หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัยโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายยุทธ ยาปันโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางกาญจนา กันแก้วโรงเรียนนันทบุรีกรรมการ
4. นายวิทยา ชมภูเทศโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นางสาววจีพร แก้วหล้าโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางรุจิราภรณ์ หทัยงามโรงเรียนน่านประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สุทธิพงศ์พันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทรายทอง ภักดีโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
4. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ถนอมสินโรงเรียนเมืองลีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เฟยลุงโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางภัทรมน เสาแดนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางจุฑามณี ทะขัติโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ชุ่มเย็นโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจารี ใจสุขสันต์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยและโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ สินชูโรงเรียนสากรรมการ
4. นางสุทธิสา สุทธิแสนโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางมนัสยา แก้วใหม่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ขันหลวงโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางนิธิกานต์ ปัญญาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ ใจมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางอุบลวรรณ หล้าแก้วโรงเรียนเชียงกลางฯกรรมการ
5. นางฉันฑิตา แก้วชมภูโรงเรียนสาธุกิจฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพียรทอง อังผาดผลโรงเรียนน่านประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนี อยู่เย็นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ เตชนันท์ท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางชนกนันท์ คำจิตรโรงเรียนเมืองยมกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ บัวอาจโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ศิริรักษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางรวงทอง ธุระยศโรงเรียนนาหมื่นฯกรรมการ
4. นายกรวิชญ์ อภิวัฒธัญสิริโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ชยา ธรรมชัยโรงเรียนสตีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา ยศอาจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว ปัญญาวงศ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางพัชรีพรรณ คนภูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวณิชยา ธุระอบเมืองแงงกรรมการ
5. นางสาววิรัญญา พรมจักรโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ ขันยมโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ผัสโนโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นางทิวาพร บุตรแก้วโรงเรียนบ่อสวกกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ กะรัตน์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
5. นายพัชรธร สร้อยเต็มโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางพูลทรัพย์ รัตนศิลาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางอุบล ชัยศิริโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัฒนา กันอาทาโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายอภินันท์ มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุฯ กรรมการ
5. นายนรัญ นันธนะวิบูลย์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายแคล้ว ใจทาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ถาวรศักดิ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านรองประธานกรรมการ
3. นางนุชนาถ พลับนื่มโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสีลา สารรัตนะโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐสุดา เรืองวุฒิปัญญาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิทธิวงศ์โรงเรียนสากรรมการ
7. นางพิกุล สิทธิสันติ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. นางกาญจนา ปวนสุรินทร์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นางเนตรนภา ขจรบริรกษ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
10. นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์สิริโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเอมอร สุมามาลย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางจุริรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านรองประธานกรรมการ
3. นายโยฮัน แสนแขกโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางศิริลดา คำนันท์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร แก้วสาโรงเรียนสากรรมการ
6. นางปราณี ซาวติ๊บโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสัจจาพร หมื่นโฮ้งโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. นางประกาย ต้นผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
9. นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
10. นายนิวัฒน์ ใจบาลโรงเรียนสตรีศีน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวัจนา ชัยรักษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนัญญา พรมวังขวาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
6. นางนฤมล นิ่มพยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสนับพงษ์ คำรังษีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อุทธิยาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐพร การศิริโรงเรียนสากรรมการ
4. นางสาวเฉลิมพร ตาธรรมโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ รักษาพลโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ ไทยขำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวัจนา ชัยรักษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนัญญา พรมวังขวาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กานิลโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
6. นางนฤมล นิ่มพยาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสนับพงษ์ คำรังษีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อุทธิยาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐสุดา การศิริโรงเรียนสากรรมการ
4. นางสาวเฉลิมพร ตาธรรมโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ รักษาพลโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ ไทยขำโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เสนนันตาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา เนตรใสโรงเรียนสากรรมการ
4. นายชวลิต ทะภูมินทร์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางจำลองลักษณ์ หิรัญวิทย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ พรมวงศ์นันท์โรงเรียนสากรรมการ
4. นายภูริต พงษ์พิรุณโรงเรียนมัธยมพระราชทานกรรมการ
5. นายนพวิศว์ พลทิพย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ทาตาลโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายกฤตภพ ไชยมงคลโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ขันทะสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ นันคำโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ เวียงจันทร์โรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
6. นางสาวอำพร ปันฟองโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทิรา วรศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงศ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
9. นางสาวอัมพวัน รุณอินตาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
