รายงานผลการลงทะเบียน
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ตามัย
1. นางทรายทอง  ภักดี
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวดวงนฤมล  เม็งคาม
1. นางทรายทอง  ภักดี
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงตามตะวัน  นาระทะ
1. นางสาวภาวิดา  ประเสริฐสุข
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวอัญชลี  ตันกาบ
1. นางสาวพิตะวัน  คนอยู่
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์แก้ว
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวธีรดา  คำรังษี
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายชัยณรงค์  เจริญผล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วงค์วาท
3. เด็กหญิงเพียงใจ  สมศักดิ์
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นายทรายทอง  ภักดี
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาววีรสุดา  คำรังษี
2. นายสมรักษ์  คำรังษี
3. นางสาวแพรวสุดา  สุทธหลวง
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางทรายทอง  ภักดี
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงสุวาริน  อินต๊ะนาม
1. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
2. นางสาวพิตะวัน  คนอยู่
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวมัลลิกา  เทพจันตา
2. นางสาววชิรญาณ์  คำแสน
1. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
2. นางสาวภาวิดา  ประเสริฐสุข
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงวันสิริภรณ์  ศาลาคาม
1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายณรงค์ฤทธิ์   ใจแก้ว
1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. เด็กชายณัฐพล   หนักแน่น
3. เด็กหญิงวันสิริภรณ์  ศาลาคาม
1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายณัฐพงศ์  จันต๊ะวงศ์
2. นายพงศธร  ตันชูชีพ
3. นายอภิวงศ์  พรมนิมิตร
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
2. นายธงชัย  คฤหานนท์
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายธรรณธร  ท้วมบ้านไทร
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวศยามล  อุดรพรม
1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงนฤพร  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงศิรประภา  วันต๊ะ
3. เด็กชายโกศล  ภูเท็ง
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายมานพ  ตัญติกตัญญุ
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ใจแก้ว
2. นางสาวนภสร  กริยานนท์
3. นางสาวปฏินญา  เทพจันตา
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายธงชัย  คำรังษี
2. เด็กชายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  อินทะรังษี
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจีราวรรณ  ช่างคิด
2. นายประกาสิทธิ์  พิชัย
3. นายประจักษ์  จันแปงเงิน
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายชนวีร์  เทพจันตา
2. เด็กชายวิวัฒน์  วันต๊ะ
1. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายคณพศ  อินทะรังษี
2. เด็กชายพิชัย  บอแส
1. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทะกา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลดวงแก้ว
3. เด็กหญิงปนัดดา  คำรังษี
4. เด็กหญิงลดาพร  คำพับ
5. เด็กหญิงวีร์สุดา  กาติ๊บ
1. นางมลฤดี  บุญงาม
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกาญจนา  อุ่งเกษ
2. นางสาวชุติมา  อินทะรังษี
3. นางสาวปรางทิพย์  ตามัย
4. นางสาววนิดา  เทพจันตา
5. นางสาววิสสุตา  เทพจันตา
1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจตุพร  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  มงคลชัย
3. เด็กหญิงมณีพร  โสไชย
4. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมตา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธหลวง
1. นางมลฤดี  บุญงาม
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวชนกสุดา  โทปุรินทร์
2. นางสาวธนาภา  มางิ้ว
3. นางสาวปทุมวดี  สุทธการ
4. นางสาวพาณินี  ฮังคำ
5. นางสาวสุณีย์  อินทะรังษี
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายธีระพงศ์  ศรีคำ
2. นางสาวพรรณิกา  ตามัย
3. นางสาวพัชรินทร์  คำลือ
4. นางสาวพัชรี  คำลือ
5. นางสาวศรัญญา  สงสะนะ
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงลดามณี  สุต๋า
1. นางมลฤดี  บุญงาม
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายสายปัญญา  อินทะรังษี
1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงวนัชพร  ทองปอน
2. เด็กชายสกฤษฏ์  พิลึก
1. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
2. นางมลฤดี  บุญงาม
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายสุรัตน์  กระจับเงิน
2. นางสาวอรรยา  ท้วมอ้น
1. นางมลฤดี  บุญงาม
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวขนิษฐา  เทพจันตา
2. นางสาวณัฐชินีนารถ  โทปุรินทร์
3. นางสาวธัญชนก  อินทะรังษี
4. นางสาวบุษยา  ศาลาคาม
5. นางสาวประภัสสร  อินทะรังษี
6. นางสาวพรพิมล  ศรีคำ
7. นางสาวพัฒนาพร  เมืองมูล
8. นางสาวสิริรัตน์  สาระศรี
9. นางสาวเบญจมาศ  ขันทะสีมา
10. นางสาวเอื้ออรุณ  อินต๊ะนาม
1. นางสาววิรางรัตน์  ปาโน
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
3. นางเยาวเรศ  รัตนะ
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกุลวรา  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวจันทรารัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
3. นางสาวจิติมา  กิติธนะกุล
4. นางสาวธัญญารัตน์  อรุณสิงขริน
5. นางสาวพิมลพรรณ  เปาป่า
6. นายราเชนทร์  ตันกาบ
7. นางสาวศิริพร  แซ่ท้าว
8. นายศุภกร  หอมดอก
9. นางสาวสกุณา  เปาป่า
10. นางสาวสารนิจ  อาชาบุญญฤทธิ์
11. นางสาวสิรินดา  คงพิริยะนันท์
12. นางสาวอติกานต์  อาชาบุญญฤทธิ์
13. นางสาวอรยา  ย่านสากล
14. นางสาวอำพร  แซ่ท้าว
15. นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ท้าว
1. นายสันติ  ตันชูชีพ
2. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวณัฏทิการ  กันทะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พนาขวา
1. นายสันติ  ตันชูชีพ
2. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ตันชูชีพ
2. นางสาวเกศมณี  ทองปอน
1. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
2. นายสันติ  ตันชูชีพ
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวบุษยารัตน์  ตามัย
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงสุภาพร  ตันกาบ
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปิยมาส  วงศ์วาท
2. เด็กหญิงวรรณารัตน์  บานเย็น
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายเสกสรร  นาราศรี
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายชัยญรงค์  เจริญผล
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายธวัชชัย  คำรังษี
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  คำชั่ง
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวธีรดา  คำรังษี
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายณัฐพล  หนักแน่น
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายธวัชชัย  คำรังษี
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจิราพร  เจริญผล
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายปฎิภาณ  แปงคำใส
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวชุดารัตน์  สิทธิยศ
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงอิสริยา  โพธิ์ทอง
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวธนาภา  มางิ้ว
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายธงชัย  คำรังษี
2. เด็กชายพีรวัส  ธิมาทาน
3. เด็กชายพีรวิช  ธิมาทาน
4. เด็กหญิงมณีพร  โสไชย
5. เด็กหญิงรสริน  กิติยศ
6. เด็กชายรัฐภูมิ  เสียงกอง
7. เด็กชายวิศุรุต  ลาดหนองขุ่น
8. เด็กหญิงหทัยชนก  ก๋าคำ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  ส่องสี
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สมศักดิ์
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจิราพร  เจริญผล
2. นายชินวัตร  สาลี
3. นางสาวธีรดา  คำรังษี
4. นายนราธิป  หน่อทอง
5. นายปฎิภาณ  แปงคำใส
6. นางสาวพิมหฤดา  หวัดวาปี
7. นางสาวรัชนีภรณ์   สาลี
8. นายสายปัญญา  อินทะรังษี
9. นายสุรพงษ์  บุญเลี้ยง
10. นางสาวอภิญญา  เสียงกอง
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำฟู
2. เด็กหญิงจารุนันท์  อินทะรังษี
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลดวงแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  มงคลชัย
5. เด็กหญิงมณีพร  โสไชย
6. เด็กหญิงรสริน  กิติยศ
7. เด็กหญิงลดาพร  คำพับ
8. เด็กหญิงวริยา  สินธุ
9. เด็กหญิงหทัยชนก  ก๋าคำ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ส่องสี
11. เด็กหญิงอาทิตยา  สมศักดิ์
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เมืองมูล
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทะกา
3. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงรสริน  กิติยศ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธหลวง
6. เด็กหญิงเปรมกมล  ใจยา
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจิราพร  เจริญผล
2. นางสาวธัญญารัตน์  อรุณสิงขริน
3. นางสาวธีรดา  คำรังษี
4. นางสาวพิมหฤดา  หวัดวาปี
5. นางสาวรัชนีภรณ์   สาลี
6. นางสาวอภิญญา  เสียงกอง
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจารุนันท์  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เกียรติมีแสง
