สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=44 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 แม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 54 21 5 80 79 4 0 1 83
2 ราชประชานุเคราะห์ 21 23 25 20 68 46 20 11 2 77
3 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 17 18 16 51 40 9 1 3 50
4 สบเมยวิทยาคม 15 17 15 47 34 18 7 4 59
5 เฉลิมรัชวิทยาคม 6 3 5 14 10 6 4 4 20
6 สังวาลย์วิทยา 4 4 3 11 13 6 0 1 19
รวม 119 88 64 271 222 63 23 15 308