รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สหวิทยาเขตน่าน 1 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพรรณปพร  อุดชาชน
 
1. นางอัญชลี  กันปวน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  มณีวรรณ
 
1. นางสุวพัชร  เนียมหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์จักร์
 
1. นางแสงดาว  ปัญญาวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1. นางสาวพิมพิกา  ธรรมศิริ
 
1. นางรุจิราภรณ์   หทัยงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงมาก
 
1. นางนงคราญ  เจริญพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวดวงฤทัย  วงค์ปัญญา
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวอาจ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ต่างใจ
2. เด็กหญิงภัทรภร  อุปนันท์
3. เด็กหญิงอรจิรา  ตายอด
 
1. นางศศิธร  เพิ่มพูล
2. นางจารี  ใจสุขสันต์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชนิกา  โนทะนะ
2. นางสาวนภาพร  รกไพร
3. นางสาววิชญาพร  วิเศษกันทรากร
 
1. นางจารี  ใจสุขสันต์
2. นางศศิธร  เพิ่มพูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ยานะแสง
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  รักศิลป์
 
1. นางพัทธนันท์  ขันยม
2. นางวรวีร์  สวัสดิสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวณัฐธิรา  นวลคำวัง
2. นางสาวศุภาวรรณ  อินต๊ะจักร
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  นะพิชัย
2. นางจิราพันธ์  เธียรพิบูลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฐพันธ์  ดาวนันท์
 
1. นางยุวนันท์  เชียงหนุ้น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกิตติศักดิ์  ทนทาน
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนกร  รังสิยีรานนท์
2. เด็กหญิงนภาลัย  กาลา
3. เด็กหญิงมัญชุพร  อ้วนสูง
 
1. นายวีรวัฒน์  ไทยขำ
2. นางนฤมล  นิ่มพยา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญฤทัย  ตันสุข
2. นางสาวนิศมา  วิริยประเสริฐ
3. นางสาวสุขุมาน  ธงเงิน
 
1. นางทิพวรรณ  จำปาแก้ว
2. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธนยพร  คำชื่น
2. เด็กหญิงสุภัชชา  แสงแจ่ม
3. เด็กหญิงอารยา  อำมลา
 
1. นางอัษณีย์  สิทธิวงศ์
2. นางณัฐพร  การศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวนุชจรี  สุทธิ
2. นางสาวยลลัดดา  ยาโน
3. นางสาวศศิรัชญ์  สิถิตวรรณรัตน์
 
1. นางพัชนี  ตระกูลแก้ว
2. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ธนูสนธิ์
2. เด็กชายเตชินท์  ว่องอิสริยวณิช
 
1. นางวัชราวไลย์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฏฐณิชา  พุฒหมื่น
2. นางสาวพิริยาภรณ์  สมบัติปัญญ์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์
2. นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอัญชลี  มุ่งหมายผล
 
1. นายกิจณรงค์  แก้ววังอ้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายอัครวิน  กองสอน
 
1. นายเรืองเดช  ปันอ้าย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  มงคล
2. เด็กชายวิมุตติสุข  ประคัลภากร
3. เด็กชายโชติสุรัตน์  สุธรรมวรโรจน์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  บัณฑิต
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกุลสตรี  ศักดาศรี
2. นางสาวชนิสรา  วิชาเหล็ก
3. นายสรวิชญ์  ใหม่ชุ่ม
 
1. นายแท้  นามแก้ว
2. นางไอยเรศ  สว่างเมืองวรกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณฐินี  นันทวาส
2. เด็กหญิงนริศรา  ครุฑธานุวัฒน์
3. เด็กหญิงพรกนก  ศรีแก้ว
 
1. นางรัฐพร  ธิเสนา
2. นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฐิติรัตน์  ปะทิ
2. นางสาวธีริศรา  พิมสาร
3. นางสาวนันทิกานต์  ปลาสุวรรณ์
 
1. นายยอดชาย  คำชาย
2. นางไอยเรศ  สว่างเมืองวรกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจินตรา  สหเจริญชัย
2. เด็กชายพจนินท์  สุธรรม
3. เด็กหญิงรินรนี  บางนงค์
 
1. นางรัฐพร  ธิเสนา
2. นางประภาภรณ์  นะไชย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวนันทิกานต์  พัฒนา
2. นายสุทีมนต์  วงศ์ป้อ
3. นายเจตนิพัทธ์  จันทร์เนตร
 
1. นายอลงกรณ์  วีระพันธ์
2. นายพยุง  ไชยเขียวแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณา
2. เด็กชายนันทกร  แก้วนา
3. เด็กหญิงพรธิรา  ชัยวงค์
 
