หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 (325) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 1 ชม. 30 นาที
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 (325) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 1 ชม. 30 นาที
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 (121) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 1 ชม. 30 นาที
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 (121) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 1 ชม. 30 นาที
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 (321) 5 ก.ย. 2557 13.30-16.00 ขึ้นอยู่กับเนื้อหา
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 (321) 5 ก.ย. 2557 13.30-16.00 ขึ้นอยู่กับเนื้อหา
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 (122) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 1 ชม.
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 (324) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 1 ชม.


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]