รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  บุญยวง
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวนราภรณ์  วิริยะปราณี
 
1. นางสาวอรุโณทัย  พิสสมัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงแสงดาว  นโคทรนฤนาท
 
1. นางนันท์นภัส  ขวัญคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวสายพร  -
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงสิริประภา  อนันท์
 
1. นางสมฤทัย  วงค์คีรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกฤษณา  เพียรฉลาด
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายนภัสกร  ปิงเมือง
2. เด็กหญิงวิราศินี  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  เทียนชัยพนา
 
1. นางพัชรา  ไชยพันธ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายขจรศักดิ์  อยู่พรหมแดน
2. นางสาวชลิตา  ชีวอรุณทอง
3. นางสาวธัญชนก  หยาดทองคำ
 
1. นางสายรุ้ง  บุญเป็ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงมลฤดี  จรัสเอนกสมพล
2. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ละมุนยองใย
 
1. นางสาวอรุโณทัย  พิสสมัย
2. นางอ้อมฤทัย  พรชัยโรจน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวปาลิตา   ประเสริฐสังข์
2. นางสาวรัฐพาณิชย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
2. นายสุรพรชัย  คำใจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงอังสุมาริน  วังยาว
 
1. นายอัศวิน  วงศ์พุ่ม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายปฏิภาณ  ยากองโค
 
1. นางจารุวรรณ  หมายสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงธาราชัย  ใจแสน
2. เด็กหญิงศรัญยา  ทั่งเชียงใหม่
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ขันแก้ว
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  อุปดิษฐ์ศรี
2. นายณรงค์ศักดิ์  ขันธปราบ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวรัชฎา  จันทวงศ์
2. นางสาวศิยาพร  รุ่งฤดีไพรวัลย์
3. นางสาวเพ็ญศิริ  วงค์เทพ
 
1. นายรัชชัย  ลุมมา
2. นายณรงค์ศักดิ์  ขันธปราบ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   แม่เมยสราญใจ
2. นางสาวสุภัตรา  สะทู
3. นายอนุชา   แสงจันทร์อำไพ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ   บางอร
2. นางสุจาริณี  ศรีสุวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายถาวร  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายแสนพนา  เกษมจิต
 
1. นายสราวุธ  ปันทวัง
2. นายวัชรพงษ์  ขัดสี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายชญานนท์  ไพฑูรย์
2. นายวีรชาติ  ปริญญารัตน์
 
1. นายรัชชัย  ลุมมา
2. นางวลัยลักษณ์  อุลลา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายพชธกร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  บุญสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายเอกรินทร์  ใฝ่ฝากรัก
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายภาสกร  แย้มงาม
2. เด็กชายอลงกรณ์  วิมาละ
3. เด็กหญิงโฉมนภา  ไพรสูงส่ง
 
1. นายชัยพร  ท้าวพรหม
2. นางยุพิน  กองแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายธนบดี  บุญมาเลิศ
2. นางสาวภรณ์ธิดา  ฉายแสงดี
3. นายรัฐพงษ์  ปาลีกุย
 
1. นางสาวพิกุล  วงศ์แสน
2. นายณัสพงษ์  ปันเจริญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา   ปัญญา
2. เด็กหญิงพรธิดา   อธิฐานบุญ
3. เด็กหญิงภิรมย์รัตน์   สาริใจ
 
1. นางสาวสิริวิมล  ไชยรังษี
2. นางตวิษา   พรรณสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ษมากมลทอง
2. นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน
3. นางสาวเกศสุดาภรณ์   ทาแฮ
 
1. นางตวิษา   พรรณสุข
2. นางสาวปิ่นอารีย์   สมเป็ง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายนรินทร์  ธำรงค์ประกอบ
2. นายสิริวัฒน์  ไพรสง่า
3. นายสุทธิชัย  ทรายโชติคงคา
 