1. นางปิยธิดา  หม่องต๊ะ
2. นางสาวธิษะนา  กะรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปาลิตา  ล้อสินคำ
2. นางสาวสุภณิดา  ทาตา
3. นางสาวแคทธรีน่า  นุโบรเทน
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นางชวนพิศ  นันตา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนพงษ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสโรชา  คงพิริยะนันท์
 
1. นางประภาภรณ์  นะไชย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิศทาพวน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายสิทธิโชค  อุตสาห์
2. นายอัคคเดช  อะทะยศ
 
1. นางพวงทอง  ชมภูมิ่ง
2. นางสาวชรินพร  ทะยศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายธนิษฐ์  สมปานวัง
2. เด็กชายรัฐสภา  สารกาญจน์
 
1. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขัดศิริ
2. เด็กชายนนทวัฒน์   สมควร
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี   ต่างใจ
3. เด็กหญิงมัญชุภา  รักษาหาร
4. เด็กหญิงรัญชิดา  ขุนไกร
5. เด็กหญิงวิสุดารัตน์  รัตนสุเกษม
 
1. นายชัยพร  สุขมี
2. นายสมเรียน  วงศ์สัมพันธ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจรัสทิพย์  เจดีย์ชัติย์
2. นางสาวธนัชชา  กันธิพันธ์
3. นางสาวธัญรัตน์  ต๊ะวิไชย
4. นางสาวประภัสสร  คาวะนา
5. นายรัชชานนท์  อายุยืน
 
1. นางวาสนา  เตชะเสนา
2. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกนกกร   กันไชย
2. เด็กหญิงกนิษฐา   ขัดศิริ
3. เด็กหญิงชลธิชา   มงคล
4. เด็กหญิงปริณดา   เชื้อหมอ
5. เด็กหญิงวรกมล   สุดสม
 
1. นางสาวเพ็ญพิชญา   คำแสน
2. นางสาวสุพัตรา   มาลัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายจตุรนต์   อุปถัมภ์
2. นางสาวฉัตรธิญา   อายุยืน
3. เด็กชายนภัสชญากรณ์   หมอป่า
4. นางสาวพัทธกานต์  คนสูง
5. นางสาวอารดา   พังยะ
 
1. นายชัยวุฒิ   แปงหล้า
2. นางสาวปุญญิสา   อายุยืน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกนกสิน  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายกฤตยชญ์  ไชยมณี
3. เด็กชายคัมภีร์  ภิบาล
4. เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนะสิทธิภาคย์
5. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ภิบาล
 
1. นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ
2. นางสาวพิมพ์ณภา  นุบุญมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. นายชัยวัฒน   มนุญธรรม
2. นายญาณาธิป   สุขศรีวรรณ
3. นางสาวประทุมพร   พันแก้ว
4. นายปุณณวิชญ์   ขันรินทร์
5. นายศุภกร   ไชยวรรณ์
 
1. นางสาวปิยะดา   พุฒสุด
2. นางสาววิรัชฎาภรณ์   สารใจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกฤติพงษ์  หมอสุยะ
2. นายกิตติคุณ  ยั่งชยุตพงศ์
3. นางสาวจิราพร  แย้มจิตร
4. นางสาวณัฏฐณิชา  เริงขวัญ
5. นางสาวณัฐชนัน  เสริมชัย
6. นายทศพล  วิเชียรสาร
7. นางสาวธนกร  ธนัญญาภัฏ
8. นางสาวธัญธิตา  พอใจ
9. นายปิยวัฒน์  พันธิสิงห์
10. นางสาวภัทรมน  เศรษฐชัยยันต์
11. นางสาวภัทรสุดา  ฝั้นอิ่นแก้ว
12. นายภูริณัฐ  พลสันติกุล
13. นางสาวมันชริสา  พันหนูเทียน
14. เด็กหญิงวาฑิตา  บัวมีธุูป
15. นางสาวสายไหม  กันปวน
16. นายสุชาครีย์  อิ่มมาก
17. นางสาวอนัญญา  ปาจินะ
18. นางสาวเพียรอำพร  วุฒิ
 
1. นายธีรพล  เป็งมา
2. นายวาฑิต  บัวมีธูป
3. นางผุสดี  สงวนศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงสุนิสา  สายนาค
 
1. นางมิตรทิรา  กาบนันทา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฉัตรสุดา  กุศล
 
1. นางสาวประภารัตน์  สายวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายบดินทร์  ชินสุขเสริม
2. เด็กหญิงภัทรพร  ศิริพงศ์
 
1. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
2. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายฉัตริน  จริยอภิวิทย์
2. นางสาวอาศิรา   มหายศนันท์
 
1. นางสุพิณญา  สิทธิยศ
2. นายเอกลักษณ์  สัตยวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ซาเทพ
2. นางสาวธันย์ชนก  อ้นน้อย
3. นางสาวธิดารัตน์  งิใสยา
4. นางสาวนฤมนต์  แก้วชมภู
5. นางสาวปียาภรณ์  เรืองรินทร์
6. นางสาวพรญาณี  อินเสาร์
7. เด็กหญิงวาสนา  มังวงศ์
8. นางสาวสุจิตตรา  อิ่นดำ
9. นางสาวอุมาพร  สุทธะ
10. นางสาวเกตุสุดา  บุญกาวิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  บุญกาวิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  สอนยศ
3. นายอุเทน  เครือแปง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. นางสาวขวัญมนัส  สวรรค์เวียงแก
2. นางสาวจารุวรรณ  อาชาบุญญาวิศิษฏ์
3. นางสาวณัฐนรี  แซ่ท้าว
4. นางสาวนิตยา  แซ่วื้อ
5. นางสาวพรกวี  แซ่โซ้ง
6. นางสาวมาลิณี  ฤทธิ์พายัพ
7. นางสาวรัชฏาลักษณ์  แซ่เฮ้อ
8. นางสาวลัดดาภรณ์  วุฒิทรงสกุล
9. นางสาววาสนา  มิ่งมิตรวิบูลย์
10. นางสาววิจิตรา  แซ่โซ้ง
11. นางสาวศศิธร  แซ่โซ้ง
12. นางสาวศานันวดี  เลาอริยวงศ์
13. นางสาวศิรดา  วิวัฒนาวิไล
14. นางสาวอภัสรา  เล่าสัจจะสกุล
15. นางสาวเบญจมาศ  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวรวินท์นิภา  สุปัน
2. นายประพันธ์  นันทธนาคาร
3. นางเบญจพร  เมธาฤทธิ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธีระวิทย์  แสงดอก
2. เด็กหญิงปพัสดิ์ชลา  สูงงาม
 
1. นายชูศักดิ์  เมืองชัย
2. นางสาวอนุสรา  แสนใส
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวบุญญา  เตชะพิมพ์
2. นางสาวพัทธมน  อินทรพรหม
 
1. นายหยาด  พิมสาร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปัญญาวชิรพาณิชย์
 
1. นายปริญศิลปฺ์  คำพุฒ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  อินมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวคุณากร  อินต๊ะฟู
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สำลีราช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวดรุณรัตน์  สบาลงา
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธุวดารา  ดีอาษา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สำลีราช
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. นายณัฐวุฒิ  เลพล
 
1. นายจักรพันธ์  สุทธวิจิตร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกานติมา  อินต๊ะแปง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงผกามาศ  ขึ้นนกขุ้ม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตาละ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายภาคภูมิ  ต้นผล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินต๊ะจักร
 
1. นายปริญศิลปฺ์  คำพุฒ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายกฤษฏา  มงคลไชยคำ
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  สารเถื่อนแก้ว
2. เด็กชายพีรัชชัย  ตันปัน
3. เด็กชายวรเมธ   ฟองสีถุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางสาวกนิษฐา  รัตน์น้ำหิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรพล  ชุ่มทิ
2. นายวัชรพงศ์  ไชยเป็ง
3. นายศุภสัญห์  ผาบสละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธิติวุฒิ  วงษา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพิมนภัทร์  พิพัฒน์วรไกร
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายภัทรธร  กอกดวงคำ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงเกวลี  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายภูวนัย  แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลอวิภา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายปฏิภาณ  ธนาฟู
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจตุพร  ไชยา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกิตติกา  เจดีย์กัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชนาธิป  แซ่ย่าง
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรสริน   กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายนพดล  กันทะวิชัย
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  วุฒิยา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญดาว  ภูมินัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญดาว  ภูมินัน
2. นายชนาธิป  แซ่ย่าง
3. นายธีระนัย  บุญเรือง
4. นายนิติ  วงศ์มาลา
5. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลทิพย์
6. นายปฏิภาณ  ธนาฟู
7. นายพัทรพล  บัวกล้า
8. นางสาวพิรพิมล  วะอินท์
9. นายภูวนัย  แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
2. นายจรัญ  อุดอ้าย
3. นายปิยะ  คณะธรรม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายต่อตระกูล  คำแก้ว
2. เด็กหญิงธันยา  แก้วธรรม
3. เด็กหญิงนฤภร  กองยา
4. เด็กหญิงบุษยา  แดงต๊ะ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  อนันตกาล
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปิิมปาตัน
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินต๊ะเหล็ก
8. นายภานุพงศ์  สร้อยศรี
9. เด็กชายภูวมินทร์  ใจหลวงคำ
10. เด็กหญิงรติกานต์  บุญราช
11. นายรัฐธรรมนูญ  หน้อยกลาง
12. เด็กชายวรวุธ  อินจ๊อด
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อ้นอรุณ
14. เด็กหญิงวีรดา  อินนันใจ
15. เด็กชายศุภกร  พวงพิพัฒน์
16. เด็กหญิงอธิชา  กันหมุด
17. เด็กหญิงอลิษา  อิ่นดำ
18. เด็กหญิงอังควิภา  ทะนะไชย
19. เด็กหญิงอาภาภัทร  ดีพรม
20. เด็กหญิงเบญญา  วงศ์แก้ว
21. เด็กหญิงในฝัน  ดีพิชัยสุข
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
2. นางวันทนา  ตรงประเสริฐศิริ
3. นางสาวพัชรี  ฮ้อรี
4. นายกุลชาติ  ชัยมงคล
5. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
6. นางสาวสุรีวรรณ  โพธิขาว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
2. เด็กชายนนทกร  อนุกูล
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  เฟื่องฟู
4. เด็กชายพิทักษ์ชน  มณีแดง
5. เด็กชายวิศรุต  คำปลิว
6. เด็กหญิงิสุมิตตานันท์  มาน้อย
 
