หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2557   5 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 (325) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 (325) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 (121) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 (121) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 (321) 5 ก.ย. 2557 13.30-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 (321) 5 ก.ย. 2557 13.30-16.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 (122) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 (324) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4 (314) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4 (314) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 5 (315) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 6 (316) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 5 (315) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 6 (316) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 (312) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 (312) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 (313) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 (313) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 3 (223) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 3 (233) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 1 (221) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 1 (231) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 (234) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 (234) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 (234) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 (234) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง หอประชุม 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง หอประชุม 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ERIC อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 (332) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ERIC อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 (332) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 (337) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 (337) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง SL อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 (334) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง SL อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 (334) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง SL อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 (334) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง SL อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 (334) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ERIC อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 (332) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ERIC อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 (332) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
13 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 (337) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
15 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 5 ก.ย. 2557
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้อง แนะแนว 5 ก.ย. 2557 13.00-15.00
3 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้อง แนะแนว 5 ก.ย. 2557 13.00-15.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้อง สมุด 5 ก.ย. 2557 09.00-15.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้อง สมุด 5 ก.ย. 2557 09.00-15.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 5 ก.ย. 2557 13.00-15.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 5 ก.ย. 2557 13.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]