3. เด็กหญิงชนากานต์  พยอม
4. เด็กหญิงตติยา  หอมดอก
5. นายธนากร  เสียงกอง
6. เด็กหญิงพัชรี  ศรเตโช
7. นายพัทธพล  ยาวุธ
8. เด็กหญิงภัชจิรา  เทพจันตา
9. นางสาวรุ่งทิวา  ตามัย
10. นางสาววนัชพร  ทองปอน
11. นายวุฒิชัย  ทองลิ้ม
12. เด็กหญิงสุกัญญา  เทพจันตา
13. นางสาวสุชาดา  อินชูใจ
14. นายอานนท์  ศรีคำ
15. เด็กหญิงอารียา  แปงคำใส
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินชูใจ
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
3. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
4. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
5. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกมลวรรณ  สุเภากิจ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เทพแซน
3. นางสาวฐิติรัตน์  โสไชย
4. นางสาวธัญญารัตน์  อรุณสิงขริน
5. นางสาวพรรณิกา  ตามัย
6. นางสาวพิมลวรรณ  ภูมิศรีแก้ว
7. นางสาวศรัญญา  สงสะนะ
8. นางสาวศิณีนาฏ  วรรณบัณฑิตย์
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงนัฐภรณ์  ใจบาน
1. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวทัศนีวรรณ  ไชยชนะ
1. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดี
1. นางกัลยา  โนแก้ว
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายปฏิภาณ  แปงคำใส
1. นางกัลยา  โนแก้ว
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวศิณีนาฏ  วรรณบัณฑิตย์
1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  ชัยชนะ
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สมศักดิ์
1. นายสุพจน์  คุณวีระนันท์
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวธัญญารัตน์  ปกรณ์ธนกุล
1. นายสุพจน์  คุณวีระนันท์
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงชลณิษา  เปาป่า
3. เด็กชายฐิติพงษ์  อินทะรังษี
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวมัลลิกา  เทพจันตา
2. นางสาววชิรญาณ์  คำแสน
3. นายสมรักษ์  คำรังษี
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายอัฐพร  ฝีปากเพราะ
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวมัลลิกา  เทพจันตา
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงรสริน  กิติยศ
1. นางสาวธนาภรณ์  สิทธิแสน
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายศุภกิจ  ตามัย
1. นางสาวสุดาลักษณ์  สุภา
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายนราพิทักษ์  เหล็กชาย
2. เด็กชายภัทรศิลป์  ส่องสี
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ตามัย
2. เด็กชายทชานพ  พรมตา
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจุฑามณี  เหล็กชาย
2. นางสาวพิไลวรรณ  จันต๊ะวงศ์
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายสวรรชัย  แก่นใจ
2. เด็กชายเอกรัตน์  ศรีวรรณ์
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกมลวรรณ  สุเภากิจ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เทพแซน
3. นางสาวอรทัย  อินทะรังษี
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางนุชจรินทร์  มาสุข
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวสายน้ำทิพย์  ศรีวรรณ์
2. นางสาวอรุณ  ศรีคำ
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางนุชจรินทร์  มาสุข
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงตติยา  หอมดอก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เทพจันตา
3. เด็กหญิงอิสริยา  โพธิ์ทอง
1. นางจำปี  พุฒกลาง
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  กำธรธีรวัฒน์
2. นางสาวนิตยาวรรณ  แซ่โซ้ง
3. นางสาวแสงสา  หอมดอก
1. นางสาวจารินี  มนตรี
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวนลินทิพย์  ยศอาลัย
2. นางสาวนัทฐินันท์  รอดอยู่
3. นางสาวอรอนงค์   เปาป่า
1. นางสาวจารินี  มนตรี
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ณ นครพนม
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจเต็ม
3. เด็กหญิงปรารถนา  ครองสกุลดี
4. เด็กหญิงมณฑา  พรมรักษ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เสียงกอง
6. เด็กหญิงอนงค์นาถ  บานเย็น
1. นางจำปี  พุฒกลาง
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายชินวัตร  สาลี
2. นางสาวธิดารัตน์  เปาป่า
3. นางสาวปิยะพร  คำตอน
4. นางสาวพิมพิลัย  วิเชยละ
5. นางสาวรัชณีภรณ์  สาลี
6. นางสาวอรวี  จิตอารี
1. นางจำปี  พุฒกลาง
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชนัญญา  สมศักดิ์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  กุลนิวาต
3. เด็กหญิงปิยพร  คำสูง
1. นายเจนภพ  วิถาน
83 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวอาราม
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
84 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจินตนา  กิตติธนะกุล
2. เด็กชายประชา  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงวลีพร  แปงคำใส
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางสาวพิตะวัน  คนอยู่
85 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวชไมพร  คำมอญ
2. นางสาวช่อผกา  ทองปอน
3. นางสาวรัตนา  แซ่ม้า
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
86 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายพีรวัฒน์  จิตรแข็ง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เดชเมือง
1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
2. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ตามัย
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  คำชั่ง
1. นายเจนภพ  วิถาน
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ขาว
2. เด็กชายวิษณุ  ปทุมไพโรจน์
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นางสาวจารินี  มนตรี
90 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารินรัตน์  กันยะ
1. นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ
91 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชาญชัย  เตชนันท์
1. นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  กงแก้ว
1. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายทักษิณ   อินไชย
1. นางศุภาวรรณ  ศรีวรรณนุสรณ์
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายศิวกร  กองวารี
1. นางอุรา  ปิงยศ
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวสาธิกา  ลำคำ
1. นางณัฐกา  คำวัง
96 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  เมฆยะ
2. เด็กหญิงภัทราพร  พลศิลป์
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  วิยา
1. นายกรวิชญ์  อภิวัฒน์ธัญศิริ
2. นางณัฐกา  คำวัง
97 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจนัญญา  อูปต๊ะ
2. นางสาวปนัสยา  คำแสน
3. นางสาวสิรินันท์  แก้วแปง
1. นางพัชรีพรรณ  ตนภู
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
98 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายนวภูมิ  จำนงศรี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  มังคละ
1. นางเนาวรัตน์  ขันรินทร์
2. นางณัฐกา  คำวัง
99 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวสุภัทรา  ขอคำ
2. นางสาวอัญมณี  สุดใจ
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายเมธพนธ์  จินะแปง
1. นางจีรนันท์  วรรณโยธา
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิรประภา  เดชะ
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
102 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววริสรา    ประเสริฐสังข์
2. นางสาววลัยลักษณ์    ภิรัญคำ
3. นางสาวโสภิษา    ยศหล้า
1. นางทิพรัตน์    ปะสีละเตสัง
2. นางรุจิเรข    บุญมาปะ
103 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายคมิก  ตนะทิพย์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แปงใจ
3. เด็กหญิงเกวลิน  มหานิล
1. นางพรณภา  ต้าวใจ
2. นางจีรนันท์  วรรณโยธา
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายชาติภูมิ  ใบยา
2. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยสลี
1. นางกาญจนา  เสนนันตา
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  ธนะขว้าง
2. นายทัตพงษ์  มั่นเหมาะ
1. นายนพวิศว์  พลทิพย์
2. นางกาญจนา  เสนนันตา
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิชญ์  พรมมี
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  พรหนุน
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณิชญา  ตนะทิพย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วัฒนะ
3. เด็กหญิงเบญจพร  เสนนันตา
1. นางรัตมณี  ไชยหาญ
2. นางลักษณา  เจษฎาชัยยุทธ์
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิระประภา  เดชะ
2. นางสาวสุดปรารถนา  จิตรประเสริฐ
3. นางสาวอาภัสรา  ชูราศรี
1. นางสาววัชราพร  ริกากรณ์
2. นางณัฐพร  ธรรมวงศ์
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไชยยะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  จิณะกับ
3. เด็กหญิงเวสิยา  กาวิชา
1. นางธัญวรัตม์  โยบรรยงค์
2. นางสาวสิริกานต์  เจริญภักดี
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัณญาภัทร  โพธิ์ทอง
2. นายธนภูมิ  ยอดหล้า
3. นางสาวอาภัสรา  ชูราศรี
1. นางสาวสิริกานต์  เจริญภักดี
2. นางบรรพตี  เมืองมูล
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤษณะกันย์  แซ่ย่าง
2. นายณัฐศักดิ์  กุณา
3. นางสาวพรสวรรค์  อุ่นใจ
1. นางไพลิน  ยาวิไชย
2. นายคุณภัทร  อุทธิยา
