รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557และวันที่ 24 เมษายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นางสราทิพย์  สีมาขจร
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงยุพกานต์  บุญเทพ
2. เด็กหญิงอารยา  คำพินิจ
3. เด็กหญิงเมธารัตน์  คำสัก
 
1. นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเลิศสัก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ฐานเหล็ก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายวทัญญู  อินเทศน์
 
1. นางนฤมล  ศิรินันท์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โตวะนา
2. นางสาวมัลลิกา  กองภา
3. นางสาวสุชาดา  จี้ใจ
 
1. นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
2. นายจตุพล  อภิวงค์งาม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันเวียง
3. เด็กหญิงอรกัญญา  สุภาโขง
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปณิดา  เสนธรรม
2. นางสาววรัญญา  เตชาวงค์
 
1. นางสาวเชิญขวัญ  ปิงใจ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกฤษชานนท์  คำแสน
2. เด็กชายภาสกร  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงวัสนันท์  ปรีชานุกูล
 
1. นางปัณณิกา  ไชยนวล
2. นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกิตติพิชญ์  ใหม่สวัสดิ์
2. นางสาวพิชญาภัค  กิตติศรี
3. นายวรากร  แสงเงินชัย
 
1. นางทัศนีย์  สีดาเพ็ง
2. นางธัญญา  ไม่มีทุกข์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงมริษฎา  นทีนันท์
2. เด็กหญิงมัชมน  สร่างโศรก
3. เด็กหญิงอนงค์กร  มาละ
 
1. นางอมรรัตน์  ตันไชย
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกัลยาลักษณ์  ทาไชยวงศ์
2. นางสาวบุญปิยะพร  ทีรวม
3. นางสาวปริยากร  อินทรแสง
 
1. นายทวี  สีวิจี๋
2. นางสาวอัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชนัญญา  กัดมั่น
2. นางสาวภัณฑ์ฑิรา  ปานเพชร
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดสุวรรณ
 
1. นางอมรรัตน์  ตันไชย
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายวรชัย  เมืองลือ
2. นายวัชรพล  ณ ลำพูน
3. นายศุภณัฐ  กงแก้ว
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจารุวรรณ  วรรณศรี
2. นางสาวเบญจรัตน์  เดชอูป
3. นายโอสธี  ศุภกา
 
1. นางอำภา  เชียงคำ
2. นางสาวนิตยา  มะโนคำ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปวงคำ
2. เด็กชายพุฒิพงค์  แผ่นทอง
 
1. นางสาวนิตยา  มะโนคำ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนิชาพร  กุณาปัน
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีดอนไชย
 
1. นางกัลยา  จันทรา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพรรธน์พิภู  ปารมีแจ้
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ไชยวงค์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวศิริกัญญา  กล้าแข็ง
 
1. นายปัญณาวิชญ์  สิงห์โตวะนา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายปารมี  ลุนดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปาระมี
 
1. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายชัชพงษ์  โท่นขัด
2. เด็กชายธนันทร  ดอกเกี๋ยง
 
1. นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกรชนก  อินทวิวัฒน์
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธนิศรา  ทองวงศ์
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธัญพิชชา  ปัญญายอง
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปิยากร  ใยดี
 
1. นางสาวลลิต  ถาวัน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายแมนทรวง  มูลพงษ์
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกฤษติญาพร  มณีอินทร์
2. เด็กชายชยางค์กูล  ตันกลาง
3. เด็กชายฐิติพงค์  แจ้วิสอน
4. เด็กชายธรณัส  อัศวะเมตตา
5. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
6. เด็กชายอดิพงษ์  ชุ่มอุ่น
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสัั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร  พอพรวน
2. นางสาวกัญกนิษฐ์  เชื้ออินต๊ะ
3. นายกิตติธัช  บุญประคม
4. นายจักรพล  ศรีทองสุข
5. นายจิตริน  เท่งเจียว
6. นางสาวฉวีวรร  บัวสำลี
7. เด็กหญิงชยพร  ทนันชัย
8. นายชัชชัย  คร้ายพันธ์
9. นางสาวฐิตาพร  ปัญญาแก้ว
10. นายฐิติพงศ์  อุปกรณ์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  เตจ๊ะสา
12. นายณัฐพล  เขียวกาศ
13. นางสาวดลพร  พรหมดประสิทธิ์
14. เด็กชายทักษิณ  กุลาเพียร
15. เด็กหญิงธัญชนก  ผุสดี
16. นางสาวธัญลักษณ์  โตวัฒน์นิมิต
17. นายธานินทร์  ทองบุญ
18. นายนริศ  แสงนิล
19. นางสาวพสิกา  กัณทาทรัพย์
20. นางสาวพิมพาภรณ์  สุขท้าว
21. นายภูชนะ  แก้วมณีแสง
22. นางสาวมณฑิตา  บุญวงค์
23. เด็กหญิงรสจรินทร์   อินต๊ะปวน
24. นายวงศกร  สร้อยญานะ
25. นายวรรณพงษ์  เทพสุวรรณ
26. นายวรรษรักษ์  วีระโพธิ์
27. เด็กชายวัฒนพงศ์  คำมะยอม
28. นายวิชเญศ  วุฒิเสน
29. เด็กชายวิทยา  เรืองอินทร์
30. นายวิษณุ  ริยาธง
31. นายศักรินทร์  มังคละ
32. นางสาวสุดารัตน์  ชัยอิสระเสรี
33. นายสุทธิชาติ  พิมโคตร
34. นางสาวสุนิสา  หิมหม๊ะ
35. นายสุวรรณพงศ์  อินทะวงศ์
36. เด็กหญิงหทัยชนก  ฟองศรี
37. นางสาวอรดา  เสาร์เจริญ
38. เด็กหญิงอักษร  วิไลจันทร์
39. นางสาวอินทุอร  อินทุโศภน
40. นางสาวเขมิสรา  คุณยศยิ่ง
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นายปรีชา  โตปินใจ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายโชษิตา  คำปันนา
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกันตยา  ปัญญา
2. นางสาวกัลยา  ทองนาค
3. นางสาวจริยาพร  ปินมา
4. นางสาวจินดารัตน์  ธรรมอุโมงค์
5. นางสาวจิรัชญา  วุฒิเสน
6. นางสาวจิราวรรณ  ปัณวารี
7. นายชยพล  ถูกนึก
8. นางสาวณัฐริกา  กองภิวงศ์
9. นายณัทกฤช  ญาณะโรจน์
10. นายณััฐพล  นันตา
11. นางสาวดวงกมล  ลือศักดิ์
12. นายธนพนธ์  จันแก้ว
13. นางสาวธนัชพร  มันจา
14. นายธนากร  วิญญายอง
15. นายนภัทร  ชัยวงศ์
16. นางสาวปณิตรา  หวังวรภิญญโญ
17. นางสาวปาริชาติ  จันทร์ตระกูล
18. นางสาวปาริชาติ  เกิดแลง
19. นางสาวปิยะนุช  อ้ายพิงชัย
20. เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมมินทร์
21. เด็กชายวงศพัทธ์  ยาวิปา
22. นางสาวศศิวิมล  เถื่อนทุ่ง
23. นายสราวุธ  คำฝั้น
24. นายสหรัฐ  ริยะป่า
25. นายสิปปกร  มาปินตา
26. นางสาวสุชาวดี  โตพงษ์
27. นายสุทธิชาติ  อินทะวงค์
28. นางสาวสุธากร  อนุกูลประชา
29. นายหรัณย์  แก้วสุวรรณ
30. นางสาวอมลรดา  ขันนารัตน์
31. นางสาวเบญจมาศ  กันทะ
32. นางสาวเมธาพร  โตตั้ง
33. นายโชษิตา  คำปันนา
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธนภัทร  คำลือเกียร
 
1. นางวรณัน  พรหมช่วย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวอมิตารัตน์  หะมิชาติ
 
1. นางอารี  เลิศจรรยารักษ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชมภู
 
