ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สหวิทยาเขต น่าน 1
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สหวิทยาเขต น่าน 1

:. 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557
     - โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ ลงทะเบียนกรรมการตัดสิน
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ จัดตารางรายการแข่งขัน
     - ปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.

:. 2 - 3 สิงหาคม 2557
     - โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อกรรมการและตารางการแข่งขัน

:. 4 - 8 สิงหาคม 2557
    
- โรงเรียนแก้ไขรายชื่อนักเรียน
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ แก้ไขรายชื่อกรรมการและตารางการแข่งขัน
     - ปิดระบบแก้ไข วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.
:. 9 - 15 สิงหาคม 2557     
     - โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
     - ศูนย์กลุ่มสาระ อนุมัติการร้องขอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตัว
และดำเนินการแก้ไขตามที่โรงเรียนติดต่อประสานงาน

:. 16 - 20 สิงหาคม 2557 
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ

:. 22 - 23 สิงหาคม 2557 
     - การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

:. 1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2557
     - โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค

:. 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
     - แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค

:. 3 - 12 ธันวาคม 2557
      - พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค

:. 17 - 19 ธันวาคม 2557
     - การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่

:. 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2557
     - การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี


วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:39 น.