หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สหวิทยาเขตน่าน 1 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 นางสาวอารีย์ พรมเมืองดี ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 นายสันติ คำเต็ม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5 นางเอมอร บำเพ็ชร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6 นายเอกลักษณ์ สัตยวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7 นายกวินท์ วงศ์รัตน์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8 นางสุพิณญา สิทธิยศ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9 นางวาสนา อ่อนแก้ว ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10 นายเจริญ อุตมีมั่ง ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 นางสาววีนา สุวรรณโน ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 นายสมเรียน วงศ์สัมพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13 นายชัยพร สุขมี ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14 นางศิริลักษณ์ เครือเสน ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15 นางสาวพิมพ์ณภา นุบุญมา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16 นายวีระยุทธ อยู่จันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17 นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
18 นางจุฑามาศ คำสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19 เบญญาภา แก้วทิตย์ ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 ขจีรัตน์ ไชยวิโน ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ผู้ช่วยและเลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 นางจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 นายนิวัฒน์ ใจบาล ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 นายนิเวศน์ เทศใต้ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 นางเอมอร สุมามาลย์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นางฉวีวรรณ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
28 นายนิเวศน์ เทศใต้ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
29 นายจิรัฏฐ์ กาละดี ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
30 นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
31 นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
32 นายนิวัฒน์ พันน้อย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
33 นายวีรวัฒน์ ไทยขำ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
34 นายชวลิต สีโน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
35 นายทรงพล ศรีอาคะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
36 นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
37 นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
38 นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
39 นางมนชยา อธิกรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
40 นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์สิริ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
41 นางดาราวรรณ สบานงา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
42 นางนฤมล นิ่มพยา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
43 นางทัศนาภรณ์ ศรีสุขคำ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
44 นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
45 นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายทะเบียน
46 นายณรงค์กร ดวงพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
47 นายอินทร วุฒิชัย ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
48 นายกันตวิชญ์ ธิเสนา ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
49 นายสมภพ ใจบุญ ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
50 นายกิตติ นุชนารถ ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
51 นายสมบัติ มูลทา ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
52 นางพริม เทพทิพย์ ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
53 นายกฤษนรัตน์ นาตัน ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
54 นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
56 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
57 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
58 นางเยาวลักษณ์ คำกวน ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
59 นายสมนึก ปินตา ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60 นายสมพงษ์ คันธะเรศย์ ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 นางสาวดรุนรัตน์ จินดาคำ ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 นายอนุวัต แก้วด้วง ครู กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
63 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครู กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
64 นายภาสกร กติยา ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
65 นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
66 นายกฤษฎา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย รองประธานกรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
67 นางพัชราภา ผาแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสา รองประธานกรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
68 นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสา รองประธานกรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
69 นายสุเชษฐ์ สิทธิสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
71 นายสุเชษฐ์ สิทธิสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
72 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา รองประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
73 นายอินทร วุฒิชัย ครู รองประธานศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
74 นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครู กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
75 นายกันตวิชญ์ ธิเสนา ครู กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
76 นายสมภพ ใจบุญ ครู กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
77 นายกิตติ นุชนารถ ครู กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
78 นายสมบัติ มูลทา ครู กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