1. นางเรณู  ประพันธ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนนทกานต์  แสงผาบ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ภู่ตระกูล
3. เด็กหญิงปาริยา  ชาลีพจน์
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สิงห์โตวะนา
5. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ชูศรี
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐพล  ถนอมเสียง
2. นายภาคิไนย  อุปหนอง
3. นางสาวศุภางค์มาศ  โญกาศ
4. นางสาวสุวพัชร  ผานดอยแดน
5. นางสาวโสภณา  รักษามานิตชัย
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
2. นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงรามนรี  สุภาวรรณ์
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภคิน  วงศ์ต๊ะ
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัณฑิตานนท์
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฎฐา  สมิทธิธนสกุล
 
1. นายรุ่งสยาม  เสนางาม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงพรธีรา  แซงเกษ
2. เด็กชายยุทธเชษฐ์  คำสุวัตร์
 
1. นายจักริน  อินทนนท์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายคมชาญ  นามธง
2. นายเศรษฐธร  รื่นเริง
 
1. นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐธิดา  พุฒเหียง
2. นายธนธรรม  เก่งวิทย์กรรม
3. นางสาวธพรรษ  สมนา
4. นายนนทนันทน์  อุพงค์
5. นางสาวพรพิมล  เกลียวตัน
6. นางสาววรรณพร  นฤนาควารี
7. นางสาววรัญชนา  ใจยอง
8. นางสาวอรญา  ทาก๋า
9. นายเกรียงศักดิ์  อุ่นบุญธรรม
10. นายเนติธร  ใจงิ้วคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  สุทธสุภา
2. นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
3. นายนราธิป  อินทร์ปัญญา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนิรัชญา  ปาลี
3. เด็กหญิงมีนทรัตน์  ศรีประทีป
 
1. นางมาลัย  สายหลาน
2. นางมยุรี   พรนิมิตร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวดรัลพร  สุรินธรรม
2. นางสาวศยามล  ยะมาวิรัญ
3. นางสาวศยามล  ยะมาวิรัญ
 
1. นางมยุรี  พรนิมิตร
2. นางทิพย์จิรา  วรรณธนกานต์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายนัทธ์ชนัน  ราชศักดิ์
2. เด็กชายสราวุฒิ  เจ็นพนัสสัก
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธีรภัทร  กิตตินวกุล
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  แสนพรหม
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชุติกาญจน์  เรือนสม
2. นางสาวเยาวพา  คงเมือง
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายภูมิ  สมวงษ์
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  ลุ่มหล้า
 
1. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บังคมเนตร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสงมณี
 
1. นายวิทยา  วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายศุภโชค  แย้มฟัก
2. เด็กชายเนติธร  พุ่มอิ่ม
 
1. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกิตติพงษ์  เมาเพชรกาศ
2. นายณัฐวัตร  ปุระดุก
 
1. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
2. นางณัชชา  เตจะโสด
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายปริญญากร  เตจ๊ะเสาร์
2. นายสหรัฐ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชลหทัย  ใจคำปัน
2. นางสาวเทพวงศ์  โทเกษ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายชินวัตร์  จูฑะศร
2. เด็กชายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
3. เด็กชายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
55 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายนพชัย  ศรีบัณฑิต
2. นายประวิตร  อุปหนอง
3. นายสุทธิพงษ์  นำพลสัก
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นายชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พอเพียโคตร
2. เด็กหญิงวรางคณา  ยะยอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มากะนัต
 
1. นางรัตนา  ซุกซอน
2. นางศรีไว  ปาลี
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงฆราช
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พลาดิศัยเลิศ
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ริยะป่า
 
1. นางกัลยา  ไชยรังษี
2. นางนวพร  ผุสดี
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจตุรพร  มาลัยศรี
2. นางสาวนวรัตน์  ชมภูธร
3. นางสาวรัชนีกรณ์  กาวินา
 
1. นางกัลยา  ไชยรังษี
2. นางสาวรชุดา  สินธุปัน
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปะการัง  จันทร์ดาพรหม
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชมภู
3. เด็กหญิงวัลวลี  จักขุเรือง
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายก้องภพ  มูลศรี
2. นางสาวนิสรีน  รังศรี
3. นายอภิเชษฐ์  กันทายวง
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  ตั๋นกาศ
2. นางสาวหน่องเอ  คำอ้าย
 
1. นางสาวนันท์นิภัค  วังแสง
2. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วเทพ
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เป็งกาศ
2. เด็กหญิงสุธามาศ  มูลกาศ
 
1. นายกิตติ  ปวนกาศ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกษมณี  ใจเงี้ยวคำ
 
1. นายจตุพร  เหมือนฟู
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายจักรพรรณ  ศรีชัย
2. นางสาวชฎาพร   เสาร์เทพ
3. นายปิยะพงษ์  เชียงคำ
4. นางสาวพัชรีญา  ปวนจอก
5. นายวันเฉลิม  สารอินทร์
 
1. นายปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  มาอ้าย
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงอริสา  ทาวี
 
1. นายจเรรักษ์   ศรีนามโหน่ง
2. นายสาคร  โมลาดุก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์   ตั๋นตานะ
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา  วรรณกิละ
 
1. นายจเรรักษ์   ศรีนามโหน่ง
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขวัญประเสริฐ
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวนุชลิน  มูลทา
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายธิติพงษ์  คำตา
2. นายนัทธพงษ์  จุมปู
3. นายวิศิษฎ์  หัวยาว
 
1. นายชัชวาล  คำวังพฤกษ์
2. นางกชกร  กันตีฟอง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวรังรอง  อุสา
2. นางสาวอทิตยา  นาสา
3. นางสาวเรไร  อุสา
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
2. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
73 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  สุปี
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
74 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณีรนุช  พูหะวัน
2. เด็กหญิงพัชรี  กาวิโล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยองการ
2. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายจิตติชาติ  ติ๊บแดง
 
1. นายจเรรักษ์   ศรีนามโหน่ง
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายอุปกร   ยาแปง
 
1. นายปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ติ๊บคำ
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวเกวลี  จี้ส้ม
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
79 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชนิดา  ชมภูป่า
2. นางสาวสุทธิกานต์  นามจันทร์
3. เด็กหญิงเมนิกา  ทันวัน
 
1. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
2. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
80 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจักรกฤษณ์  เชื้อเดช
2. นางสาวชลิดา  ไชยคำร้อง
3. นางสาวพิมพกานต์  วงศ์หอมนาน
 
1. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
2. นางณัฐชยาพร  ศรีอรรถิกานันท์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชาลีรักษ์  เพชรรักษ์
2. นางสาวทวีวรรณ  สิทธิกาน
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางธวัลรัตน์  นันทะมงคลชัย
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปฐมพร  บุญเมือง
2. นายอัครชัย  ปัญญาโสด
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
83 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มูลรังษี
2. นางสาวนิภาพร  วรรณภิละ
3. นายบดินทร์  อินต๊ะขัติ
 
1. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง
2. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนุจรีย์  ภูเก้าแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวศศิธร  แสนเรียบร้อย
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกาญจนา  สาทรอัมพา
2. นางสาวสนธิญา  สานิถา
3. นางสาวสุทธิภรณ์  เขื่อนมณี
 
1. นายพินิจ  ทังสุนันท์
2. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกังสดา  มูลรัตน์
2. นางสาวเกวลิน  มูลรังษี
3. นางสาวเกษฎาภรณ์  ญาณแขก
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกมลวรรณ  แสนบัวหลวง
2. นางสาววิจิตรา  เนตรยอง
3. นางสาวเจนจิรา  ธรรมป๊อก
 
1. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
2. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจตุพล  ยะวา
2. นายธนชิต  ไชยมาลา
 
1. นางพิชยา  ชูมก
2. นายสุรัติ  จิตนารินทร์
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกุลณัฐ  กันทะขัติ
2. นางสาวณัฐชยา  บุญประกอบ
 
1. นางพิชยา  ชูมก
2. นางสาวญาดา  มาอ้วน
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกรรณการ์  ตุงตามชาติ
2. เด็กหญิงทวิพร  ทาเศษ
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ชัยนันท์
4. เด็กหญิงสิริยากร  ชาวนา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปารมี
 
1. นายบุญส่ง  พัฒนเวศน์
2. นายณรงฤทธิ์  ไชยะวุฑฒิกุล
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจตุพร  วงศ์ฝั้น
2. เด็กชายชายเชษฐ์  ทิพยอด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปันเจริญ
4. เด็กหญิงบารมี  วรรณห้วย
5. เด็กหญิงศศิประภา  พงษ์กลาง
 
