หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนันท์ภัส ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรพรชัย คำใจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางนันท์นภัส ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัชระ บุญวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีจันทร์พรม โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัศรา อัจจิมาธรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีจันทร์พรม โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรุณโณทัย พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียรจิต คำยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัศรา อัจจิมาธร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรา ไชยพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรมสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อินวงค์สังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นางพัชระ บุญวรรณ์เฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรม โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อินวงค์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรม โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมฤทัย วงค์คีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางพัชระ บุญวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายรุ้ง บุญเป็งโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุลโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ กาญจนเชษฐ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร พินิจพรพรรณโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เด่นนภาคุณากรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ จินาฟูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรจนา บัวศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายสัจจกรญ์ กันปนกโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชรินทร์ ขงเขตครามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. นางจารุวรรณ หมายสุขโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภิเดช เมืองวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิกานต์ แสนจันทร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภิเดช เมืองวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑารักษ์ ประดับภูทองโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายรัชชัย ลุมมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางเนติมา แพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ บุญสุขโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายรัชชัย ลุมมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางเนติมา แพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ บุญสุข โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวลัยลักษณ์ อุลลาแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางสุขเกษม แก้วไทรหงวนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ ปันทวังราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ปริสาวงศ์แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ขันธปราบโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา หมั่นคิด โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสระพงษ์ คำทางโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ทองแก้วราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ ขัดสีราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางน้ำผึ้ง วงค์สุพรรณแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
7. นางสาวจรินทร์ทิพย์ อุปดิษฐ์ศรีแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
8. นายดำรงพล สิงห์แก้วโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ขันธปราบโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา หมั่นคิด โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสระพงษ์ คำทางโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ทองแก้วราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ ขัดศรีราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางน้ำผึ้ง วงค์สุพรรณแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
7. นางสาวจริญทิพย์ อุปประดิษฐ์ศรีแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
8. นายดำรงพล สิิงห์แก้วโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน กองแก้ว โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายคำ วงค์เทพโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา โคตพันธ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกานดา โชติไสวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล วงศ์แสนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางจินดา ประทีปพจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. นางสาวสิริวิมล ไชยรังษีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางโชติกา ชัยมงคลโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา กาโนรักษ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสร้อยฟ้า ขยันงาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล วงศ์น้อยโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสร้อยฟ้า ขยันงาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรสา กาโนรักษ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ปริสาวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ มุ่ยแก้วโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา มากมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวงเดือน สุริยวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางตวิษา พรรณสุขโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวนริศรา มากมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีรพงศ์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีรพงศ์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่21กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ ไพรบึงครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวนธน พุทธิปาครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวเพชรดารินทร์ เยาวโสภาครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววิมลรัตน์ ไพรบึงครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวนธน พุทธิปาครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาววนิดา สมสวัสดิ์ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนพดล รุ้งประนมกรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิจันทรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภกิจ พึ่งบุญโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายนพดล รุ้งประนมกรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิจันทร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ วงศ์สาย โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวภานุมาศ วงศ์สายโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประทับใจ เปาหย่า โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิชา ปาละโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธีรัตน์ ฐิติรัตนธารากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพินท์ ดงสงเคราะห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวเพชรดารินทร์ เยาวโสภาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ ดงสงเคราะห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอธิชา ปาละโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรันรุตน์ เพียรกิจ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นางธีรัตน์ ฐิติรัตนธารากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิชา ปาละโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพินท์ ดงสงเคราะห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ต่องสู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
6. นายจรันรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายยุทติธรรม ขันติยะโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สมสวัสดิ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ต่องสู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
5. นางอรพินท์ ดงสงเคราะห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวอธิชา ปาละโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร วนาเชิงโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี สุขกำลังมาโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิชย์ ทองจันดีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายพงศ์สันติ วรรณศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลลี เต่อเน่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
6. นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนา กัณทวีชัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายคัชรินทร์ พิกุลงามโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี สุขกำลังมาโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูสิทธิ์ นิลประยูรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
6. นางสาวรัตนา สกุลทอง โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ โคนโทแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิครูโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิครูโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ใจสุครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิครูโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล นันโทครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิครูโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสบบัติ โคนโท แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิครูโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสบบัติ โคนโทแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิครูโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสบบัติ โคนโทแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ใจสุครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิริ หลวงมะลิครูโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ สิริ หลวงมะลิบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสมปอง แสนวิจิตรชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวี สังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายแทน จินะโต้งครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายแทน จินะโต้งบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการ
3. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์ กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทน จินะโต้ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์ กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์ กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทน จินะโต้ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์ กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรรัช ปัญติสวัสดิ์ทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแทน จินะโต้ง บ้านห้วยสิงห์ กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธนิต วงค์ทอง ราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ ทองนวล แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ ทองนวล ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายเอกพจน์ สกัด ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ ทองนวล ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายเอกพจน์ สกัด ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางลฎาภา ฟิชเชอร์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฏาวุธวงศกรโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายมานิต กันธะอูปโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลฎาภา ฟิชเชอร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. นางสาวรสมาลิน จิตสว่างโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissRenata Rybeckaแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวจิราพร ชัยติสกุลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ชัยติสกุลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายทินวุฒิ นาคจรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
5. MissRenata Rแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
6. นายบุณสอน ประถมวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ธาราวนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายอำภา อินทะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. นางสาวพรทิพา กรองมีคุณโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา ธาราวนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนิต วงศ์ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางรุจิรา การัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา มณีชัยแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศิริพร ทองวาฤทธ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอำภา อินทะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ อุปการ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายปิยะชน โพธิยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายทินวุฒิ นาคจรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะชน โพธิยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายทินวุฒิ นาคจร โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนิต วงศ์ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นายสุรชัย ติ๊บคำ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล วงศ์ใหม่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพร ขจิตกาญจนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล วงศ์ใหม่โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชยดนย์ กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางอารีวรรณ แผ่อำนาจแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอารีวรรณ แผ่อำนาจแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ใจมณี โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
4. นางวัฒนานันท์ เดชยาโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ เพชรพญาไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา วารีสกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทนงค์ศักดิ์ ปัญญาแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางกนกลักษณ์ แปงมูลราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายนิคม สิงห์สูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการ
3. นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์ แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพรรณ พรหมเสริมสุขสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สมบุญแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ดงคัดเค้าโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาพรรณ พรหมเสริมสุขสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สมบุญแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ เอกจันทร์สบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฑีราพร มูลสุขแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางเพชรรุ่ง วงศ์ธานี ราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพ เอกจันทร์สบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฑีราพร มูลสุข แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางเพชรรุ่ง วงศ์ธานี ราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์เฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา ประยูรบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง สังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกานดา ประยูร บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ฝั้นเต่ยบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุกานดา ประยูรบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ฝั้นเต่ยจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์เฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองแก้ว สอดตะคุราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิรันดร เองศิลป์ สบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์เฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ฝั้นเต่ยบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง สังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษ มหาสิงห์สังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ฝั้นเต่ยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193กรรมการ
2. นายจักรกฤษ มหาสิงห์ สังวาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์เฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสดี ต้อยตระกูลราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายจักรกฤษ มหาสิงห์ สังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์เฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ฝั้นเต่ยบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193กรรมการ
3. นายจักรกฤษ มหาสิงห์ สังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวนิดา ชื่นอารมณ์เฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนาธิป อูปแก้ว ราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสิริพร ฝั้นเต่ยบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฤทธิไกร วีระราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์เฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ปินตาแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ มหาสิงห์ สังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์เฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์เฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองแก้ว สอดตะคุราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายจักรกฤษ มหาสิงห์ สังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุกานดา ประยูรบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ฝั้นเต่ยบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ แผ่อำนาจแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ มิ่งศรีสุข แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายฤทธิไกร วีระราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ แผ่อำนาจแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายฤทธิไกร วีระราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายธนาทิพย์ อูปแก้วราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ไวสกุล แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายชลธาร สมาธิ สบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นายพีระยุทธิ์ นงค์ยาสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นางสาวปารชญา พิสูตร นักวิชาการเกษตร อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
6. นายมงคล เจริญเมือง สัตว์แพทย์ประจำศูนย์แม่สะเรียง กรรมการ
7. นางพรรณิภา ราชประสิทธิ์ราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายชลธาร สมาธิ สบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตร อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายมงคล เจริญเมือง สัตว์แพทย์ประจำศูนย์แม่สะเรียง กรรมการ
4. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพีระยุทธ์ นงค์ยาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปารชญา พิสูตรหน่วยงานภายนอกกรรมการ
4. นายมงคล เจริญเมืองหน่วยงานภายนอกกรรมการ
5. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพีระยุทธ์ นงค์ยา สังวาลวิทยา กรรมการ
3. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตร อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
4. นายมงคล เจริญเมือง สัตว์แพทย์ประจำศูนย์แม่สะเรียง กรรมการ
5. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ คำแพงแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พลอินทร์แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายณฑวรรษ นนท์ศรี สังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางดารารัตน์ คำแพงแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พลอินทร์แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายณฑวรรษ นนท์ศรี สังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ ก้างออนตาแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายดวงเด่น แดงบุตร เฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการ
3. นายญาณวุฒิ ศรีใจ ราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมภพ บุญศิริรัชแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายทวี พิสสมัยแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายดวงเด่น แดงบุตร เฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตร อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
6. นายมงคล เจริญเมือง สัตว์แพทย์ประจำศูนย์แม่สะเรียง กรรมการ
7. นายดิเรก จินดารัตน์สังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล พาตา แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายทวี พิสสมัยแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายดวงเด่น แดงบุตรเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ กุณต๊ะคำราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวปารชญา พิสูตรนักวิชาการเกษตร อำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
6. นายมงคล เจริญเมือง สัตว์แพทย์ประจำศูนย์แม่สะเรียง กรรมการ
7. นายดิเรก จินดารัตน์สังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราวดี บำรุงราษฏร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์สบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางพรพิมล จันทร์ฟองราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์สบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพง แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์สบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสุทธาวาส บุญยวงราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์สบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสุทธาวาส บุญยวงราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ คำประวันแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์สบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสิริยา โกศลนิยมแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์สบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริสกุลราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]