79 นางพริม เทพทิพย์ ครู กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
80 นายกฤษนรัตน์ นาตัน ครู กรรมการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีฝ่ายสถานที่
81 นายณรงค์กร ดวงพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ประธานกรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 นางพัชราภา ผาแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสา รองประธานกรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครู เลขานุการกรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84 นายสมพงษ์ คันธะเรศย์ ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85 นายภาสกร กติยา ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
87 นายสมนึก ปินตา ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
89 นายอนุวัต แก้วด้วง ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
90 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
91 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
92 นางเยาวลักษณ์ คำกวน ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93 นางสาวดรุนรัตน์ จินดาคำ ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
94 นางศิรินาฏ ปัญญาภู ครู กรรมการกลางศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
95 นายภาสกร กติยา ครู รายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
96 นายอนุวัต แก้วด้วง ครู รายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
97 นางสาวดรุนรัตน์ จินดาคำ ครู รายงานผลการแข่งขันศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
98 นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
99 นายทรงวุฒิ วรสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
100 นายสวาท ศรีเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ
101 นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ
102 นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ
103 นางสาวอำไพวรรณ สวนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ
104 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต ทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ
105 นางสาวเพ็ญรุ่ง พันธ์รัตน์ดำรง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ
106 นายสืบสกุล หลงเวช ครู คศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ
107 นายสืบสกุล หลงเวช ครู คศ.๑ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายสถานที่
108 นางสาวสุภัคศา หมั่นดี ครูผู้ช่วย กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายสถานที่
109 นางสาวศศิวิมล หอมนวล ครูชำนาญการ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายสถานที่
110 นางสาวรัตน์ชรีพร กุมมาละ ครูชำนาญการ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายสถานที่
111 นางสาววลัญช์รัตน์ มีปิ่น ครูพิเศษ กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายสถานที่
112 นางสาวอำไพวรรณ สวนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นางดวงแข ศักดิ์ศรีวิทยา ครูชำนาญการ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นายจรัญ รัตนศิลา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นายสืบสกุล หลงเวช ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นางกรุณา ราษร์คำพรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายจัดทำเอกสาร
117 นางสาววราภรณ์ ทวีชัย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายจัดทำเอกสาร
118 นางสาววรุณพร ทุ่งสี่ ครูชำนาญการ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายจัดทำเอกสาร
119 นางสาวสุภาศิณี แสนเมืองมูล ครูพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายจัดทำเอกสาร
120 นางสาวศศิวิมล หอมนวล ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายจัดทำเอกสาร
121 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการโ รงเรียนบ้านหลวง ประธานศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายหยาด พิมสาร ครู โรงเรียนศรีนครน่าน คณะกรรมการศูนย์สุขศึกษาฝ่ายจัดทำเอกสาร คณะกรรมการ
123 นางสาววรนุช สุนันทนานนท์ ครู โรงเรียน้านหลวงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการ
124 นายเกรียงไกร คำมอญ ครู โรงเรียนสา คณะกรรมการศูนย์สุขศึกษาฝ่ายจัดทำเอกสาร คณะกรรมการ
125 นางสาววลัญช์รัตน์ มีปิ่น ครูพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายรับลงทะเบียน
126 นางสาวกนกกาญจน์ ศุภจัตุรัส ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายรับลงทะเบียน
127 นางสาวสุภัคศา หมั่นดี ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายรับลงทะเบียน
128 นางลินดา อิงคโชติวนิช ครูชำนาญการ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายปฏิคมอาหารและพยาบาล
129 นางสาวทิวาพร รัตนเสถียร ครูชำนาญการ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายปฏิคมอาหารและพยาบาล
130 นางสาววราภรณ์ ทวีชัย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายปฏิคมอาหารและพยาบาล
131 นางสาวสุภาศิณี แสนเมืองมูล ครูพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายปฏิคมอาหารและพยาบาล
132 นางสาววรุณพร ทุ่งสี่ ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายปฏิคมอาหารและพยาบาล
133 นายจรัญ รัตนศิลา ครูชำนาญการพิเศษ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายประเมินผลและรวบรวมข้อมูล
134 นางสาวรัตน์ชรีพร กุมมาละ ครูชำนาญการ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายรับลงทะเบียน
135 นางอาทิตยา คำวรรณ์ เจ้าหน้าที่ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายประเมินผลและรวบรวมข้อมูล
136 นางสาวสุภาศิณี แสนเมืองมูล ครูพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายประเมินผลและรวบรวมข้อมูล
137 นางกมลพรรณ สุวรรณหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายประเมินผลและรวบรวมข้อมูล
138 นางประนีต คำนันท์ ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศฝ่ายประเมินผลและรวบรวมข้อมูล
139 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
140 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
141 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
142 นายประสิทธิ์ ไชยการเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
143 นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
144 นางฉวีวรรณ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