1. นางสาวอำภา  เขียวดี
2. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปวีณอร  มูลรัตน์
2. นางสาวผะมู  มรดกทอง
3. นางสาวมัทนา  กล้าหาญ
4. นางสาววรรณภา  อินทร์ทรี
5. นายวัชรพงษ์  ติ๊บเตปิน
 
1. นายกันตพงษ์  คำกอนแก้ว
2. นางอรพินธ์  กันทะรัน
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชลธิชา  ญาณะเครื่อง
2. นางสาวระวีวรรณ  ตากันทะ
 
1. นางฉวรัตน์  คำธัญ
2. นายนิมิตร  ปัญญายอง
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชมพูนุช  นาชายบุญ
2. นายธนพล  ทิศหล้า
 
1. นายเมธา  ศรีประทีป
2. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกฤษณะ  พงค์คำ
2. นายณัฐพงศ์  ภูเวียงจันทร์
3. นายปิยชาติ  อุ่นนันกาศ
4. นายสงคราม  คำมา
5. นายสุทน  ธรรมสุทธิ์
6. นายอดิศักดิ์  เถื่อนฤาชัย
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
2. นายสุวิท  บุญอุปละ
3. นางวีรวรรณ  วรรณเลิศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายคุณานนท์  กันทะวัง
 
1. นายสุวิท  บุญอุปละ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ณ กาศ
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจิรวดี  ต้นดี
2. นางสาวจุฑาพรรณ  ไชยสูง
3. นางสาวณัฐธิดา  เนตรผาบ
4. นางสาวณัฐธิดา  เมืองนา
5. นายธนากร  ชมภูธัญ
6. นายธีรเกียรติ  เสาร์แก้ว
7. นายนครินทร์  หน้อยใจ
8. นางสาวนิภาวรรณ  ตาน้อย
9. นางสาวพรสวรรค์  น้อยสะปุ๋ง
10. นายภานุพล  กันธิยะ
11. นายรักษ์  พงษ์ปาระ
12. นางสาวศรวณีย์  ใจแก้ว
13. นางสาวศิริรัตน์   จุมปูวงค์
14. นายหฤษฏ์  คำแสน
15. นางสาวอารียา  บุญเรือง
16. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์หลวง
 
1. นายนิพนธ์  แสงเนตร
2. นางดวงใจ  ญาณโรจน์
3. นางทิวาพร  ทาเศษ
4. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
5. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงสุพิณญา  เรือนอินทร์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญารัตน์  ติธรรม
 
1. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาววัฒนา  ลุงซอ
2. นางสาวอัจฉรา  วรรณทัย
 
1. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวผกามาศ  ปั้นทอง
2. นางสาวเสาวนันท์  มโนบาง
 
1. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกชกร  สุธรรมมา
2. นางสาวกมลทิพย์  จินาวงศ์
3. นางสาวกมลรัตน์  ติ๊บเตปิน
4. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์หลวง
5. นางสาวชนม์นิภา  พงษ์บัณฑิตนุกุล
6. นางสาวธัญพิชชา  ปาลีกุย
7. นางสาวนิ่มอนงค์  สมทราย
8. นางสาววิชญาดา  ปัญญาเหล็ก
9. นางสาวศิริภัสสร  บริบูรณ์
10. นางสาวอาภาภรณ์  ลาพิงค์
 
1. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
2. นางทิวาพร  ทาเศษ
3. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาก้อน
2. นางสาวนิศารัตน์  ฝั้นแยง
3. นางสาวปพิชญา  ชัยวงศ์
4. นายศุภโชค  พงษ์ตุ้ย
5. นายสมลักษณ์  เป็งสินธุ์
 
1. นายมานะ  เดชเจริญ
2. นางจรัสศรี  เดชเจริญ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกฤษติกา  จันทร์แรง
2. นางสาวเบญจวรรณ  กัลยา
3. นางสาวเมมิตรา  จักขุเรือง
 
1. นางธวัลรัตน์  นันทะมงคลชัย
2. นางสาวมาริสา  บัวละวงค์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายณรงค์เดช  นันฝั้น
2. เด็กชายศตวรรษ  จอมธัญ
 
1. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
2. นางสาววรรณวิษา  ดุมคำ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกิตติพล  พงษ์ตุ้ย
2. นายเวชานนท์  พึ่งบุญ
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกิติกา  สาวิลุน
2. นายณัฐวุฒิ  มายาง
 
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายฐิระศักดิ์  อุประกูล
2. นายปกรณ์  วงค์ขันแก้ว
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นางศิริญญา  หล้าเต็น
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีรยุทธ  ปันทนันท์
2. นางสาวสุพิกา  วังเขียว
 
1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางสาวศิริธร  จรบูรณ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวปิยนันท์  กาดำ
2. นางสาวสุภลักษณ์  วงค์ใหญ่
 
1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายณัฐพล  กุณโน
2. นายนัฐกานต์  แสนคง
3. นายสหัสวรรษ  อัศวะมงคล
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกฤษกร  ทันวัน
2. นายภูมินทร์  อินทร์มูล
3. นายสุรชัย  จอมธัญ
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กัณทปินตา
2. นางสาวจักรีพร  ปะระมะศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วงศ์บุญมา
4. นางสาวพรธิวา  หาญเมืองใจ
5. เด็กหญิงภัชชา  ภูเวียงจันทร์
6. เด็กหญิงอัจฉราพร  วรรณภิละ
 
1. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
2. นางลำดวน  ติดทะ
3. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจินดารัตน์  นันต๊ะภูมิ
2. นางสาวจุฬารัตน์  ปาระมี
3. นางสาวมณีรัตน์  ใจเดียว
4. นางสาวรจนา  สุวิชา
5. นางสาวอาทิตยา  ลิ้นฤาษี
6. นายเกียรติศักดิ์  บุญยาทราย
 
1. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
2. นางลำดวน  ติดทะ
3. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกฤษณะ  วรรณภิละ
2. เด็กชายคมชาญ  อุปัญญ์
3. เด็กชายภูพิรัฐ  แสนเรียบร้อย
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนิลาพร  กำแพงทิพย์
2. นางสาวน้ำฝน  อุตาเรือน
3. นางสาวสุพรรษา  สุธรรมยอง
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายภานุวัฒน์  พ่วงพันธ์
2. นายวุฒิชัย  ก้อนศิลป์
3. นายอัษฎา  ตาน้อย
 
1. นายสุนทร  บุญมี
2. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันตา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วิชิตธารารักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยชุมตัน
 
1. นายสุนทร  บุญมี
2. นางลำดวน  ติดทะ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีรศักดิ์  อุตมะแก้ว
2. นายวันทกานต์  อินติใหม่
3. นายเสน่ห์  ธนันชัย
 
1. นายสุนทร  บุญมี
2. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกิตติภพ  กาสกุล
2. เด็กหญิงนนตรา  กาสุนันท์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อุปละกูล
 
1. นางณัฐชยาพร  ศรีอรรถิกานันท์
2. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ต๊ะอ๊อด
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายธีรชัย  สุนันตา
2. นางสาวนิรมล  ประนันทร์
3. นายภานุพงษ์  ยศใจสุรินทร์
4. นางสาวสรินทร์ทิพย์  แสนคำมูล
5. นางสาวเพ็ญธิดา  กันแสน
 
1. นายเกื้อกูล  แก้วจันทร์
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายศิรวิทย์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวยุวธิดา  แปจุมปู
 
1. นายสันติภาพ  ตันอุตม์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายอนุพล  แปจุมปู
 
1. นายสันติภาพ  ตันอุตม์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวอรญา  แสงตระกูลชัย
 
1. นายสันติภาพ  ตันอุตม์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กชายกฤตวิทย์   คำสมุทร
3. เด็กชายนิติภูมิ   ปาวงค์
4. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคา
5. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
6. เด็กหญิงภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
7. เด็กชายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
8. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
9. เด็กหญิงอทิติ  ศรีพร
10. เด็กหญิงอรณัญช์  ชนะจิตทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกันยา  ธานสุขเกื้อกูล
2. นายคณิต  วงค์แสน
3. นายจิรายุส  ธินิยา
4. นายธนัญชา  ตาฝั้น
5. นางสาวนันทาภรณ์  ประกอบวุฒิกุล
6. นางสาวพิดาว  ธารสุขประสาน
7. นางสาวพิมพิกา  สิงห์ก่ำ
8. นายสงกรานต์  สุนันตา
9. นายสัญชัย  สิงห์สุตีน
10. นางสาวสุดาพร  หล้าหมี
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เมืองคำ
2. เด็กชายปราการ  ไทยใหม่
3. เด็กชายพลกฤต  เผ่าพิทักษ์มุนี
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สุคำตุ่น
2. นายจิราวัฒน์  ขัดทา
 