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายภูวนาถ  ต่างใจ
2. เด็กหญิงศุฑาณัฐ  ชอบเสรียิ่ง
3. เด็กหญิงศุภศิตา  นาคอ้าย
1. นางสาวจิตรอนงค์  คำรศ
2. นางกาญจนา  ธนะขว้าง
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายพัทธดนย์  ขันแปง
2. เด็กชายฤทธิศักดิ์  บัญญัติ
1. นายชัยวุฒิ  สุทธจ้อย
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ตุ้ยสาร
2. นายรัฐภูมิ  อินไชย
1. นายชัยวุฒิ  สุทธจ้อย
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ราชภัณฑ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  จำเริญกิจไพศาล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยชนะ
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองนิล
5. เด็กหญิงศศธร  บัวอิ่น
1. นางวิไลลักษณ์  กาวี
2. นางเปรมพร  ไชยสลี
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  แซ่เล้า
2. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  คำหว่าง
3. นางสาวนพัสร  พงษ์ศารารักษ์
4. นางสาวสุชาดา  ขาเหล็ก
5. นางสาวสุธนี  อิ่มอารมน์
1. นางเปรมพร  ไชยสลี
2. นางวิไลลักษณ์  กาวี
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิราอร  ทะนิต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทรวิมล  วิริยะ
3. เด็กหญิงสิรปภา  คำแสน
4. เด็กหญิงสุธีมา  ไชยสลี
5. เด็กหญิงอภิชญา  นารี
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นายพิเชษฐ์  ใบยา
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกลิตา  หน่อหล้า
2. นางสาวจิดาภา  อินไชย
3. นางสาวนราพร  พุฒหมื่น
4. นายศุภกิตติ์  ภิมาลย์
5. นางสาวอัญชนา  มะโนปีน
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นายพิเชษฐ์  ใบยา
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิภัทร์  ต๊ะวิชัย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลำน้อย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำแสน
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โกสา
5. เด็กชายเมธาวี  ต๊อดแก้ว
1. นายพิเชษฐ์  ใบยา
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  ต๊ะวิไชย
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน์
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวดุสิตา  เรศมณเฑียร
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน์
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายฉันฑวัต  วันดี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันธิยาใจ
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  สุนทร
2. นางสาววัลลภา  ไชยยา
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
2. นางสุพรรณ  จิณะไชย
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  อินปา
2. เด็กหญิงคชาภรณ์  อิ่นอ้าย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  อิ่นติ๊บ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  พงขัน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยินดี
6. เด็กหญิงลักษมณ  คำหน่อ
7. เด็กหญิงอนันต์ชนก  โลราช
8. เด็กหญิงอรัชพร  กินรินทร์
9. เด็กชายเจษฎากร  คำแปง
10. เด็กชายไชยวัฒน์  แปงใจ
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
2. นายนิติโชค  ปรารมภ์
3. นางสุพรรณ  จิณะไชย
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายพงศกร  จักรแก้ว
2. เด็กชายสิทธิกร  ใบยา
1. นายอภิชาติ  คำกัมพล
127 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  สมมุติ
2. นางสาวปทุมพร  เทพกัน
1. นางสุพัฒนา  พลอยสมบูรณ์
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกานต์  รสหอม
1. นายไสว  สุทธไชย
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายอภินัทธ์  ส่างคำ
1. นายไสว  สุทธไชย
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันญาภรณ์  คำยวง
1. นายไสว  สุทธไชย
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวลดาวดี  แสนกัน
1. นายไสว  สุทธไชย
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แปงใจ
1. นายไสว  สุทธไชย
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐศักดิ์  โลราช
1. นายไสว  สุทธไชย
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  อุ่นกาศ
1. นายไสว  สุทธไชย
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวอารดา  อุ่นใจ
1. นายไสว  สุทธไชย
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พุฒหมื่น
2. เด็กชายศุภกิจ  คำหว่าง
1. นายไสว  สุทธไชย
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ต๊ะผัด
1. นายไสว  สุทธไชย
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  คำรศ
1. นายไสว  สุทธไชย
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  หาญต๊ะ
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  อะทะ
2. นายณัฐภัทร  ธรรมจักร
3. นายทักษิณ  อินไชย
4. นางสาวธนัชญา  เมืองคำ
5. เด็กหญิงธิตินาถ  ตนะทิพย์
6. นายธีรนาถ  ไชยมิ่ง
7. นางสาวศุภิศรา  ไชยสลี
8. นางสาวสิริรักษ์  ไชยมิ่ง
9. นางสาวอังศุมาลิน  พิพัฒนเจริญชัย
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางพลอยกษพร  มหายศนันท์
3. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกุลนันท์  นวลจันทร์
2. นายชัยพฤกษ์  กัลยาวัฒนกุล
3. นายนพคุณ  คำปัน
4. นายพศวิชญ์  อวนศรีสุข
5. นายศักดิ์ณรงค์  ปะทิ
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายปิยะภูมิ  ไชยวงค์
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ทานัน
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อินต๊ะเม้า
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวลักขณา   เตชนันท์
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันติ
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  หาญต๊ะ
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  สุฤทธิ์
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร   อะทะ
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายเอกภวิทย์  มังคละ
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธิติพงศ์  บุญอินทร์
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  สุุฤทธิ์
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  กาวรรณ์
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   จันติ
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชินดนัย  ชราชิต
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  สุฤทธิ์
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชลีวัลย์  ไชยสลี
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
158 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
2. นางสาวจตุพร  สุนทร
3. นางสาวจิตรานุช  จิตรประเสริฐ
4. นางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ
5. นางสาวนัชยา  หล้าตุ้ย
6. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  โนเรศ
3. นางสาวดรุณี  กองทอง
4. นางสาวปทิตตา  ไชยปรุง
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เลาหล่าย
6. เด็กหญิงอนุศรา  เทพกัน
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
160 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภัคศุภร
2. นางสาวธัญลลิต  ทะมองไชย
3. นางสาวภัคจิรา  อาป้อง
4. นางสาวศรสวรรค์  สอนโพธิ์
5. นางสาวสุภนิช  พิสอน
6. นางสาวเพชรรัตน์  เลาหล่าย
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวี  สังข์เลี่ยมทอง
1. นางสาวจิรนันท์  ศรีจันทร์
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  อุทธิยา
1. นางอัมพร  คำกัมพล
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  จันต๊ะ
1. นางพูนพิศ  อินบรรเลง
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  จงบวรวิวัฒน์
1. นางจิราภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญา  ใบยา
1. นางภัทรินทร์  คำยอด
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวปริญญาภรณ์  ไชยโย
1. นางสาวนันทิชา  อุปะละ
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวมาธวี  มงคลรัตน์
1. นางชดาภัทร  ตนะทิพย์
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิตทิวา  เมืองคำ
1. นางสายทอง  ดุสิตากร
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ประสงค์
2. เด็กชายธีรนัย  กองศรี
3. เด็กหญิงพาณิภัค  คำรศ
4. นายศุภวิชญ์  เชียงหนุ้น
5. เด็กชายอภิลาภ  ยศอินทร์
1. นางสาวปวีณา  พรหมรักษ์
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกฤตยา  อำพร
2. นายกฤษฎา  การินทร์
3. นางสาวจุฑามาศ  ธรรมจักร
4. นายปิยะณัฐ  ไชยเพ็ชร
5. นายสิงหราช  พิยะ
1. นางชนนิศา  เมืองมูล
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายสุรธัญ  ไชยเสน
1. นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  โลกคำลือ
1. นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  แก้วทิตย์
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  มูลธิจันทร์
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  จิณะกับ
2. นายทรงพล  กันยะ
1. นายสุรศักดิ์  คำศรีใส
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  อาภาวัง
2. นางสาวอริสรา  พุทธเจริญ
1. นางอัมพร  คำกัมพล
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  คำหน่อ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  มหาวงค์
3. เด็กชายทศพล  แก้วมุกดา
4. เด็กชายรัชตะ  เชียงหนุ้น
5. เด็กชายวิศรุต  พันชน
6. เด็กชายศิริชัย  มณทอง
7. เด็กชายสุริยา  เตชนันท์
8. เด็กชายสุุทธิพงศ์  มังคละ
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายเสก  พิยะ
