สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 58 30 15 103 110 15 1 1 126
2 ท่าวังผาพิทยาคม 35 34 13 82 96 16 5 0 117
3 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 18 29 18 65 72 16 5 4 93
4 มัธยมป่ากลาง 11 22 14 47 54 21 14 6 89
5 ทุ่งช้าง 11 8 21 40 57 10 5 4 72
6 เมืองยมวิทยาคาร 9 5 4 18 31 12 4 5 47
7 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 7 3 11 21 32 9 6 6 47
8 บ่อเกลือ 6 6 11 23 30 24 11 8 65
9 สารธรรมวิทยาคาร 4 7 6 17 25 16 9 8 50
10 หนองบัวพิทยาคม 3 4 3 10 13 9 4 1 26
11 พระธาตุพิทยาคม 3 1 5 9 18 18 9 8 45
12 เมืองแงง 3 0 3 6 12 9 7 8 28
13 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 4 5 10 17 12 6 7 35
14 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1 3 1 5 12 10 5 9 27
15 วัดภูเก็ต 0 1 0 1 2 0 4 1 6
16 เชียงกลางปริยัติศึกษา 0 0 2 2 3 1 2 0 6
17 วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 0 0 1 1 3 3 4 0 10
18 วัดนิโคธาราม 0 0 0 0 0 1 3 3 4
19 วัดราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 170 157 133 460 587 202 104 79 893