1. นายณัฐพงษ์  ตันมิ่ง
2. นายสนุก  แปงชัย
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณริสสา  นันพนัด
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงตุ้ย
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัตติกาล  มั่นคง
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยกันธ์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เปาชัย
 
1. นายนคร  ดอกแก้ว
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายกฤษฏิชัย  กันทะยัด
2. นายปฐมพงค์  เดชะบุญ
3. นายสราวุฒิ  สามคำ
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันวารี
2. เด็กชายชญานนท์  ต๊ะเสาร์
 
1. นายสมยศ  วงศ์คำมูล
2. นางจันทรพิมพ์  สิทธิราช
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  จอมเขียว
2. เด็กชายภูรินทร์  ทะกาศ
3. เด็กชายอนุพงษ์  วรรณภีระ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  จำเริญพืช
5. เด็กหญิงอรนุช  คำลือ
 
1. นางเรวดี  ไชยวุฒิ
2. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายกรเมต  ธรรมวรรณ
2. นายกฤษณะ  ปันฟ้า
3. นายขจรศักดิ์  เที่ยงตรง
4. นายฉัตรกาล  พรมจักร์
5. นายเจษฎา  ศรีวิชัย
 
1. นายกนก  บุุญอุดม
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมาเมือง
2. เด็กชายกุลนาถ  สงวนสินธ์
3. เด็กหญิงจันจิรา  หัวนะราษฎร
4. เด็กชายจิณณวัตร  ปินใจ
5. เด็กชายจิรายุส  คำปัญญา
6. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์   กายทวรรณ์
7. เด็กหญิงฐิติมา  สมุทธคำ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  นันตาสิน
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะสน
10. เด็กชายทูน  นันตา
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วมาลี
12. เด็กชายธีรเทพ  ปินตา
13. เด็กหญิงประทุมพร  ศรีธง
14. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุยะวารี
15. เด็กหญิงปาณิสรา  ด้วงหิรัญ
16. เด็กหญิงปาลินี  อินวัน
17. เด็กหญิงพรนภา  พยาเทพ
18. เด็กชายพลรัช  ไชยสาร
19. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีพลวารี
20. เด็กหญิงรัตติกา  กุณะแสงคำ
21. เด็กหญิงวรรณภา  ลุงทุน
22. เด็กชายวรายุทธ  วงตันกาศ
23. เด็กชายวศิน  ยะมูล
24. เด็กชายวิชชากร  สุยะศักดิ์
25. เด็กหญิงวิมลสิริ  จี้ตะนัน
26. เด็กชายวีระยุธ  ราชประทุม
27. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ใจกาศ
28. เด็กหญิงศิรินภา  โสดอินตา
29. เด็กหญิงศิิริภานันท์  นันตาโจง
30. เด็กชายสงกรานต์  ปัญญาวงศ์
31. เด็กชายหลักเขต  ภิญโญคำ
32. เด็กหญิงอรปรีญา  เลิศพฤกษ์
33. เด็กหญิงอรัญญา  กัลยาศรี
34. เด็กหญิงเดือน  สุวรรณ
35. เด็กชายเดือนคำ  ลุงละ
 
1. นายกนก  บุุญอุดม
2. นางบุุญจันทร์  อินทรีย์
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์ยะคาร
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
144 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ดวงใน
2. นางสาวพิชญธิดา  ใจทัน
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ตะนุ
 
1. นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค
2. นางสาวรัตนา  นันทชัย
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วยอด
2. เด็กหญิงนัทธมน  น้อยสะปุ๋ง
3. เด็กหญิงสุวิษาย์  แสนวังคำ
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายอดิศร  แก้วเล็ก
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นายเอกนรินทร์  มูลกาวิน
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกชพร  ฉัตระทิน
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ปันยูร
3. เด็กชายธนวินท์  พิจารณ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณล้อม
5. เด็กหญิงนภัสรพี  ไชยแก้ว
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไชยลังการ์
7. เด็กชายปิยวัฒน์  หอยแก้ว
8. เด็กชายพิษณุพันธ์  อะกะเรือน
9. เด็กชายศิริศักดิ์  เสวตร์ครุตมัต
10. เด็กชายสหรัฐ  ดัสดีสอง
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
3. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจันทร์หอม  สุเมธี
2. นายฉัตรชัย  ธรรมขันแก้ว
3. นายณัฐพงษ์  แก้วรับแรง
4. นายณัฐสิทธิ์  จินาลินทร์
5. นางสาวดาราพร  วรรณชัย
6. นายพิทยุตม์  ยองปัน
7. นายสุทธิพงษ์  เทพกุณณา
8. นางสาวสุภาภรณ์  เผือกไร่
9. นางสาวเดือนเต็ม  ศรีกุณะ
10. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
3. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
150 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจันทร์หอม  สุเมธี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คำตา
3. นางสาวดาราพร  วรรณชัย
4. นางสาวน้ำฝน  กาปัญญา
5. นางสาววราภรณ์  วิลัยราช
6. นางสาวสุพรรษา  ตุงคำ
7. นางสาวสุภาภรณ์  เผือกไร่
8. นางสาวอัจฉรา  อินทไชย
9. นางสาวเดือนเต็ม  ศรีกุณะ
10. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทุนอินทร์
11. นางสาวเทวีรัตน์  บุญมาวงค์
12. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
3. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปาใหม่
2. เด็กชายชนะพล  รัตนพงค์
3. เด็กชายนาวิน  น้อยสะปุ๋ง
4. เด็กชายพีรวุฒิ  แก้วกันดี
5. เด็กชายวายุ  พิริยาสัพสันติ
6. เด็กชายวีรวัฒน์  ด้วงทรง
7. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ดี
8. เด็กชายสรธร  วุฒิพงค์ชัยกิจ
 
1. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
2. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
152 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปััญโญใหญ่
2. เด็กชายขจรเกียรติ  ทาเกิด
3. เด็กชายชลนธี  สมพงษ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขัยอ้าย
5. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วอูป
6. เด็กหญิงประภากร  วรรณเหลือง
7. เด็กหญิงปรารถนา  มหาไม้
8. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุภาษี
9. เด็กหญิงพรรษกร  สมพงษ์
10. เด็กหญิงพัชรา  ลุงจาย
11. เด็กหญิงสุวภัทร  วงค์คม
12. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ปัญโญใหญ่
13. เด็กหญิงอรอนงค์  แปงตำ
14. เด็กชายอลงกรณ์  ปินตาวะนา
15. เด็กชายเจษฎา  ทาเกิด
16. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมพนัส
 
1. นางสาวเกษร  แซ่เหลี่ยว
2. นางภริตพร  อุปนันต์
3. นายชาเด  ฮั้น
4. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรพีรพงษ์  ยุทธชัยป้องพนา
2. สามเณรพีรพงษ์  นูเปี้ย
 
1. นายเสกสรร  อุ่นติ๊บ
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรปารเมศ  บัวทองสิงขร
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรชูเกียรติ  รินลี้สวัสดิ์
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรธนิสร  ธารสุขวงศา
2. สามเณรนาวิน  บวรธนโชติ
3. สามเณรอนุพงษ์  เวียงวนา
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
2. นายธีรพันธ์  บุญมี
 
157 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวดวงกมล  แมืองกาวา
2. นายทวีสิทธิ์  แสงสรทวีศักดิ์
3. นางสาวรวินท์นิภา  ปรานปราชญ์
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
2. นางสาวสร้อยสุดา  จิน๊ะหล้า
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวจันทรัสม์  อู่เสา
2. นางสาวทิพวรรณ  ท้าวแสนเปี้ย
3. นางสาวนภาพร  ขุนจันทร์
4. นางสาวมาลิษา  ปันนู
5. นางสาวอนัญพร  เงินใส
 