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  ศิริกันไชย
2. นายชานนท์  หมั่นดี
3. นายนพรัตน์  มุขเพชร
4. นายนายสุทธิมนต์  ธรรมราช
5. นายพัสกร   แก้วทิศ
6. นายสุทธวีร์  ทะก๋า
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายวันชัย  พูลทรัพย์
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงประโคน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กันทะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ถาวงศ์
1. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
2. นางณัฐกา  คำวัง
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวประติมา  ปรารมภ์
2. นายภูมิธนา  อิสระบุญ
3. นางสาวเบญจวรรณ  อุทธิยา
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงวรินทร์พร   พิพัฒน์คงถาวร
3. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วทิตย์
1. นางวันเนาว์  ปิยะมาน
2. นางสาวมณีนุช  นาคสนิท
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวรัตติกาล  จักรแก้ว
2. นายวัชรพงษ์  ต๋าคำ
3. นางสาวสลิลทิพย์  อุทธิยา
1. นางวันเนาว์  ปิยะมาน
2. นางสาวมณีนุช  นาคสนิท
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุษฎิ์ชนัน  อ่องคำ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  คำอั้น
1. นายสุรศักดิ์  คำศรีใส
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  โนจิตร
1. นางชดาภัทร  ตนะทิพย์
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายอุกฤษฎิ์  ตนะทิพย์
2. เด็กชายเมธพนธ์  จินะแปง
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธนภูมิ  ยอดหล้า
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายนพรัตน์   ยศคำลืม
1. นายภานุวัตน์  เตชนันท์
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เดชะ
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกชนุช  ธนะขว้าง
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
190 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายปุณณภพ  ไชยสลี
2. เด็กชายพัทธพล  นันท์ชัย
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
191 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ธรรมลังกา
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมราช
1. นางบุญยดา  สุยะหมุด
2. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  ราชาเดช
2. นายเอกวิน  อริยะกอง
1. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำยันต์
2. เด็กชายวรปรัชญ์  วงค์คำ
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวเรณู   สุทธน้อย
194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายวรกันต์  อะทะ
2. นายศุภกร  กองจันทร์
1. นายสุพนธ์   สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  ชูไว
2. เด็กหญิงสุนันทา  คันทะมูล
1. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
2. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  วงค์ทัย
2. เด็กชายฤทธิเดช  บัญญัติ
1. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศิริแก้ว
2. เด็กชายสัณหวัช  ทองทั้งวงศ์
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  นากองแก้ว
2. นางสาวโสภิดา  ไชยช่อฟ้า
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชยณัฐ  พันชน
2. นายอชิรวิทย์  รุณบุตรา
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
201 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ใบยา
2. เด็กหญิงนฤพร  จิตตารมย์
3. เด็กหญิงปอรรัตน์  ใจชัย
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายวรเมธ  มุขเพชร
2. นางสาวเกษวรางค์  คำดี
1. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
203 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ใบยา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไสลวงษ์
3. นางสาวชรัญญา  เขื่อนเป็ก
4. นางสาวธิดารัตน์  ใบยา
5. นายนัฐวุฒิ  ธัญญะ
6. นางสาวภัทราวดี  ทานัน
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
204 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาศิริ  มีบุญ
2. นางสาววศินี  โนศรี
3. นางสาวสุทธิกานต์  เจริญดี
1. นายจรูญ  ไชยช่อฟ้า
205 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงนิกาญา  วรนันสิทธิ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่เฮ้อ
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
206 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชัชนีย์ยา  ไชยสลี
2. นางสาวดาริกา  อุดนัน
3. นางสาวปวีร์นุช  ไชยปรุง
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
207 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิภา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพิมปกาย  ใบยา
3. เด็กหญิงรุจิรา  คีรีสัตยกุล
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
208 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวนุชรีย์  มีบุญ
2. นางสาวปิยพร  หงษา
3. นางสาวสุวาทินี  ขันเขื่อน
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพิชัย  ทานัน
1. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกิตติทัต  ปุ๊กคาม
2. นายปราโมทย์  ยศอินทร์
1. นางดารณี  สุทธไชย
2. นางสาวศรัญญา  ยอดหล้า
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุยะตา
1. นายไสว  สุทธไชย
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายภูมิภัทร  ม่วงสุข
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  คำยวง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  อินต๊ะกัน
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
214 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายนายสุริยัน  เรืองทองศรี
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
215 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายภคภณ  พร้อมญาติ
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
216 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์   จอมหล้า
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
217 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวอาริกา  ขาเหล็ก
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
218 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงมุทิตา  อุปจักร์
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
219 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แปงใจ
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
220 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวกลมรัตน์  สุยะ
2. นางสาวศรัญญา  เครือป้อ
3. นางสาวอรทัย  ใจปิง
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นายสุริยา  ยาวิปา
221 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวนิชานาถ  ปรังกิจ
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ใจปิง
1. นางพยอม  ทิฆัมพรธีรววงค์
2. นายสุริยา  ยาวิปา
222 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวทัศนีย์  จอมหล้า
2. นายสิทธิศักดิ์  อุปจักร์
1. นางพยอม  ทิฆัมพรธีรวงค์
2. นายสุริยา  ยาวิปา
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายกรรวี  กุลสุทธิ
2. เด็กชายภูวเดช  พานิชยโสภา
1. นายเอกชัย  อุตมะ
2. นางศุภรัตน์  สุระ
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายพีรพัฒน์   อุปจักร์
2. นายเอกชัย  กองบุญเรือง
1. นายเอกชัย  อุตมะ
2. นางสุภรัตน์  สุระ
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายธนะพงค์  พุฒิมา
1. นางศุภรัตน์  สุระ
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายปฎิภาณ  อินสุด
2. เด็กหญิงมุทิตา  อุปจักร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำยันต์
1. นางภคธีรา  อุปจักร์
2. นางสาวดารากร  หาญยุทธ
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวบิวญารัตน์  สุยะ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  พิศจาร
3. นายเอกอนันต์  ขันหลวง
1. นางสาวดารากร  หาญยุทธ
2. นางสาวมะลิวัลย์  บริคุต
228 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ิอินสุด
2. เด็กชายปฏิภาณ  อินสุด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจปิง
1. นางสาวดารากร  หาญยุทธ
2. นางภคธีรา  อุปจักร์
229 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวการะเกด  สุภาวดี
2. นายเจษฎวิทยื  อภิวงค์
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  บัวเหล็ก
1. นางภคธีรา  อุปจักร์
2. นางสาวมะลิวัลย์  บริคุต
230 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายธนวรรณ  ท่าวุ้ง
2. นายศศิพงศ์  บังเมฆ
1. นางสาวมะลิวัลย์  บริคุต
2. นายสุรพล  รอดปรีชา
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายปัญณธร  ถาคำ
2. เด็กชายเกียรติยศ  ทั่งอินทร์
1. นายสิทธิพงษ์  จันทรสูรย์
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายธนกฤต  อาศัยป่า
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ขาเหล็ก
1. นายสิทธิพงษ์  จันทรสูรย์
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ใจปิง
2. เด็กชายชัชวาล  พิศจาร
3. เด็กหญิงฐิตินันท์   พิศจาร
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บนทอง
5. เด็กหญิงเปรมยุดา  ขาเหล้ก
1. นางสาววิดารัตน์  กันทาวงศ์
2. นางสาวธัญสิริ  สวนป่า
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวกนิฐา  อุทัยสา
2. นายกฤษณ์  บัวกล้า
3. นางสาวจิราวรรณ  คำแคว่น
4. นางสาวดวงฤดี  บุญเทพ
5. นางสาวอรทัย  ธิมิตร
1. นางสาวธัญสิริ  สวนป่า