1. นายชยพล  รัชติวงค์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายคงกระพัน  ฟ้าสาร
2. นางสาวญาดา  มากผล
3. นายณัชพล  มหายศนันท์
4. นายพนธกร  โชคคุ้มแก้วถาวร
5. นายไพสิฐ  จินายะ
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกนกรัตน์  ขัดแปง
2. นายกิตติศักดิ์  คำลือ
3. นายคีรีเขตต์  จันต๊ะสา
4. นางสาวจิรนันท์  สมบุญมา
5. นางสาวจุฑามาศ  บุญหาร
6. นางสาวจุฑามาศ  คะทะวาทย์
7. นางสาวชฎาพร  ทิพวงค์
8. เด็กชายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
9. นางสาวชุติกาญจน์  มหามิตร
10. นางสาวทัศพร  บุญมี
11. นายธนพล  เทพประสิทธิ์
12. นางสาวธัญญาเรศ  สุริยะ
13. นางสาวธัญวรัตน์  ธาตุไชย
14. นางสาวนิษฐเนตร  มูลมา
15. นายบรรจง  สีเขียว
16. นางสาวปาริฉัตร  บริบูรณ์
17. นายพรเทพ  เพชรต้อม
18. นางสาวภานุมาศ  นุ่มนิ่ม
19. นางสาวรุ่งนภา  วังสาร
20. นายลิขิต  กันจะนะ
21. นายวิทยา  ปิจดี
22. นางสาววิภาดา  มะทะคามิน
23. นางสาววิภาพร  ทองดี
24. นางสาววิลาสินี  การินทร์
25. นางสาวศศิวิมล  กองแก้ว
26. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วกาหลง
27. นางสาวศุภลักษณ์  คำสี
28. นายสิทธิโชค  เกตุแก้ว
29. นางสาวสุพัฒธิดา  เจดีย์นันท์
30. นางสาวอนงนาฎ  บุศย์รัศมี
31. นางสาวอรกช  ไตรเนตร
32. นางสาวเขมอักษร  ทิพย์ปัญญา
33. นางสาวเบญจพรรณ  คำเครื่อง
34. นางสาวโชติกา  แก้ววิเชียร
35. นางสาวโรสิฏา  เทพคำ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นายชยพล  รัชติวงค์
3. นายเอกรัฐ  ทุ่งอ่วน
4. นางมาลี  ไชยยศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายจักรภัทร   ใจแหลม
 
1. นายสุขสันต์   สร้างเสริมความดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายฤทธิ์ชัย  เกตุภูเขียว
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงอริสรา  ธรรมสัจจา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาววิมลทิพย์   เฟือยคำ
 
1. นายธนัชทัศน์   เพียรกสิกรรณ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายยิ่งดนัย  อุดทา
 
1. นายชยพล  รัชติวงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายธนภัทร  โนราช
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงวนัชพร  บุญนาวา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวอังคณา  เป็งอินทร์
 
1. นายชยพล  รัชติวงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายสุรชัย  สูงเนิน
 
1. นายชยพล  รัชติวงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายอิสระ  ปาโน
 