1. นายชวลิต  กันธิยะ
2. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวคณัสนันท์  มุแฮ
2. นางสาวจุฬารัตน์  ธิอูป
3. นางสาวชุติภา  ใจนารักษ์
4. นางสาวธิติมา  แซ่เท้า
5. นายนิกร  ใจนารักษ์
6. นางสาวนิศารัตน์  ปุระเสน
7. นางสาวปาริฉัตร  ทันวัน
8. นางสาวพิจิตรา  เสหมี่
9. นายพุทธิพงษ์  มูลอินทร์
10. เด็กชายภวพล  แซ่เติ๋น
11. นางสาวมนัสยา  ติ๊บมา
12. เด็กชายมาวิน  ติ๊บจันทร์
13. นายยศพล  ตาแก้ว
14. นางสาววารุณี  ก้องปัญญารัตน์
15. นายวีระชัย  แซ่หย่าง
16. นายวุฒิชัย  ทาสาร
17. เด็กชายศุภชัย  เดชอูป
18. นายสืบตระกูล  อินชัย
19. นางสาวอุดมพร  ใหม่วงค์
20. นางสาวโสภาพร  สัตย์ธัญญากุล
 
1. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
2. นายธัชพล  หน่อแก้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
4. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
5. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวชญานิศ  จี๋ภิโร
2. นางสาวชลดา  ทิพย์อินทร์
3. นางสาวญานิกา  จันที
4. นางสาววันวิสา  จีแฮ
5. นางสาวศศิพิมพ์  มโนตัน
6. นางสาวศิรินทิพย์  แก้วมะลิวงค์
7. นางสาวสุวิลา  มีแฮ
8. นางสาวอภิญญา  กันจะนะ
9. นางสาวอาทิตยา  คำแปล
10. นางสาวเกวลิน  สานา
 
1. นายประพันธ์  คำยา
2. นายพีรวุฒิ  วงค์ตันกาศ
3. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายพชรดนัย   ศรีสกุลเฮ้อ
 
1. นายสุชาติ   รัตนอารยธรรม
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายมนูศักดิ์  บุญมี
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชัชวาล  แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายชานนท์  แซ่มั่ว
3. เด็กชายวิรชัช  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายบุญชู  สัตย์ธัญญากุล
2. นายพชร  ศรีสกุลเฮ้อ
3. นายฤทธิ์ผล  ถนอมวรกุล
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายปองพล  สตางาม
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายฐานุกูล  วงค์วิริยะ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายสุชาติ  ยอลือ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวน้ำใส   แซ่วะ
 
1. นายศุภลักษณ์   ชานาง
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวยุพเรศ  หล้ามี
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัยยศ  ยืนยงคีรีมาศ
2. นายฐานุกูล  วงค์วิริยะ
3. นายณัฐพล  คนตรง
4. นางสาวน้ำใส  แซ่วะ
5. นายปฏิพรรณ  สุวรรณชัยรบ
6. เด็กชายปองพล  สตางาม
7. เด็กหญิงพรนภา  แซ่หาง
8. นายภาณุพงษ์  นันตา
9. นายภานุพงศ์  บุญมา
10. นายมลฑณ  เป็งโก๊ะ
11. นางสาวยุพเรศ  หล้ามี
12. นายศรัญ  วิจาอ้าย
13. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุยะวงค์
14. นายสุรศักดิ์  แก้วค่ำ
15. เด็กชายสุระชาติ  โอชะเสน
16. เด็กชายอนิรุทธิ์  ปาประศักดิ์
17. นายอัศวราช  แสนย้าง
18. นายอำนวย  ต้อคำมูล
19. นายเอกพล  พรอินทร์
20. เด็กชายไตรภพ  ศุภมิตรอนันต์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
3. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
4. นางธนัญชนก  ใจสัก
5. นางนลพรรณ  ตะยะพงค์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวพุทธิพร  ผาสุข
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงดรณี  ยอดคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่มั่ว
3. เด็กหญิงศรัญญา  เกียรติไพรสัณฑ์
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายมานิตย์  ตาละนะ
2. เด็กชายอภิชาติ  หยกวิภัยกุล
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. นางดาริน  วงค์รินทร์
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวดาวพระศุกร์  ดีนุ
2. นายอภิชาติ  เจริญเปรมปรีดิ์
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. นางดาริน  วงค์รินทร์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายคงกะพัน  ตาโล๊ะ
2. เด็กชายวรพล  อรัญสงวนวงศ์
3. เด็กชายเทวา  ทาวี
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงบุษบา  เลาย้าง
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กระจ่างกิจชมชิด
2. เด็กหญิงศรัณยา  วันแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เซ่งจ่าว
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวอรพินท์  มีปัญญา
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชนัยยุทธ  ธาราวโรดม
2. เด็กชายเกียรติโชติ  ศิริพิพัฒน์ธนกุล
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  แก้วสุข
2. นางสาวฐิติพรรณ  ถามูล
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายธนาธิป  ถนอมจิตดี
2. เด็กชายสุชาติ  ยือเสาะ
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายศรันย์  อะกะเรือน
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจผล
 
1. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายวิทยา  กันทะวงค์
2. นางสาวศิริลักษณ์  วรรณรินทร์
 
1. นายชนินทร์  หลงสมบูรณ์
2. นายสมชาย  เกิดฤทธิ์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เหอะ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงอรพิน  ลุงออ
 
1. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวรัตนาภรณ์  กิติ
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายพิพัฒน์  สมบุญโสด
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจรัสพร  รุ่งนิชานาถ
2. เด็กหญิงจิตนา  สารใจคำ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนตรผาบ
4. เด็กหญิงธนัชชา  ทาระทอง
5. เด็กหญิงนวลผ่อง  ลุงคำ
6. นางสาวศิริวรรณ  แซ่เหอะ
7. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจพล
8. เด็กหญิงอำไพ  ชุมภู
 
1. นางพิไลรัตน์  ต๊ะมา
2. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
3. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
4. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายชนะชัย  สิทธิวงค์
2. นายทศพร  ตาแก้ว
3. นายศุภชัย  อินต๊ะพาน
 
1. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายพิพัฒน์  สมบูรณ์โสด
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงรุจคณิสร  สุวรรณ
 
1. นางสาวสุนันทา  อาจสัตรู
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คำธารา
 
1. นางจินดา  สุภิมาส
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เพชรเจริญ
 
1. นางดวงพร  ริบแจ่ม
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แดงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอารยา  มาปินตา
 
1. นายบันดาล  จันทะราชา
2. นางดลยา  ใจปัญญา
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจิราพรรณ  ใจคำ
 
1. นางวาริณี  พรมศรี
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ต๊ะนันกลาง
2. เด็กหญิงนัทธมน  กันทาผาม
3. นางสาวปริตา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยมูลศรี
5. เด็กหญิงโศภิตา  หนองอุดม
 
1. นางมารศรี  รวมสุช
2. นายพิเชษฐ  ฟองศรี
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายคชาธาร  จันทรนนท์
2. นางสาวณัฐสุดา  ตานะขัน
3. นายธนพล  ชูตระกูล
4. นายภัทรพงษ์  ปัสสาโก
5. นายสรรเพชญ  บริบูรณ์
 
1. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
2. นางสาวณอร  โภคะสมบูรณ์
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกาญจนา  ชมภูตม
2. นายกิตติกานต์  ทมะนันต์
3. นายกิตติพงษ์  แขกแก้ว
4. นางสาวจิรัฐติกาล  ทนันชัย
5. นายชินดนัย  ไชยประสพ
6. นายฐิติวัฒน์  น้อยสะปุ๋ง
7. นางสาวธันย์ชนก  หมื่นใจสร้อย
8. นายธีรโชติ  คำวินิจ
9. เด็กชายบดินทร์  กันทะวงค์
10. นางสาวประภัสสร  ใจทอง
11. นายพัฒนฉัตร  เหล่าศิริเสถียร
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขาพันธลักษณ์
13. นายพิทยา  เรือนวงค์
14. นางสาววาสนา  เกี๋ยงแก้ว
15. นางสาวศศิวิภา  มณีศิลป์
16. นางสาวศุภธิดา  ตาจุมปา
17. เด็กชายสิริวุฒิ  จันทร์หลวง
18. นางสาวสุจิตรา  เมืองแก้ว
19. นางสาวอาทิตยา  นันตาเวียง
20. นายอานนท์  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร
2. นางสาวนภัสวรรณ  อิกำเหนิด
3. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
4. นางสาวณอร  โภคะสมบูรณ์
5. นายกัมพล  คำเวียง
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกนกพร  ปิ่นทอง
2. นายจตุพล  ศรีบัวบาน
3. นางสาวจารุพร  แก้วณะศรี
4. นางสาวจิตรวรรณ  กันอูบ
5. นางสาวณัฏฐณิชา  อินทรารัตน์
6. นางสาวณัฐวดี  ทองวุฒิ
7. นายณัฐวุฒิ  แสนปัญญา
8. นางสาวธัญชนก  ทองอาชา
9. นางสาวปรียารัตน์  โดดาธรรม
10. นางสาวภัทรนันท์  มาแดง
11. นางสาววิรัญญ์รัตน์  พรมสัน
12. นางสาวสายรุ้ง  อินทะบุญ
13. นางสาวสุภาภรณ์  ปันติปปะ
14. นายสุวิจักษณ์  สุบัวเขียว
15. นางสาวเบญจภรณ์  ดวงคำสวัสดิ์
 
1. นางลดาวัลย์  พันธ์วิชัย
2. นางมุกดา  ธรรมเสนา
3. นายภากร  วงค์มูล
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชนินาฎ  นาระต๊ะ
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายนิชวัฒน์  ดวงสีลา
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวมธุรดา  พรหมณะ
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายกนต์ธีร์  อิทธิยศ
2. นายกฤติพงษ์  มงคล
3. เด็กหญิงจิรรักษ์  จอมสัก
4. นางสาวจีรภัทร  ศรีรัตน์
5. เด็กชายชติพล  ตาพงษ์
6. นายณัฐวัฒน์  จันทร์ตา
7. นายณัฐวุฒิ  ใจศิลป์
8. นางสาวณัฐิยา  ชัยชนะ
9. นายธนากร  ลวงระแหง
10. นายธิติวุฒิ  กรุงมณี
11. นางสาวนิศารัตน์  ยองสุวรรณ
12. นายปิยะพงษ์  ขันทะ
13. นายพงศกรณ์  สันยศทัศน์
14. นางสาวพรรณราย  น่วมด้วง
15. นางสาวพรอุมา  สมบูรณ์ชัย
16. นายพัชรพล  สมบัติใหม่
17. นายพีรวิชญ์  ปัญญารักษา
18. นายภาณุพงศ์  คำกาศ
19. เด็กชายภูริณัฐ  ทาคำวงศ์
20. นางสาวมุกดามาศ  ตานะ
21. เด็กชายยชุรเวท  ชูประยูร
22. เด็กชายรชตะ  ปัญญาธิคุณ
23. นายวรท  คำธิตา
24. เด็กหญิงวรรณิศา  สร้อยคำ
25. นายสถาพร  แสนสวะ
26. นายสิปปกรณ์  ปิจเจริญ
27. นางสาวสุปรียา  อินทรโกฐิ
28. นางสาวสุภัทรา  สิงห์ผวาด
29. นายอภิชาติ  ก๋าจา
30. นายอัฐชฎาวุธ  เลิศสถิตย์
31. เด็กหญิงอิสปรียา  ตั้งสวัสดิ์
32. นางสาวเจนจิรา  สุริยะคำ
33. นางสาวเมธาพร  สว่างศรี
34. นายเมธาสิทธิ์  แดงสัก
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
2. นายชาคริต  ขำศิริ
3. นายธนาวัฒน์  กวีศิริพัฒน์
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงวรวรรณ  สุริยคำ
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนิศารัตน์  ยองสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอภิวัฒน์  มณีวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงวรวรรณ  สุริยะคำ
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอภิวัฒน์  มณีวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงภัครมัย  ใจแก้ว
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนิศารัตน์  ยองสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายภานุพงศ์  คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงภัครมัย  ใจแก้ว
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวรักษณีย์  ต้นผัด
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงญาณธิชา   ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงนัฐนันท์  บัณฑิต
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นันธิแก้ว
4. เด็กหญิงสรัญชนา  เลพัด
5. เด็กหญิงอลิษา  ขัดเปา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ปองทอง
 
1. นางสาวนภาพร  ขาวสะอาด
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
2. นางสาววราภรณ์  คำตา
3. นางสาววริศรา  ปองทอง
4. เด็กหญิงวริศรา  กัณฑาซาว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นันทิแก้ว
6. นางสาวศิริวัฒนา  ยุวงค์
7. นางสาวสุทธินี  สุภาผาบ
8. นางสาวอัจฉรา  มงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ขาวสะอาด
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกรรวี  ยอแสง
2. เด็กหญิงกัญจนาพร  แสนทะวัน
3. เด็กหญิงชนกานต์  กันทากาศ
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลาพิงค์
5. เด็กชายณัฐพล  คำเหล็ก
6. นางสาวนรารัตน์  ปัญญาเสาร์
7. เด็กหญิงพรศิริ  ครบวรโชติ
8. เด็กชายพัชรพล  กันทะวงค์
9. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เกษมศิลป์
10. นายมีชัย  ใจยะสาน
11. เด็กหญิงวรรณกร  ชมพูงาม
12. เด็กหญิงวรรณกร  ชมพูงาม
13. เด็กหญิงวันสิริ  เสมมหาศักดิ์
14. เด็กหญิงวิภาภัค  ตาทองแท้
15. เด็กหญิงสินีนาฎ  ปาลี
16. เด็กหญิงอรปรียา  วิหารประทีป
 
1. นายธรรมธัช  ปาวงค์
2. นางสาวพรศิลป์  มะโนเพ็ญ
3. นายปราโมทย์  กันงาม
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายนุติ  ท้ายนาวา
 
1. นางสุรีย์  อุตสม
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ถั่วทอง
 
1. นางเพชราภา  นาวาวิจิต
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจิตตานันท์  งามวิจิตวงศ์
 
1. นางอรอนงค์  ยอดประทุม
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวปนิษฐา  ภูฆัง
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวปรียาพร  ดวงคำสวัสดิ์
2. นางสาวพาขวัญ  จันทรวงศ์
3. นายศุภวิชญ์  ภู่เขียว
 
1. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
2. นางกมลพร  กุนแก้ว
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกาญจนาพร  อุดมทิพย์
2. นายคณิศร  สุธรรม
 
1. นางสิรัชชา  มีดวง
2. นางจิรนันท์  ทำกล้า
 
226 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กมล  บุญธรรม
2. เด็กหญิงณัฐญา  แย้มกมล
3. เด็กชายภูหฤษฎ์  ทองสิน
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสิรัชชา  มีดวง
 
227 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายทศพล  อินทจักร
2. นายยศสรัล  พงค์ดา
3. นายศุภวัฒน์  ปัญญาเหล็ก
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสิรัชชา  มีดวง
 
228 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เนตรผาบ
2. เด็กหญิงจริยวรรณ  กุณาศรี
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เครือธง
4. เด็กหญิงสโรชา  สังข์สว่าง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ลีละพงศ์ประสูต
6. เด็กหญิงเปรมยุดา  ติใหม่
 
1. นางปริศนา  ปัญญารัตน์
2. นางลดาวรรณ  จิตนารินทร์
 
229 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายพงศกร  หยุมปัญญา
2. นายพีรวัฒน์  คำปัญญา
3. นางสาวภรณี  วัฒนาวสุพันธ์ุ
4. นายวิชัยรัตน์  ใหญ่วงค์
5. นายอนุภาพ  สุธรรมแจ่ม
6. นางสาวเพชรรัตน์  กันทาพรหม
 
1. นางพัชฉรา  ทะพิงค์แก
2. นางปริศนา  ปัญญารัตน์
3. นางพัชรินทร์  อาริยะกูล
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พยาเทพ
2. เด็กหญิงอัญมณี  ทิศสัก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เขียวจันทร์สืบ
 
1. นางสาวนิตยา  นะพินธ์ุ
2. นางสุนันทา  กาญจนา
 
231 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวณัฐธิดา  สมบุญโสด
2. นางสาวบุษยมาส  อินยา
3. นางสาวลินจง  ชัยวงค์สถาน
 