10. นางสกาวเดือน ปาฟองโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ พันน้อยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางยุวนันท์ เชียงหนุ้นโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาพร ตนภูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายมาโนช แก้วหล้าโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นายเรืองเดช ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
6. นายบุญนัก ยศหล้าโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
7. นางวัชรีพร จิตอารีย์โรงเรียนสากรรมการ
8. นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ขันทะยศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. นางปรารถนา เมืองพรมโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหมากฮอส ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ เนียมหอมโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉกรรจ์ เสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางสุภารัตน์ วรรณวัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางวิภารัตน์ จักทรโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหมากฮอส ม.4-ม.6
1. นายสุรพล กาละดีโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายธนาสิน เจริญกุลโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายพรพจน์ ยศอินทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหมากรุก ม.1-ม.3
1. นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทาระเนตร์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายพันศักดิ์ กิจการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศาสตร์ ยาปันโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหมากรุก ม.4-ม.6
1. นายวินัย หมื่นพรหมแสนโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ขาลพรหมโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายมิตร ดีกัลลาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ อินน้อยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิทารักษ์ เสนรัตน์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางจงรัก มีเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายจันทร์ กุลพรมโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสิตานัน เชื้อหมอโรงเรียนสากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ไกรสีกาจโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
7. นายสวิง ใจพันธ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
8. นางวรรณี ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิรุณ จ่ากอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
2. นางสุพัฒตา โนทะนะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางติณารัตน์ พรหมอารีย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวนิ่มนภา หลวงปันโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
6. นายปฐมพงษ์ ทะแสงโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. นางปริญญาภรณ์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
8. นางสาววรรณิศา จินนะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอลิศชา สุริยะวงค์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัศมิ์ ศรีตนไชยโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหมโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ไชยภักษาโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นายจันทร์ กุลพรมโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวแสงรวี รุณวุฒิโรงเรียนสากรรมการ
7. นายรัชชานนท์ เทพอาจโรงเรียนปัวกรรมการ
8. นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุภา จันไชยยศโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจริยา ใจยศโรงเรียนสากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา คำปันปู่โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางปราณี อินวาทย์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
7. นางไอยเรศ สว่างเมืองวรกุลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. นางสาวสุพัฒตา โนทะนะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ จิตอารีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล คำวังจันทร์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เนตรวีระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายสมชาย ตนใจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว วงค์เป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวมาลินี อนุรักษ์โรงเรียนสากรรมการ
7. นางวิไล เสารางทอยโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีมงคล หนูสาโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ วีระพันธ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางเกสรสุคนธ์ เถาถวิลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวลำยวน แก้วตันโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนัญชนก บุญเป็งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นายนพรัตน์ ใบยาโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นายยอดชาย คำชายโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
8. นายมานพ มาสุขโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ กาแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส ปันแก้วโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นางประภรณ์ นะไชยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว การินตาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางภิสชา สินต๊ะโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายทรงบัญชา บัวจันทร์โรงเรียนสากรรมการ
7. นางอังคณา เพ็ชรแก้วโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
8. นายเชิด ปันแปงโรงเรียนปัวกรรมการ
9. นางสาวนิ่มนภา หลวงปันโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ กาแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส ปันแก้วโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภรณ์ นะไชยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว การินตาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายทรงบัญชา บัวจันทร์โรงเรียนสากรรมการ
6. นางภิสชา สินต๊ะโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
7. นางอังคณา เพ็ชรแก้วโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
8. นายเชิด ปันแปงโรงเรียนปัวกรรมการ
9. นางสาวนิ่มนภา หลวงปันโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญาโรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ใจกล้าโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ดาอินวงค์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นาง่ละมัย หนักป้อโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
6. นางพวงทอง ชมภูมิ่งโรงเรียนสากรรมการ
7. นายสุบรรณ ไชยหาญโรงเรียนปัวกรรมการ
8. นางสาวสุพัตรา ลังกาใจโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภานุลักษณ์ แสงเนตรโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางวิวาพร ชายครองโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
3. นางระบอบ ทองแท้โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัญจวน ไชยแก้วโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวชรินพร ทะยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นางอรทัย วิชัยยาโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
7. นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้นโรงเรียนปัวกรรมการ
8. นายมงคล แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายอรุณ กันทะขู้โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายปรัชญา สมณะช้างเผือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายกฤษฎาพงษ์ สุตะโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางธนพร ไชยเขียวแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางพนิดา กุศลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
