สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 58 30 14 102 110 11 1 1 122
2 ท่าวังผาพิทยาคม 33 32 13 78 92 15 5 0 112
3 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 18 29 18 65 72 16 5 4 93
4 มัธยมป่ากลาง 9 19 12 40 48 20 14 5 82
5 ทุ่งช้าง 8 6 21 35 51 9 5 4 65
6 เมืองยมวิทยาคาร 6 4 4 14 28 11 4 5 43
7 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 5 3 11 19 30 9 6 6 45
8 สารธรรมวิทยาคาร 4 7 6 17 25 16 9 8 50
9 บ่อเกลือ 4 5 8 17 26 22 11 8 59
10 หนองบัวพิทยาคม 3 3 2 8 11 9 3 1 23
11 เมืองแงง 3 0 3 6 12 9 7 8 28
12 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 4 5 10 17 12 6 7 35
13 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1 3 1 5 12 10 5 9 27
14 พระธาตุพิทยาคม 1 1 5 7 16 17 9 8 42
15 วัดภูเก็ต 0 1 0 1 2 0 4 1 6
16 เชียงกลางปริยัติศึกษา 0 0 2 2 3 1 2 0 6
17 วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 0 0 1 1 3 3 4 0 10
18 วัดนิโคธาราม 0 0 0 0 0 1 3 3 4
19 วัดราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 147 126 427 558 191 103 78 852