1. นายวีินัย  ณะพรหม
2. นางจารุภัทร  วงค์จักร
 
232 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิตวงค์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์อาษา
3. เด็กหญิงอาทิตา  จีรพันธ์ุ
 
1. นางอมรมาศ  โพธิลิป
2. นางสุนันทา  กาญจนา
 
233 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกัลยาณี  กมลธง
2. นางสาวปฏิมากร  สมบูรณ์
3. นางสาวอภิชญา  เถิ้มปิน
 
1. นางลดาวรรณ  จิตนารินทร์
2. นางอมรมาศ  โพธิลิป
 
234 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายธนวัน  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพาคำ
3. เด็กหญิงอริขญา  วรรณสว่าง
 
1. นางรัตนาภรณ์  เมฆานิมิตดี
2. นางพัชรินทร์  อาริยะกูล
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นางสาวจำปี   ชมพูสี
 
1. นางสุรดา  สนริ้ว
 
236 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  มณีขัติย์
2. นางสาวพิจิตรา  สุดสายตา
3. นายเกรียงศักดิ์  สมเครือ
 
1. นางณัฎฐ์ชนินท์   วิชาเจริญ
2. นายทศปธน  พุทธิมา
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติพัชร์   ปัญญาพุธ
 
1. นางอมลวรรณ  อิ่มใจ
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. นางสาวกมลนิตย์  บุญผ่อง
 
1. นางยุภาพร  อภัยวาทิน
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. นางสาวพิชญา  จริยา
2. นางสาวรัชดา  เพชรคีรีรัตน์
3. นางสาวรัตนา  ปานปลั่ง
4. นางสาวฤทัยรัตน์  แก้วติน
5. นางสาววิภาพร  คำวังพฤกษ์
 
1. นางสาวพัชรา  ทากูล
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงอลิษา  มูลกาวิน
 
1. นางสาวบุญเรือน  อุดสม
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวเนตรนภา  มานะเพียร
 
1. นางรุ่งนภา  บุญธรรม
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายจิรพันธุ์  มณีสาร
 
1. นางสำลี  กันคำ
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายสิทธิชาติ  โปธิสิงห์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวณัฐมล  คำมูล
2. นางสาวรุ่งนภา  หม่องคำ
3. นางสาววนันทนา  นันทเสน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เสาร์สิงห์
2. นางสาวอัญชลี  ทุจิ
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณากร  แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวงค์
3. เด็กชายสัณหณัฐ  สุติยะ
 
1. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย
2. นางสาวอัจฉรา  ตุ่นสิงห์คำ
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  อุดกาวี
2. เด็กชายพนิตนันท์  อนุกูล
 
1. นางชไมพร  ชัยลังกา
2. นางสาวกาญจณา   ปันวารี
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายจีรศักดิ์  ศรีวิชัย
2. นางสาวธีราภรณ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกาญจณา   ปันวารี
2. นางชไมพร  ชัยลังกา
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แสนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  เมืองขวา
3. เด็กหญิงสุจิรา  อารักษ์
 
1. นางกัลยา  สุวรรณา
2. นางศิลาพร  บุญทาจันทร์
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกานติมา  ปัญญาปวง
2. นางสาวปราญชลี  สุจิตร
3. นายศุภกานต์  เขื่อนปัญญา
 
1. นางศรีสมบูรณ์  สิงหนาท
2. นางศศิธร  แป้นสุข
 
250 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัญญาอุด
2. เด็กชายณัชพนธ์  อะโนต๊ะ
3. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเดช  ขัดคำแดง
2. นางสาวอรพรรณ  รัตนอิ่นคำ
 
251 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวสุชานันท์  วิชัยคำ
2. นางสาวสุพิชชา  ใจก้อน
3. นางสาวหฤทัย  ใจผุย
 
1. นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม
2. นายปริญญา  ปัญญาฟู
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงค์ฝั้น
2. เด็กหญิงอารดา  ธินิยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  จันทน
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกัมปนาท  สุขกลิ่น
2. นางสาวกาญจนา  ทอนสวัสดิ์
3. นายณัฎฐพล  เสนา
4. นางสาวณัฏฐธิดา  ยาวิละ
5. นางสาวณัฐณิชา  แก้วสิงห์
6. เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองขวา
7. นายธีรพงศ์  ติมัน
8. นางสาวปวีณา  ชัยลังกา
9. นางสาวพรนัชชา  ไพศาลศักดิ์
10. นายภูธเรศ  กาบเกตุ
11. นางสาววัชรินทร์  อินกันหา
12. นางสาวศรัณยา  ท้วมเนตร
13. นายอดิศักดิ์  ชัยสำพัง
14. นายอติคุณ  คำเขียวอ่อน
15. นายอนุศิษฏ์  ขำเหมือน
16. นายอมฤต  หล้าป่าซาง
17. นางสาวเกวลิน  ทศรัตน์
18. นายเฉลิมชนม์  บุตรจุมปา
19. นางสาวเนตรชนนี  ชัยเดช
20. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์เขียว
 
1. นางนฤมล  คณารีย์
2. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
3. นางดวงเดือน  ใจภักดี
4. นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  ดอกบัว
 
1. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายภัคพงษ์  ป้อมฝั้น
2. เด็กหญิงอาริยา  สุนทรเมฆ
 
1. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
2. นางสาวจามจุรี  ใหม่วงค์
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายฉัตรชนก  ปัญญา
2. นางสาวศรัญยา  วงษ์นาค
 
1. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
2. นางสาวหทัยทิพย์  บุญทานุช
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัณณิกา  สีจา
2. นางสาวชนิษฐา  สุวรรณัง
3. นางสาวชลดา  ปินตาแสน
4. นางสาวธัญชนก  นูวบุตร
5. นางสาวปาริฉัตร  สุภากาศ
6. นางสาวปิยะมาศ  พุทธา
7. นางสาวพิชญา  ฟั่นสาย
8. นางสาวรัชนีกร  มโนตัน
9. นางสาวศิรินทิพย์  ขัดธินนท์
10. นางสาวเวณิกา  สมฝั้น
 
1. นายวิเชียร  พิสูจน์
2. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
3. นางนฤมล  คณารีย์
 
258 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกรกนก  นันทะชมภู
2. นางสาวจิรัชญา  อุปปา
3. นางสาวดารารัตน์  ลาดใจ
4. นางสาวธนพร  บุญมา
5. นางสาวพัทธมน  ใจปันวงค์
6. นายพิทักษ์  แก้วกัลยา
7. นางสาวมัญชรี  ฟองคำตัน
8. นางสาววนิดา  ไชยปัญญา
9. นางสาววัทนพร  ภูเวียงจันทร์
10. นางสาววิลาวรรณ  ศรีศักดา
11. นางสาวศริญญา  วันตลา
12. นางสาวสิริญญา  ทาใจดี
13. นางสาวสุภัชชา  วงษ์วาน
14. นางสาวออลนี  จันแดง
15. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  ยาตา
 