1. นายอรรถพล  บุญอินทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกันตวีย์  สุวรรณโน
 
1. นายชยพล  รัชติวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชฎารัตน์  พุทธา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   คำนา
 
1. นายวุฒิพงษ์  สุตเกตุ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายสุกฤษฏิ์  ปิงเมือง
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชุดานัน  นันฝั้น
 
1. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. นางสาวคัทลียา  คำปา
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชัชพล  จันทร์ท่าฬ่อ
2. นายชานน  ถนอมศักดิ์
3. นายชิษณุพงศ์  ชัยมณี
4. นายณัฐดนัย  ไชยพละ
5. นายณัฐธัญ  แก้วชมภู
6. นางสาวณัฐนันท์  ลาภิยะ
7. นายณัฐพล  ธะนะลือ
8. นายณัฐวุฒิ  ขัดเป็ง
9. นายดนุชา  อุทธิยา
10. นายธนพล  โนราช
11. นายธรรศ  นภัสกุล
12. นายธีรวัฒน์  ธนะคำ
13. นางสาวนฤพร  พะยอม
14. นางสาวนุชวรา  ชมภู
15. นายปฏิภาณ  คำมงคล
16. นางสาวปรัชญา  วงค์ป้อง
17. นางสาวปาลีภัสร์  พุทธิแก้ว
18. นางสาวปุณณมาส  คำทิพย์
19. นายพงศธร  จันวิสิ
20. นายภพรักษ์  ดวงจันทร์
21. นางสาวภรกัญญา  สุยานะ
22. นางสาวภูมรินทร์  ริเรือน
23. นายภูมิพัฒน์  ประดิษฐ
24. นางสาวมณิสรา  ไชยกาอินทร์
25. นายวชิรวิทย์  แสนทน
26. นายวรวัช  ไชยธิ
27. นางสาววรัญญา  งิ้วผา
28. นางสาววรารัตน์  ลาโพธิ์
29. นายวีระพงษ์  รอดวิเศษ
30. นายสิทธิพงษ์  จีนใจตรง
31. นางสาวสุชดา  ณ น่าน
32. นางสาวสุภาพรรณ  กองวาทย์
33. นางสาวสุรัสดา  กะรัตน์
34. นางสาวสุรางคณา  มีบุญ
35. นายอดิศักดิ์  สีสูง
36. นายอภิวิชญ์  ไชยวุฒิ
37. นางสาวอัญชลี  เจริญดี
38. นางสาวเปมิกา  ขันทะสอน
39. นายเวทิศ  บริบูรณ์
40. นายโกวิท  ศรีประเสริฐ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายปิยะ  คณะธรรม
3. นางชะบา  สุดสม
4. นายภาคภูมิ  ต้นผล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงชุลีมาส  ปิรัตน์
2. เด็กชายนายอนาวิน  ต้นน้อย
3. เด็กหญิงบุตราดา  อนามา
4. เด็กชายภานุวฒน์  ปิรัตน์
5. เด็กชายยศุภกฤต  มะโนราช
6. เด็กหญิงราตรี  หอมเกลี้ยง
7. เด็กหญิงอุปริมา  ปัญญา
8. เด็กชายเดชณรงค์  วงศ์ภา
 
1. นางพนิดา  กุศล
2. นายสุพนธ์  มหายศนันท์
3. นายมานะ  นิรันรัตน์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกรกนก  ทะอินทร์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อุ่นใจ
3. นายคุณากร  ครองดี
4. นายธราพงษ์  เพียรสวรรค์
5. นายปฏิภาณ  วิเศษวัชร์
6. นายปรเมษฐ์  ขันเชียง
7. นางสาวพรพรรษา  ศรีบุญ
8. นางสาวพัทธนันท์  ติ๊บบุญเรือง
9. นายยศนนท์  มหายศนันท์
10. นางสาวอนุสรา  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวสุธิดา  อธิกุล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกชามาส  แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หยาดยศทะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หยาดยศทะ
4. เด็กหญิงพรรพษา  ศรีแอ
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  งานอ่อน
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำดี
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สัมโพธิวงศ์
2. เด็กหญิงดวงดาว  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงนิตยา  พงศาผดุง
4. เด็กหญิงบุลิน  แซ๋เล้า
5. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงวิกันดา  ทองเมืองหลวง
7. เด็กหญิงวิชชุดา  วัฒนาตระกูลวงค์
8. เด็กหญิงศิริญญา  แซ่ม้า
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายสำเนียง  เสนา
3. นางเบญจพร  สักลอ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกนิษฐกานต์  มหามิตร
2. นางสาวชรินรัตน์  สุดใจ
3. นางสาวณัฐชยา  ไชยชนะ
4. นางสาวนฤมล  มานะกิจ
5. นางสาวปริณดา  คำมานะ
6. นางสาวภานุมาศ  นุ่มนิ่ม
7. นางสาวสุภาวดี  คำมานะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  วัฒนาตระกูลวงศ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนริษา  แซ่ท้าว
4. เด็กชายพรศักดิ์  แสนย่าง
5. เด็กชายพฤทธิ์  นิลแท้
6. เด็กหญิงพิมประภา  พุ่มมาลา
7. เด็กชายพี่รัชชัย  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงลีติกุล  แซ่เฮ้อ
9. เด็กชายวรพล  เหลืองตรงกิจ
10. เด็กชายศรชัย  แซ่เปี่ยน
11. เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนาตระกูลวงศ์
12. เด็กชายเจนภพ  แซ่เติ๋น
13. เด็กหญิงเจริญศรี  วงศ์เจริญโชค
14. เด็กชายเชี่ยวชาญ  คำแสน
15. เด็กชายเอกชัย  กอกัน
16. เด็กหญิงแสงมณี  แสนท้าว
 
