หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpn35

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา อาจสัตรูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา กันทาดงโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางวิมล รุ่งสุขเกษมสันต์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางเฟื่องฟ้า วงค์ไชยาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปัญญาอุ้ยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสยาม พรหมใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุณี คำวิลาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นางลาวัลย์ ขยันขายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ไวคกุลโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ คุณานวนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา เรือนคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์โคตรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา สุภิมาสโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวัลลีย์ ถาแปงโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางดนุชา บริสุทธิ์ศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ปัญญาหลวงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางสาวบังอร มาละใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ สีแจ๋มโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี เดชเจริญโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางจันทนา บุรณะพรรค์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุพร จอมขันเงินโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางนฤชล พิมพ์สว่างโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางมนทิรา ณะใจโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ พัชราพิชญ์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นายศุภกร ไชยมงคลโรงเรียนบ้านแป้นวิทยากรรมการ
4. นายจตุพร เหมือนฟูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา บุญธรรมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวรโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ กุลนิลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญเรือน อุดสมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเอกพล ทาธวัชโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายปรีชา มีแจ้โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นางสาวจันทร์นิภา ยอดคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นายบุญสวย เสายะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
5. นางจารุพร หมื่นศรีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เสนยองโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ฐานเหล็กโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางยุภาพร อภัยวาทินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษากรรมการ
5. นางลำจวน พันธ์วิริยากุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางรุจา ฤทธิ์รักษ์โรงเรียนบ้านแป้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแสวง ใจรังสีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นางอโนชา ปัญจบุรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนกรรมการ
4. นางฉฎาภา ศรีพฤกษ์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นางจารวี บัวขมโรงเรียนอุโมงค์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย สินธุปันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นางศรีสุรางค์ เลาหกุลโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายยงยุทธ กันไชยสักโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางสาวพิมล ศิลธุศัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ ประภัสสรกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฐิติพรรณ ถามูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 กรรมการ
8. นางภัทรียา กันทาดงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
9. นางสำลี กันคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
10. นางสาวจันทร์ประภา เตจาคำโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวจิตโสภิณ กองอะรินทร์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
12. นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ประเสริฐพงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศิรินันท์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งเรือง อุดแจ่มโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ใหญ่ประสานโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
7. นายวรพงศ์ แสนสิงห์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
8. นางสาวรัชชดา มะโนวงศ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริพร วิรมณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
10. นายบริทัศน์ จันทร์มณีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววิวาห์พร นามธงโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสุทธิพร เกียรติวิภาคโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราพร พุฒิเศรษฐ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี ขัดสงครามโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายอุดม จันทราโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายจตุพล อภิวงค์งามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวอรทัย อิสระภาพโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล ณะลุนลีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจริญญารักษ์ ชัยมงคลโรงเรียนแม่ตืนวิทยคมกรรมการ
6. นายสุรชัย บุญเรืองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
7. นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
8. นางสาวปริญญาภรณ์ ปาลีโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
9. นางพรพรรณ ตันทะเขตร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
10. นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนลพรรณ ต๊ะยะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 กรรมการ
3. นายภัทรวิชญ์ กานันใจโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางจิตฤณี พลแก้วโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางดนยา ใจปัญญาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี เสนาใหม่โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นางชไมพร ชัยลังกาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวเชิญขวัญ ปิงใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา นันทชัยโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางภคนันท์ อักษรทับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางพิชาพัชร์ กาฬภักดีโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์พงษ์ พงษ์โพธิพิทักษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจณา ปันวารีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นายบันดาล จันทะราชาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ใจปัญญาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางยุพินธ์ บุญเทพโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพชรไพลิน แก้วสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ใจสงบโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงอ่อนโรงเรียนแม่ตืนวิทยาคมกรรมการ
6. นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอกโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
7. นายเฉลิมชนม์ ดู่สอนโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
8. นายปิยศักดิื นาคช่วยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
9. นางจันทร์พิมพ์ สิทธิราชโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร แก้วปวนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ไชยเทพโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ฉาย กิตติโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายศมพล ปราบสมรชัยโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี มูลย่องโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นายอุทัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
8. นางวาริณี พรมศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
9. นายเอนก พรมศรีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
10. นางสาวตรียามาส อนุชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรา จิณะมูลโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ อภิวงศ์วารโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ใจเย็นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฎาพร จันทาเวียงโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนันต์ แสนใจบาลโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
7. นายวันคำ ไทยกรรณ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชยา ชูมกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
9. นางวัลลภา ป่าหลวงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
10. นางละไม สุขสารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
11. นางกัลยา สุวรรณณาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
12. นางนงลักษณ์ อุปการะโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
13. นางอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