1. นายอนุรักข์  สุขใจ
2. นายชัชวาล  ไชยอะโน
3. นายวุฒิชัย  เตจะต๋า
4. นายวิวัฒฑ์  สุคำภีร์
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เปาวะ
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายไชยวัฒน์  สิงห์เปา
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายภาสกร   คณารีย์
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวสาวรมณีย์   จันธิยะ
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธนาศักดิ์  วงศ์ศรีใส
2. นายธนาศิลป์  วงศ์ศรีใส
3. นายปฐมภัทร  ตาใจ
4. นายอดุลวิทย์  สิงห์ทะ
5. นายอภิชาต  มามี
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  เมืองคำ
2. เด็กหญิงฆนัณธรม์  อภิการสกุลชัย
3. เด็กหญิงญานิกา  บำรุงเมือง
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  วงศ์วัชระกิตติ
5. นายดุษฎี   มะณีแสง
6. นายธนกร   ชะเวรัมย์
7. เด็กชายนวมินทร์  มูลรัตน์
8. เด็กชายนันทิพัฒน์   สัตบุศย์
9. นางสาวปทิตตา   ธรรมใจ
10. เด็กหญิงปภาวดี  เตฐาโทน
11. เด็กชายปรกฉัตร    หล้าป่าซาง
12. เด็กหญิงปรีณาภา  เจิมจันทร์
13. เด็กหญิงปรียา   ราดพลแสน
14. เด็กชายพงศกร  วังษา
15. นางสาวพรนิภา   คำเขียว
16. นางสาวพริ้งเพรา   ติมัน
17. นางสาวพุทธชาด    ต๊ะขวา
18. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูทรัพย์เจริญ
19. เด็กหญิงภิชญกรณ์  ตาสุภา
20. นางสาวลีลาวดี  สิงห์คำโล
21. นายวชิระ   วงศ์สุภา
22. นางสาววิลาสินี   นนทวงค์
23. เด็กชายวิสิฐศักดิ์    บุญกอน
24. เด็กชายสงกรานต์   เป็งโก
25. นางสาวสุดาพร  สมงาม
26. นางสาวสุธิดา    ทาต๊ะ
27. เด็กหญิงสุธิดา  สีใส
28. นางสาวสุพัตตรา  มูลกันทา
29. นางสาวสุพัตรา  พวงเหล็ก
30. เด็กหญิงสุภชา   สุริวรรณ์
31. นายอนุพงษ์    มูลรัตน์
32. เด็กหญิงอริษา   วันใจ
33. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แสนเทพ
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ตะนะสา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณี  กันทะมาดา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนที  สุทธิชาติ
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เงินเลิศสกุล
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงนภัส  พรมคำ
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  สามภูศรี
 
1. นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวจริยา  รักษาเมือง
 
1. นางโสภิต  สุวรรณโน
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  คำภีระแปง
 
1. นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวมณฤทัย  อิ่มเอม
 
1. นายอาทิตย์  วจีวงษ์
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏธิดา  อนุสาร
2. เด็กหญิงนิจฉรา  หล้าหนัก
3. เด็กชายพนธกร  มณฑาทอง
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมื่นคำปา
5. เด็กหญิงสลิลดา  โชคไพบูลย์
 
1. Ms.Reya  Miravalles
2. นางสาวธีรตา  อินตา
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธนาทร  อาจหาญ
2. นางสาวศิริญญา  สิงห์สุติน
3. นางสาวศิริพร  เป็งปานันท์
4. นางสาวอรวรรณ  ทรายคำ
5. นางสาวเกษสิริ  โปธิบาล
 
1. Ms.Reya  Miravalles
2. นางสาวธีรตา  อินตา
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สมฝั้น
 
1. นางสุดา  แอ้มอุตม์
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวประกายฟ้า  ธิแจ้
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐชนน  คำศิริ
2. นายนพคุณ  มูลอ้าย
3. นายประชารัตน์  ธิกันงา
4. นายสุริยะฉัตร  แก้วปิน
5. นายอิทธิพล  ปูนะอุด
6. นายเถกิงศักดิ์  บุศยบุตร
 
1. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
2. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
3. นายอาทิตย์  วจีวงษ์
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ยาตา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปินตาแสน
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  อินถานันท์
 
1. นายยุทธจักร  วงค์สยา
2. นางเฟื่องฟ้า  วงค์ไชยา
 
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ใบคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นุปากรณ์
3. เด็กหญิงทิพนันท์  ใจสุยะ
 
1. นางศศิธร  แป้นสุข
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โปธา
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนิพาดา  นะกาลัง
2. นางสาวพิรญาณ์  ปาวงค์
3. นางสาววีรวัศ  ขำคม
 
1. นางศศิธร  แป้นสุข
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โปธา
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วงค์ศรีใส
2. เด็กชายอติเทพ  ทัพภมาน
 
1. นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายนรฤทธิ์  เกื้อมา
2. เด็กชายภัทระ  เจียกรัมย์
 
1. นายกฤษณะ  สมุททารินทร์
2. นางสาวอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวณัทธมน  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุศิริ
 
1. นางอำไพ  หน่อเรือง
2. นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธนดล  สุยะธิ
2. นายสกนธ์  ประพันธ์แก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
286 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคือ
2. เด็กหญิงธนพร  ธนะแก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินธิยะ
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
287 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวธัญชนก  เลือดนักรบ
2. นางสาวนัทชา  การอง
3. นางสาวโยฑิตา  ดวงดี
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวธัญพิชชา  มีจี๋
2. นายนนทวัฒน์  บัวใจ
 
1. นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์
2. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายพรเพชร  สุยะปัญญา
2. นายภูญชัย  ปินตาแสน
3. นายอนุชา  ตาสุภา
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
2. นายยงยุทธ  กันคำ
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เย็นวัฒนา
2. เด็กหญิงพิมรติ  สืบต่อ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุแก้ว
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
2. นายนพดล  วิชัยคำ
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนันวงค์
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  ชุมภูเทพ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  กันธิมา
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางศศิธร  แป้นสุข
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกฤษดาพร  ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวพัชราภรณ์  นิคม
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทาหมด
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางสาวศรีภรณ์  เมืองแก้ว
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนวลอนงค์  ตาฝั้น
2. นางสาวนัฐนุช  สุดทะ
3. นายวรากร  ยาแปง
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
2. นายนพดล  วิชัยคำ
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวเพชรลดา   อุตสาพแล
 
1. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน
 
295 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
2. เด็กชายรัชพล  ลำภา
3. เด็กชายวินิจ  แดงพยนต์
 
1. นายอุรุพงษ์  วิทยาพูน
2. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายกฤติชัย  ดรเสนา
2. เด็กหญิงชาลินี  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทราช
4. เด็กหญิงดวงดาว  ทองนิโรจน์
5. เด็กชายนิรศักดิ์  วังคีรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง  วุฒิการณ์
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายสราวุฒิ  ไทยใหม่
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายภากร  ปัญทา
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวขนิษฐ์  ดีตั๋น
2. นายณัฐพงศ์  อาทะ
3. นางสาวสิริโสภา  เมืองใจ
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายพลากร  โกวัง
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ใหม่พรม
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  ต๊ะพรหม
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวธัญญาเรศ  มณีชัย
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายมงคล  ปารีเสน
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ปันฝั้น
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
306 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงฉัตฑิกา  ต๊ะจักร
3. เด็กหญิงบุษณี  คำมาตา
4. เด็กหญิงปริยากร  เรือนอินทร์
5. เด็กหญิงศศิภา  ธรรมใจ
6. เด็กหญิงสุดาพร  หล้าแก้ว
7. เด็กหญิงอรยา  อินต๊ะขิล
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยะยอง
 
1. นายอัสนัย  กันงาม
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายกรกช  สิทธิชุม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีทอง
3. เด็กชายธวัชชัย  ปัญญา
4. เด็กชายธีรภัทธ์  ชะเวรัมย์
5. เด็กชายนุกุล  นันต๊ะ
6. เด็กชายภาวิต  เขื่อนควบ
7. เด็กชายวีระพงษ์  ถาน้อย
8. เด็กชายอัตพงษ์  ยะยอด
 
1. นายธีรวิทย์  เชียรกิจสุนทร
2. นายอนันต์  แสนใจบาล
3. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา   ชนันธนะ
2. เด็กหญิงวรัชยา  คำภีร์
3. เด็กหญิงสุภาสินี   วรรณทัย
 
1. นางสาวกิ่งกาน  สุภาเปี้ย
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายปฐมพงษ์   ติ้บเตปิน
2. เด็กหญิงประภัสสร   มูลรังษี
3. เด็กชายเจษฎา   ต๊ะใส
 
1. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
310 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันทา   นันตา
 
1. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  มีบุญ
 
1. นายสุพรรธน์  เตชะโสด
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายคณปกรณ์  จันทรสมบูรณ์
2. นางสาวณัฎชรินทร์  พวงทอง
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  อุตส่าห์
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  อินกองงาม
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
315 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ทนดี
2. นางสาวศุภวรรณ  ใจพงศื
3. นางสาวสรัลพร  พุทธบัว
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงภชรภร  ขัดเปา
2. เด็กชายรณชัย  แก้วมณี
3. เด็กหญิงศิรดา  กายคำ
 
1. นายประมูล  ภูครองแถว
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายศรัญญู  ธิดุก
2. นายสิทธิชัย  ปละอุด
3. นายอรุณ  กุลดิษฐ์
 
1. นางวสุคนฐ์  เป็นพนัสสัก
 
318 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เสนจี๋
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง