หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว สนามกลาง 8 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว สนามกลาง 8 ส.ค. 2557 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 8 ส.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม สปค. 8 ส.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 8 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 8 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5 8 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ( แข่งขันเช้า 3 ชั่วโมง บ่าย 3 ชั่วโมง )
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6 8 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน ( แข่งขันเช้า 3 ชั่วโมง บ่าย 3 ชั่วโมง )
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3 (ใกล้ห้องประชุม สปค.) 8 ส.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3 (ใกล้ห้องประชุม สปค.) 8 ส.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ศูนย์ ERIC
-
09.00 เป็นต้นไป
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ศุนย์ ERIC
-
09.00 เป็นต้นไป
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ศูนย์ ERIC
-
09.00 เป็นต้นไป
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ศูนย์ ERIC
-
09.00 เป็นต้นไป
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ศูนย์ ERIC
-
09.00 เป็นต้นไป
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ศูนย์ ERIC
-
09.00 เป็นต้นไป
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ห้อง ICT 2
-
09.00 เป็นต้นไป
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ห้อง ICT 2
-
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ครูภคพล วัฒนะ และครูดำรงค์ คันธะเรศย์ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]