1. นายอนุพงษ์  ประดิษฐ์
2. นางสาวนริศรา  มากมี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นประยูร
2. เด็กหญิงนพมาศ  นันทสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ดลราศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  วงศ์น้อย
2. นางเฉิดฉันท์  คงความซื่อ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจรินนาชญ์   พิมานเชวง
2. นางสาวจันทร์ทอง   ไพรสุกใส
3. นางสาววราภรณ์   พิมพ์วรรณธนา
 
1. นางตวิษา   พรรณสุข
2. นางสาวปิ่นอารีย์   สมเป็ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร   เจ็ดคีรี
2. เด็กชายวีระยุทธ์  วิมานเชวง
 
1. นายทินกร  วงศ์ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายชยาวุฒิ   สุธรรม
2. เด็กชายภูมินทร์   คธาทร
 
1. นายทินกร  วงศ์ทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณี  เกียรติทักษิณ
2. เด็กหญิงพินิตพร  นวลแก้วทวีบุญ
3. เด็กหญิงมยุรี  อรุณสวัสดิ์พร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งแสงวิจิตร
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ผู้ครองคัมภีร์
 
1. นายพัชรพล  ศิริกันตพงศ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวนงลกษณ์  พรงดงาม
2. นางสาวพิมพร  จุมพุธ
3. นางสาวสมปรารถนา  ตุ้ยตามพันธุ์
4. นางสาวสุกัญญา   ประภาศรีเกตุ
5. นางสาวสุรีย์พร  สุอภิรักษ์กุล
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาววนิดา  สมสวัสดิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกรชนก  หงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ยังมั่ง
3. เด็กหญิงชมภูนุช  มูลทะโนช
4. เด็กหญิงลลิตวดี  สิงห์สูตร
5. เด็กชายอนุชา  ปันทะวัน
 
1. นางประทับใจ  เปาหย่า
2. นายเสกสรรค์  เย็นสุหัส
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกรรณิการ์  เขตต์นาพิภพ
2. นางสาวธัญชนก  หยาดทองคำ
3. นางสาวภัทรวดี  ดามพ์การศิลป์
4. นางสาววนิชชญา  อมรพันธุ์สกุล
5. นางสาวอนุพร  วณิชกุลพัชธ
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
2. นายวนธน  พุทธิปา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวชนม์นิภา  เต็มสามารถ
2. นางสาวมยุรี  งามชำนาญไพร
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ถาวรทิพย์สกุล
4. นางสาวสุมาลี  นักรบดอย
5. นายสุรศักดิ์  ฤทธิเดช
 
1. นายฤทธิไกร  วีระ
2. นางสาวกรองแก้ว  สอดตะคุ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใฝ่เสรี
 
1. นางประทับใจ  เปาหย่า
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายธนากร  ธิวงษ์
 
1. นางพิทยาภรณ์  บูระสิทธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายปวุฒิ  คำวงค์ษา
2. เด็กหญิงวรางคณา  อุปถัมภ์
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองงาม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวนันทวันท์  ศรีวนรัตน์
2. นายวสิน  ครองคุณธรรม
 
1. นางสาวธีรัตม์  ฐิติธารากุล
2. นางสาวอาทิตยา  ต่องสู่
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงทินมณี  ใฝ่กุศลกิจธรรม
2. เด็กหญิงบุษกร  หมอกมูล
 
1. นางสาวชุติมา  มิ่งวงศ์
2. นางสาวณัฐกานต์  อินใจ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายวินัย  สัมฤทธิ์ผล
2. นางสาวเข็มคำ  ไกรศร
 
1. นายธนา  กัณทวีชัย
2. นายพิชญ์  ทองจันดี
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตนพิกุลทอง
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายคริสแบร์  บานี
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายประภาส  เอื้องสีคราม
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายพงษ์ประสิทธิ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายเกียรติดำรงค์  ทิพย์ไกรวัลย์
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวอาภรณ์  ใกล้การค้า
 
