รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  แสนอ้าย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วทิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพอพันธ์  ชุ่มวิจิตร
 
1. นายชาญวิทยา  คำดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงจินตรา  แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวอรทัย  สังทอง
 
1. นางนุชจรี  อานัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศุภประเสริฐ
 
1. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สายประเสริฐ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา  กาวิชัย
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงเจนจิราพร  แสงเฮ้อ
 
1. นางสาวอรพิณ  สนธิกุล
2. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจิตสุภา  ไพรคงลือเดช
2. นายพีรพัฒน์  อุดมสิทธิ์
3. นางสาวสุวิมล  มณีรัตน์
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
2. นางนิชนันท์  สุวรรณบุษย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพิทักษ์  รัตนศิลปพงศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิเวกวนารมณ์
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นายชุติไชยวัญ  พูดงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวศตพร  เอนกชาติ
2. นางสาวอรพรรณ  จิตรตั้ง
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
2. นางนุชจรี  อานัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายคณิน  นวลคำ
 
1. นางศรุตา  เฉลิมผลวงศ์กุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายอธิษฐ์  ละออง
 
1. นายปิยะณัฐ  กันทา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงพวงเพชร  สายสวาท
2. เด็กหญิงสเปน  มาลัยทอง
3. เด็กชายอธิวัฒน์  กอบทรัพยากร
 
1. นางณรฎาร์  ปุญยบริรักษ์
2. นายผดุงศักดิ์  เงินใส
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวปรัชญา  ปุผาทา
2. นายภาสกร  ใจคำ
3. นายภาสกร  กาญบุตร
 
1. นางสาวเอกอนงค์  เตจ๊ะสาร
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำพลอย
2. เด็กชายณัฐวัตร  นนทรีย์
 
1. นายวีระพันธ์  วงค์สุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธนดล  ศรีธิชัย
2. นางสาวพรนัชชา  ทองพูล
 
1. นายวีระพันธ์  วงค์สุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายธารินทร์  ตุ๊กกี
 
1. นางสาวปิยดา  ปวงฟู
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายวิทวัส  เวียงคำ
 
1. นางกรุณา  สมบูรณ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เขื่อนคำ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ภีระ
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ไกรเกริกเกียรติ
 
1. นางอัญชลี  เลิศล้ำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายชวลิต  ศรีพันธุ์
2. นายภัทรเดช  ตานันท์
3. นายเดชฤทธิ์  อินปั๋น
 
1. นางสาวสุภาคิณี   อภิชัย
2. นางสาวภาธินี  รัตนนิลอมร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงงามฟ้า  แสงเฮ่อ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปราณี
 
1. นางสาวสายพิณ  ไข่คำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวดรุณี  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวนงนุช  วัฒนาอนุรักษ์
3. นางสาวพัชรา  ทาคำมา
 
1. นางสุวรรณี  กันทะปิง
2. นางสาวณัฐพร  มินทะขัติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายฐาปนา  กิจธเนศ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โตเทศ
3. เด็กชายสาโรจน์  โคสันเทียะ
 
1. นางสาวอาริสา  สุปน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวลดาวัลย์  ผ้าห่อ
2. นางสาวศุลีพร  ดอยเจริญสุข
3. นางสาวอ้อย  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวกมลชนก  เมืองคำ
2. นางจิรภา  แแสงสิทธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ภู่อารีย์
2. เด็กหญิงวรรณพร  จำชา
3. เด็กหญิงสายชื่น  -
 
1. นางชุรีพร  แสนอาษา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวบวรรัตน์  วงค์พระเยา
2. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่หัน
3. นางสาวศิรินภา  สรานนท์เมธากุล
 
1. นางทัศนีพรรณ  มะลิดวง
2. นางสาวนิชาภัทร  เชวงกิจไพศาล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกเรขา  สายปัญญา
2. เด็กชายพิพัฒนพล  สุปัญญาวิโรจน์
 
1. นางสาวอาริสา  สุปน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  อาภาวัง
2. นางสาวอิริยา  วงษ์พันธ์
 
1. นายสุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์
2. นางสาวพัทยา  ยะมะโน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กหญิงดรุณี  ย่างสกุล
2. เด็กหญิงพรรณพร  กิจโชคประเสริฐ
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เลาลี
4. เด็กหญิงสรัญญา  เลาซาง
5. เด็กหญิงอะเลมะ  โนหลี
 
