. นางสาวมัลลิกา  ใจคำ
9. นางสาววรวรรณ  ไพบูลย์วิวรรธน์
10. นางสาวสุพรรษา  ปิงเมือง
 
1. นางพัทธนันท์  วงศ์สรไชย
2. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน  เพ็งมา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกนกพร  เรือนหล้า
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองมาเหลี่ยม
3. เด็กหญิงจีราวรรณ  หลีแก้วเครือ
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  เตชะสาย
5. เด็กหญิงดวงกมล  วิยะพร้าว
6. นางสาวธิดารัตน์  พันธุมินทร์
7. เด็กหญิงนฤมล  ตาเมืองปลูก
8. เด็กหญิงปิ่นมณี  สง่ามั่งมูล
9. นางสาวพัชริดา  ขจรคำ
10. เด็กหญิงรัฐมล  มาลีผล
11. เด็กหญิงวสินี  มณีทิพย์
12. เด็กหญิงศศิกานต์  สุทธิสาร
13. เด็กหญิงสิริวิมล  เตจ๊ะ
14. เด็กหญิงอุมาลา  จิตจง
15. เด็กหญิงเมธิรา  วังกาวี
 
1. นางหทัยภัทร  ลิ้นทอง
2. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก
3. นายยุทธนันท์  ชีวะเจริญ
4. นายธีระยุทธ  วางใจ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนานุช
2. เด็กหญิงนราวัลลภ์  ประสันลักษณ์
 
1. นางผ่องพรรณ  เดชมี
2. นางสุปราณี  เป็งบังวัน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชาคริต  ชมภูศรี
2. นางสาวธัญมน  ทาวงศ์มา
 
1. นายภิญโญ  แสงทอง
2. นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงอาภาพรรณ  อวดห้าว
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวหทัยการณ์  วงค์คำปวน
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงรชภูร์  สุยะชัย
 
1. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นายวีรศักดิ์  คำเครือ
 
1. นายนภดล  เตปินสาย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีบัวบาน
 
1. นางรัตนา  กันทาดง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายวธัญญู  ยานกำเนิด
 
1. นายสมจิตร  หลักคำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงธมลพร  วงค์ไพศาลฤทธิ์
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายจิรัตติกาล   อ่อนตา
 
1. นายศิลป์วลัย   อินทิยศ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์   ไพรเขียว
2. เด็กหญิงสุวิมล   สิทธิหล้า
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอทิตยา  จำปาหลวง
 
1. นางพิมพ์เดือน  อินวิจิตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นางสาวณัฐนรี  บรรลือเผ่าพงศ์
 
1. นายอานุภาพ  มุณีแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงจินต์สุจี  แย้มมูล
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ปัญญาแวว
3. เด็กหญิงบัณตวิดา  ทิพย์มูล
 
1. นายเรืองฤทธิ์  สอทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายชาญณรงค์  ทองดีวงษ์
2. นายธัญญะวัฒน์  กันทะวงค์
3. นายมนัสวิน  เชื้อเทวา
 
1. นายสมจิตร  หลักคำ
2. นางทัศนาพร  นามวงค์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงเอื้อมใจ  ใจแสนวงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายฐิตากานต์  ธิวงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายตะวัน  สุดใจ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ไชยยากูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  สุภานนท์
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ตาคำแปง
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  นิลสวิท
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงค์  ธิรินทวง
2. เด็กชายธนเชษฐ  แสงเดือน
3. เด็กชายพัฒนวัฒน์  อินตา
4. เด็กชายภูมินทร์  เหล่าเมธากร
5. เด็กชายศิวกร  ฟ้าคำตัน
 