1. นายวุฒิชัย  ใจสุ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนงเยาว์  วนาชนากุล
2. เด็กหญิงพรชิตา  สถิตอุสาห์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ธาราพาสุข
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายสุขสันต์  ใฝ่การงานยิ่งเจริญ
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สุขเกษม
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายจักรวาล  ธนาศาล
2. เด็กชายจักรินทร์  ปันทะวัง
3. เด็กชายบวรภัค  บุญเรือง
4. เด็กชายพุทธิพงษ์  เป็งอิน
5. เด็กชายวศิน  ขันติยะ
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายธีรสิทธิ์   แก้วสุวรรณ
2. นายมงคล   วิเชียรชัยคีรี
3. นายวรเมธ   วังกัลยา
4. นายวิทยา   พุทธิวีรชน
5. นายอนุชา    วัดนนท์
 
1. นายปัญญา   ชมภู
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศานติกันทร
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวอาภาพร  กวางเนตร
 
1. นายปัญญา   ชมภู
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายทวีชัย  กิตติจริยกุล
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เจนปัญญา
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาววรรณา  ศรีไว
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายอนุชา   วัดนนท์
 
1. นายปัญญา   ชมภู
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวลัดดา  -
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญาเหล็ก
 
1. นายปัญญา   ชมภู
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงปรีดารัตน์  สุขคำนึง
2. เด็กหญิงพรธิตา  นำก้าวหน้า
3. เด็กหญิงมยุรี  พิราบพารา
4. เด็กหญิงรุจิฬา  พุทธวงษ์
5. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  พวงงาม
6. เด็กหญิงสิริกร  พลปิยกุล
7. เด็กหญิงอาภาพร  ชลธารกุล
 
1. นายเอกพจน์  สกัด
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวกุลธิดา  มณีแพรวพราว
2. นางสาวธิดา  สิริรุ่งโรจน์
3. นางสาวนลินี  บูชาประทีปดวง
4. นางสาวพัชรี  ชัยธนะยุทธ
5. นางสาวพิชญา  แสงศรีอินทร์
6. นางสาววิไล  สีสะคราญ
7. นางสาวเพ็ญพักตร์  คุณาวัชรกุล
8. นางสาวเฟื่องฟ้า  ชาติพันธุ์แจ่มจรัส
 
1. นายธนิต  วงศ์ทอง
2. นางสาวกรองแก้ว  สอดตะคุ
3. นางสาวนริศรา  มากมี
4. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายชยณัฐ  วิศวกลกาล
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  อัษฎาวุธวงศกร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวสุดา  ไพรพนารักษ์
 
1. นางสาวรสมาลิน  จิตสว่าง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายอัศวิน  นาวารี
 
1. MissRenata  Rybecka
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายพิรุณ  ฐิติมโนกุล
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนัฏฐนิชา  หงษาวงศ์
 
1. นางสาวพรทิพา  กรองมีคุณ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวพันณิภา  ขันเชียง
 
1. นางรุจิรา  การัตน์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนันทิกา  ประดับภูทอง
 
1. นางสาวนัฏฐิยา  เมืองอินทร์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวเต็มฤทัย  วงษา
 
1. นายทินวุฒิ  นาคจร
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสม
2. เด็กหญิงศศิญา  ผู้อภิบาล
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปุระณวิทย์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชนันพร
5. เด็กหญิงุศุทธินี  จิตตาดู
 
1. นางรุจิรา  การัตน์
2. นางสาวพรทิพา  กรองมีคุณ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายณัฐนันท์  ปัญญา
2. นายธนพล  บุญมาเลิศ
3. นายธนากร  ดวงฟู
4. นางสาวพิมศิริ  พูลเขตรกิจ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  กันทะวงศ์
 
1. นายสุรชัย  ติ๊บคำ
2. นางสาวกมลรัตน์  อุปการ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์เทพ
 
1. นางสาวนวพร  ขจิตกาญจนา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวสุวรรณณี  วิโรจน์ลาภเจริญ
 
1. นายพิชยดนย์  กิ่งแก้วเพชร
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวัน  หยกลักษมีรุ่ง
 
1. นางสาวเบญญาภา  ศิริมุ่ย
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยังมั่ง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  มูลทะโนช
 
