รายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพญาวัง
โรงเรียนวังเหนือวิทยา (สพม.)    นางสาวแสงเดือน  บุญยืน        08ุ61919920
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (สพม.)    นายตระกูลพันธ์ กันไว        0817468535
โรงเรียนเมืองปานวิทยา (สพม.)    นางสิริภรณ์ แสงบุญเรือง    0810316643
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ (สพม.)    นายอุดร มะโนเนือง        0801281886
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา (สพม.)    นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์    0882676156
โรงเรียนทุ่งกว่าววิทยาคม (สพม.)    นายหัสรินทร์ ดอนดี        0861820059
โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา (สพช)    นายภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณ    0808487885
โรงเรียนแม่สุกศึกษา (สพช)    นายเจริญชัย ปูย่า        0871895994
นัดหมายประชุมวันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จะมีหนังสือเรียนเชิญเป็นทางการอีกครั้งนะครับ
วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:48 น.