1. นายธนโชติ  รัตนะพรไพศาล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกนิษฐ์ฌาน  มุกลีมาศ
2. นายกฤษดาพงศ์  เฉลิมวงศ์
3. นายฐิติพงษ์  รินฟอง
4. นายพงศภัค  สุพานิช
5. นายศศิน  ศิลพรกรกุล
6. นางสาวเกวลิน  วงศ์ใจ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
2. นายพิษณุการณ์   ทรายแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวกฤติยา  ยงยศ
2. นายกสิน  ตุทานนท์
3. นางสาวกาญจนา  เทวินทวี
4. นางสาวกาญจนา  พิมสาร
5. นายขจรศักดิ์  เตชะ
6. นายขจรศักดิ์  เตชะ
7. นางสาวขนิษฐา  ฟักเงิน
8. นายจตุรงค์  นันตา
9. นางสาวชนิสรา  อินต๊ะมา
10. นางสาวชลธิชา  ปาสม
11. นายชาญณรงค์  ทองดีวงษ์
12. นางสาวฐิติพร  แสงจันทร์
13. นางสาวณัชนิชา  แสงสุริยา
14. เด็กชายณัฐพงศ์  มีรอด
15. นางสาวณัฐมล  ปัญญานนท์
16. นายถิรวุฒิ  ศักดิ์ดี
17. นายทรงกรด  ดอกจันทร์
18. นายธนวัฒน์  ฟองมัน
19. นายธัญญะวัฒน์  กันทะวงค์
20. นายธีรภั่ทร  พันธุ์แจ่ม
21. นางสาวปรียาภรณ์  ตันศิริ
22. นางสาวพรรษา  วอสเบียน
23. นางสาวพัณญ์นิญา  สุขใจ
24. นางสาวภาณุมาศ  ชุ่มเย็น
25. นายมนัสวิน  เชื้อเทวา
26. นางสาวลลิตา  นครเขตต์
27. นางสาววราภรณ์  ผึ่งผาย
28. นางสาวศริญญา  คำทา
29. นางสาวสกาวเดือน  มาวิเลิศ
30. นายสรัล  ซาตะกูล
31. เด็กหญิงสร้อยชฏาภา  สร้อยทอง
32. นายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
33. นางสาวสุภาพร   ตลับงา
34. นางสาวอธิธรา  ปิ่นแก้ว
35. นายอัครวณิชชา  สร้อยเงิน
36. นายอัษราวุธ  วงเขตร์
37. นางสาวอาภาภรณ์  มะลิวัลย์
38. นายไกรราช  ทองเต็ม
 
1. นายภูวนาท  สร้อยทอง
2. นายสมจิตร  หลักคำ
3. นายทรงฤทธิ์  ใหม่คามิ
4. นางสาวชนกพร  คำตาบุตร
5. นายทรงพล   เฟื่องฟู
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กชายกฤษฎา    ไชยวรรณ
 
1. นายอดุลย์   อุฬารโชค
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชชานารี 1. นายเศรษฐพงศ์  จินะวรรณ
 
1. นายศราวุฒิ  พูลเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 1. นางสาวแสงจันทร์  ปินใจกุล
 
1. นายเกียรติกุล  วงค์ประสิทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวพิมพิไล  ดอกผู้ชาย
 
1. นางพิมฉวี  ปิงแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายวโรดม  ประโยค
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายเอกพจน์  นรชาติวศิน
 
1. นางพิมฉวี  ปิงแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงรดาณัฐ  โชติกะมงคล
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นางสาวสุรีรัตน์  เที่ยงวงศ์
 
1. นายสุรชัย  จอมแปง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ฝั้นสืบ
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิชยุตม์  นุชนารถ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติลักษณ์  ศรีสุข
 
1. นายธนโชติ  รัตนะพรไพศาล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวเกวลิน  วงศ์ใจ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐพงค์  คลังศรี
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายจักรภัทร  เมืองมินทร์
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิตรานุช  ไชยราช
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวปัทมา  อินลังกา
 
