หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557และวันที่ 24 เมษายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายจีรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายอรรณพ ปัญญาโกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสังวาลย์ วังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่า คณะกรรมการดำเนินงาน
15 ว่าที่ ร.ต. ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายอภิชาติ สมปรารถนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
21 พระครูบวรเจติยานุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางสาวพัฒนา เรือนฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมสาธิต คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายเกษม ตรีอินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางสาวดวงพร เลาหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
25 ดร.พันธ์ธีรา รชตะไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายบุญเรือง บัวระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
27 พระมหาพิสดาร ปิยวรรณโณ ผู้อำนวยการหอปริยัติศึกษา (พระธาตุ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 พระสุกิจ คนธสีโล ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
29 พระโฆษิต โฆสิตธมโม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
30 พระครูสาทรธรรมพิเนต ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมจักรสังวร คณะกรรมการดำเนินงาน
31 พระครูวีรกิจสถาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
32 พระครูปริยัติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบ้านโฮ่งหล คณะกรรมการดำเนินงาน
33 พระครูสุนันกิจจาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการดำเนินงาน
34 พระสงกรานต์ ปัญญาวชิโร รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
35 พระไพโรจน์ ปุญญาวชิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน
36 พระสิงห์ทอง ขนติจิตฺโต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
43 นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
44 นางสังวาลย์ วังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
45 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
46 นางช่อผกา เอี้ยวศิริโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
47 นางสุจิลา คติศิริกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
48 นางยุวดี พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
49 นางเครือวัลย์ อินทะแจ้ ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
50 ว่าที่ รต.ไพรัตน์ สารพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
51 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
52 นายทวี สีวิจี๋ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
53 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
54 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
55 นายพิสิษฐ์ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
56 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
57 นายสุทธินันท์ ญาณะตัน ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
58 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
59 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
60 นายพิสิษฐ์ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
61 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
62 นายสุทธินันท์ ญาณะตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
63 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
64 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
65 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
66 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
67 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
68 ว่าที่รต.อดุลย์ กันทะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
69 นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
70 นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทร ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
71 นายสนิท ภูมาศ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
72 นางจิรายุ เสนา ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
73 นายสมบุญ ผ่องศรีใส ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
74 นายศราวุธ เขื่อนคำ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
75 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
76 นายวิเชียร พิสูจน์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
77 นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทร ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
78 นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
79 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
80 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
81 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
82 นายอรรณพ ปัญญาโกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
83 นายมานะ เดชเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
84 นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
85 นายศรีวัย โยกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
86 นางประกาทิพย์ ผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
87 นายถวิล ชัยยา ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
88 นางสุทธิพร เกียรติวิภาค ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
89 นางดวงใจ ญาณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
90 นางสาวชลิดา โอดบาง ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
91 นายมานะ เดชเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สนามแข่งขัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
92 ว่าที่ ร.ต. ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
93 นายถวิล ชัยยา ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
94 นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทร ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
95 นางสาวยลดา กาปัญญา ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
96 นางบุญจันทร์ อินทรีย์ ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
97 นางสาวชลิดา โอดบาง ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
98 นางโสภิต สุวรรณโณ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
99 นางอำภา เชียงคำ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
100 นางอารี นิไทรโยค ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
101 นายสมควร พิชญบุญวงค์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
102 นายธีรวิทย์ เชียรกิจสุนทร ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
103 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
104 นางช่อผกา เอี้ยวศิริโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
105 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
106 นางสุจิลา คติศิริกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
107 นางดวงใจ ญาณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
108 นางเครือวัลย์ อินทะแจ้ ครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
109 นางพิชาพัชร์ กาฬภักดี ครูโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
110 นางสายฝน ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
111 นางอรพิน อุปโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
112 นางประกาทิพย์ ผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
113 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
114 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
115 นางพรสุคนธ์ ปาจุวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
116 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
117 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
118 นางทัศนีย์วรรณ จักรกาศ ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
119 นางยุวดี พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
120 นางสาวชลิดา โอดบาง ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
121 นางนฤมล คณารีย์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
122 นางสาวณัฐยา คำภิคำ ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
123 นายวิทยา วรรณมะกอก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
124 นายกฤษณะ สมุททารินทร์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
125 นายประดิษฐ์ วงค์ฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
126 นายศรีทอง อะถานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
127 นายสุริยา นิ่มตระกูล ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
