หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-msn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางทิพากร ทิพไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางทิพากร ทิพไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งดาว จองปุ๊กโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางณัฏฐาพร อุ่นใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นางนุชจรี อานัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายกิ่งดาว จองปุ๊กโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางณัฏฐาพร อุ่นใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นางนุชจรี อานัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางกันยา สัตยากรวุฒิกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางแก้วตา อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางกันยา สัตยากรวุฒิกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายชาญวิทยา คำดีโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายชาญวิทยา คำดีโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ โพธิ์วงศ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายชัยภูมิ สมกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา รุณผาปโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ โพธิ์วงศ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายชัยภูมิ สมกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายณัฐชยา รุณผาปโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณรฎา ปุญยบริรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางอำภา ธนะปานโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ พลศรีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางณรฎา ปุญยบริรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางจิราภรณ์ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางอำภา ธนะปานโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ พลศรีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา อุตมงค์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ เงินใสโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นางสาวกานต์ชนิต การมั่งมีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางสุธาสินี มะทะโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา อุตมงค์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ เงินใสโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นางสาวกานต์ชนิต การมั่งมีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางสุธาสินี มะทะโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางอัมพร ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางกรุณา สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางอัมพร ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางกรุณา สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางวิชิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา จิตรประนอมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนตรี พิชตาพาณิชย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
6. นางรัติกรานต์ สายจีนโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
7. นายปิยณัฐ กันททาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
8. นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
9. นางสาวภัสราภรณ์ ดีวงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางวิชิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา จิตรประนอมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนตรี พิชตาพาณิชย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
6. นางรัติกรานต์ สายจีนโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
7. นายปิยณัฐ กันททาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
8. นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
9. นางสาวภัสราภรณ์ ดีวงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุขโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ไข่คำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวพีรณัฐ พรมเศษโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่าโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวคีต์รามิลธ์ ปุรณะวิทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวภาธินี รัตนนิลอมรโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรพล ณ น่านโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางจารุชา ถิรชานิธิศโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอาคม กลิ่นสักโกโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางนงนุช วงษ์ปานโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวบานเย็น อำพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี เลิศล้ำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายพิชญะ กันธิยะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐพร มินทะขัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
4. นางสาวกนกพร อุดมพาณิชย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาริสา สุปนโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสิริวัฒน์ หลู่โนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร เชวงกิจไพศาลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาริสา สุปนโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสิริวัฒน์ หลู่โนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นางสาวนิชาภัทร เชวงกิจไพศาลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีมูลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางชุรีพร แสนอาษาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายฐิติคมภ์ เขนยโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเป็งโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิชญา อินต๊ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีมูลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางชุรีพร แสนอาษาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายฐิติคมภ์ เขนยโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเป็งโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิชญา อินต๊ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรติพันธ์ สายวงค์อินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก เมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
3. นางสาววารุณี จันทร์โอภาสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
5. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรติพันธ์ สายวงค์อินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก เมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
3. นางสาววารุณี จันทร์โอภาสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
5. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ฐานหนักแน่นโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเชิงยุทธ มุลเอกโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจรินทร์ ฐานหนักแน่นโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเชิงยุทธ มุลเอกโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็กโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางจตุพร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสิริพร กันทาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวเมษา ชมภูพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางปัญชลิกา วรรณสุทธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายวัฒนะ เทพบุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณัธวลัณน์ แก้วปิยรัตน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวณิชา วัฒนวราห์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางทิพย์ศุนันท์ คงเสถียรภาพโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอัมไพพรรณ ศิริกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางปัญชลิกา วรรณสุทธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ช้างบุญโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตตรา อุปฐากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายยันยง สกุลนรสิงห์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนิตรา พรหมมานนท์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตรา พรหมมานนท์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวสุพัตตรา พรหมมานนท์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายพิสัณต์ ปลูกปัญญาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายดีไชย มีการพัฒนาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางผ่องนภา หาดสีทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปพนสรรค์ โสภาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสุรพล แก้วอร่ามยิ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายอภิชิต วงษ์นวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวสายพิณ งามสนิทโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ กาศเกษมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ แสงคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันธ์ศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันธ์ศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันธ์ศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันธ์ศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันธ์ศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายประวัติ ประทุมอินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปฏิญญา สร้อยญาณะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภพอำนวยสุขโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิญญา สร้อยยานะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปฏิญญา สร้อยยานะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฏิญญา สร้อยยานะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปฏิญญา สร้อยยานะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสังเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสังเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสังเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสังเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ หมุดเชื้อโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายฆ้องชัย กันยวิมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวมาริสา เสือเอี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ หมุดเชื้อโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายฆ้องชัย กันยวิมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวมาริสา เสือเอี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ หมุดเชื้อโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายฆ้องชัย กันยวิมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวมาริสา เสือเอี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ หมุดเชื้อโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายฆ้องชัย กันยวิมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวมาริสา เสือเอี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. MissCarla Brunelliโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา จันทร์คำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรสวรรค์ นั้นหม่องโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุปรียา หีบแก้วโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายวีรยุทร ชัยภาคย์พิบูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. MissCarla Brunelliโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา จันทร์คำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรสวรรค์ นั้นหม่องโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีรยุทร ชัยภาคย์พิบูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
5. นางสุปรียา หีบแก้วโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ขวาแซ้นโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ เลิศตระกูลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ ขวาแซ้นโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ เลิศตระกูลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจิรนันท์ คันธีสารโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสายใจ ต่าดูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ขยันงานโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายพัตร์พิรุณ ไชยศิลป์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางจิรนันท์ คันธีสารโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสายใจ ต่าดูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ขยันงานโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายพัตร์พิรุณ ไชยศิลป์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. MissCassandra Watersโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศิริพร หน่อท้าวโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ ชำนาญโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. MissCassandra Watersโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศิริพร หน่อท้าวโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ ชำนาญโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินภา อาลัยมิตรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสุรชัย พฤกษาสกุลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวแพรพรรณ อธิวันดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินภา อาลัยมิตรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสุรชัย พฤกษาสกุลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวแพรพรรณ อธิวันดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ชรดา ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. Mr.Shuchi Kageyamaโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายชยิน อ้ายเจริญโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางดารุณี อินทุฤทธิ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพรวิภา กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายเอกชัย แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางดารุณี อินทุฤทธิ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพรวิภา กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายเอกชัย แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพล จริยาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายสุทธินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรจนา ทองดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรจนา ทองดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายทวิช บุญญะถิติโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณา สิทธิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางจิตเเก้ว ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายสมนึก แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายวิทยา วงอินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายสมนึก แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายวิทยา วงอินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ไชยเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นายภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายพีรศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดชโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวจันทนา สุปิณะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา ภูติรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายบรรลือ สื่อเฉยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางวรรณทร แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายบรรลือ สื่อเฉยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางวรรณทร แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวจันทนา สุปิณะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา ภูติรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายพีรศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดชโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา สุปิณะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายธีรภัทร สวนสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ทัศนาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ก้อใจราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายธวัช เฉลิมพิชัยปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางปราหนัน บัววัฒนาศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายธวัช เฉลิมพิชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางปราหนัน บัววัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายธวัช เฉลิมพิชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางปราหนัน บัววัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ยศกำจายห้องสอนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เตชาติราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จตุแสนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนัทพงศ์ ยะถาห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางบัณฑิตา บัวริดศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสกาว คำยันต์ราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนพดล บุญนุ่มราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพิกุล ปัญญาชัยปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายลิขิตศิลป์ คำมาลาปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางสาวสุปิยา ก้องพนาไพรขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางผ่องนภา หาดสีทองราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ก้อใจราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายนพดล บุญนุ่มราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ จตุแสนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางบัณฑิตา บัวริดศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ยศกำจายห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางนิภาพร ไชยยาราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนัทพงศ์ ยะถาห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางอำพา ปิ่นโตนดปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางกาญจนา เตชะสรขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ก้อใจราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายนพดล บุญนุ่มราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอำภา ปิ่นโตนดปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางนิตยา ชูเกียรติห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางพรรณนภา ก้อนคลังทองขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ปัญญาชัยปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายนัทพงศ์ ยะถาห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางพรรณนภา ก้อนคลังทองขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ปัญญาชัยปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายนัทพงศ์ ยะถาห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางพรรณนภา ก้อนคลังทองขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอำภา ปิ่นโตนดปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางนิตยา ชูเกียรติห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางพรรณนภา ก้อนคลังทองขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรสมล ราชธิวงค์ราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นายนัทพงศ์ ยะถาห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางอภิฤดี พิมพิสัยราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายนพดล บุญนุ่มราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพิกุล ปัญญาชัยปายวิทยาคารกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]