2. นางสาววิดารัตน์  กันทาวงศ์
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงรักษิณา  โคตรบุญเรือง
1. นางสาวปภัสรา  สุยะ
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวณิชกุล  วรรณชน
1. นางสาวปภัสรา  สุยะ
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  หลวงมาลัย
2. เด็กชายธนภูมิ  วรรรณา
1. นายรชานนท์  ชัยคำหล้า
2. นางสาวปภัสรา  สุยะ
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวปานชีวา  ใจปิง
2. นายไตรภพ  ขาเหล็ก
1. นายรชานนท์  ชัยคำหล้า
2. นางสาวปภัสรา  สุยะ
239 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกรพันธ์  เขื่อนเมือง
2. เด็กหญิงจริญญา  ขาเหล็ก
1. นายสุเนตร  สุยะ
240 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวพรชิตา  ใจปิง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจปิง
1. นายสุเนตร  สุยะ
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสอน
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวสายฝน   วรรณา
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผดุงความเป็นไทย
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวสินิทรา  กาญจะแสน
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายวรพล  ตาลสิทธิ์
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวสุวรรณา  ใจปิง
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายรณชัย  ใจปิง
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวตากูลรักษ์  สุยะ
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงชนันชิดา  วงค์อุด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อุปจักร์
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายทิวา  ขาเหล็ก
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายอติชาติ  อักขระ
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายณัชพล  ทาทอง
2. เด็กชายตะวัน  พิศจาร
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุยะ
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายกิตติภพ  เหล่าหลอด
2. เด็กชายภานุพงษ์  อุปจักร์
3. นางสาวมธุรดา  หาญยุทธ
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายพีรพัทธ์  แปงอุด
1. นายณัฐพงษ์  เขียวปัญญา
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวถาวรี  ชินพระวอ
1. นายณัฐพงษ์  เขียวปัญญา
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายนิติยุกย์  สุขสอน
1. นายณัฐพงษ์  เขียวปัญญา
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายพีรภัทร  แปงอุด
1. นายณัฐพงษ์  เขียวปัญญา
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงทิพนภาพร  ธิมิตร
1. นางสาวพิมสิริ  ใจกว้าง
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายปรีชัย  ขันหลวง
1. นางสาวพิมสิริ  ใจกว้าง
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายวัชระ   ขันหลวง
1. นางสาวจิราพร  สุยะ
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวอุบลรัตน์  ไชยหาญ
1. นางสาวจิราพร  สุยะ
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  เตชนันท์
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฎิ
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวสาวิตรี  จิตอารีย์
1. นางสาววิชญาาพร  วรรณโกฎิ
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงรัตติญาดา  ทับเกษม
1. นางกัญญา  อุปจักร์
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวณัฐมล  บุญเริ่ม
1. นางกัญญา  อุปจักร์
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวสินิทรา  กาญจะแสน
1. นางสาวรัตติยา  สุทธหลวง
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายญาณาธิป  สุยะ
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ใจปิง
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฎิ
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายภานุมาศ  ขันหลวง
2. นายรังสรรค์  สุยะ
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฏิ
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวจิตรา  ใจปิง
2. นางสาวชลิตา  บริคุต
3. นางสาวนารีรัตน์  เจริญวงศ์
4. นางสาวนารีรัตน์  สุขคีรีวัฒน์
5. นางสาวนุชศดา  สุทธเขต
6. นางสาวปรารถนา  สีหะวงษ์
7. นางสาวปัทมา  ใจปิง
8. นางสาวปาริฉัตร  สีหะวงษ์
9. นางสาวอภิศิดา  ทิพยศิลป์ชัย
10. นางสาวเขมิกา  อินสุด
1. นายยศศักดิ์  ใหม่น้อย
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวกิตติยาภักดิ์  สุยะ
2. นางสาวภาวดี  สุยะ
3. นางสาววิยะดา  อุปจักร์
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ก้องสูงเนิน
2. เด็กชายปฏิภาณ   อินสุด
1. นางวิชญาพร   ใหม่น้อย
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายณัฐพล  ดิษฐวิบูลย์
1. นางกัญญา  อุปจักร์
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พิศจาร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีชมภู
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางพิราวรรณ  เเสงโสม
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายภานุเดช  อุ่นถิ่น
2. นายอภิสิทธ์  โทตรกูล
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายเอกชัย  อุตมะ
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายณัฐภพ  ดิษฐ์บูรณ์
2. นายศิริชัย  ขันหลวง
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายสุรพล  รอดปรีชา
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายณัฐภพ  การิยศ
2. นายธีรภัทร์  คำแค่วน
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายปวินท์  สุทธหลวง
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวณัฐิดา  สุวรรณ์
2. นางสาวลลิตพรรณ  ขาเหล็ก
3. นางสาวอัครารัตน์  เป็งนันท์
1. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
2. นายวีระชาติ  บุญเทพ
279 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายรุ่ง  ใจปิง
2. เด็กชายวีรชัย  ใจปิง
3. เด็กชายสหภาพ  ใจปิง
1. นายวีระชาติ  บุญเทพ
2. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
280 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวณัฐิดา  สุวรรณ์
2. นางสาวลลิตพรรณ  ขาเหล็ก
3. นางสาวสกาวเดือน  ขาเหล็ก
1. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
2. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
281 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงมฆวัน  สุทธิ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทาแปง
3. เด็กหญิงสุมาลี  ใจปิง
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
282 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวฉันทพิชญา  เทพสิทธิ์
2. นางสาวมยุรา  เขื่อนเมือง
3. นางสาวสกาวเดือน  ขาเหล็ก
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
283 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุปจักร์
2. นางสาวขวัญพร  ขาเหล็ก
3. นางสาวนิชนันท์  พิศจาร
1. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
2. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
284 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายพรชัย  ใจปิง
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
285 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงละอองดาว  อักขระ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ใจมงคล
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นางสาวราตรี  แปงอุด
286 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวจิราภรณ์  อุปจักร์
2. นายณัฐวุฒิ  อินปา
3. นางสาวสุภาสินี  สุยะ
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
2. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
287 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายชนินทร์  ใจปิง
2. เด็กชายนพขวัญ  แสวงโชคพาหนะ
1. นางสาววรางคณา  สุวรรณ์
288 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ใจปิง
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
289 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายฐิติกร    อักขระ
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
290 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  คำยา
1. นางสุทธิสา  สุทธิแสน
291 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชญานิศ  สวนดอกไม้
1. นางวราจิตร  คุณสิทธิ์
292 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวริศรา  จันต๊ะวงค์
1. นางสาวอรพรรณ  เอี่ยมประสิทธิ์
293 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวปริญญา  มีบุญ
1. นางบุษบา  จันทร์สุข
294 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายปริญญา  กุลท้วม
1. นางประพิมพร  แสนทวีสุข
295 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายกิติพงษ์  อุดอ้าย
1. นายพัฒนา  กันอาทา
296 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชวิวรรณ  วิริยะธำรงค์
2. เด็กหญิงปริญาภรณ์  แหวนหลวง
3. เด็กหญิงพิมพ์วรา  ขันทะสาร
1. นางรัชชนก  จิตระวงศ์
297 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนิภรณ์  จิตเฉย
2. นายนายวรพล  ปันแปง
3. นางสาวปฏิญญา  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
298 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. นางสาวปาณิสรา  บุญยืน
2. นางสาวอรกช  ยะขาว
1. นายยุทธ  ยาปัน
299 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายธนากานต์  หาญยุทธ
2. นางสาวยุพาวรรณ  พรหมลังกา
1. นายคมสันต์  ขันทะสอน
