สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 50 33 12 95 106 8 6 2 120
2 สตรีศรีน่าน 40 28 13 81 86 12 9 0 107
3 สา 23 22 27 72 77 20 5 8 102
4 นาน้อย 10 18 9 37 54 24 10 8 88
5 บ้านหลวง 9 8 4 21 34 24 9 8 67
6 นาหมื่นพิทยาคม 7 6 12 25 34 15 7 8 56
7 สันติสุขพิทยาคม 6 8 3 17 23 17 10 9 50
8 นันทบุรีวิทยา 5 8 6 19 25 28 7 13 60
9 ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 5 3 5 13 31 10 10 11 51
10 น่านนคร 4 5 5 14 27 15 17 6 59
11 น่านคริสเตียนศึกษา 3 4 8 15 22 24 12 7 58
12 เมืองลีประชาสามัคคี 3 0 3 6 7 9 9 7 25
13 ตาลชุมพิทยาคม 2 6 5 13 24 16 4 9 44
14 บ่อสวกวิทยาคาร 2 2 3 7 16 10 8 9 34
15 ศรีนครน่าน 2 1 2 5 12 11 6 7 29
16 แม่จริม 1 3 5 9 17 12 8 10 37
17 ยาบหัวนา 1 2 1 4 7 9 7 5 23
18 น่านประชาอุทิศ 1 1 4 6 8 8 3 4 19
19 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 1 0 1 2 7 10 6 0 23
20 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 0 0 0 0 4 7 12 9 23
รวม 175 158 128 461 621 289 165 140 1,075