145 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการศูนย์ศิลปะ
146 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการศูนย์ศิลปะ
147 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษาและอำนวยการศูนย์ศิลปะ
148 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษาและอำนวยการศูนย์ศิลปะ
149 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ศิลปะ
150 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ศิลปะ
151 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ศิลปะ
152 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ศิลปะ
153 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ศิลปะ
154 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ศิลปะ
155 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ศิลปะ
156 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานศูนย์ศิลปะ
157 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ศิลปะ
158 นางเสาวลักษณ์ รังสิอำพัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ศิลปะ
159 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ศูนย์ศิลปะ
160 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ศูนย์ศิลปะ
161 นายประสิทธิ์ ไชยการเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ศิลปะ
162 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ศิลปะ
163 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ศิลปะ
164 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ศิลปะ
165 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินศูนย์ศิลปะ
166 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารศูนย์ศิลปะ
167 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารศูนย์ศิลปะ
168 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารศูนย์ศิลปะ
169 นายวุฒิพงษ์ สุตเกตุ ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสารศูนย์ศิลปะ
170 นางชะบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและเอกสารศูนย์ศิลปะ
171 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและเอกสารศูนย์ศิลปะ
172 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์ศิลปะ
173 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์ศิลปะ
174 นายจรัญ อุดอ้าย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์ศิลปะ
175 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์ศิลปะ
176 นายปิยะ คณะธรรม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์ศิลปะ
177 นางชบา สุดสม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์ศิลปะ
178 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์ศิลปะ
179 นายสายชิน สุยะนา ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่มศูนย์ศิลปะ
180 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการฝ่ายปฏิคม ฝ่ายอาหารและน้ำดื่มศูนย์ศิลปะ
181 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย รองประธาน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 นายปฐมพงษ์ ทะแสง ครู โรงเรียนนาน้อย เลขานุการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 นางสาววรรณิศา จินนะ ครู โรงเรียนนาน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185 นายมงคล แดงฟู ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
186 นายสัจจะ รุณวุฒิ ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
187 นายปราโมทย์ กิวัฒนา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
188 นายมนตรี สองสีโย ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
189 นางดวงใจ สองสีโย ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
190 นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
191 นายสมภพ ใจบุญ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
192 นางสาววรรณี ปันอ้าย ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายปฏิคม
193 นางสาวนิ่มนภา หลวงปัน ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายปฏิคม
194 นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายการเงิน
195 ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายเอกสาร
196 นางสาวสุพัฒตา โนทะนะ ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายเอกสาร
197 นางสาวแสงดาว การินตา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายเอกสาร
198 นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายทะเบียน
199 นายมานพ มาสุข ครู โรงเรียนนาน้อย กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายทะเบียน
200 นางสาวขวัญใจ พุ่มโอ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายทะเบียน
201 นางพนิดา งานมูลเมือง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายทะเบียน
202 นางสุทธิดา ผ่องโอภาส ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายทะเบียน
203 นางสกาวเดือน ปาฟอง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายทะเบียน
204 นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
205 นางพวงทอง ตันติ์พลาผล ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
206 นางสุวภรณ์ อิ่นคำ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
207 นางสาวอำไพวรรณ สวนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ประสานงาน
208 นางสาวเพ็ญรุ่ง พันธ์รัตน์ดำรง ครูชำนาญการพิเศษ ประสานงาน
209 นางสาววนิดา ชิณะวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประสานงาน
210 นางอรพรรณ พิมพ์มาศ ครูชำนาญการ ประสานงาน
211 นางศรีเวียง บุญสิทธิโชค ครูชำนาญการพิเศษ ประสานงาน
212 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย กรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
213 นายธวัช พรมี ครู โรงเรียนนาน้อย ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน (Administrator)
214 นายภูพรรณราย ซุญหาญ ธุรการโรงเรียนบ้านหลวง ประธานกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน
215 นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลปฺ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหลวง ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน
216 ไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
217 วัชระ ยะปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีม ICT โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โทร : 085-7066925 Line ID : nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]