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายอภิภูมิ  ศิริรัตน์
1. นายพินิจ  ขัติยะ
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายนพณัฐ  ศิศิวัจน์ไพสิฐ
1. นายไธพัตย์  กองศรีธนภาคย์
302 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกันต์ชิตา  จิตอารี
2. เด็กหญิงจิราพัชร  คำวรรณะ
3. เด็กหญิงณัฐธภรณ์  ใจสว่าง
1. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
2. นางนันทิกานต์  ยาปัน
303 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐิยา  เจริญวงค์
2. นางสาวน้ำฝน  สุวงกฎ
3. นางสาวอารีรัตน์  บุญอนันท์
1. นางนันทิกานต์  ยาปัน
2. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชนาธิป  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงธนัชพร  สารเทพ
1. นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม
2. นางสาวรัตนา  สายวงศ์
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวมาฆะสิริ  สุทธการ
2. นางสาวศดานันท์  เทพจันตา
1. นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม
2. นางสาวรัตนา  สายวงศ์
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอารียา  อุ่นเรือน
1. นางสุจิน  เปี่ยมอริยธน
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายศรายุทธ  กิตินันท์
1. นายชัยยุทธ  ทองทิพย์
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พรมนิมิตร
2. เด็กชายพุฒินาท  จันตระ
3. เด็กหญิงวรัญญา  แสนทรงสิริ
1. นางสุรีพร  เขียวสมบัติ
2. นางสาวดอกส้ม  แปงคำใส
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐดนัย  ก๋าแก้ว
2. นายพลากร  จันทร์บูรณ์
3. นายวุฒิไกร  จิตอารี
1. นางอารีย์  พิเคราะห์
2. นางลัดดา  มหานิล
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ยศเสือ
2. เด็กหญิงธัญสินี  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงนภสร  หาญยุทธ
1. นางสุพรรษา  เขื่อนธะนะ
2. นายรัชชานนท์  เทพอาจ
311 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายชนสรณ์  พึ่งเงิน
2. นายณัฐชนนท์  จิตอารี
1. นายนพรัตน์  ใบยา
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่เล้า
2. เด็กชายตราภูมิ  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  เฮงสกุล
1. นายเชิด  ปันแปง
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวสุชัญญา  จิตอารี
2. นางสาวสุวพิชญ์  บูรณะชาติ
3. นางสาวเปรมิกา  จิตอารีย์
1. นายเชิด  ปันแปง
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชวนากรณ์  คำหอม
2. เด็กชายรชต  ชนะภัย
1. นายอภิรัตน์  เชียงหนุ้น
2. นายสุบรรณ  ไชยหาญ
315 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายนครินทร์  นาคอ้าย
2. นายภคพล  ณรินทร์
1. นางสาวเยาวภา  โนพวน
2. นายอภิรัตน์  เชียงหนุ้น
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. นายธรรมนูญ  ยั่งยืนทวี
2. นายพุฒิพงษ์   จันตระ
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐพล  ยาอุด
2. เด็กชายทวีศักดิ์  จินดา
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  วงศา
2. เด็กหญิงนิธินาฏ  ธนวัฒน์พัชร
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  กันธุระ
4. เด็กหญิงสุธินี  สีแดง
5. เด็กหญิงเขมิกา  สมมุติ
1. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธหลวง
2. นายชัยณรงค์  รัตนกันทา
3. นางสาวนพวรรณ  พรหมรักษ์
4. นางสาวพัชนีกรณ์  คันทะมูล
5. นางสาวรวินท์นิภา  อนุจร
1. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายชลาคม  เขื่อนธะนะ
2. นายทนันชัย  มีบุญ
3. นายภาณุวัฒน์  จิตอารี
4. นางสาวภูษณิศา  ไชยโย
5. นายวรปรัชญ์  เฉิน
1. นายสมชาย  เขื่อนธะนะ
2. นายสีรธีร์  ศิริรัตน์
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกฤตยช  แก้วหลวง
2. เด็กหญิงกาลัญญุตา  ธะนะตา
3. เด็กชายจิรายุทธ  เทพทิพย์
4. นางสาวชมพูนุช  สุววรรณ
5. เด็กชายชูติพล  ชัยยะ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิลป์
7. นางสาวทรรศน์มน  ลำวุฒิ
8. เด็กชายทินกร  ธนิษฐากัลยกร
9. เด็กหญิงทิพานันท์  กันทะเสน
10. เด็กชายนันทิวัฒน์  เทพทิพย์
11. เด็กชายน่านนที  เพชรรัตน์
12. เด็กชายปาณชัย  ยาปัน
13. เด็กชายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  ป้อมสุวรรณ์
15. เด็กชายพัฒณชัย  ใจห้าว
16. เด็กชายรัชชานนทิ  เนตรทิพย์
17. เด็กชายลัทธพล  สุทำแปง
18. เด็กชายวีรชัย  หาญยุทธ
19. เด็กชายสิรภพ  อินทร์ทัพ
20. เด็กชายสุทธิพงษ์  กะรัตน์
1. นายสิรธีร์  ศิริรัตน์
2. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
3. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
4. นายอดิศร  ภูยาง
5. นายชัยยศ  จงจิตร
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  สกุลพรพิพัฒน์
1. นายชัยยศ  จงจิตร
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวศิริรัตน์  ภุมรินทร์
1. นางสุจิตรา  ศรีเครือมา
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายก่อฤกษ์  มหาวงค์
2. เด็กหญิงสุนิตา  ทรงอภิวัฒน์กุล
1. นายชำนาญ  ยาปัน
2. นางสาวศศิธร  รกไพร
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายทศวรรษ  กันฟอง
2. นางสาวปัญฑารีย์  บริคุต
1. นางสุธิดา  บุพบรรพต
2. นายอรรถวุธ  ใบยา
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรรณิการ์  มีบุญ
2. นางสาวณัฐรดี  บรรเทาทุกข์
3. นางสาวนัทชา  จินเสน
4. นางสาวนุจรีย์  ตนภู
5. นางสาวปิยะดา  ศิริรัตน์
6. นางสาววรรณวลี  วิฐาน
7. นางสาววราพร  ขัดคำวงค์
8. นางสาวสตบงกช  กิจสวัสดิ์
9. นางสาวอัศดรัฐ  แก้วโก
10. นางสาวอาทิตยา  ยาปัน
1. นางดวงใจ  เนตรทิพย์
2. นายวิรัตน์  คุุณสิทธิ์
3. นายประดิษฐ์  กลาสี
327 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจิรัญชยา  ทนุกุล
2. นางสาวชวนันทร์  พรหมรักษ์
3. นายชัชวาล  เทพอาจ
4. นางสาวทับทิม  อินต๊ะแปง
5. นางสาวทิพวรรณ  พรหมรักษ์
6. นายธนวรรษ  วารีทิพย์
7. นางสาวนิรมล   เดชฤดี
8. นางสาวมิริพร  พรมถานา
9. นางสาววาสนา  คำเทพ
10. นายศุภชัย  ไชยโย
11. นางสาวสรวงสุดา  พันชน
12. นางสาวสุนันทา  รัตนกันทา
13. นายอดิศร  ยอดใย
14. นางสาวอารียา  จิตอารี
15. นางสาวเกวลิน  ฑีฆาวงค์
1. นางสาวอำพร  เนตรทิพย์
2. นางชมพูนท์  วัฒนะกุณพันธ์
3. นายนพคุณ  กุลาหงษ์
4. นายอลงกรณ์  คำเวียง
328 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐกานต์  แก้วโก
2. นางสาวพิชญาพร   จิณเสน
1. นางชมพูนท์  วัฒนะกุณพันธ์
329 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจุลลดา  ผิวทอง
2. นางสาวชนินาถ  พงษ์ขันธ์
1. นางสาวอำพร  เนตรทิพย์
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายเอกราช  ล้วนปวน
1. นายธวัช  สมมิตร
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวเขมภรณ์  สังขะโต
1. นายธวัช  สมมิตร
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงทัศนียา  ศิริรัตน์
1. นายธวัช  สมมิตร
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวเทียนแข  พันชน
1. นายธวัช  สมมิตร
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวชิตา  ตาลตา
1. นายธวัช  สมมิตร
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวปาริฉัตร  จินดา
1. นายธวัช  สมมิตร
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  นันศิริ
1. นายธวัช  สมมิตร
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวพรไพลิน  รักสัตย์
1. นายธวัช  สมมิตร
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายธนกฤต  มีบุญ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธัญญา
1. นายธวัช  สมมิตร
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กองบุญเรือง
1. นายธวัช  สมมิตร
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายนัชพล    แสนยะเสนีย์
1. นายธวัช  สมมิตร
341 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายทรงยศ  วารีทิพย์
2. นายนันทวัฒน์  ขระสุ
3. นายพงศธร  มานะกิจ
4. นายพิสิทธิ์พล  อนุจร
5. นายภูมิพัฒน์  จิตอารี
6. นายวรากรณ์  นิมากรณ์
1. นายไพรรัตน์  ยังศิริ
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายธรัฎสรวง  ชราชิต
1. นายไพรรัตน์  ยังศิริ
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุมทุม
1. นายไพรรัตน์  ยังศิริ
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวนิภาวรรณ์  วังแสง
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายสุรศักดิ์  พันชน
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายนภดล  สมมุติ
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. นางสาวอรุโณทัย  ปัญญาวงค์
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจิตราพรล์  จันทร์เพ็ง
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายธนภัทร  วิริยะธำรงค์
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอรุณิชา  ชราชิต
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายกฤษดา  เกียรติมหาชัย
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวศิริขวัญ  จันพฤกษ์
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
354 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกชกร  สุทธิแสน
2. เด็กหญิงกนิษฐา   มูลคำ
3. เด็กหญิงขวัญชีวา   ติละ
4. เด็กชายชาญชัย   ไชยโย
5. เด็กชายชาณกานต์    พันธ์ชน
6. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   ทองศิริ
7. เด็กหญิงพลอยชมพู    ดอกแก้ว
8. เด็กชายวีรภัทร    ศรีวงษ์จันทร์
9. เด็กชายศิกวัส  วารีทิพย์
10. เด็กชายศุภสิน   ก้อนแสนไชย
1. นางอรพรรณ  เกียรตินิยมดี
355 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐดนัย   ตารินทร์
