สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=44 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ห้องสอนศึกษา 37 23 9 69 64 11 4 2 79
2 ขุนยวมวิทยา 26 27 7 60 50 12 1 0 63
3 ปายวิทยาคาร 15 11 9 35 31 7 4 2 42
4 ราชประชานุเคราะห์ 22 13 5 7 25 23 16 7 5 46
5 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11 11 10 32 24 12 8 4 44
6 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 9 8 8 25 23 10 6 7 39
7 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 9 8 6 23 20 11 7 5 38
8 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 7 3 18 16 5 5 6 26
รวม 128 100 59 287 251 84 42 31 377