14. นางรุ้งเบญจา สุปินราษฎร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ แก้ววังปลาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ ปิ่นหอมโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางรัตนา อู่อรุณโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายชัยพิชิต อุดคำมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายพิรุณ หน่อชายโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
8. นางศรีสมบูรณ์ สิงหนาทโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
9. นางสาวชลัญญา แนบสนิทธรรมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
10. นายบุญชัย กลิ่นอวลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง หล้าหนักโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เป็งปิงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายอุรุพงษ์ วิทยาพูนโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์นริทร์ บ่อคำโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุประวีณ์ คำสารโรงเรียนป่าซางกรรมการ
6. นายเลิศฤทธิ์ เลิศรัตนวิจิตรโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางแจ่มจรัส คำวงษาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเจนจิรา กุณาโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
9. นางอมรรัตน์ ตันไชยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเอื้อมพร เตโชโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิพร ก้อนสินโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายขจรเกียรติ กันทิยะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48กรรมการ
4. นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นางทัศพร ศรีคำซาวโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้วโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
8. นางกานดา เขื่อนเพชรโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
9. นางสาววรารักษ์ เขตสิทธิโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
10. นายพิชิต คำบุรีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทังสุนันท์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระเดช ขัดคำแดงโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอติจิตต์ ไม่มีทุกข์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ นันตากาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิดา ขัดสงครามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ ต๊ะจักร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48กรรมการ
4. นางลักษณา ไชยคำร้องโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมพล ตันสุวัฒน์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
6. นางสาวสุทชีวรรณ ภิรมย์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายสุรพล พงค์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
9. นายประกิต บุญอินโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
10. นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมาโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวางโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรนุช เรือนคำโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นางธัญญารักษ์ พันนามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางรุจิรา ชัยวังโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
8. นางสาวศิริพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
9. นางสาวอภิญญา กาศสนุกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
10. นางสาวสุธินันท์ แก้วคือโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
11. นางปัณณิกา ไชยนวลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวบัวลอย อุ่นนันกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิธร สมบัติใหม่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวกฤษณภรณ์ อิ่นแก้วดวงดีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา ปวนกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48กรรมการ
5. นางชิดชล สมนาศักดิ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
6. นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นาฏ แกระวงค์โรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาววีนา ศรีสมพันธ์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ พรมชัยโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายพีรศักดิ์ พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. นายวิทยา ไชยยาติ๊บโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ศรีบุรีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรัติ จิตนารินทร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ปัญญาฟูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา วรรณมะกอกโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ใจบุญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางสาวนันท์ณิภัค วังแสงโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
6. นางกมลทิพย์ สายสุวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ชมเดชโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุทน คุ้มเสมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายนพดล บุญภาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายยุทธนา บุญทาโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นายจิราวุฒิ ลิ้มนิวัตกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
6. นางสาววิมล แซ่จางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
7. นางสาวชนิสา พันวันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
8. นายดลนชัย ยาวิชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายเสกสรร อุ่นติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
10. นางกัลยา จันทราโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุทน คุ้มเสมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายนพดล บุญภาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายยุทธนา บุญทาโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิสา พันวันโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
6. นายจิราวุฒิ ลิ้มนิวัตกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางสาวกิ่งกาญจน์ คำลือโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
8. นายสราวุธ ชัยยองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
9. นายเสกสรร อุ่นติ๊บโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนากรรมการ
10. นายอนุสรณ์ ระลึกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพีรวุฒิ วงศ์ตันกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ภัทรสิทธากุลโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางประภัสสร พรมคำตันโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางมารศรี รวมสุขโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางปุณยนุช ทาตะนีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอำไพ สิทธิกานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายเกื้อกูล แก้วจันทร์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายสหัสนัยน์ จิตรกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายชวลิต กันธิยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ใจปวนโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรวดี ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
2. นางอมลวรรณ ศรีชนะโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางพัชรา ทากูลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ48พรรษากรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา หงษาวันโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอำภา เขียวดีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ดร.สกลวรรษ สุธามณีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต แสงบุญโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร พิสูจน์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย คำเวียงโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชิต จอมคำโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางอรุณจันทร์ มะโนเพียวโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย คำเวียงโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชิต จอมคำโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางอรุณจันทร์ มะโนเพียวโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวรรษมน หน่อแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
2. นางสายหยุด พุทธวงศ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายกันตพงษ์ คำกอนแก้วโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ แก้วบุญปันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายปัณณาวิชญ์ สิงห์โตวะนาโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร เทือกเถาสารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอุกฤษ จินดาหลวงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน ใจภักดีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา สินธุบุญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา อินต๊ะปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ รมหิรัญโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางอัมพวัน ศรีวิชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการ
6. นางสาวอังคณารักษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ ไพรบูรณ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กันทาดงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ สุดยินดีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นายทักษิณ ล้านโรจน์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายคัด จอมมณีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญเทือง จี้ฟูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
2. นางจันทร์ตรี เฟื่องฟูโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุลโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุณัญช์ อินต๊ะเสนโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางสาวกัญญาวีร์ ฐิติพิชญ์กุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
6. นางบุญเครือ นามบุปผาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ ตันมิ่งโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรพินธ์ กันทะรันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางอำพร นันทะชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางมัณฑนา ทาหน่อทองโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางสุดาพร ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประพันธ์ คำยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
2. นางสาวพิมพร ด่านไพบูลย์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นายจารุพงศ์ ไพสิฐสิริรักษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายบุญส่ง พัฒนเวศน์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายสายัณห์ จันทร์ตาลบโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางดาริกา สุขโชติโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ไชยอะโนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายปิยฉัตร ไชยแก้วโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี ตันมิ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางอรวรรณ ตันติวงศ์โกศรีย์สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูนกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ แก้วฉลองสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูนกรรมการ
7. นางศรีสังวาลย์ สีทรายคำสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูนกรรมการ
8. นายปกรณ์ กันไชยสักโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ถุงแก้วโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายเมธา ศรีประทีปโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายธนกฤต บุญทาจันทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายพีรพล พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นายบัณฑิต ปัญญาโกษาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. นายบันดาลย์ เทพสุยะโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
7. นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็กโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวนาถปรียา เหรียญทองโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นายภากร วงค์มูลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นายเอนก ประเสริฐโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. นายธัชพล หน่อแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
7. นางมัลลิกา อินมะโนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 48 พรรษากรรมการ
8. นายสมคิด ไพรบูรณ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิกรรมการ
3. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทารองประธานกรรมการ
3. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนธนรัตนวิทยากรรมการ
4. นางเกสร ชินปัญโญโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นายจักรพันธุ์ ธนัญชัยโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
6. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุชาติ รัตนศรยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนศรยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางเกสร ชินปัญโญโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนาภานิษฐ์ จิตรจงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
6. นายจักรพันธุ์ ธนัญชัยโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนาภานิษฐ์ จิตรจงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
6. นายจักรพันธุ์ ธนัญชัยโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางชนาภานิษฐ์ จิตรจงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางชนาภานิษฐ์ จิตรจงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
5. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวลลิต ถาวันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายมนเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจตุพร วงศ์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ ซานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
4. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย สมบัติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ ซานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
4. นายดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางจตุพร วงศ์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายไกรศร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายไกรศร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางจตุพร วงศ์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นางจตุพร วงศ์ฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายไกรศร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย สมบัตติใหม่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุนันตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิศุทธิ์เกษม แสงหงษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยากรรมการ
4. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นายชำนาญวิทย์ เชษธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. นายอุเทน ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิศุทธิ์เกษม แสงหงษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นายว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายอุเทน ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิศุทธิ์เกษม แสงหงษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
6. นายอุเทน ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์เกษม แสงหงษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นายว่าที่ร้อยโทอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายวิศุทธิ์เกษม แสงหงษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุเทน ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกาท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญทวี ตะยะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
5. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกาท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายบุญทวี ตะยะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกาท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายไกรศร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายบุญทวี ตะยะพงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุม ทับเที่ยงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุม ทับเที่ยงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกาท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกาท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายสุขุม ทับเที่ยงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกาท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุม ทับเที่ยงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวิท บุญอุปละโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ ตันอุตม์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ยโรงเรียนวชิรป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ยโรงเรียนวชิรป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางญาญี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิภาพร คำนวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๔๘พรรษารองประธานกรรมการ
3. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางธนัญชนก ใจศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
5. นางสาวปิยนุช เปลี่ยวแก้วโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายธรรมธัช ปาวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางญาญี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิภาพร คำนวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๔๘พรรษากรรมการ
4. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางญาญี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางพิภาพร คำนวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๔๘พรรษากรรมการ
4. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธัญสินี อาริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางญาญี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธัญสินี อาริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางพิภาพร คำนวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๔๘พรรษารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมธัช ปาวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธัญสินี อาริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมธัช ปาวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นางสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางทิวาพร ทาเศษโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวรณัน พรหมช่วยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ร่มวาปีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางพุทธิดา อูปอินทร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางปวีณา แก้วมูลโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Dameon Rollinsโรงเรียนป่าซางกรรมการ
7. นางสาวภิรดา บุญศิริชัยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางอารี เลิศจรรยารักษ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนีโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นางสาวศิริธร เวียนสันเทียะโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมินตรา ธิจูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิพร บุญจูบุตรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Andrej Pisljarโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรสสุคนธ์ รุดชาติโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ใหม่ทองดีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรินทร์ ปัญธิญาโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นางสาวคะนึงนิจ ปันต๊ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษากรรมการ
5. นายอุดม เป้าแก้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. นางสาวนฤมล คงสมัยโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
7. MissTheresa Saraโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวพูนผล แก้วจันทร์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเรณู ประพันธ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ มาเป็งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวนิภาพรรณ มณีรัตน์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางลาวัลย์ สุริยะวงค์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ใจจอมกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Philip Pontefractโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
8. นางอัจนา บุญเสริมโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิศสมัย สารพันธ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ มีปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
3. นางคณิสร แหลมไธสงโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวศริญญา ต๊ะยศโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางจุไรวรรณ นวลนาคโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐยา คำภิคำโรงเรียนป่าซางกรรมการ
7. Mr.Paul Pickremโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
8. นางบุษผา อินต๊ะขัติย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวรรณทนี กมลวีนัสกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อินทรเดชโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุพัน ธัมหมื่นยองโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นายนคร ดอกแก้วโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ แสงหงษ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายวรินทร ตุ้มทองโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.William John Whitingโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
8. นายศาสตราพิพัฒน์ ศิริภาณุกุลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางมาลิวัลย์ อินตะเทพโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวโศภิตา โสเก่าข่าโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชัย มณีชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางสาวเยาวนุท ศรีวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางพลับพลึง จุ้มคำมูลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. MissAlexandra Higginsโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. Mr.Andrew Burnsโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
8. นายมานพ พิชยศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายนิคม โท๊ะลงธงโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช นิลประพันธุ์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ วจีวงษ์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. Mr.Zoran Markovicโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
5. Mr.Gerald Hodgeโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นางอรอนงค์ ยอดประทุมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายศยานันท์ ยารังฝั้นโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ มินธงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Davis Abartocesโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. MissReya Miravellesโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. MissJemely Nombreโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
6. นางฐิตาพร ลิ้มปฐมพิภพโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. MissJemely Nombreโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Davis Abartocesโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายศยานันท์ ยารังฝั้นโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาววัฒนา สุจาดึกโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. นายศราวุฒิ มินธงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธีรตา อินตาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวภูษณิศา บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. รศ.พรสวรรค์ เพ่งพิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชญาภรณ์ ธิมายอมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. MissZhang Yanโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพาพันธ์ สิทธิผงโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. MissPan Yuxueโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ขุระสะโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
6. MissYang Qinโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางสุภาพร ทาสาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวณวรา วงค์โสมะโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ เลสักโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นางสาวชื่นขวัญ แสงคำโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. MissLeung Oi yimโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. MissLiu Zhiyanโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
6. MissZhou Pu ruiโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา แสงเรือนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายรุ่งสยาม เสนางามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายกันตภณ พิทยาพลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร สายเครื่องโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายรุ่งสยาม เสนางามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กันธะพงศ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร สายเครื่องโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ แก้ววังปลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ประธานกรรมการ
2. นายจักริน อินทนนท์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางณิฌมน สัมฤทธิ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาววัชรินทร์ แก้วมูลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาววัฒนา สุจาดึกโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
6. MissShanie Cimafrancaโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
8. นางสาวอ้อยฤทัย สีมุนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สุภาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุบล ไชยศักดิ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายวิทยา ธัญหมอโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นายสุชาติ ฝ่ายเทศโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. MissLena Weberโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอลินดา อินทร์อยู่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประชากร เขื่อนปัญญาโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทันฤทธิ์ อินทรีย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายนิมิตร ปัญญายองโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายมณเฑียร มั่นคงโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
7. นายศราวุธ เขื่อนคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเอนก ประเสริฐโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สุทธสุภาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเอนก ประเสริฐโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สุทธสุภาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายมานะ เดชเจริญโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันธิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายมานะ เดชเจริญโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจิรานนท์ วิชัยคำโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางกมลพร กุนแก้วโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนกรรมการ
3. นางกมลวรรณ กาวิชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางพิชญา หล้าเป็งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกษร ซูซูกิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ มูลละโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรยุทธ อินทรเดชโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ คำยองโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายยุทธจักร วงค์สยาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางธวัลรัตน์ นันทะมงคลชัยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พรนิมิตรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางศศิธร แป้นสุขโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางธมนพร หาญกล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางจุฑามาศ ขุระสะโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางดวงรัตน์ ปัญญาโกษาโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
6. นางอำภา ลัยยะนาทโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
7. นายวีรวัฒน์ คำมะยอมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางมยุรี พรนิมิตรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางศศิธร แป้นสุขโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางธมนพร หาญกล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางจุฑามาศ ขุระสะโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางดวงรัตน์ ปัญญาโกษาโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
6. นางอำภา ลัยยะนาทโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
7. นายวีรวัฒน์ คำมะยอมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ แก้ววังปลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ สุริยะวงศ์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนีโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางกมลพร อุดรบุญนิธิโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวสนธยา พินทรศรีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายกฤชาณัฏฐ์ เป้าแก้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
7. นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางประกายคำ พรมณะโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นายวิทยา ธัญหมอโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางณัฐวรา ช่ำชองโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัยนา หมื่นจำปาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ นิไทรโยคโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นางพิชาพัชร์ กาฬภักดีโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นางสาวศิราพร พุฒิเศรษฐ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทธิพร เกียรติวิภาคโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ นิไทรโยคโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นางพิชาพัชร์ กาฬภักดีโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
4. นางสาวศิราพร พุฒิเศรษฐ์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทธิพร เกียรติวิภาคโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ขยันขายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ริบแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นางศิริพร ปัญญาอุ้ยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลิดา โอดบางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ ขยันขายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ริบแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นางศิริพร ปัญญาอุ้ยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลิดา โอดบางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอุดม จันทราโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา นันทชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางยุพินธ์ บุญเทพโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งเรือง อุดแจ่มโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอกโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
6. นางสาวตรียามาส อนุชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายอุดม จันทราโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา นันทชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางยุพินธ์ บุญเทพโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งเรือง อุดแจ่มโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอกโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
6. นางสาวตรียามาส อนุชัยโรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางยาใจ ทาแป้นโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ทาปัญญาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาริน วงศ์รินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พรนวมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายณัฐพงค์ สีโอ๊ะโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสุปราณี ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ป้อมฝั้นโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรปรัชญ์ กองอะรินทร์โรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ วรกัลป์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นายสิทธิชัย แสนนิทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล วิชัยคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางวรัญญา ป้อมฝั้นโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย แสนนิทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนุชรินทร์ พรมรักษาโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พิงค์แก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนุชรินทร์ พรมรักษาโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ส่องแสงโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงศ์โรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ราชอุบลโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชนะศักดิ์ ยะแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นายสุทศน์ ยาทองโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
6. นายนที ตันกูลโรงเรียนป่าซางกรรมการ
7. นางวาสนา ศรีกิตตินนท์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
8. นางศรีเริญ มีพิมพ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วรรณมะกอกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋างโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายทินกร สุตินกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูนกรรมการ
4. นายปฐมพร กันไชยสักโรงเรียนธรรมสาธิตกรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ จิโนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ นนทวาสีโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คำหล้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุริยา นิ่มตระกูลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ทอสารโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีีวีรชัย อุดรบุญนิธิโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
5. นางโสภิต ปินตาดงโรงเรียนนำ้ดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำเนียน ปันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย อุดรบุญนิธิโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
4. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชลภิรัตน์ แก้วมูลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ จอมขันเงินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางนุชรินทร์ พรมรักษาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางจีรนันท์ ทำกล้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายวรวุธ อุทธวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ นนทวาสีโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางวาสนา ศรีกิตตินนท์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสิรัชชา มีดวงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูนกรรมการ
6. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุปราณี ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสิรัชชา มีดวงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูนกรรมการ
6. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ หน่อเรืองโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัชชา เตจะโสดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินนท์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายทรงพล กันแก้วโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวุธ อุทธวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
7. นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธาฏี กองเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายทวีป นาคณานนท์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ สารพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการ
6. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธาฏี กองเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ สารพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายทวีป นาคณานนท์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางประภารัตน์ หล้ากาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางยุวดี พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แสนนิทาโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายกุศล ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางวิมล มานะแซมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
