หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวเมทิญา นนท์ศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ตุ้ยสืบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอันธิกา มีรเพียรโรงเรียนกรรมการ
7. พระสมควร วฑงมนสุรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวเมทิญา นนท์ศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ตุ้ยสืบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอันธิกา มีเพียรโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชามญชุ์ จอมทานโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ พูดฉลาดโรงเรียนแม่สุกศึกษากรรมการ
5. นางสาวพัชรี เตปินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
6. นางสาวดานุมาศ ทิยาวโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี เตปินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชามญชุ์ จอมทานโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
6. นางปราณี ศรีขัตย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางถวิล มิ่งสมรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล นวลทะวันโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. พระสมควร วฑงมนสุรีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวธัญฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางถวิล มิ่งสมรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
7. พระสมควร วฑงมนสุรีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวสุวิมล นวลทะวันโรงเรียนกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศวรรณ วงศ์บุญมาโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสนธิยา ชัยวุฒิโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสิิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนกรรมการ
5. พระสมควร วฑงมนสุรีโรงเรียนกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจิญาภัค อวดห้าวโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสนธิยา ชัยวุฒิโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. พระสมควร วฑฺฒนสุธีโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางนฤมล จำอินทร์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โทนินโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตะเวทีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางหทัยรัตน์ ทองแดงโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุ ปิจดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี กาทองโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพรรณ ซื่อตรงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางรดาการ ภูริพงษ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
5. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นายอุเทน ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายตระกูลพันธุ์ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางคณา เป็นมูลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายกรกรต ภูมิมะภูติโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพรนภัส เอื้อเเท้โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวธนพรรณ ซื่อตรงโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาววรยา พิเชษเกียรติกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นางสาวรดาการ ภูริพงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนกรรมการ
5. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรกรต ภูมิมะภูติโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวธนพรรณ ซื่อตรงโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนกรรมการ
5. นายอภินันท์ ลิ้มกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ รักมิตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พานแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนกรรมการ
4. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสิรินทรา พิมพ์ทองโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริกานดา กันธิดาโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
3. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตยา มูลคำโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวธนพรรณ ซื่อตรงโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวสุมาลี มูลคำโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายตระกูลพันธุ์ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
3. นางศิริกานดา กันธิดาโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายประวิทย์ คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิต ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปารณีย์ บุญสมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางกรกรต ภูมมะภูติโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวนิตยา มูลคำโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสากล คิดอ่านโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มูลคำโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายกรกรต ภูมมะภูติโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ๊ญ สนั่นเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย พันธุ์สันติกุลโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสิริประทุม ปุญญาวัฒนาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวตรีนุช เพชรแสนงามโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ๊ญ สนั่นเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย พันธุ์สันติกุลโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสิริประทุม ปุญญาวัฒนาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสังเวียน เสียงดีโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินทุ์ อวฤทธิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสวลี มีมานะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสวลี มีมานะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพีรญา ใจเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสังเวียน เสียงดีโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอำพร พานทองโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำไพ พิชิตสันต์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายทวี เขื่อนแก้วโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก พรหมวงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ กุลบุตรดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายทวี เขื่อนเเก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก พรหมวงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ใจเเปงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สมจันทร์ตาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายปรัชญา จันทร์แก้วโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี กามาดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สมจันทร์ตาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์โรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช อภัยศรีโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิตร ปู่ย่าโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์ หงส์นวลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันจิรา กิติเรียงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายฉวีวรรณ พานธงรักษ์โรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชฎาภรณ์ หงส์นวลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสวลี มีมานะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันจิรา กิติเวียงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางจงจิตร ปู่ย่าโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ ยะมงคลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ขัติยะโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกณัฎฐ์ ใจลาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัทที เที่ยงจันตาโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ยะมงคลโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา นาละอองโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ จันทเพาสาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ สุปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุลโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตต์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ หมูเทพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ อวดเขตต์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมูรติ จัดของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พรหมวงศ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ หมูเทพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ ชื่อหลายโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคงเดช เทพคำปิ๋วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเดช จรลังกาโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ หมูเทพโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคงเดช เทพคำปิ๋วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางใกล้รุ่ง ยอดเงินโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรณชัย แก้วในชุมภูทองโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววันวิสา นาละอองโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสาคร เชื้อเมืองพานโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิภา โยมงามโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สมภักดีโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ หมูเทพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา เถาปัญญาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์ แก้วก้อโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา สืบสุตินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ -โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ หมูเทพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางมงคลยา พานดงโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา รูปดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมงคลยา พานดงโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สุขสะบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางกาญจนา ขอน้อยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฆัสรากร วงศ์ไชยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางดวงจันทร์ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนา ขอน้อยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอินทิรา ลังกาชัยโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมงคลยา พานดงโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ อวดเขต์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางกฤติกา สืบสุตินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางมูรติ จัดของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ปินทรายมูลโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไทย โตแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสนั่น กาญจนเชษฐ์โรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธงชัย สระแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรเพชร มุขดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสนั่น กาญจนเชษฐ์โรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธรณินทร์ พานธงรักษ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
3. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายแสวง จะงามโรงเรียนแม่สุกศึกษากรรมการ
5. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายแสวง จะงามโรงเรียนกรรมการ
5. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนนท์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
3. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายแสวง จะงามโรงเรียนแม่สุกศึกษากรรมการ
5. นายอุโฆษ จันทะมาละโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายแสวง จะงามโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนกรรมการ
5. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายแสวง จะงามโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายแสวง จะงามโรงเรียนกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแสวง จะงามโรงเรียนแม่สุกศึกษากรรมการ
3. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนแม่สุกศึกษากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายแสวง จะงามโรงเรียนกรรมการ
5. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นายแสวง จะงามโรงเรียนแม่สุกศึกษากรรมการ
5. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายธนนท์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นายธนนท์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายแสวง จะงามโรงเรียนแม่สุกศึกษากรรมการ
6. นายเรวัต เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนกรรมการ
4. นายแสวง จะงามโรงเรียนกรรมการ
5. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาละโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายแสวง จะงามโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนกรรมการ
5. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนกรรมการ
3. นายแสวง จะงามโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนนท์ วงศ์ธิมาโรงเรียนกรรมการ
5. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปาละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปะละโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปาละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปาละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปะละโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปะละโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปาละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปะละโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายชนะชัย ติ๊บปาละโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ประกายโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต ดีงามโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. Mr.Ojong Samual Akemโรงเรียนกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ สายหยุดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ยอดศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ สุปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Ojong Samual Akemโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา ป้องกันโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญพร แห่งพิทย์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายพงศกร ทามาโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเกษณี เครือกลางรงค์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญเนตรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงค์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายพงศกร ทามาโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววิรากานต์ ปั้นรูปโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร เดชะบุญโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลศรัณ จาเลิศโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Ru-an Zietsmannโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาววริยา ศิริทรายทองโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร เดชะบุญโรงเรียนเมืองปานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัณธร อยู่เป็นสุขโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. Mr.Ru-an Zietsmannโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา สุพันธ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปิยธิดา คนเก่งโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี ป้องปกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. MissAndrea Armstrongโรงเรียนกรรมการ
5. นายนิเวศน์ ปราชน์วิทยาการโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ จักร์แก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงค์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. Mr.Ru-an Zietsmannโรงเรียนกรรมการ
5. นางสายชล วันมหาใจโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสพิศ จันต๊ะมะโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชยโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. MissMa Eunice Noble Rigorโรงเรียนกรรมการ
4. Mr.Ojong Samual Akemโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษาโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชยโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. MissMa Eunice Noble Rigorโรงเรียนกรรมการ