1. นายอาคม  จินดาพันธุ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวกตชพรรณ  บางดี
2. นางสาวคุณามัย  มังคลากุล
3. นางสาวจุฑาลักษณ์  ศรีปินตา
4. นายชิติพัทธ์  ทองริ้ว
5. นางสาวณัฎฐ์ฏาพร  อุไรรัตน์
6. นายตรีศร  ใจเย็น
7. นางสาวธนพร  กันทะเสน
8. นางสาวธนวรรณ  ดวงเขียว
9. นางสาวนนท์รวี  ไกรฤกษ์
10. นางสาวบัญฑิตา  ธิแก้ว
11. นายปริณทร  เรือนวงค์
12. นางสาวปัทมา  อินลังกา
13. นางสาวพัชรวดี  แฮตุ้ย
14. นางสาวพิมพ์ทิพย์  ธนบูรณ์กุล
15. นางสาวรัชนีวรรณ  หน้าชื่น
16. นายรัฐเกียรติ  สุวงษา
17. นายฤทธิชัย  หมื่นศรี
18. นายวสิษฐ์พล  สองเมือง
19. นายวิศรุต  ศรีโล
20. นางสาวอทิตญา  คำภูยศ
21. นายอภิมุข  ลับแล
22. นางสาวอรกัญญา  เครือบุญมา
23. นางสาวอรจิรา  เทพแปง
24. นางสาวอารีญา  อริยะเครือ
25. นางสาวอารียา  เมืองวงษ์
26. นางสาวเสาวนีย์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายบุรินทร์  วรุณพันธ์
2. นายเอกนรินทร์  แสนทน
3. MissChiu  Pei Ming
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เมืองมา
2. เด็กชายจักรพันธ์  ท้าวขว้าง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปาปุ๊ดปลูก
4. เด็กชายณัชพล  มั่นเมือง
5. เด็กหญิงนพรัตน์  ฤกษ์พิไชย
6. เด็กหญิงปวิชญา  พรหมสูตร
7. เด็กชายสุนทร  หอมกลิ่น
8. เด็กหญิงสุวิมล  พวงลำ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุตตะโปน
10. เด็กชายอลงกรณ์  สมศักดิ์จิรกิจ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมทา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทาไชยวงค์
2. นายณัฐพล  คำวัง
3. นายธีรศักดิ์   ข่ายสุวรรณ
4. นางสาวพรพลอย    พุกเนียม
5. นายภตวรรต   น้อยลูน
6. นางสาวมานิตา   ศรียอด
7. นายระพีพงศ์  โพทวี
8. นางสาววันวิสา   สุวรรณ
9. นายอรัญชัย   จันต๊ะมา
10. นางสาวเบญจวรรณ   ขัดศิริ
 
1. นางเขมจิรา    ไชยทนุ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกฤติญา  บุญสิงห์
2. เด็กหญิงถิรดา  อินต๊ะเครือ
3. นางสาวธนาภรณ์  ฉินกมลทอง
4. เด็กหญิงธวชินี  เวชปัญญา
5. เด็กหญิงนารีเทพ  ปิงแก้ว
6. เด็กหญิงอลิษา  อินต๊ะสืบ
 
1. นางวัฒนะ  ทองปัญญา
2. นางวีณา  ศิรประภาศิริ
3. นางสาวณัฏฐ์ภัทสร  นัดดากุล
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกันยาวีร์  วีระกุล
2. นางสาวชนากานต์  ชัยวาสี
3. นางสาวญาสุมินทร์  มุระดา
4. นางสาวดุจยิหวา  จันทรคีรี
5. นางสาวปวริศา  สินเปียง
 
1. นางจุฬารัตน์   โพธิ์ทอง
2. นางศิริวรรณ   ชมภูแก้ว
3. นางสาวรพีพรรณ  โคตพงษ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวกรรณิกา   บุญเต็ม
2. นางสาวจิมมิกา   ธรรมชัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์   ทาไชยวงค์
4. นางสาวณัฐริกา   วรรณมณี
5. นางสาวนงนุช   ไชยเครื่อง
6. นางสาวนิรชา   หลอมวันดี
7. นางสาวปัทมา   อ่อนหวาน
8. นางสาวผุสรัตน์   เลิศอนันต์
9. นางสาวพรสวรรค์   คันใจ
10. นางสาวมิลทิรา  วังใย
11. นางสาววัฒนีย์   ใจละออ
12. นางสาววันวิสา   สุวรรณ
13. นางสาวสุพัตรา   จองคำ
14. นางสาวสุวนันท์   คำอักษร
15. นางสาวอทิตยา    เครือใจ
16. นางสาวอโนชา   แก้วสาย
 
1. นางเขมจิรา   ไชยทนุ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายกฤษฎา  ทนันชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ธัมมัสสะวะนะ
3. นายพิชิต  ก๋าทอง
4. นางสาวอธิตญา  ขันธิมา
5. นายอัจฉริยะ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมทา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนพเก้า  เจริญพระธรรมดี
 
1. นางสาวตลับเพ็ชร์  หทัยพล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐนรี  เดชชะ
 
1. นางสาวปิญชาน์  รินง้าว
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายสิรภพ  สินเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  อาษาวงค์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์วลี  วังราษฎร์
 
1. นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงเกรตต้า  มีเกสโซ่
 
1. นางกรกนก  ถุงเงิน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางสาวปิญชาน์  รินง้าว
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อบุญยืน
 
1. นายธริช  พุทธรักษ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวปราณธิดา  ดอนคำมูล
 
1. นายธรัช  พุทธรักษ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  เสกสรรค์วิริยะ
2. เด็กชายธนดล  มันตาวิวรรณ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ถาอินทร์จักร
4. เด็กหญิงอาภาวรรณ  ภัคเนียรนาถ
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ริมท้าว
 
1. นางธีระพร  ทองรอบ
2. นางนันท์นภัส  ไสยาทา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายคชา  ชุ่มเชย
2. นางสาวธีราภรณ์  ยอดคำ
3. นางสาวปาณิตา  สวัสดิ์มิ่ง
4. นายภาณุวัฒน์  คำมาบุตร
5. นางสาวอักษรา  ต่อสกุลศักดิ์
 
1. นางนิลุบล  ถามะพันธ์
2. นางกัลยา  เรณูรส
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวสุดารัตน์  แซ่เตีย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ตั้งตัว
 
1. Mr.จูอี้  00
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวประภัสสร  ดวงประภา
 
1. นางสาวภัทรวีร์  อวดมูล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวภัควลัญช์  วงศ์ปุ๋ย
 
1. นายธีรัช  ลอมศรี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลณิชา  ชมภูชัย
2. นายพีรพัฒน์  เรือนศักดิ์
 
1. นางสาวนวลทิพย์  เลาห์อารีวุฒิ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กชายธนุพล   สิงวงษา
2. เด็กชายนิธิ   กานติยากุล
3. เด็กชายประณิธาณ    สิบต๊ะ
4. เด็กชายยุทธการ   สมานวงษ์
5. เด็กชายรัฐศาสตร์   ปุกวัง
6. เด็กชายสถาพร   ไทยเจริญ
7. เด็กชายสุรชาติ   โพพาทอง
8. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทามา
 
1. นายอานุภาพ   แพทยาไทย
2. นายธีรวัฒน์    รัตนภักดี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายถวิล  วงศ์ธิดา
2. นายธีระพงษ์  ศรีคำวัง
3. นายปฏิภาณ  อุสาธรรม
4. นายภาคภูมิ  โนอ้าย
5. นายวัฒนา  ทรายใจมา
6. นายวีระพงษ์  ศรีนวล
 
1. นายฐิติกร  แก้วปันกูล
2. นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง
3. นายประสิทธิ์  สาริวาท
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกชพร  แก้วคำ
2. นายฐิตพัฒน์  ฉิมประเสริฐ
3. นางสาวดาราวรรณ  เครือตา
4. นายนราพงศ์  วงค์ประเสริฐ
5. นายปัญญาพัฒน์  เหมมณี
6. นางสาวรุ่งพิชา  อุตโม
7. นางสาววรวลัญช์  ลือนคร
8. นางสาวสุภาวรรณ  วงศ์หาญ
9. นางสาวอารียา  เดือนเพ็ญ
10. นายเตชินท์  คชรักษา
 
1. นางเดือนฉาย  สกุลคู
2. นายวิชิต  อินนันไชย
3. นางผกายวรรณ  วาทิรอยรัมย์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธัญญารัตน์  ใจเย็น
2. นางสาวนพวรรณ  วัฒนสุข
3. นางสาวสุวนันท์  สุทธะ
4. นางสาวอัญชนา  จันทร์สว่าง
5. นางสาวเอื้อมพร  เจริญหล้า
 
1. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์
2. นางสาวปนัดดา  ยะติน
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกนิษฐา  คำพรม
2. นางสาวกาญจน์มาศ  ยศพิระ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ตาบุญมา
4. นางสาวศิรดา  วงศ์ประเสริฐ
5. นายอนุพล  แก้วขัด
 
1. นางสาวพรศรี  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
2. นายบรรยง  ทิพยอด
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชญานิศ  พรหมมา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  แซ่โต๋๋
 
1. นางเดือนฉาย  สกุลคู
2. นางสาววีรยา  ตะยุนรัมย์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวณัฐชา  หาญเกิดสิริ
2. นางสาวลภัสรดา  ถิ่นสุข
3. นายอศิระ  เชื้อมา
 