1. นายพัทธพงษ์  จิตอารี
2. นางสาวผกามาศ  เจ๊กชื่น
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวยอด  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาววริษฐา  อินติกาล
3. นางสาววิภาภรณ์  นัตการนต์
4. นางสาวอิสรา  คำสุข
5. นางสาวเขมฤทัย  เปียงเรือน
 
1. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม
2. นางจิตสุภา  เอกสิทธางกูร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวพรพรรณ  เลาหลื่อ
2. นางสาวพิมล  พิมพ์วนาสกุล
3. นางสาวมะลิ  พวงรจนา
4. นายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
2. นางสาวอัมไพพรรณ  ศิริกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวดุจเดือน  เรืองพัชรา
2. นางสาวปารีณา  บัวบาล
3. นางสาวพราวด์  ส่งวิสุทธิ์
4. นายภคนันท์  ภูทอง
5. นายวีรพงศ์  สุทินกรณ์
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางรจนา  พุทธิ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  ภูผาไพรวัลย์
 
1. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพรศรี  งามรวี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพรพนาพันธ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นายรุ่งนิรันดร์  มนต์นิรภัย
2. นางสาวสุพัตรา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวดวงสมร  กิจโชคประเสริฐ
2. เด็กหญิงธิติยา  แสนยี่
3. นางสาวนีราภา  เลาหมี่
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เลาหมี่
5. นางสาวพรรณราย  เลายี่ป๋า
6. นางสาวพิมพ์วิภา  เลาลี
7. นางสาวภิกุล  ไม่มีชื่อสกุล
8. นางสาวรัตนา  เลายี่ปา
9. นางสาวศิราภรณ์  จะกะปี๋
10. นางสาวสุกัญญา  เลาหมี่
11. นางสาวสุดาพร  อุระเลิศปัญญา
12. นางสาวสุุปราณี  สรภัทสกุล
13. นางสาวเจลกา  เลายี่ป๋า
14. นางสาวเยาวลักษณ์  ดูแจ
15. นางสาวเรวดี  เลายี่ป๋า
 
1. นายอภิชิต  วงศ์นวล
2. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
3. นายชาญชัย  ก้อใจ
4. นางสาววิญญาพร   อาภาธิติรัตน์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อรุณฤกษ์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีวรรณะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบวร  จันทร์ธีระโรจน์
2. นายจักรพงษ์  รัตนา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวคำอุ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายศุภณัฐ  นิยมไทย
 
1. นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์
2. นายประสิทธิ์  คำเติ๊ก
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาววีรยา  ปร๊ะย่อ
 
1. นายภาคภูมิ  เผ่าเจริญ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายไชยวัฒน์  กระบวนสง่า
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายรักวิทย์  โกมุทโกเมศ
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงณัฐรีพร  อินทจักร์
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวเจนจิรา  ฤกษ์กระจ่าง
 
1. นายประวัติ  ประทุมอินทร์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชอบดี
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายป้า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงวิลาสินี  บวรไพรศาลเลิศ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ยุวกติกานนท์
 
1. นางสาวดวงนภา  เฟื่องฟูกิจการ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  กมลแย้มเสรี
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  สร้างเสริมความดี
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายสุปิวัฒน์  รอยพนา
2. เด็กชายอิสยาห์  บัวบาล
3. นายไทเจิง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย์
2. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายศุภกร  จันอ้าย
2. นายสกาย  วิวัฒนอรุโณทัย
3. นายเพียวพรรณ  พิณิกกานันทร์
 
1. นายเทอดพงษ์  ไวย์เวทย์
2. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายชญานิน  แซ่หลู่
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนุชนันท์  เผือกทอง
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวเกศภูนีย์  แอ๊ปเว่
 