1. นายสำเนียง  เสนา
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
3. นางเบญจพร  สักลอ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นายกิตติคม  จิตประสาน
2. นางสาวนารี  แซ่เฮ้อ
3. นายบรรหาร  ใจปิง
4. นายบุญชัย  บุญอิน
5. นางสาวปริศนา  สุปินะ
6. นายปัญจพล  รวยรื่น
7. นายรณกฤต  ปัันติ๊บ
8. นางสาวรัชนี  แซ่โซ้ง
9. นางสาววนิดา  แซ่โซ้ง
10. นายสยุมภู  หลักคำ
11. นายสุกฤชฎิ์  มังคละ
12. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรืองกนก
13. นางสาวสุภาวดี  แซ่โซ้ง
14. นางสาวอนงค์  แซ่เล้า
15. นายเจตริน  ขอดแก้ว
16. นางสาวเบญจวรรณ  เลาอริยวงศ์
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางเบญจพร  สักลอ
3. นายสำเนียง  เสนา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายจักรกฤษ  กองแก้ว
2. นายนันทวัฒน์  กาอินทร์
3. นางสาวนาถอนงค์  มูลเทียน
4. นายยอดชาย  ด้วงกูล
5. นายอชิรวิทย์  สุยะนา
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนอนันต์
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฤทัยรัตน์  วุฒิสาร
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
2. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธุระกิจเสรี
 
1. นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายศิริ  เต็งไตรรัตน์
 
1. นางสาวนิภาพร  เจดีย์แปง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชิดชนก  ยะตุ้ย
 
1. นายจรัญ  รัตนศิลา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์แก้ว
 
1. นางสาววนิดา  ชิณะวงศ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพศิกานต์  อุดชาชน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยดี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกนกนภัส  วงศ์ศิริลักษณ์
 
1. นางวรรณาภา  หทยะวัฒน์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พญาพรหม
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตัณฑรัตน์
3. เด็กหญิงบัวรวินท์  ขันทะ
4. เด็กหญิงปั้นบุญ  มโนมัย
5. เด็กหญิงสุรีภรณ์  ท้าวเชียง
 
1. นางสาวศศิวิมล  หอมนวล
2. นายสืบสกุล  หลงเวช
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกมลฉัตร  นุใหม่
2. นางสาวณิชกานต์  อุ่นใจ
3. นางสาวพาขวัญ  คำตัน
4. นางสาวศศินภา  ตระกูลอิ่น
5. นางสาวสโรชา  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวรัตน์ชริพร  กุมมาละ
2. Mr.Grant  Richards
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายพันธ์วริศ  ฤกษ์วัฒนอำไพ
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  มีปิ่น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวศตรัศมี  กิตติ
 
1. นายพงศกร  สกุลบุญญาธิการ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวสกุลรัตน์  ถือทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุโขยะชัย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  สัจจานิจการ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เดียวตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  ชัยประพันธ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวกัญญารัตน์  นันฝั้น
2. นางสาวมุทิตา  ใจกองละ
 
1. นางสาวปภาวดี  หมื่นเต
2. นางสาวกัญชลี  เกีรยติกิตติภักดิ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  มะริลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะริลา
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  หน่อพงศ์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  คำชมภู
5. นายบัญชา  ช่างคิด
6. เด็กชายสิรวิชญ์    ก๋าวงศ์
7. นายสุริยา  แซ่ฟู
8. นายอรรถวิท  กันเสน
 
1. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์
2. นายพันศักดิ์  ก้ิจการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ใส
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายปฏิพัฒน์  ลำลึก
2. นายพิทยุตม์  สอนศิริ
3. นายภาคย์ภูมิ  รัตนรุ่งโรจน์
4. นายภูธิชย์  หวลอาวรณ์
5. นายเมธิชัย  วงค์เป็ง
6. นายไชยรัฒน์  อธิกรม
 
1. นายประทวน  มณีเพชร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวชรินรัตน์  พันธ์พิกุล
2. นางสาวปาณิศา  ดำเนินผล
3. นางสาวปาณิสรา  คำปาแฝง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  นิลาพันธ์
5. นางสาวมณีรัตน์  กันตา
6. นายวรันธร  ไชยกาม
7. นายอนุวัต  ธินันท์
8. นายอลงกรณ์  วงศ์ลังกา
9. นายเอกราช  สหโสภากุล
 
1. นางประทุมมาส  ชมกลิ่น
2. นายสมชาย  ตนใจ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกอปาริชาติ  อุดมศาสตร์กุล
2. เด็กชายชัยธวัช  โนต๊ะยศ
3. เด็กหญิงณัฐพร  วิระขันคำ
4. เด็กชายมรกต  คันทะมูล
5. เด็กหญิงสรัณยา  แก้วกุรา
 
1. นางสาวญาดา  กาป้อง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีปัญญา
2. นางสาวทิพมาส  วงค์พุฒ
3. นางสาวพราวรวี  ภิรัญคำ
4. นางสาวมยุรี  อินต๊ะฟู
5. นางสาวเขมจิรา  เขียวดี
 
1. นางประนุยา  เล็กสกุลดิลก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยคำ
2. เด็กหญิงพัชรมน  มะศักดิ์
3. เด็กหญิงอรอร  เดือนเพ็ญ
 
1. นางจินตนา  ศิริรักษา
2. นางสาวอรพิน  นาระทะ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวจุฑารัตน์  สมปานวัง
2. นางสาวเขมิกา  อ้อยงาม
3. นายเจษฎา  ปลุกใจ
 
1. นางจารุณี  นันศิริ
2. นางสาวอรพิน  นาระทะ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เถวียน
2. เด็กหญิงธนัชพร  ปันอิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุปัน
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอิน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกัญญาณัฐ  งานนันไชย
2. นางสาวจันทิมันตุ์  เอี่ยมปราณีต
3. นางสาวณััฐวรรณ  พวงสุวรรณ์
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจิตราสินี   คำฝั้น
2. เด็กหญิงบุณยาวัฒน์  สัตยวงศ์
 
1. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงญาณินี  กันทะสอน
2. เด็กหญิงนัฐวรรณ  นันต๊ะปิน
 
1. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายต่อศักดิ์   อุปถัมภ์
2. นายนพรัตน์   บุญศรี
 
1. นายสุรชัย   ใจซื่อ
2. นายวิทูล   อุดอ้าย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปัฐน์นภัทร  คำชาย
2. เด็กชายอริญชัย  นิลทะวงษ์
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายพูนทรัพย์  จันต๊ะ
2. นายอดิศร  หล่อเสถียร
 
1. นายอรรณพ  ใหม่เทวินทร์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงปิยพร  ประสงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปัญญาอินทร์
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
2. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คันทา
2. เด็กชายไตรวิชย์  สิริพูลเพ็ชร
 
1. นายอนุวัต  แก้วด้วง
2. นางสาวดรุณรัตน์  จินดาคำ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายธีรกานต์  ถาวัลย์
2. เด็กหญิงสวิตตา  ภัสสรารัตน์
 
1. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
2. นางอรวรรณ  ศรีอักษร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 1. นางสาวกัลย์สุดา  ธรรมรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  อุตมูล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายธรรมรัตน์   แสงเพชร
2. นายธิติภัทร  อิ่นคำ
 
1. นายภาสกร  กติยา
2. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายณัฐพล  เขื่อนคำ
2. นายภากร  อุปธิ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงปณิตา  ธีระไพรพฤกษ์
3. เด็กหญิงพิริยาพร  คำเต็ม
 
1. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
2. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชโยชา  ชวลิตสุวรรณ
2. นายพันธกานต์  ขันเปี้ย
3. นางสาววราภรณ์  วุฑฒยากร
 
1. นายธวัช  พรมี
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายณัฐพล  กาพรม
2. นายนราวิชญ์  ตาขันทะ
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายคณิศร  พรมกามินทร์
2. เด็กชายนิรันดร์  วงศ์พรมมา
3. เด็กชายภานุพงศ์  อนุปิม
 