128 นายระนอง ส่องศรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
129 นายทวี สีวิจี๋ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
130 นายสิทธิพงษ์ เตโช ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
131 นางอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
132 นายเสมือน สายศร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
133 นายจตุพร สุทธวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
134 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
135 นายมงคล กล้าจริง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
136 นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
137 นายวินัย ณ พรหม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
138 นายสุทัศน์ หวังดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
139 นายนิรันดร์ เรือนวิไล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
140 นายศุภฤกษ์ มหาวัน ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
141 นายชาคริต ขำศิริ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
142 นางสาวอรวรรณ กันธะพงศ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
143 นางสาวพรศิลป์ มะโนเพ็ญ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
144 นายยงยุทธ กันไชยศักดิ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
145 ว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่ม ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
146 นายวัชรินทร์ จันทร์ตา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
147 นายณัฐพล ศรีธนัญชัย ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
148 นายสุขุม ทับเที่ยง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
149 นายวิฑูรย์ สุยะวารี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
150 นายจตุพร สุทธวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
151 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
152 นายมงคล กล้าจริง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
153 นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
154 นายวินัย ณ พรหม ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
155 นายสุทัศน์ หวังดี ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
156 นายนิรันดร์ เรือนวิไล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
157 นายศุภฤกษ์ มหาวัน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
158 นายชาคริต ขำศิริ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
159 นางสาวอรวรรณ กันธะพงศ์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
160 นางสาวพรศิลป์ มะโนเพ็ญ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
161 นายยงยุทธ กันไชยศักดิ์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
162 ว่าที่ร้อยตรีอุทัย กันทาแจ่ม ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
163 นายวัชรินทร์ จันทิมา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
164 นายณัฐพล ศรีธนัญชัย ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
165 นายสุขุม ทับเที่ยง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
166 นายวิฑูรย์ สุยะวารี ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
167 นายนิรันดร ปาละมา ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
168 นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
169 นางญาณี โชคไพบูลย์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
170 นายวิเชียร พิสูจน์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
171 น.ส.อังคณารักษ์ ภูบาลชื่น ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
172 นายปรีชา เป็งปานันท์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
173 นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
174 นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
175 นักการภารโรง ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
176 แม่บ้านทำความสะอาด ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
177 นายบันดาล ดวงบุรงค์ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่สนามแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
178 นางสังวาลย์ นิยะมาศ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
179 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
180 นางสุวภัทร สมศรีดา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
181 นางฉวีวรรณ พรหมณะ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
182 นางมาลัย สายหลาน ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
183 นางจารุวรรณ ชมเดช ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
184 นางสาวรชุดา สินธุปัน ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
185 นายขุนหาญ นิตตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
186 นางดวงดาว ไชยสาร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
187 นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
188 นางกมลพร จันทร์ติ๊บ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
189 นางมัทนิน สุสุข ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
190 นางรัตนาภรณ์ เมฆานิมิตดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
191 นายขุนหาญ นิตตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
192 นางดวงดาว ไชยสาร ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
193 นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
194 นางกมลพร จันทร์ติ๊บ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
195 นางมัทนิน สุสุข ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
196 นางรัตนาภรณ์ เมฆานิมิตดี ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
197 นางสุกานดา เหล่าทอง ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
198 นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
199 น.ส.ออยฤทัย ลีมุน ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
200 ว่าที่ รต.วีระเดช ขัดคำแดง พนักงานราชการเวียงเจดีย์วิทยา ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
201 ว่าที่ รต.พลอยไพลิน ปัญญา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
202 นางหนึ่งฤทัย โปธา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
203 นางปุณยนุช ทาตะนี ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
204 นางสาวพิมุขพัฒน์ จิรัชธรรมโชติ ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
205 นางดวงใจ ญาณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
206 นางพุทธิดา อูปอินทร์ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
207 นางหรรษกานต์ สายมณี ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
208 นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
209 นางสาวอำไพพรรณ วรรณภิระ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
210 นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
211 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
212 นางธาริณี แสงหงษ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
213 นายปรีดา ยะธิมา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
214 นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
215 นางรุ้งเบญจา สุปินราษฎ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
216 นางสาวธิดาพร อัมรากูล ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
217 นางทัศนีย์ สีดาเพ็ง ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
218 นางดาริกา สุขโชติ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
219 นางศุภลักษณ์ บุษมงคล ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
220 นางมาลัย สายหลาน ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
221 นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
222 นางชลภิรัตน์ แก้วมูล ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
223 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
224 นายทวี สีวิจี๋ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
225 นายณัฐวุฒิ พิงค์แก้ว ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
226 นายคณิต สาระเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
227 นางนันทนา ทวีลาภพูนผล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
228 นางเพชราภา นาวาวิจิต ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
229 นางสาวเจนจิรา รอดนิล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
230 นางสาวปิยะนารถ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
231 นางสาวเศารยา แดงชัย ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
232 นายวัชรินทร์ จันทิมา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
233 นายกันตภณ พิทยาพล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
234 นายสุขุม ทับเที่ยง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
235 นายวิฑูรย์ สุยะวารี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
236 นางสาวอรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
237 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
238 นายคณิต สาระเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
239 นางนันทนา ทวีลาภพูนผล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
240 นางเพชราภา นาวาวิจิต ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
241 นางสาวเจนจิรา รอดนิล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
242 นางสาวปิยะนารถ ทิพย์รักษ์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
243 นางสาวเศารยา แดงชัย ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
244 นายวัชรินทร์ จันทิมา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
245 นายกันตภณ พิทยาพล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
246 นายสุขุม ทับเที่ยง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
247 นายวิฑูรย์ สุยะวารี ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
248 นางสาวอรอุษา สุนทอง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
249 นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
250 นางสุดาพร ยอดดำเนิน ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
251 นางดวงเดือน ใจภักดี ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
252 นางวิไลภรณ์ แก้วบุญปัน ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
253 นายสายัณห์ จันทร์ตาลบ พนักงานราชการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
254 น.ส.จามจุรี ใหม่วงศ์ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
255 น.ส.หทัยทิพย์ บุญทานุช นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
256 นางสาวรัชชดา มะโนวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
257 นางสาวรัชชดา มะโนวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
258 นางดวงใจ ญาณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
259 นางประกาทิพย์ ผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
260 นางลาวัลย์ ขยันขาย ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
261 นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
262 นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
263 นางจรัสศรี เดชเจริญ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
264 นางอารีย์ นิไทรโยค ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
265 นางฉายกุศล แสนสิงห์ ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
266 นางสาวรัตนา นันทชัย ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
267 นางสาวตรียามาส อนุชัย ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
268 นายวรพงศ์ แสนสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
269 นายอุดม จันทรา ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
270 นางสุทธิพร เกียรติวิ ครูโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
271 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
272 นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
273 นางสำลี กันคำ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
274 นางดาวรุ่ง อินทะนนท์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
275 นางธาริณี แสงหงษ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
276 นางสาววิวาห์พร นามธง ครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
277 นางอัญชลี ขัดสงคราม ครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
278 นางดาวรุ่ง อินทนนท์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
279 นางอุมาพร แก้วปวน ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
280 นายพิชิต คำบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
281 นางดาริกา สุขโชติ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
282 นายเสมือน สายศร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
283 นางสาวปาริฉัตร สุใจยา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
284 นายนราธิป อินทรปัญญา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
285 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
286 นายจตุพร สุทธวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
287 นายจุมพล ทวีลาภพูนผล ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
288 นางอรอุษา หลงครุธ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
289 นางรำไพ ดีสุพจน์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
290 นายจตุพร สุทธวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
291 นายจุมพล ทวีลาภพูนผล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
292 นางอรอุษา หลงครุธ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
293 นางรำไพ ดีสุพจน์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
294 นางศรีสมบูรณ์ สิงหนาท ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
295 น.ส.กฤษณภรณ์ อิ่นแก้วดวงดี ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
296 นายอัตสิริ ศรีวิราช ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
297 น.ส.พิมพ์พรรณ ยศเมา ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
298 นางอัจฉราภรณ์ เมืองคำฟู เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
299 น.ส.จิรัฐติกาล ขวัญธนนภา ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
300 นางธวัลรัตน์ นันทะมงคลชัย ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
301 นางอำไพ เหล่าวีระไชย ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
302 นายสุรัตน์ จิตนารินทร์ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
303 นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
304 นางสาวอัมพร นามณี ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
305 นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
306 นางทิวาพร ทาเศษ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และพิธีการสนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
307 นายประดิษฐ์ วงค์ฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
308 ว่าที่ ร.ต. ปรีชา ญาณโรจน์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
309 นายระนอง ส่องศรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
310 นายอลงกรณ์ ข่าทิพย์พาที ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
311 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
312 นายนิวัฒน์ ไววุฒิ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
313 นายศุภฤกษ์ มหาวัน ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
314 นายทินกร สุตินกาศ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
315 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
316 นักการภารโรง และยาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
317 นายจารุพงศ์ ไพสิฐสิริรักษา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
318 นายศุภฤกษ์ มหาวัน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
319 นายทินกร สุตินกาศ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
320 นายจารุพงษ์ ไพสิฐสิริรักษา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
321 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
322 นักการภารโรง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
323 นายธีรวัฒน์ อินต๊ะขัติ์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
324 ว่าที่รต.บัณฑิต จันทน ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
325 นายนพดล วิชัยคำ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
326 นายธนกฤต บุญทาจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
327 นายนพรัตน์ คำจุมปู ยามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
328 นายปริญญา ปัญญาฟู ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
329 นายบันดาล ดวงบุรงค์ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
330 นายเมธา ศรีประทีป ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
331 นายนิมิตร ปัญญายอง ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
332 นักเรียนจราจร โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
333 นักเรียนสถานีตำรวจจำลอง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
334 นายพรหม ทัฬหนิรันดร์ ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
335 นายสุทธินันท์ ญาณะตัน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการและตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871786675
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]