1. นางดวงทิวา  เทพปัญญา
2. นางพรรณี  ใจสาร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทา
2. เด็กหญิงธารญา  อินต๊ะสาร
3. เด็กชายอำพล   เมืองงาว
 
1. นายบรรเจิด  สระปัญญา
2. นางศิริพร  หลวงหล้า
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัชชา  มหัทธนบำรุงกิจ
2. นายสุทธิศักดิ์  วงศ์วารมะโน
3. นางสาวสุวิดา  เปี้ยแปง
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์โพธิ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายจิรยุส  อุตมา
2. นายพิชญพงค์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางคนึงจิตร  คมประดิษฐ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายเทพพิทักษ์  กันไวย์
 
1. นางคนึงจิตร  คมประดิษฐ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงวรกมล  กองทองนอก
2. เด็กหญิงอรนภา  ชมภูสืบ
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ์
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายธนวันต์  เตชะสาย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ผัดดี
2. เด็กหญิงอัญชลิกา  พรมถา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทองประสม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์เปี้ย
 
1. นางสาวกฤติยา  วรศรี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เด่นไชนรัตน์
 
1. นายอิสระ  ศรีแก้ว
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐ์นารี  สิทธิรักษ์
 
1. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงตะวัน  แก้วอินต๊ะ
2. เด็กหญิงรสิกา  อินวิจิต
 
1. นางสาวปุณณภา  ชมภูทิพย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายธีธัช  จารุวัฒนกุล
2. เด็กชายเตชิต  สุภาพ
 
1. นางสุพรรษา  สายทอง
2. นายอิสเรศ  พรหมศิลป์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายพิเสก  ไชยยา
2. นายวีรพล  ใจอินต๊ะ
 
1. นายอุทัย  ไชยมูล
2. นางรุ่งรัชนี  อินตาคำ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายชนะวัฒน์  จันทะวัง
2. เด็กชายธนภัทร  ตรียกูล
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ์  ยูพานิช
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายนัฐชา  บุญมาก
2. นายเสฏฐวุฒิ  วังซ้าย
 
1. นายวิชัย  วงคืไชย
2. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปางกรุณา  วรรณแก้ว
2. เด็กชายภูวมินทร์  วงค์เมาะ
 
1. นางสุพรรษา  สายทอง
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายอัษฏาวุธ  เลี้ยงรอด
2. เด็กชายเปี่ยมสุข  ทิพย์ประจา
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  อุปคำ
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  มาใจ
 
1. นางรุ่งรัชนี  อินตาคำ
2. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงค์บาง
2. นายภูมิรินทร์  ตันทา
 
1. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
2. นางอัญญ์ชลีย์  สิทธิ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายฤทธิเกียรติ   อวดห้าว
2. นายศิรพัชร  จักรใจวงค์
 
1. นายมนัส   จงจิตร
2. นางสาวภัทรวรรณ   มากโภคา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายจิตรภัทร  นวรัตนาพงษ์
2. นายศิวกร  หอวัฒนพันธ์
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ติ๊บแก้ว
2. เด็กชายภาคิน  สมแสน
3. เด็กชายเกรียงไกร  ประกอบศิลป์
 
1. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
2. นางรุ่งรัชนี  อินตาคำ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชาญชนะ  วิชา
2. นายชาญณรงค์  ฐิติธนภัค
3. นายพชรดล  นพนาคร
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
2. นางเพ็ญนภา  เต็มกันทา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวดารุณีย์  มีลาภ
2. นายอมฤต  ดวงเมือง
 
1. นายกู้เกียรติ  ตั้งพระกิตติคุณ
2. นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 1. เด็กชายชวาลา  แกล้วกล้า
2. เด็กชายนราธิป  เพชรศรีงาม
3. เด็กชายศรัณญ์  วัฒนกุลพานิช
 
1. นายมลชัย  ธนะสารสมบูรณ์
2. นางบุษกร  กาดำ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายนายพูลก์สัณ  แสนมาโนช
2. นายวรวุฒิ  ก้อใจ
3. นายสุทิวัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายชลวรรษ  อ้ายสุยะ
2. เด็กชายอดิศร  ต๊ะศิริ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วเมืองคำ
 