1. นางวัฒนานันท์  เดชยา
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวตันติยานนท์  จันทร์ตาโลก
2. นางสาวบุษบา  อะคิก
 
1. นางสาวพิมพ์ฤดี  บรรณกิจ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช   กันธรรม
2. เด็กชายพงศธร  เพื่อชาวเขา
3. เด็กชายรัฐกร  จันทรคาด
4. เด็กชายวรุต  -
5. เด็กชายวิชัย  -
6. เด็กชายสุวิทย์  บุญเจริญทวี
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงขรไชย
8. เด็กชายโชคชัย   ทุ่งท้องนภา
 
1. นายสัจจกรญ์   กันปนก
2. นายจิรันดร   เองศิลป์
3. นางสาวกิตติมา  หมั่นคิด
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เลิศพิจารณ์นิติ
2. นางสาวจินดา  เลิศวทัญญูพันธุ์
3. นายประทาน  ไพรศิริทรัพย์
4. นางสาวพิมพ์สุดา   บำรุงธีรพล
5. นางสาวรสริน    ปฏิบัติธรรมนิจ
6. นางสาววาสนา  โนะควา
7. นายวีรวัฒน์   เหล่าไพรวัลย์
8. นางสาวสุภาณี   พงษ์สิทธิ์คัมภีร์
 
1. นายสัจจกรญ์   กันปนก
2. นางสาวอธิชา  ปาละ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงธัญญาพร  นารินทร์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  นวกิจสิงขร
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กิจการธนากวิน
 
1. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
2. นายไพพร  จิระมิตร
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวณัฐวดี  เขียวภูมิชัย
2. นางสาวสุพรรณี  นวกิจกันทร
3. นางสาวสุวนันท์  คำพุทธ
 
1. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
2. นายไพพร  จิระมิตร
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  คำสุข
2. เด็กชายนวภูมิ  คงคาใส
3. เด็กหญิงนิติพร  สกุลพิชัย
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกาญจนา  ทิวากร
2. นางสาวชาละที  ษมาจิตเลิศ
3. นางสาวพิมพ์ฤทัย  ชนันพร
 
1. นางสุพิชาติ  บุญศิิริรัช
2. นางสาวอังคณา  ดงคัดเค้า
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงมาลินี  ชีพพานิช
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทูเกาะ
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ระวังกาย
2. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญอิ่ม
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายวานิต  วงค์ศรี
2. นายสุกัลย์  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวยุพา  ปินตา
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัทร์   สมบูรณ์
2. เด็กชายยุทธพล   ระวังการ
 
1. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
2. นายจิรันดร  เองศิลป์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายศิวกร  คงแดง
2. นายอุดม  รุ้งประนมกร
 
1. นายสมชาย  แผ่อำนาจ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กหญิงกัลยา  กันยะวงศ์
2. เด็กชายพีรณัฐ  โสภานะ
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายทิชานนท์  จันจร
2. เด็กชายศิริพงศ์  มานะจิต
 
1. นายสมชาย  แผ่อำนาจ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายกมลภพ  โพธิ
2. เด็กชายภูริิภัทร  อยู่ใหม่
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์คล้ายพระจันทร์
2. นางสาวเกศญภัค  วงษ์ทหาร
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายธนพล  คนองศรี
2. นายภาคภูมิ  สิทธิชุม
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นางสาวยุพา  ปินตา
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายครองธรรม  บุญฑี
2. นายธรรม์ฐิเทพ  ไทยตรง
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
94 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายธีรพงษ์  เจริญจิตนิรันดร์
2. เด็กชายนุกุล  เฉลิมพรพิศาล
3. นางสาวพรญาณี  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวกรองแก้ว  สอดตะคุ
2. นางสาวผุสดี  ต้อยตระกูล
 
95 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจิราภา   นันตา
2. นายศราวุฒิ   บุญทิพย์
3. นางสาวศิริวรรณ   กรีฑาวัน
 
1. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
2. นายจิรันดร  เองศิลป์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นายชนะพงษ์  มีกา
2. นายประวุฒิ  มูลแก้ว
 