1. นายภาคภูมิ  เผ่าเจริญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินแถลง
2. เด็กชายชญานิน  แซ่หลู่
3. เด็กชายทุน  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายไพรวัลย์  จันทร์จร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายจิรวัฒน์  นันทะเรืองศรี
2. นายพันธดนย์  วิถี
3. นายสาละวิน  มาลา
4. นางสาวอังคณา  ทัตไชย
5. นายไชยนรินทร์  อยู่คมโชติ
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินแถลง
2. เด็กหญิงจรรยาณี  มณีรัตน์
3. เด็กชายชญานิน  แซ่หลู่
4. นายชยัญ  ผู้ดอก
5. นางสาวณัฐพร  มาลัยวรรณ
6. เด็กชายทุน  ไม่มีชื่อสกุล
7. นายธฤต  สมบูรณ์
8. นางสาวนารี  ไม่มีชื่อสกุล
9. นางสาวนิชากรณ์  ธาราทิพย์สกุล
10. นางสาวน้ำใส  ไม่มีชื่อสกุล
11. เด็กชายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
12. นางสาวปทุมพร  สมัยธรรม
13. นางสาวปิยธิดา  วรรณารักษ์
14. นางสาวผกาวรรณ  ปัญญา
15. นางสาวศิโรรัตน์  บูรพา
16. นายศุภชัย  โสภาพันธ์
17. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
18. เด็กหญิงสุรวดี  โคตรวงศ์ษา
19. นางสาวสุวิมล  แสงแก้ว
20. เด็กชายอุไรวรรณ  คำแสน
21. นางสาวเกศกนก  จันทร์ต๊ะมา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายไพรวัลย์  จันทร์จร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายสิทธิพงษ์  นุดี
 
1. นายสุวภัทร  มณีวัฒนพร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวอังคณา  ทัตไชย
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายสิทธิพงษ์  นุดี
 
1. นายสุวภัทร  มณีวัฒนพร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีไพรสนธ์
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวประกายดาว  กัลย์ธีรา
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายทัตเทพ  บัวผัด
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศตวรรษ  นวลละออ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวสโรชา  โชติสถิตถาวร
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายปริวัฒน์  โรจน์รัตน์เชาวกุล
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายนนธวัฒ  ธีระวัฒนา
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวอรอนงค์  ซื่อสันติกุล
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายฐิติกรณ์   สืบตระกูล
2. เด็กหญิงณัฐรีพร  อินทจักร์
3. เด็กชายธนพร  เปล่งปลั่งทรัพย์
4. เด็กหญิงประภาพร   สัตย์มั่น
5. เด็กหญิงปรียวาจ  ปัญญาแก้ว
6. เด็กชายวิศรุฒ  สะอาดจิตต์
7. เด็กหญิงศศลักษณ์   สุปิณะ
8. เด็กชายอนุทัต  อาทรเกตุ
 
1. นางจารุณี  สมใจกูล
2. นางฐานิดา  แก้วพรหมมา
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงจันทรา  สกุลโสธร
2. เด็กหญิงชุติมา  เปรมวชิรนนท์
3. เด็กหญิงฐิติมา  ร่มมยุรี
4. เด็กหญิงทิพย์เกษร  แซ่เห้า
5. เด็กหญิงมาลา  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงวิภา  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงอำพร  รักชาติเกิด
8. เด็กหญิงเมธาวี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายฆ้องชัย  กันยวิมล
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจันทร์นภา  วรารัตน์
2. นางสาวญาติกา  ไพรสัจพร
3. นางสาวดาวรุ่ง  ไพรผ่องแผ้ว
4. นางสาวดาวเรือง  คีรีสุภาสิน
5. นางสาวนันทินี  เดชชัยอมร
6. นางสาวนันทิพร  เดชชัยอมร
7. นางสาวภารดี  ดำเกิงภารกิจ
8. นางสาวรัชนี  ไพรพิชิต
9. นางสาววนิดา  แสงสวยงาม
10. นางสาวสายสุดา  ไพรพฤฒิอมร
11. นางสาวสุภาพร  ไพรปรีชากุล
12. นางสาวอาทิตยา  เปรมวชิรนนท์
 
1. นายฆ้องชัย  กันยวิมล
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายชาญชัย  ไชยางา
2. นายดนัย  กันทาคำ
3. นายธนกร  พรภินันท์ปภา
4. นายพีรวัส  จีนา
5. นายวุฒิกิจ  ปวงประสาท
 
1. นายสธนะ  ชมมีลาภ
2. นางจิตสุภา  เอกสิทธางกูร
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  ไชยา
 
1. นายไพรัตน์  อานัย
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวเบญจวรรณ  ชูวิไล
 
1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์คำ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลฑิรา  เมฆิน
 
1. นายชัชวาลย์  ขวาแซ้น
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  สมคำ
 
1. นางสาวกุลธิดา  กิติศรี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชบาพร  ฟาร์เร่อร์
 