4. Mr.Ojong Samual Akemโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวบุณยาพร เตชะลือโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวมัลลิกา ปรองดองโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุธิดา อินต๊ะสุขโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. Mr.Zhang Zhi Giangโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงเดือน บุญยืนโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัญญา เลิศนราพันธ์โรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย วาปิโสโรงเรียนกรรมการ
4. Mr.Zhang Zhi Giangโรงเรียนกรรมการ
5. นายธนา คงธนไพบูลย์กุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา มาตันตร์กูลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิต ตุุ่นแยงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ยอดศรีโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคินทร์ ภูริพงษ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัญพร แห่งพิทย์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ สายหยุดโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายเสถียร คนหลักโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ สุปัญญาโรงเรียนจ้ห่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร เดชะบุญโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางณัฐรดา ระวังวงศ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคม ทองประสมโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีคม ทองประสมโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิลาวัลย์ แก้วก้อโรงเรียนประธานกรรมการ
2. สิบเอกรุ่งเพชร กามาดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววิรากานต์ ปั้นรูปโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิลาวัลย์ แก้วก้อโรงเรียนประธานกรรมการ
2. สิบเอกรุ่งเพชร กามาดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววิรากานต์ ปั้นรูปโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางชมพูนุช ชื่นชอบโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนาวิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ จอมทานโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ คุตพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ คุตพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ จอมทานโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินดา เครืออินตาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ คุตพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิญภัค อวดห้าวโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ต่อปัญญาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ คุตพันธ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจิญาภัค อวดห้าวโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา คนโตโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายเสถียร คนหลักโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางณัฐรดา ระวังวงค์โรงเรียนแจ้ห่มกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายเสถียร คนหลักโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางณัฐรดา ระวังวงค์โรงเรียนแจ้ห่มกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
2. นางรัฐทยา ฝั้นสืบโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางพรนภัส เอื้อแท้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
2. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสิริภางค์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ ขาวปอนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา สถาพรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติชมกานต์ บุญทาโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายภาณุพงษ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชชนก วงศ์เขียวโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธ์โรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางพนิดา สถาพรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายสงัด ปลุกเสกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี คนภูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสมร ดีพัฒนกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายเจริญชัย ปู่ย่าโรงเรียนแม่สุกศึกษากรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ วงค์วัฒนัยโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมร ดีพัฒนกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธิ์โรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพพร แก้วเทพโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสมร ดีพัฒนกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสายพิน วิจิตรจรัสแสงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติชมกานต์ บุญทาโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นายเจริญชัย ปู่ย่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติชมกานต์ บุญทาโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายพิน วิจิตรจรัสแสงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชชนก วงศ์เขียวโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีทุ้งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายนิรุติ สิทธุมานนท์วังเหนือวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคม ทองประสมโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธเนศร์ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุธ หลักฐานโรงเรียนกรรมการ
6. นายอุดร บุญชุมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ธารินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธิษณ์ ปวงแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวนัยนา สุนะเสนโรงเรียนกรรมการ
5. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวรวุธ หลักฐานโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายมงคล พันธุระโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา สุนะเสนโรงเรียนกรรมการ
4. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
5. นางวรัญญา เครือวรรณโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวรัญญา เครือวรรณโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา สุนะเสนโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิลาวัล อินทกรณ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายชวภณ เยียดยัดโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางจิลาวัล อินทกรณ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมงคล พันธุระโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายธิษณ์ ปวงแก้วโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตรโรงเรียนกรรมการ
4. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีคม ทองประสมโรงเรียนกรรมการ
4. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ พรมส้มซ่าโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวภณ เปี้ยอุ๊ดโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายดวงเด่น พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายดวงเด่น พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบำรุง จันทราภิรมย์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนรองประธานกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีรัตน์ อินทิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ อินทิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ คุตพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรดาการ ภูริพงษ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ อินทิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี มูลคำโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ อินทิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ อินนิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ อินนิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีรัตน์ อินทิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ อภิวงศ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวจุรีรัตน์ อินทิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ อินนิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวจุรีรัตน์ อินนิยศโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 0931328177 E-mail jete5w@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]