8. นายนิพกร กอชาลีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
9. นายศิลป์ชัย จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
10. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายอรุณ กันทะขู้โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายปรัชญา สมณะช้างเผือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายกฤษฎาพงษ์ สุตะโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางธนพร ไชยเขียวแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางพนิดา กุศลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์โรงเรียนสากรรมการ
8. นายนิพกร กอชาลีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
9. นายศิลป์ชัย จิตตรงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
10. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเรียน วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต พุทธวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายนพพล ต๊ะติ๊บโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นางเตือนใจ ประกอบเที่ยงโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นายวาฑิต บัวมีธูปโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมัลลิกา ปาณะเสรีโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สุขมีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวมิณฑิตา ดอนป่านโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นายโพธิ์ มูลจะคำโรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางนันทพร เจริญรัมย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ เครือเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา มาลัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ตาดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นางมัธณา จินะแปงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางนภวรรณ ละเลิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวลำยวน สวนแก้วโรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางประทิน สิทธิวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ แปงหล้า โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์ โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางวาสนา อ่อนแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางศศิวิมล คำวังจันทร์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายพัลลพ การินทร์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
3. นายฐิติรัตน์ อินทรประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสนโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ณภา นุบุญมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางปิยดา พุฒสุดโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยวุธ คำเรืองฤทธิ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางอัญชลี ใจจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ วีระวงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นายโชคชัย กองชุมโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุพัตรา อินทรประสิทธิ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เป็งมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายกุลชาติ ชัยมงคลโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุพัตรา อินทรประสิทธิ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เป็งมาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายกุลชาติ ชัยมงคลโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ สอนยศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจิราภัค แก้วมีศรีโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางมิตรทิรา กาบนันทาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสาวพัชรพร ธนะขว้าง โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางจารุณี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
5. นางจุฑามาศ คำสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวประภารัตน์ สายวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร เมธาฤทธิ์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสายฝน ปิงคละศรีสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนงค์ ธรรมลังกาโรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นางสาววีนา สุวรรณโนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิ์ ทองก้อนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ จิตแจ้งโรงเรียนสากรรมการ
3. นางกาญจนา ประกอบกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวบัวถิน เตชนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ จันทร์เจนจบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ พรมถานาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นายณัทธนัท สมคำโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นายชำนาญ ยาปีน โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นางสุพิณญา สิทธิยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ชาเตียมโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ เนตรทิพย์โรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. พระครูปริยัตินันทสุธี .วัดพญาภูกรรมการ
5. นายเจริญ อุตมีมั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเมธา พรหมมาโรงเรียนนันทบุรีกรรมการ
2. นายนายพิสิษฐ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ สารรัตนะโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุลโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายศิวกร โพธิยาวโรงเรียนนาหมื่นกรรมการ
5. นางอัมพร ปาปวนโรงเรียนตาลชุมกรรมการ
6. นายชูศักดิ์ เมืองชัยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบรรจง วงค์วิวัฒนะโรงเรียนตาลชุมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ คำนานโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายชูชาติ อาสนะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ ถูกใจโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายวัชระ วงศ์สารัตน์โรงเรียนสากรรมการ
6. นางศิวรินทร์ ตาเต็งโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
7. นางยุพิน เขื่อนดินโรงเรียนสาธกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนายจรัญ อุดอ้ายครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ครูโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคครูโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์ครูโรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศครูโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรี วงศรีครูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ครูโรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีครูโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีครูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนน่านนครกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกนกวรรณ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนน่านนครกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ คันใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรชัย การุณษฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางชะบา สุดสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายวชิรพนธ์ ไชยยาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ศศิทัตต์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มะโนครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ศศิทัตต์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มะโนครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ศศิทัตต์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเชิด จันต๊ะดีโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
4. นายกรุง แปงจำโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
