สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 54 21 5 80 79 4 0 1 83
2 ราชประชานุเคราะห์ 21 23 25 20 68 46 20 11 2 77
3 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 17 18 16 51 40 9 1 3 50
4 สบเมยวิทยาคม 15 17 15 47 34 18 7 4 59
5 เฉลิมรัชวิทยาคม 6 3 5 14 10 6 4 4 20
6 สังวาลย์วิทยา 4 4 3 11 13 6 0 1 19
รวม 119 88 64 271 222 63 23 15 308