สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 79 4 0 1 83
2 ราชประชานุเคราะห์ 21 46 20 11 2 77
3 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 40 9 1 3 50
4 สบเมยวิทยาคม 34 18 7 4 59
5 สังวาลย์วิทยา 13 6 0 1 19
6 เฉลิมรัชวิทยาคม 10 6 4 4 20
รวม 222 63 23 15 323