4. นายกรุง แปงจำโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
4. นายกรุง แปงจำโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สองสีโยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯกรรมการ
4. นายกรุง แปงจำโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายธนัชธัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายธนัชธัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายธนัชธัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายธนัชธัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย จิตกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บุญอินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ อุปถัมป์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ อุปถัมป์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ อุปถัมป์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ อุปถัมป์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีย์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชยพล รัชติวงศ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายธนัชธัศน์ เพียรกสิกรรณ์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนญ มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกุลโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการ
5. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
4. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. MissPatricia Hollowayโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร เกิดไชยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. MissErin Butcherโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
6. นางศรีเวียง บุญสิทธิโชคโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวยุวเรศ วุธนูโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. Mr.Mark Bannisterโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. Mr.Lukasz Kulkaโรงเรียนสากรรมการ
4. นายดิเรก สีนิลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางลักษณา ได้พรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางขวัญตา สมเกียรติโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ ดุสิตากรโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. Mrs.Linda Hancookโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางนฤมล อาษาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษณ์ ดวงแก้วใหม่โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร เจดีย์แปงโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ นะเอ้ยโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางดวงแข ศักดิ์ศรีวิทยาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. MissAubrey Grahamโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางจุฑามาศ พลสันติกุลโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางพวงพันธ์ ชูสกุลนิติสินธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ รัตนศิลาโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. MissJessica Sinclairโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ปรมาภิไชยโรงเรียนสากรรมการ
4. นางพิมพ์พร วุฒิไชยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางวิจิตรา กาแก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพวงพยอม ถึงสุขโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. MissHannah Sloatโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. MissAna Tappeโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางนฤมล มารัตน์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญ์ภัคญา กาละดีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นายสงกรานต์ พรหมน้อยโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี สมบัติปัญญ์โรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ปิจดีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. MissGemma Moon Taylorโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. Mr.Joshua Lierโรงเรียนสากรรมการ
5. นางสาวสิริพร พลอยสีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
6. MissKaithlyn Mullerโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
7. MissHeather Mellorโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรกรรมการ
8. นางอรวรรณ ไชยดีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
9. นางยุคล ไชยมงคลโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
10. นางกรุณา ราษฏร์คำพรรณ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางทรรศมน กาละดีโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤดี พิทักษ์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. Mr.Neil Dranreb Vasquezโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. MissAubrea Wienhoftโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวลักษณา ได้พรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ กอชาลีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
7. MissHaley Griffinโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรกรรมการ
8. นางประทุม บัวแก้วโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
9. นางวรรณภา หทยะวัฒน์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
10. นางอรวรรณ ธราวรรณโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรดาว ใจจันทร์โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สิทธิกันโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางนภาพร วรรณภพโรงเรียนนาหมื่นวิทยาคมกรรมการ
4. Misssamantha Weiezbickiโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรกรรมการ
5. นางเบญญาภา มะศักดิ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นายสืบสกุล หลงเวชโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอทิตยา ปิมปาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. Mr.Grant Richardsโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. Mrs.Werly Beng Sumcadโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางปริยากร คำส่างโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา จิตตเกษมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพูลทรัพย์ คนสูงโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญญารัตน์ ข่มอาวุธโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. Mr.Gou Shiyuโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. Mr.Jia Chunhuiโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ศรีอมรโยธินโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียารัตน์ ขันทะสอนโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. MissXu Xiaojuanโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางศิรดา ชาวส้านโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ชัยวันดีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายพงศกร สกุลบุญญาธิการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภัคศา หมั่นดีโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ สุโขยะชัยโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปภาอร โชติวรกิตติภิญโญโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรานาฎ วงษารักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรดา อินต๊ะเม้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปณิวรา วงสุยะโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ผุสดีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางพวงเพชร ตามัยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ชัยประพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวแพรวพรรณ พรหมโชติโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสุชญาณ์ เสนใสโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชัน ธนะวงศ์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางจิตรานุช ธนันไชยโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. MissBrenna Cameronโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรกรรมการ
6. นางประนีต คำนันท์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อนุรักษ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสถิต วงศ์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือยโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
4. นายดามพ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
5. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านนำ้โค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ อนุรักษ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสถิต วงศ์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือยโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
4. นายดามพ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
5. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านนำ้โค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายศิริยศ วงษ์แพทย์โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กิวัฒนาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา ดีปินใจโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
5. นางกณิศา ดวงภูเมฆโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวน ท้าวเชียงโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายวรพล ปุณณมัยโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ การินทร์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางพวงเพชร รัตนวรากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนงเยาว์ นวเจริญพงศ์โรงเรียนศรีนครน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางลำดวน ท้าวเชียงโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายวรพล ปุณณมัยโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ การินทร์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางพวงเพชร รัตนวรากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนงเยาว์ นวเจริญพงศ์โรงเรียนศรีนครน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรวีร์ สวัสดิสุขโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ จันด้วงโรงเรียนสารองประธานกรรมการ
3. นางปัทมพร กนกน้อยหมอโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาวรรธน์ จันทร์สว่างโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทวัน สุขเกตุโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางแววดาว ชัยมณีโรงเรียนสากรรมการ
7. นางสาวจุฑามณี ใหม่กุละโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
8. นางสาวจิตติมา เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางจิราพันธ์ เธียรพิบูลย์โรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา หล้ามะณีโรงเรียนนาน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางณิชารีย์ น้อยราชโรงเรียนสากรรมการ
4. นางชโลมใจ ชยพันธนาการโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วนโรงเรียนสากรรมการ
6. นางจารุณี นันศิริโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นางกาญจนาวรรณ คิดดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
9. นายสายชิน สุยะนาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิน นาระทะโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพียรทอง อังผาดผลโรงเรียนน่านประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณรัตน์ นาตันโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางพิกุล เมฆนภาโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นางพัชนี ปิงยศโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวรรณี ปันอ้ายโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุวพรรณ สวนแก้วโรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย สอนศิริโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จัดสวยโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นางสาวจิตติมา เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวศฺริกานต์ คฤหานนท์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวิวิไลวรรณ เนตรวีระโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางอรวรรณ ศรีอักษรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
5. นายชโยดม พลายสารโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
3. นายวีรพงศ์ เศวตมาลย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมาน ปิ่นนาคโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
6. นางพวงเพชร ครุฑเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
7. นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ใจซื่อโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
3. นายวีรพงศ์ เศวตมาลย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมาน ปิ่นนาคโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
5. นางพวงเพชร ครุฑเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
6. นายดาวี ตันเวียงโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
7. นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายเอนก หมื่นคำสีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
4. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายเอนก หมื่นคำสีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
4. นายสุพจน์ สุทธิแสนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วด้วงโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิราม งามชูกิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางโสภิณ อมรรัตน์โรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวรุจินันท์ ปันชัยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิริกุล อินทสิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายสมภพ ใจบุญโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
6. นายเอกภักดิ์ แสงสุขโรงเรียนพระธาตุกรรมการ
7. นางอัจฉรา นิลทะวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยพร จันต๊ะโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศกร รุณอินตาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญสุขโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัต แก้วด้วงโรงเรียนสากรรมการ
6. นางสาวสุนิตา ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุนรัตน์ จินดาคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา สารถ้อยโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางนุชจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
6. นางสาวรัชดาพร ภูรักษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
7. นายไพริน แสงอินทร์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุนรัตน์ จินดาคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายพยนต์ อ่อนเป็งโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา สารถ้อยโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร ภูรักษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
6. นางนุชจรินทร์ มาสุขโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
7. นางไพริน แสงอินทร์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายกิตติ นุชนารถโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉรา นิลทะวงษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นายนิรันตร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายธราภพ ยานการโรงเรียนเชียงกลางกรรมการ