1. นายก้าวไกล  ชัยทัพ
2. นายธวัช  พรมี
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายกฤษณะ  นันไชย
2. นางสาวบุญญานุช  สีแก้ว
3. นางสาวสุทานทิพย์  ติ๊บประจักร
 
1. นายก้าวไกล  ชัยทัพ
2. นายบัญชา  ตาดี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกษิติพงศ์  คุณเพลิน
2. เด็กชายวชิรวิทย์   สัตบุตร
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ไชยปรุง
 
1. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายนพดล   จันทร์เขียว
2. นายภาคภูมิ   อิ่นทา
3. นายวิทยา   ขัดศรีลา
 
1. นายหัสดินทร์   บุญเป็ง
2. นายวิทูล   อุดอ้าย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายธีรภัทร  ถึงสุข
2. เด็กหญิงพิมพิศา  อินทะจักร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  มาลีกิตติการณ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางนางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวชุติมณฑน์  อุดใจ
2. นางสาวณิชาภัทร  ปัญญทิพย์
3. นางสาวสุนิตรา  ปัญญาทิพย์
 
1. นายบัญชา  ตาดี
2. นายชูชาติ  ใจบุญ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟูสี
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สิงใจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญนำ
4. เด็กหญิงรพีพร  พรมจักร
5. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  บุญนำ
6. เด็กหญิงศิริธร  มินทะนา
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
3. นางศิรินาฏ  ปัญญาภู
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวจุฬาภรณ์  ไชยเขียวแก้ว
2. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์คำ
3. นางสาวธีรยา  ปันทิพย์
4. นางสาวปิยพร  หนักป้อ
5. นางสาวศุภลักษณ์  ใหม่นิถะ
6. นางสาวอภิญญา  สีเขียว
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
3. นางศิรินาฏ  ปัญญาภู
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กชายชโยดม  บุตรสีทัด
2. เด็กชายทัชพล  สะราคำ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คงไทย
 
1. นายสมทบ  สุปินะ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวบัณฑิตา  นาวิก
2. นางสาวปิยะดา  ยะใหม่วงค์
3. นางสาวอุบลวรรณ  แก้วอินทร์
 
1. นางชนิดา  สวนสาร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  ตันนา
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  สุธรรม
3. เด็กชายเอกพงษ์  พรมเกษา
 
1. นายกันตวิชญ์  ธิเสนา
2. นายอินทร  วุฒิไชย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายธวัชชัย  ใจแก้ว
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  วงค์พุทธคำ
3. นายเอกรัตน์   เมฆแสน
 
1. นายอนันต์  เทพอาจ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชั่นบุณ  เชียงปาละ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตสงาม
3. เด็กหญิงพิมลภัส  อุดราช
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
2. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวน้ำฝน  ปัญญาทิพย์
2. นายพงศกร  ใจเย็น
3. นายวิเชียร  อินทะนันท์
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
2. นางประกาย  กาบวัง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงลลิตา  กิตติชนะกุล
3. เด็กหญิงศรุตา  ประทุมไพโรจน์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปัญญายศ
2. นางสาวบาจารีย์  ยาวิละ
3. นางสาวอารียา  นันทะปิน
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นายเอกจิต  กองทา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีเริญ
2. เด็กหญิงมัสยา  แสนย่าง
3. เด็กหญิงรุจิรา  แปงอุด
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวมนฤทัย  ปันมิตร
2. นางสาวสุภาวดี  แสนใจ
3. นางสาวสุริพรรณ  ดอนชาดา
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นายเอกจิต  กองทา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงวิจิตรา   หมอป่า
2. เด็กหญิงอริชา   มงคล
3. เด็กหญิงเมทินี   มะลิวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์จุรีย์   ดีวงค์
2. นางศิริรัตน์   สุขยิ่ง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายณรงศักดิ์  อ่อนพุ
2. นางสาวนิติยา  ดีมาก
3. นางสาววิชญาพร  บังเมฆ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ใส
2. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวรุ่งทิพย์  สหเจริญชัย
 
1. นางสาวสงกรานต์  มหามิตร
 
165 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำแอนนา
2. เด็กหญิงอุบล  ธิอินทร์
 
1. นายอภิชัย  ธนบุญเรือง
2. นายกิจณรงค์  แก้ววังอ้อ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายบวรเทพ  อุดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทพก่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  พระกะวาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวลลิตา  เงาต๊ะสิน
 
1. นายศุภมงคล  รินนาศักดิ์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กชายชาญชัย  แซ่เล้า
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่ท้าว
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองรินทร์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สุทำเลา
 
1. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
2. นางรวงทอง  ธุระยศ