1. นายประพันธ์  บุญวรรณ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายวีรพล  เปลา
2. เด็กชายสุริยัน  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสุเมธ  สุจริยาพงศ์พร
 
1. นายสมภพ  บุญศิริรัช
2. นายศักดิ์ชัย  ไวสกุล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายภานุพงษ์  รัศมีไพร
2. นายสมชาย  ปองกุญชร
3. นายสุริยา  สว่างธานี
 
1. นายกัมปนาท  แสนสุดใจ
2. นายสายยันต์  รัตนรังษี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายศุภเชษฐ์  ประสงค์น้ำใจ
2. นายสราวุธ  พัฒนาศิริ
3. นายอภิรักษ์  อาจองกุล
 
1. นายศักดิ์ชัย  ไวสกุล
2. นายสมภพ  ุบุญศิริรัช
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงดีสุ    จิตารุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงพิชยาภา   จิตตารุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงมีนาพร   คีรีเขตอำไพ
4. เด็กหญิงศิริดา   วรรณสารคีรี
5. เด็กหญิงสุนิสา   มานพชัย
6. เด็กชายสุรสิทธิ์   นิกุล
 
1. นางสาวภัทราวดี   บำรุงราษฎร์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวพรศิริ  มงคลวิริยะ
2. นางสาวรุ่งฤดี  สากลเพชร
3. นางสาวหน่อเง  -
4. นางสาวอลิสา  กรุณาบำเพ็ญ
5. นางสาวอุลัยลักษณ์  ทิวากรเลื่องลือ
6. นางสาวเทพธิดา  ศรีชาวดอย
 
1. นางมาลัย  ถาวรทรัพย์สุข
2. นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล
3. นางสาววิไลพร  นองไซ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  ไผทธารทิพย์
2. นางสาวลัดดา  คงสำเริง
3. นางสาวศิริพร  ก้องโลกา
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
2. นายเกรียงไกร  วนาเชิง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายพิสุทธิ์  ชลธีการกิจ
2. เด็กชายวีระชัย  พิกุลแก้ว
3. เด็กหญิงสุยี  มะฮี
 
1. นายนิรุทธิ์  มากนาดอน
2. นายณรงค์  กุณต๊ะคำ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกันติชา  สง่าพงศ์กิจเจริญ
2. นางสาวปานตะวัน  เงินดี
3. นางสาวพิมลวรรณ  ไผทธารทิพย์
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายวุฒิชัย  ใจสุ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกิตติยา  บูชาโกมลกร
2. เด็กหญิงนิตา  ตำนานปฏิกรรม
3. เด็กหญิงอนงนาฏ  ลำยองยืนยง
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นายมงคล  ดวงทิพย์
2. นางสาวสิริวิมล  งอกงาม
3. นางสาวสุภาณี  คงแก้ว
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางเสาวลักษณ์  คำประวัน
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจริยา  ถาวรรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ชัยรักษาพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนี  ต่อมหาธนสาร
 
1. นางพรพิมล  จันทร์ฟอง
2. นางมาลัย  ถาวรทรัพย์สุข
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวบงกชพร  จันทร์ผ่อง
2. นางสาววิสสุตา  ทยาน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุดาธรรม
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางสิริยา  โกศลนิยม
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. เด็กชายธนเดช  โตสกุล
2. เด็กชายสิปปกร  วงศ์คีรีศรีสกุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำภิไหล
 
1. นางนวลจันทร์  ก้างออนตา
2. นางดารารัตน์  คำแพง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 1. นางสาวกาญจนาพร  เอกจันทร์
2. นางสาวรัชนี  กวีชัชวาล
3. นางสาวอักษรสวรรค์  บัวลอย
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางสิริยา  โกศลนิยม
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงนิตยา  วิวัฒน์ไพรสน
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  พุ่มเรียงป่า
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
2. นางสาวนภัสชญา  ชัยศรี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวสาวิตรี  วิมานตระการ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  บูชาปกรณ์กุศล
3. นางสาวใบไม้  ทรายทองชลธาร
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล