สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 64 11 4 2 79
2 ขุนยวมวิทยา 50 12 1 0 63
3 ปายวิทยาคาร 31 7 4 2 42
4 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 24 12 8 4 44
5 ราชประชานุเคราะห์ 22 23 16 7 5 46
6 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 23 10 6 7 39
7 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 20 11 7 5 38
8 ราชประชานุเคราะห์ 34 16 5 5 6 26
รวม 251 84 42 31 377