หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมนึก เมืองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายนิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางตวิษา พรรณสุข ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสมนึก เมืองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายนิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางตวิษา พรรณสุข ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายไพพร จิระมิตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
16 นางพัชรา ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
17 นางพัชระ บุญวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
18 นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
19 นางสมฤทัย วงศ์คีรี ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
20 นางศิริลักษณ์ วงค์คำ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
21 นางนันท์นภัส ขวัญคง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
22 นางสาวเพียรจิต คำยืน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
23 นางสาวภัศรา อัจจิมาธร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
24 นายปรีชา ใจน่าน ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
25 นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
26 นางจินดา ประทีปพจน์ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
27 นายทินกร วงศ์ทอง ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
28 นายประวัติศาสตร์ กันป้อ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
29 นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
30 นางสาวอรสา กาโนรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
31 นางสาวปัทมา โคตพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
32 นายธีรพงศ์ คำปัน ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
33 นายเฉิดฉันท์ คงความซื่อ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
34 นายรัชชัย ลุมมา ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
35 นายดำรงพล สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
36 นางเพ็ญศรี จูเรือน ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
37 นางสุภาพร พินิจพรพรรณ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
38 นายสราวุธ ปันทวัง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
39 นายศุภิเดช เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
40 นางสาวจรินทร์ทิพย์ อุปดิษฐ์ศรี ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
41 นางรจนา บัวศรี ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
42 นายณรงค์ศักดิ์ ขันธปราบ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
43 นางน้ำผึ้ง วงค์สุพรรณ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
44 นายยุทติธรรม ขันติยะ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
45 นายจรันรุตน์ เพียรกิจ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
46 นางสาวศญานันทร์ ศรีโกศลสิริเลิศ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
47 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิยาคม กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
48 นายไพโรจน์ วิจันทร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
49 นางอรพินท์ ดงสงเคราะห์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
50 นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
51 นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
52 นายปิยะชน โพธิยะ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
53 นางสาวอำภา อินทะลา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
54 นางสาวจิราภรณ์ ก้อนมณี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
55 นายสุรชัย ติ๊บคำ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
56 นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
57 นายมานิต กันธะอูป ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
58 นางสาวพรพิมล วงค์ใหม่ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
59 นางสาวนิทราภรณ์ สุทธาไพร ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
60 นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
61 นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่น ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา  
62 นายคัชรินทร์ พิกุลงาม ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา  
63 นายศิริชัย จรินต๊ะ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา  
64 นางสาวภัทรวดี สุขกำลังมา ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา  
65 นายวิเชียร ปวงคำคง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา  
66 นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา  
67 นายศิริชัย จรินต๊ะ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา  
68 นายเกรียง ไกร วนาเชิง ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา  
69 นายณรงชัย ควรคิด ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
70 นายสมบัติ โคนโท ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
71 นายปัญญา ชมภู ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
72 นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
73 นายเกียรติพล เกษมรัตนพร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
74 นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
75 นายผลินท์ พิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
76 นายณัฐพล นันโท ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
77 นางสาวยุพา ปินตา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
78 นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
79 นายสมชาติ มิ่งศรีสุข ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
80 นางสาวธัญชนก คำวินิจ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
81 นายญาณวุฒิ ศรีใจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
82 นายดิเรก จินดารัตน์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
83 นางสาวเรณุกา โสภาลัย ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
84 นายวุฒิชัย ใจสุ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
85 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
86 นางกนกลักษณ์ แปงมูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
87 นายวรวัฒน์ คำเปียก ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
88 นางสาวกิตติมา หมั่นคิด ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
89 นางสาวนิภาพรรณ พรหมเสริมสุข ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
90 นางนวลจันทร์ ก้างออนตา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ฝ่ายดำเนินงานการเงิน  
91 นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ฝ่ายดำเนินงานการเงิน  
92 นางจิริสุดา ธรรมขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ฝ่ายดำเนินงานการเงิน  
93 นางอารีวรรณ แผ่อำนาจ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ฝ่ายดำเนินงานการเงิน  
94 นางพัชระ บุญวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ฝ่ายดำเนินงานการเงิน  
95 นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ฝ่ายดำเนินงานการเงิน  
96 นางตวิษา พรรณสุข ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ฝ่ายดำเนินงานการเงิน  
97 นายทนงศักดิ์ ปัญญา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ฝ่ายดำเนินงานการเงิน  
98 นายศักดิ์ชัย ไวสกุล ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
99 นายเฉลิมพล พาตา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
100 นายสมชาติ แผ่อำนาจ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
101 นายสมภพ บุญศิริรัช ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
102 นายธนาชัย แก้วไทรหงวน ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
103 นางสาวสุกฤตา ปัญจมาพรกุล ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
104 นายสุรพรชัย คำใจ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
105 นางสาวอังคณา คงคัดเค้า ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
106 นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
107 นางสาวพรทิพา กรองมีคุณ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
108 นางสาวลัดดา ภูมิไท ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
109 นายศิระเวช จอมตระกูล พนักงานบริการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
110 นางดารารัตน์ คำแพง ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาคารสถานที่  
111 นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
112 นางยุพิน แก้วใส ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
113 นางสาวนุจรีย์ มณีธร ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
114 นางสาวอังคณา ดงคัดเค้า ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
115 นางสาวเสาวนีย์ ตั้งสิทธิภักดี ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
116 นางสิริยา โกศลนิยม ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
117 นางนงค์นุช จันคำมา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
118 นางนิตยา พิมพ์สราญ พนักงานบริการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
119 นางสุพิชาติ บุญศิริรัช ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายอาหาร  
120 นางตวิษา พรรณสุข ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ฝ่ายวัดผลประเมินผล  
121 นายจิรันดร เอ็งศิลป์ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ฝ่ายวัดผลประเมินผล  
122 นายทนงศักดิ์ ปัญญา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ฝ่ายวัดผลประเมินผล  
123 นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ฝ่ายวัดผลประเมินผล  
124 นางจารุวรรณ หมายสุข ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ฝ่ายวัดผลประเมินผล  
125 นางสุจาริณี ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ฝ่ายวัดผลประเมินผล  

ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]