1. นางสุรีย์วรรณ  อุ่นวงษ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวปาริฉัตร  อยู่เปา
 
1. นางสาวสุภัค  ปู่ชิ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงพชรพร  อำพัน
 
1. นางสาวศิริพร  หน่อท้าว
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชัยทัต  สุวรรณโพธิศรี
 
1. นายศักดา  กฤษณสุวรรณ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวธิดารัตน์  อยู่เปา
2. นางสาวพรทิวา  หว่างปอ
3. นางสาวรัชตวรรณ  ตั้งกองเงิน
4. นางสาววิชุพร  หว่างปอ
5. นางสาวอดิสา  ยศสมุทร
 
1. นายวีรยุทธ  ชัยภาคย์พิบูล
2. นางสาวสุภัค  ปู่ชิ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสง่า  แก้วธารากุล
 
1. นางสาวแพรพรรณ  อธิวันดี
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่โจว
 
1. นางสาวศิรินภา  อาลัยมิตร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวบุษบาบัน  กันนิกา
 
1. นายชยิน  อ้ายเจริญ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สมคำ
2. เด็กหญิงเบญญากร  คำมาสาร
 
1. นางดารุณี  อินทุฤทธิ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวพรทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวมัณฑนา  เลิศตระกูลพนา
 
1. นายกิตติธัช  แสงกิตติ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายชนะพล  ถิ่นเจริญธรรม
2. เด็กชายณัฐดนัย  อมรวรรณ
3. เด็กชายทรนง  วินัยเยี่ยม
4. เด็กชายนพรัตน์  ศิริเกษม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพรนาคทอง
6. เด็กชายสิทธิชัย  แลงามตา
7. เด็กชายสินดรชัย  เมฆสีขาว
8. เด็กชายเอกพจน์  ยงยศสกุล
 
1. นายโกสินทร์  สวัสดิ์ชัย
2. นายสิงคม  ปัญญาคำ
3. นายจำลอง  สมบุรณ์ชัย
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  สารคำ
2. เด็กหญิงปองกานต์  จิรสินสุนทร
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ตังกุลา
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ขุมเงิน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวชาริณี  พูนสุข
2. นางสาวทวยลืน  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวสริตา  ปิลันซิน
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ขุมเงิน
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงจิราพร  บูญชูธวัช
2. นางสาวสาธวี  บรรพตโคมเพชร
3. เด็กหญิงสุขฤดี  แสงรัตนธาร
 
1. นางสาวรัตณี  คำสังวาลย์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวกันยา  อนุชิตพงศกร
2. นางสาวปาริฉัตร  หว่างป่อ
3. นางสาวพิสมัย  ภิรุฬวรปัญญา
 
1. นางสาวผกามาศ  เจ๊กชื่น
2. นางพัชนันท์ภรณ์  โหล่เจ
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กชายธนวัตร  สมบัติทิพย์ศิริ
2. เด็กชายพสิษฐ์  บุญปวน
 
1. นายพิทักษ์  วงค์ฆ้อง
2. นายทศพล  พงษ์นิกร
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายวรวุฒิ  แอ๊ปเว่
2. นายสมพงษ์  เราเท่า
 
1. นายพิทักษ์  วงค์ฆ้อง
2. นายทศพล  พงษ์นิกร
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์   ว่างป่อ
2. เด็กชายนนท์ตกานต์   จายะกุล
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
2. นางภาวิณี  พรหมฟัง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายอัศชัย  ใจกันทา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนฝั้น
 
1. นายสมชาย  ซอแอ
2. นางภาวิณี  พรหมฟัง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ต๊ะน้อย
2. เด็กชายพงศกร  จันต๊ะ
 
1. นายวิทวัส  ชมภูมิ่ง
2. นางภาวิณี  พรหมฟัง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แก้วฟู
2. นายวริศ  กิจโชคประเสริฐ
 
1. นางภาวิณี  พรหมฟัง
2. นายวันเฉลิม  ทัศนา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชานนท์  วรชาติสกุลเลิศ
2. นายตระกูล  อินทะสิทธิ์
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นายวิทยา  ภูติรักษ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชานน  วรชาติสกุลเลิศ
2. นายตระกูล  อินทะสิทธิ์
3. นายสิรภพ  อาทรเกตุ
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นายเจษฎา  อุชัยวงษ์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายจ่ามเคือ  -
2. นายเจตพล  มณีวรรณ
 
