หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเสียง ทิพรส ประธานกลุ่มดอยกองมู คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายพรเทพ ศุภรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายธงชัย สงวนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายชุมพล วิจิตรพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางกนกศรี สายสอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางลภัสรดา ธรรมสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสุทธินันท์ สุวรรณบุษย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายยิ่งยศ จันทรชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายบำรุง อมรอาจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายสงัด หล้าใจ ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายเสียง ทิพรส ประธานกลุ่มดอยกองมู คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายพรเทพ ศุภรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายธงชัย สงวนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นางลภัสรดา ธรรมสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายประจวบ ลังกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายประวิทย์ นิ่มสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายชุมพล วิจิตรพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางกนกศรี สายสอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นางจารุณี สมใจกูล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายยิ่งยศ จันทรชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นายบำรุง อมรอาจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายสงัด หล้าใจ ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายอัมพวาร อิตุพร ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
39 นายนัทพงศ์ ยะถา ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
40 นายประสิทธิ์ คำเติ๊ก ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
41 นายขจร ประสานสุข ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
42 นายประพิศ สันต์ประเสริฐ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
43 นายธนูศิลป์ มั่นคง ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
44 นางนุช ศุภาโรจน์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
45 นางมณีวรรณ ม่านเรืองสุวรรณ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
46 นายคิด คำมานะ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
47 นางเกษมณี ผ่องพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
48 นางวรรณา ใจเต้ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
49 นายวัชรพล ณ น่าน ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
50 นายนพดล อริยา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
51 นายชาญวิทยา คำดี ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
52 นายจรินทร์ ฐานหนักแน่น ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
53 นางยุพิน สงวนสิทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
54 นายสุภาพ สืบตระกูล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
55 นายทวีศักดิ์ จตุแสน ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
56 นายสวัสดิ์ ทวานุรักษ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
57 นายสมนึก แสนปวน ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
58 นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
59 นายจำลอง สมบุญชัย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
60 นายบุญสม เขิ่งภักดี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
61 นายจันทร์ แพน้อย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
62 นายบุญสม นานาวรรณาคาร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
63 นายเสน่ห์ จิรอดิศัยถาวร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
64 นายยุทธการ ต่าดู ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
65 นายบุญยงค์ ดีเลิศวุฒิกร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน  
66 นายนัทพงศ์ ยะถา ครู คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  
67 นางสาวศรีสุดา เขตทองมาก ครู คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  
68 นางสาวปริยากร สมัยธรรม ครู คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  
69 นางสาวณิชนันท์ ไกรสิงห์ใหญ่ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  
70 นางสาวเกดสุดา สุริยะ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  
71 นางกรุณา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
72 นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
73 นางสาวเกตน์สิริ ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
74 นางสาวธนาภรณ์ เพชรเจียมจิต ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
75 นางสาวอรอนงค์ ใจดี ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
76 นายประวิทย์ นิ่มสกุล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
77 นางนงนุช วงษ์ปาน ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
78 นางจรรยา วงค์ไชย ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
79 นางศิริพร ศิริยุทธสาร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
80 นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
81 นางอัมพร ปัญญาคำ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
82 นางจิราภรณ์ แสนปวน ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
83 นางสาวศศิฉาย ไพทอง ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ  
84 นายพิชญะ กันธิยะ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
85 นางสาวจันทนา สุปิณะ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
86 นางสาวเกตน์สิริ ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
87 นางสาวธนาภรณ์ เพชรเจียมจิต ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
88 นางสาวอรอนงค์ ใจดี ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