7. นายภาสกร กติยาโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ธรรมรงค์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกรโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ เชิงเเก้วโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ เชิงเเก้วโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์โรงเรียนปัวกรรมการ
4. นางหรรษา สิทธิพงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายธวัช พรมีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ อุดอ้ายโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
5. นางภริตา เสนาสุทธิพรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ไชยเขียวโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
3. นายก้าวไกล ชัยทัพโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
4. นายจตุรงค์ ห้ามหกโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
6. นายพรหมเมศร์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ ไชยเขียวโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายก้าวไกล ชัยทัพโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ห้ามหกโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายพรหมเมศร์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายภคพล วัฒนะโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ตาดีโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายกสานต์ วรรณภพโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน จอมเที่ยงโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นายอภิชิต เงินกองเเก้วโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
5. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมภพ สุปินะโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมนึก ปินตาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายหัสดินทร์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายวัชระ เตชะเสนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
4. นางดวงสมร ธรรมลังกาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเชิด อินวาทย์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ โนทะโรงเรียนเมืองลีประชาสมามัคคีกรรมการ
3. นางศิรินาฏ ปัญญาภูโรงเรียนสากรรมการ
4. นายประเสริฐ เครือเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
5. นายวัชระ หน่อทองโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเชิด อินวาทย์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ โนทะโรงเรียนเมืองลีประชาสมามัคคีกรรมการ
3. นางศิรินาฏ ปัญญาภูโรงเรียนสากรรมการ
4. นายประเสริฐ เครือเสนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
5. นายวัชระ หน่อทองโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประกาาย กาบวังโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรกรรมการ
3. นางสาวกฤษณรัตน์ นาตันโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ณ น่านโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางพริม เทพทิพย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
3. นายอาคม ไชยฮั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
4. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
3. นายอาคม ไชยฮั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
4. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เทพอาจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ ธรรมไชยโรงเรียนสากรรมการ
3. นายสมเกียรติ สิทธิวงศ์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นายอินทร วุฒิไชยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นายชูชาติ ใจบุญโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
6. นางกุลวรรณ จันทร์เพ็งโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นายประยงค์ คำก้อนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ต้นใสโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คันธะเรศย์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายกันตวิชญ์ ธิเสนาโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางปราณี ขัติเนตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึกโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
6. นายจรูญ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัส นันไชยโรงเรียนน่านนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางนงนภัส ไชยพินิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชรวรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางนงนภัส ไชยพินิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชรวรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางถิรนันท์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางปราณี ไชยโภชย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ ประชากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางถิรนันท์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ ประชากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางปราณี ไชยโภชย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุดาลักษณ์ ไกรทองโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ จันทร์ใสโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรางคนา กาวีปลูกโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
4. นางประพิณ ปิยะพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุดาลักษณ์ ไกรทองโรงเรียนสากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ จันทร์ใสโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางประพิณ ปิยะพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสุรางคนา กาวีปลูกโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเพียงเพ็ญ ศิวะวามรโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี นาคะรัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางแสงเดือน วงค์ภาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประทุม มหาวงศนันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นางธัญรดา รุณทาโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางชุลีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อุดอ้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่านรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล พรหมโชคโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายธงชัย เขื่อนพันธ์โรงเรียนสากรรมการ
5. นางมาลี ไชยยศโรงเรียนสากรรมการ
6. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
7. นายชยากร วงศรีโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
8. นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์โรงเรียนน่านนครกรรมการ
9. นายปริญศิลป์ คำพุฒโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะยาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
12. นายชูพงษ์ ธนามีโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
13. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ทิพย์แสนชันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการ
15. นางสาวกัญญรา สุขสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
16. นางสาวรัฐชญา วงค์ษารัฐโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
17. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
18. นายสายชิน สุยะนาครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายนิรันตร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ แสนอินทร์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายนิรันตร์ แท่นทองแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ แสนอินทร์บ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายนิรันตร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ แสนอินทร์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีม ICT โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โทร : 085-7066925 Line ID : nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]