1. นายทิวา  สุภาษี
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ถิ่นพนาสุข
2. เด็กชายทักษิณ  เฉลิมศิริไพศาล
3. เด็กชายสมชาย  ไพรเนติธรรม
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายปรัชญา  ครองทรัพย์
2. นายปลื้ม  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายเอกพจน์  ฝั้นมูล
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกันติชา  งามทุ่ง
2. เด็กหญิงชนาภัทร  คำดี
3. เด็กชายบุศษ์รินทร์  ปิยเจริญจิตร
 
1. นายสุรพล  ยศกำใจ
2. นายนัทพงศ์  ยะถา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายซาลาเท  ยาจา
2. นายพิภพ  ศิลป์มนตรี
3. นายสารวิน  ผิวนวลใย
 
1. นายประทีป  คำเรืองฤทธิ์
2. นายลิขิตศิลป์  คำมาลา
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงกันยา  ปรีชาสกุล
2. เด็กหญิงนาเป่ม  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแหล่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรสมล  ราชธิวงค์
2. นางสาวบุษบากานต์  รินคำ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายสว่างกุล  เลาลี
2. นายอรรถเดช  เปียอยู่
3. นายเอนก  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายประทีป  คำเรืองฤทธิ์
2. นายลิขิตศิลป์  คำมาลา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงนัดดา  ปิยชาติสรกุล
2. เด็กหญิงนาลอ  ทวีเพิ่มพูน
3. เด็กหญิงพรรณี  พลอยประสบสุข
4. เด็กหญิงสายธาร  เริงวุฒิชัย
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ผาแดงสัมพันธ์
6. เด็กหญิงอะเล  แซ่หมี่
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
2. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชยันต์  ผู้ดอก
2. นางสาวชิดชนก  พิทักษ์
3. นางสาวฐานิกา  สกุลตราวดี
4. นายบริพัตร  พุฒิเมธาวุฒิ
5. นางสาวรุ่งอรุณ  ส่ามู
6. นางสาวสุนิสา  นรากิจอนันต์
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางพัชรินทร์  จุ้ยสำราญ
3. นางนิตยา  ชูเกียรติ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงคำหลาว  ลุงยอด
2. เด็กหญิงมลฤดี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัทมะสุคนธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายนิลัน  แก้วมงคล
2. นางสาวรสสุคนธ์  ทรายคำ
3. นายวันศีล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางพิกุล  ปัญญาชัย
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายนิติวัฒน์  สารกาศ
2. เด็กชายปณิธาน  ตันสิน
3. เด็กชายสิทธิชัย  ตองกิ่งแดง
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปิยะพงษ์  วรรณวงค์
2. นายศรัณย์  โสภณกุลทรัพย์
3. นายไอยเรศ  สุวรรณสังข์
 
1. นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวนิศาชล  ชมชนะชัย
2. นางสาวพันนิภา  ไพรรักษ์สงบ
3. นางสาวสุภาพร  ป่าคุณธรรม
 
1. นางปัณฑิตา  บัวริด
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายปริญญา  กันทาแปง
2. นายวุฒิภัทร  มุ่งเจริญ
3. นางสาวเสาวณีย์  จากัว
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางพัชรินทร์  จุ้ยสำราญ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงดวงเดือน  พงศ์พรกนก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผาแดงวิทยา
3. เด็กหญิงศศิยาภรณ์  เรืองทวีสกุล
 
1. นายนพดล  บุญนุ่ม
2. นางสาวรสมล  ราชธิวงค์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวณัฐธิดา  สาทะเขียว
2. นางสาวนลินี  แซ่ว่าง
3. นางสาวศศิธร  จันทร์ปกรณ์
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
2. นายศรีไล  ใจมา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  กูลสวัสดิ์มงคล
2. เด็กหญิงมะลิ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  โนหลี
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
2. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายบรรพต  แซทู
2. นางสาวพรพิมล  จะกิี
3. นายอนันต์  ดิดูพา
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
2. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญกำเนิด
2. เด็กชายยุทธนา  ใจสนอง
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  คีรีปรีชาวิทย์
 
1. นางกาญจนา  เตชะสร
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปรวิศ  แดงสุภา
2. นางสาวสุมาลี  ผาตินันทชัย
3. นายอาทิตย์  กอบจิตสะอาด
 
1. นางสาวสุปิยา  ก้องพนาไพร
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง