หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศรีรัตน์ วุฒิโอสถ ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร รับลงทะเบียนกรรมการตัดสิน
2 นางพัชรินทร์ สุทธหลวง ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายจักรพงษ์ กานิล ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางสาวสุรางคนา กาวีปลูก โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ครูภคพล วัฒนะ และครูดำรงค์ คันธะเรศย์ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]