6. นายโชคชัย วงศ์ชัยยาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
7. นางลดาวรรณ จิตนารินทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายลดาวรรณ จิตนารินทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้าโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ สารพันธ์ โรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นายยงยุทธ กันคำ โรงเรียนเเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางดวงพร แก้วสุขโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
6. นายเสมือน สายศรโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนกรรมการ
7. นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสักโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางยุวดี พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียะพันธ์ มัททวีวงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการ
3. นายสิทธิชัย แสนนิทาโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายดวงพร แก้วสุข โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางศศินันท์ ติ๊บกาศโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร ปาละมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายโชคชัย วงศ์ชัยยาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายวิรุฬห์ ทินะโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ติดทะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางวรรณพร บำรุงยศ โรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางกาญจนา แพทย์ศิริโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวพร ผุสดีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางปริศนา ปัญญารัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวนพผกามาศ ทองขาวโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางแสงอรุณ กันไชยสัก โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ อินต๊ะขัติโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มณีจันทร์สุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา กรรมการ
3. นางบุญจันทร์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูล โรงเรียนน้้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร บำรุงยศ โรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ อินต๊ะขัติโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นางลัดดา ปัญจบุรีโรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นางพัชรา ทะพิงแกโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นางวิมล มานะแซมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธวัช ปัญโญใหญ่โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุลีย์ จันทะโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายวิทยา ขอสุขโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นายธนพงศ์พันธ์ สง่างามสกุลโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
6. นายประมูล ภูครองแถว โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
7. นายประพันธ์ วินันท์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมงคล ผุสดีโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิมล บุญถึงโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นายประพันธ์ วินันท์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนาวุฒิ มณีจันทร์สุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา กรรมการ
5. นายประมูล ภูครองแถวโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีร.ต.ไวจิตร ณ ลำพูนโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
7. นายธวัช ปัญโญใหญ่โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ จินดาหลวงโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวภีรภัทร พันโทโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางสุนันทา กาญจนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
4. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฎฐ์ชนินท์ วิชาเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสุนทร บุญมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายคะนอง จันทร์ต๊ะพงศ์โรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางสาวจันทนา ชัยชนะโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางภัทริน จันทร์มณีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรมาศ โพธิลิปโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ปัญจบุรีโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวภีรภัทร พันโทโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางบุณยนุช ใจบันทัดโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายอภิชัย ยาวุฒิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา กรรมการ
5. นางสาวอังคณา อินกองงามโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลัดดา ปัญจบุรีโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ลูนละวันโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ย โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางฉัตราพร ศุกลพันธ์โรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสุจิตรา รุ่งวัฒนพงษ์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา ชัยชนะ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ อาริยะกูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางณัฐนิชา ต๋าคำนวลโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นางกัลยา ไชยรังสีโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางภัทริน จันทร์มณีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร บุญมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ อาริยะกูลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทนา ชัยชนะโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฏฐ์ชนินท์ วิชาเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ บุษมงคลโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวธาริณี ยาวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกีบรติ 48 พรรษากรรมการ
4. นางดวงพร แก้วสุข โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศรีมา ชมเพื่อนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางวรรณพร บำรุงยศ โรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา คำเตจา โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางดวงพร แก้วสุข แก้วสุข โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนีย์ ชาราษฎร์โรงเรียนป่าซางกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาณี วงค์ปวนโรงเรียนแม่ตืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา โพธิ์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
3. นางสาวนิฤมล ยาวิลาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิฤมล ญาวิลาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประคองศรี นิลโขงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวปฐมพร หอมทองโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร พิมพิรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉายกุศล แสนสิงห์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน ภัทรลิขิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลย์รัตน์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ ธนัญชัยโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยากรรมการ
5. นางเกสร ชินปัญโญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษากรรมการ
6. นายสุชาติ รัตนศรยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธุ์ ธนัญชัยโรงเรียนธนรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยากรรมการ
4. นางเกสร ชินปัญโญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษากรรมการ
5. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ รัตนศรยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ ปันฟูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนศรยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนแม่ตืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนศรยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์เกษม แสงหงษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์เกษม แสงหงษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่มโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ชัยวงค์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์เกษม แสงหงษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายชนะภัย ศิริโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
3. นางปิยวรรณ กันทาทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษากรรมการ
4. นางสาวสุปราณี กาบแก้วโรงเรียนธนรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายชนะภัย ศิริโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ กันทาทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษากรรมการ
4. นางสาวสุปราณี กาบแก้วโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871786675
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]