89 นางสาวศรีสุดา เขตทองมาก ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
90 นายวิทยา ภูติรักษ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
91 นางจารุณี สมใจกูล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
92 นางสุธาสินี มะทะ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
93 นายนพดล อริยา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
94 นางจิราภรณ์ แสนปวน ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
95 นายบรรลือ สื่อเฉย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
96 นายธีรภัทร สวนสุข ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล  
97 นายศักดา กฤษณสุวรรณ ครู คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกภาพ  
98 นายเจษฎา อุชัยวงษ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกภาพ  
99 นายประกิจ ผาติจิรโชติ ครู คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกภาพ  
100 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
101 นางสาวกุลธิดา กิติศรี ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
102 นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
103 นายประจวบ ลังกา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
104 นางจารุณี สมใจกูล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
105 นางน้ำทิพย์ อิทธิศักดิ์ธนเดช ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
106 นางสุปรียา หีบแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
107 นางศิริพร ศิริยุทธสาร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
108 นายภาคภูมิ กีฬาแปง ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
109 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
110 นายฆ้องชัย กันยวิมล ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
111 นางสาวทิพย์รัตน์ กุออ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
112 นายสิงคม ปัญญาคำ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
113 นายบำรุง อมรอาจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการประเมินผล  
114 นายสงัด หล้าใจ ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการประเมินผล  
115 นายไพรัตน์ อานัย ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการประเมินผล  
116 นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการประเมินผล  
117 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการประเมินผล  
118 นายบำรุง อมรอาจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน  
119 นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน  
120 นางนารี เมืองมูล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน  
121 นางกาญจนา เตชะสร ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน  
122 นางสาวอรพิณ สนธิกุล ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน  
123 นางดรุณี อินทุฤทธิ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
124 นางพัณณิน แพ่งสุภา ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
125 นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
126 นางกรุณา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
127 นางรัฐนันท์ กันทะทรง ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
128 นายอัมพวาร อิตุพร ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
129 นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
130 นางจิรนันท์ คันธีสาร ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
131 นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุล ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
132 นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุล ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
133 นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
134 นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
135 นายทินกร สถิตเจริญกุล ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
136 นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการพิธีเปิดงาน  
137 นายนพดล อริยา ครูคศ.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  
138 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  
139 นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์ ครูคศ.2 กองอำนวยการ  
140 นางจารุณี สมใจกูล ครูคศ.3 กองอำนวยการ  
141 นางนารี เมืองมูล ธุรการ กองอำนวยการ  
142 นางศิริพร ศิริยุทธสาร ครู คศ.2 กองอำนวยการ  
143 นางณัฐริกา ณ น่าน ครูคศ.1 กองอำนวยการ  
144 นายประจวบ ลังกา ครู คศ.3 กองอำนวยการ  
145 นายประวิทย์ นิ่มสกุล ครู คศ.3 กองอำนวยการ  
146 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน กองอำนวยการ  
147 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน กองอำนวยการ  
148 นางจรรยา วงศ์ไชย ครูคศ.1 ประสานงานอำนวยการ  
149 นางสาวศรีสุดา เขตทองมาก พนักงานราชการ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประสานงานอำนวยการ  
150 นางสาวสุภร อนุรักษ์ ครู คศ.1 ประสานงานอำนวยการ  
151 นางสาวกนกพร อุดมพาณิชย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประสานงานอำนวยการ  
152 นางกรองกาญจน์ อริยา พนักงานจ้างตามภารกิจ ประสานงานอำนวยการ  
153 นางกรมณี ปาลี พนักงานจ้างตามภารกิจ ประสานงานอำนวยการ  
154 นายทวีศักดิ์ จตุแสน ครูผู้ช่วย ประสานงานอำนวยการ  
155 นายประวัติ ประทุมอินทร์ ครู คศ.2 ประสานงานอำนวยการ  
156 นางนภัส เรือนคำ ครู คศ.1 ประสานงานอำนวยการ  
157 นางนงนุช วงษ์ปาน ครู คศ.2 ประสานงานอำนวยการ  
158 นายจริญ ฐานหนักแน่น พนักงานจ้างตามภารกิจ ประสานงานอำนวยการ  
159 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิฉาย ไพทอง ครูผู้สอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ประสานงานอำนวยการ  
160 นางสาวทิพย์รัตน์ กุออ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ประสานงานอำนวยการ  
161 นางจิราภรณ์ แสนปวน ครูผู้สอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ประสานงานอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]