2. นายทวิช   หนองหล่าย
3. นายธนากร   ดีอุ่น
4. นายธนากร    สิทธิกาล
5. นางสาวธฤดี   ทนุกิจ
6. นางสาวศิรินันท์   สุวรรณ์
7. นายสิทธิชาติ   คำแสน
8. นางสาวสุพิชญา    บริคุต
9. นางสาวหรรษมน   เนตรทิพย์
10. นางสาวแพรไหม   ไชยสมบูรณ์
1. นางอรพรรณ  เกียรตินิยมดี
356 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงฌัลลิกา   แก้วน้ำเพชร
2. เด็กหญิงรัชนีกร   พันชน
3. เด็กหญิงสุนิสา   ไชยศิลป์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์   สุทธหลวง
5. เด็กหญิงอารยา   จั่นประดับ
6. เด็กหญิงเกวลิน    ไชยศิลป์
7. เด็กหญิงเกวลิน   ไม้สนธิ์
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์   สุมทุม
1. นางทยาภา  โชติยานันท์
357 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาว กัญญาณัฐ    มูลคำ
2. นางสาวกานต์สินี   บริคุธ
3. นางสาวปัญฑารีย์    บริคุต
4. นางสาววิรัชภรณ์   จันตระ
5. นางสาวศศิธร   อุ่มมี
1. นางทยาภา  โชติยานันท์
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงมุกตาภา  เสมอใจ
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายทนงศักดิ์  แซ่โซ้ง
1. นายสวัสดิ์  วิวัฒน์วรชาติ
360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิทธิพงศ์
1. นางสาวจรินทร  ภู่อารยะ
361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวญภา  หาริกุล
1. นางอรพรรณ  พึ่งวสิษฐ์ธร
362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายภาคภูมิ  เนตรทิพย์
1. นายวิจารย์  จิณะเสน
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวอทิตยา  เฉลียวการ
1. นางสาวเครือศรี  กันฟัน
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อินรัง
1. นางสาวอริสลา  สุวรรณ
365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัฎชรีย์  หาญยุทธ
1. นางฉันทนา  นันทแกล้ว
366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปิยะดา  ธัญญะ
2. เด็กชายภณภัทร  จริยโกมล
3. เด็กหญิงมนัญญา  บุญกระโทก
4. เด็กหญิงวิชญาดา  งามล้ำ
5. เด็กชายวุฒินันท์  เทพอินทร์
1. นางสาวพิมพิสุทธิ์  ภัทระวิจิตร
367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกันตา  ตันกุระ
2. นายจารุวิทย์  ทองหอม
3. นางสาวชลธิชา  รังสฤษฎิ์วรการ
4. นางสาวฐิติชญา  ทนุ
5. นางสาวศิริภรณ์  แก้วแสนสาย
1. นางพัทธ์ธีรา  อายุพัฒน์
368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกรัณฑา  อุดนัน
1. นางสาวพรรณทิพย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาววรฤดี  สุวัฒนา
1. นางสาวศรีวรรณ  แซ่เติ๋น
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงดลพร  บริคุต
1. นางสาวนางพรลภัส   อ่ำหงษ์
371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชญานันท์  เดชรัชยา
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สิงห์ธนะ
2. เด็กชายอัครชัย  สุทธหลวง
1. นายถวิล  โชติชัยพิบูล
2. นางเล็ก  จันทร์ผง
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวดารินทร์  อินต๊ะลือ
2. นางสาวลลิตภัตร  อุดอ้าย
1. นางวันทนีย์  ปราบริปู
2. นางสาวพิไลวรรณ  ปะทะดวง
374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชีวนันท์  แสนนิทา
2. นายณัฐกฤษณ์  เนตรทิพย์
3. นางสาวธัญญ์กวินทร์  พิสิษฐ์คงนุ่ม
4. นางสาวนิจจารีย์  ฝีปากเพราะ
5. นางสาวผกามาศ  ไชยรักษา
6. นางสาวภัชรากรณ์  แก้วพิรุณรักษ์
7. นายวงศกร  จิตเทพ
8. นายวีรวัฒน์  ปาละ
9. นางสาวสุนิชา  ยาปัน
10. นางสาวเรณุกา  ยาอุด
1. นายชูเกียรติ  เนตรทิพย์
2. นางวจีพรรณ  บัณฑิต
3. นายชัยยศ  จงจิต
375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองบุญเรือง
2. เด็กหญิงณิชนันท์  อุตรชน
3. เด็กหญิงปาริชาต  ทรงอภิวัตรกุล
1. นางวราจิตร  คุณสิทธิ์
2. นางสายฝน  พรมลังกา
376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวพรพนิต  รักสัตย์
2. นางสาววัลลภา  กันยะ
3. นายวิริยะ  ชนะจิตต์
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
2. นางประพิมพร  แสนทวีสุข
377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกิริยา  ปรังการ
2. เด็กหญิงนันทิตา  โนเปลือย
3. เด็กหญิงปนัดดา  พรหมรักษ์
1. นางนฤมล  สมมิตร
2. นางสาวรชนิศ  อุดอ้าย
378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวรัชนก  ไชยศิลป์
2. นางสาวศิริลักษณ์  รกไพร
3. นายสรวิศ  ยานันท์
1. นางนฤมล  สมมิตร
2. นางสาวรชนิศ  อุดอ้าย
379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปรีชญา  แสนแสน
2. เด็กชายอัมรินทร์  พรมมา
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
2. นายถวิล  โชติชัยพิบูล
380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวรัตติยากร  พรมรังกา
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนวพร  ศิวานนท์
2. เด็กชายเขตแดน  ปัญญาเดช
1. นางนงลักษณ์  ศศิวัจน์ไพสิฐ
2. นายสุทธิพงศ์  สอนธรรม
382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายชานน  ยะแสง
1. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงเขมอัปสร  นาคสุกดี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  นาราศิริฤกษ์
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
2. นางประพิมพร  แสนทวีสุข
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายธิติกร  วังกะ
1. นางวราจิตร  คุณสิทธิ์
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงสรัลชนา  จันต๊ะวงค์
1. นางสาวสุดธาวรรณ  ไชยวุฒิ
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวปราณปรียา  โง้วธนารมย์
1. นางสาวกาญจนา  มโนขัติยะ
387 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรือนปัน
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ยังศิริ
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิมานมาศ  คงสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริพักตร์  จิรางศ์กูล
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นางกาต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
389 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกาญจนา  ศิริรัตน์
2. นายจีราวุฒิ  ขันทะสีมา
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
390 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปดิวรดา  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิณะ
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นายภคพล  วัฒนะ
391 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายชัยญณัฐ  วังแสง
2. นายธนกร  ถานิล
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นายภคพล  วัฒนะ
392 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยะทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชญากร  เนตรทิพย์
1. นางกาต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
2. นางนงลักษณ์  วิลาศ
393 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนวพร  ศิวานนท์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  อุ่นเรือน
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
394 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ยั่งยืน
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นายสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
395 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายกีรติ  ศิริรัตน์
2. นายสรวิชญ์  เนตรทิพย์
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกชกร  กองทรัพย์
2. นายณัฐพงษ์  ไชยชนะ
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายณัชนนท์  จันต๊ะวงศ์
2. นายสรวงสรร  เต็มสวัสดิ์
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นายภคพล  วัฒนะ
398 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายบุรินทร์  ปามะ
2. นายศราวุฒิ  เกตสี
1. นางนงลักษณ์  วิลาศ
2. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
399 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐพงษ์  คนอยู่
2. นายปฏิพัทธ์  ศักดาศรี
3. นายปนิทาน  แสนนันตา
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
400 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายทรัพย์ทวี  หาญยุทธ
2. นายฤทธิชัย  ไชยปรุง
3. นายสรวงสรร  เต็มสวัสดิ์
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
401 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายกิติศักดิ์  หาญยุทธ
2. นายปรเมศ  เมฆแสน
3. นายภัทรชัย  หาญยุทธ
1. นายนิคม  เกียรตินิยมดี
402 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุวรรณประชา
2. เด็กหญิงปวันรันต์  ปั้นกิจวานิชเจริญ
3. เด็กหญิงปัณชญา  อุตรชน
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปามะ
5. เด็กหญิงรจนา  แสนคำเทพ
6. เด็กหญิงสาธิตา  โนพวน
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
3. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
403 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกฤษณา  เรือนปัน
2. นายกิตติกร  สิทธิยศ
3. นางสาวปรียาภรณ์  วัชรการุณย์
4. นายพิพัฒน์พล  ไชยยะ
5. นายวัชรเกียรติ  ไชยชนะ
6. นายศิวัฒน์  สุทธหลวง
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
3. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
404 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจรรยา  ใหม่น้อย
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุรัช
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทะรังษี
1. นายเดชา  จันทร์ผง
405 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐธิยา   ไชยปาละ
2. นางสาวรินรดา   ศุปภัทรสรณ์