1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายพูลก์สัณ  แสนมาโนช
2. นายวรวุฒิ  ก้อใจ
3. นายสุทิวัฒน์  แสงสุวรรณ
 
1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ฝั้นคำ
2. เด็กชายประวุฒิ   เสมอการ
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ทาต๊ะ
 
1. นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  บุญยืน
2. นางสาวธนัชชา  ยารังษี
3. นางสาวสุพิชญา  สุยะไชย
 
1. นายยุทธนา  เถียรประภากุล
2. นายอุทัย  ใจเชื้อ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สีดา
2. เด็กชายจักรรินทร์  ต๊ะสิทธิ์
3. เด็กชายฉันทัช  ต๊ะสิทธิ์
 
1. นางสาวกิติยา  บุญพระคุ้มครอง
2. นางสาวเรณู  โนแก้ว
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวณัฐรญา  ตังควัฒนา
2. นางสาวปานิตา  สิทธิกัน
3. นางสาวรุ่งทิวา  วงศ์ครองศักดิ์
 
1. นางจิดาภา  คงชนะ
2. นายวรุณ  บุญยู่ฮง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. เด็กหญิงฉันชนก  เลิศรัมย์
2. เด็กหญิงนิภาพร  โคเต็ม
3. เด็กหญิงพรพรรณา  จันตาก๋อง
4. เด็กหญิงมาริสา  ท้าวคำลือ
5. เด็กหญิงรุจิรา  เทพหาร
6. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วสุรินทร์
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์เที่ยง
2. นางสาวพรรณนิภา  จันใจ
3. นางสาวพรรณิสา  เตชะธิ
4. นายวายุทธ  เมืองมาหล้า
5. นางสาวสุพิชชา  ปารสาร
6. นางสาวเกวลิน  ยาชุมภู
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายพรพิทักษ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายวงศกร  แซ่กือ
3. เด็กชายสมชาติ  แซ่ย้า
 
1. นายประสงค์  เขื่อนสุวงค์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายพิษณุ  น้ำจำ
2. นางสาวอาทิตยา  ก้อนคำ
3. นางสาวแรงอุบล  จงถนอม
 
1. นางพรรณี  ช้างเพ็ง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติคุณ  ลาภโต
2. เด็กหญิงปาณิศา  กันทวัง
3. เด็กหญิงไพลิน  วรรณศรี
 
1. นายสาคร  ตันจันทร์
2. นายปรัชญา  หลักฐาน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายศักดิ์ชัย  ก๋าใจ
2. นายอรุณศักดิ์  จานุพันธ์
3. นายอัศนีย์  ศรีคำวัง
 
1. นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ
2. นายวัชรินทร์  กล้าณรงค์ชาญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิง พรรณนิกา  ฟังเย็น
2. เด็กหญิงชุลีพร  ใจอินต๊ะ
3. เด็กหญิงปิยะพร   อุสาธรรม
 
1. นางยุพิน   กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวธัญยธรณ์   อุตมะ
2. นางสาวปาริชาติ   คำจันทร์
3. นางสาววจีนันท์   ฉัตรเมือง
 
1. นางยุพิน   กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชราพร   พิศสกุล
2. เด็กหญิงวิลาสินี   อินตานวล
3. เด็กหญิงอนุภัทร์   คำอินทร์
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  วงค์ธิดา
2. นางสาวพนิดา  อินตานวล
3. นางสาวพิไลวรรณ  ธรรมชัย
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน   กมลวิจิตร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  งามสม
2. เด็กหญิงรัญชนา  ดิษฐา
3. เด็กหญิงอัมพวัน  ปอนสืบ
 
1. นางระพี  ไกรภพ
2. นายเดชา  ทนันไชย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวพงษ์นภา  แซ่ม้า
2. นางสาวมยุรี  ยูลึก
3. นางสาวศิริลักษณ์  แดงเจ๊ก
 
1. นางวรรณี  ขำปรางค์
2. นางสาวปราณี  สาคร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขโสด
3. เด็กหญิงอัญชนา  หลักฐาน
 
1. นางผกาวรรณ์  ตุลาพันธุ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวจิตรลดา  ปาระมี
2. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์พลงาม
3. นางสาวสุวัตร์  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง