สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 50 33 12 95 106 8 6 2 120
2 สตรีศรีน่าน 40 28 14 82 87 12 9 0 108
3 สา 24 22 27 73 78 20 5 8 103
4 นาหมื่นพิทยาคม 12 8 12 32 40 15 8 8 63
5 นาน้อย 11 18 9 38 55 24 10 8 89
6 บ้านหลวง 9 8 4 21 34 24 9 8 67
7 ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 7 3 5 15 33 10 10 12 53
8 สันติสุขพิทยาคม 6 8 3 17 23 17 10 9 50
9 นันทบุรีวิทยา 5 8 6 19 25 28 7 13 60
10 น่านนคร 4 5 6 15 27 16 17 6 60
11 เมืองลีประชาสามัคคี 4 1 3 8 9 9 9 8 27
12 น่านคริสเตียนศึกษา 3 4 8 15 22 24 12 7 58
13 ตาลชุมพิทยาคม 2 6 5 13 24 16 4 9 44
14 บ่อสวกวิทยาคาร 2 3 3 8 17 11 8 9 36
15 ศรีนครน่าน 2 1 2 5 12 11 6 7 29
16 แม่จริม 1 3 5 9 17 12 8 10 37
17 ยาบหัวนา 1 2 1 4 7 9 7 5 23
18 น่านประชาอุทิศ 1 1 4 6 8 8 3 4 19
19 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 1 1 1 3 8 10 6 0 24
20 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 0 0 0 0 4 7 12 9 23
รวม 185 163 130 478 636 291 166 142 1,093