3. นางสาววรรณวิสา  สลีอ่อน
1. นางกุลวรรณ   จันทร์เพ็ง
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
406 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพรนิตา   กาติ๊บ
2. เด็กหญิงสมฤดี  รักสัตย์
3. เด็กชายเด็กชายณัฐพงษ์   ไชยโย
1. นายจรัญ  จันทร์วัง
2. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
407 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนิตา   จันต๊ะวงค์
2. นางสาววันทนา   แปงยะ
3. นางสาวสุดารัตน์   วุฒิ
1. นายรุ่งโรจน์  ศศิวัจน์ไพสิฐ
2. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
408 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชนัฐชิดา  ไชยหาญ
2. เด็กหญิงชาคริยา  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงพัทธีรา  ใหม่วงค์
1. นางนงลักษณ์  พรถาวร
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
409 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรกนก  ศิริรัตน์
2. นายคัมภีร์  ใจตรง
3. นางสาวฐิตา  พิณศรี
1. นายวิทวัส  จิตอารีย์
2. นางนงลักษณ์  พรถาวร
410 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทรงเจริญกุล
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ขันทะสีมา
3. เด็กหญิงเมธิณี  สลีอ่อน
1. นางนงลักษณ์  พรถาวร
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
411 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจิราภรณ์  ทองโชติ
2. นายภานุวัฒน์  ไชยศิลป์
3. นายภูบดินทร์  สารเทพ
1. นายวิทวัส  จิตอารีย์
2. นายนงลักษณ์  พรถาวร
412 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ธัญญะ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงพรรณภา  แก้วโก
1. นางนงลักษณ์  พรถาวร
2. นายวิทวัส  จิตอารีย์
413 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปันหล้า
2. นางสาวศิวนันท์  คำแสน
3. นางสาวเปมิกา  ท้าวอาจ
1. นายวิทวัส  จิตอารีย์
2. นางนงลักษณ์  พรถาวร
414 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกรวิสุทธิ์  กันทเสน
2. เด็กหญิงจิตรสุภา  คำเทพ
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุกานนท์
1. นายวิทวัส  จิตอารีย์
2. นางนงลักษณ์  พรถาวร
415 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นางสาวรัชกาล  มะโนการ
2. นางสาวสุทธิดา  ละขะไพร
3. นางสาวเนตรนภิส  จำนงค์บุญ
1. นายวิทวัส  จิตอารีย์
2. นางนงลักษณ์  พรถาวร
416 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อุดอ้าย
1. นางสาวอำพร  เนตรทิพย์
417 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายนววิช  จิตอารีย์
1. นางสาวอริสลา  สุวรรณ
418 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวรรณพร  ฤทัยรัตน์
1. นางวันทนีย์  ปราบริปู
419 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว 1. นายฆนาคม  หาญยุทธ
2. นางสาวปานชรี  สุฤทธิ์
1. นางจันเพ็ญ  อุ่มมี
420 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายคริสมาสต์  นามพญา
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
421 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  อุทุมพร
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
422 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวศรัณย์พร  รินฤทธิ์
1. นางสาวทัตพิชา  จันต๊ะ
423 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  ยะปวง
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
424 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวินท์  สงวนฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  พิมเสน
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญอิน
425 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกนกพรรณ  อุทุมพร
2. นางสาวมณฑาทิพย์  อุทุมพร
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
2. นางสาวทัตพิชา  จันต๊ะ
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  เพตะกร
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเฉลิมเพ็ญ  นุกุล
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
428 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกา  โพธิติขำ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  มาลา
3. เด็กชายปิยวัฒน์  วังแสง
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
2. นางวัจนา  ชัยรักษา
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำมงคล
2. เด็กหญิงจิรชยา  วิทา
3. เด็กชายนัทพงศ์  พิมเสน
1. นางสมร  พมพ์มาศ
2. นางสาวนลพรรณ  ยศอาลัย
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
2. นางสาวพิชญาภา  มาลา
3. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
1. นางมลฤดี  เตชะตา
2. นายศิลป์ชัย  จิตตรง
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายณัฐวุติ  ศรีชัย
2. นางสาวพัชรี  วงศ์ยังประเสริฐ
3. นางสาวอภิญญา  ป้องแก้ว
1. นายศิลป์ชัย  จิตตรง
2. นางมลฤดี  เตชะตา
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายชวลิต  อินทำ
2. เด็กชายธันวา  รุ่งเรือง
1. นางจิราภา  อินสองใจ
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  สุต๋า
2. นายอภิชาติ  วงษา
1. นางจิราภา  อินสองใจ
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายจักริน  รินฤทธิ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  กำเนิดมงคล
3. นางสาวพิชญา  ปาลี
4. นางสาวมนัสนันท์  คำยันต์
5. นางสาวสุมลทิพย์  พิมเสน
1. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
2. นายธนกฤต  ลำน้อย
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญเกิด
1. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวทอฝัน  ทับทวี
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ก๋าทอง
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  สุต๋า
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  วงศา
2. นายวัชระชัย  ใจน้อย
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวอุทุมพร  มาลา
2. นางสาวเกวลิน  บุญวัน
1. นายจำลอง  สุขสาร
2. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  อุทุมพร
2. นางสาวลิมปกา  รินฤทธิ์
1. นายจำลอง  สุขสาร
2. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  กานนท์ธนกุล
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวสิริลักษณ์  ท้าวบุญญาภินิกุล
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  อ่อนละออ
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  กานนท์ธนกุล
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกษาปณ์  อาชาบุญญฤทธิ์
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายเมทา  รกไพร
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ตันกาบ
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  กอกัน
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวสรัลพร  เพตะกร
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายศิลา  เพตะกร
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
451 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  คันทะมูล
2. นายบัญญาวัต  กะรัตน์
3. นายปณชัย  ฝีปากเพราะ
4. นางสาวพิมพ์นารา  วังแสง
5. นางสาวสมจิตร  รุ่งเรือง
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
2. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ถาขาว
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวพิมอุมา  เปาป่า
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
1. นางสุณัฐชา  ยวงคำ
455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  วงษา
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนุชจิรา  แสงรัตน์
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเกิด
1. นางสุณัฐชา  ยวงคำ
458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวอัญชรินทร์  บุญเกิด
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสรณ์  วงศา
2. นางสาวนิลาวัลย์  เพตกร
3. นางสาวบุศกร  สิงห์ธนะ
4. นางสาววราภรณ์  ขอดเตชะ
5. นางสาวศศิวิมล  พิมเสน
6. นายสุทธินัย  ประอาจ
7. นางสาวอรวรรณ  วงศา
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
2. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
3. นางมลฤดี  เตชะตา
461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภัยรุณ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ตันกาบ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เจริญพายัพ
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญอิน
462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อุทุมพร
2. นางสาวจักษณา  ปาลี
3. นายอุดมศักดิ์  อาจหาญ
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
2. นางสาวทัตพิชา  จันต๊ะ
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  คำมงคล
2. นายธนวัฒน์  แสงชม
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสงชม
2. เด็กหญิงปวีณา  เพตะกร
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
2. นางวัจนา  ชัยรักษา
465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเกิด
2. เด็กหญิงเกวลิน  บุญวัน
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเขมจิรา  เพตะกร
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  เพตะกร
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเฉลิมเพ็ญ  นุกุล
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพล  แปงอุด
2. เด็กชายธนานนท์  จิตตรง
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นางสุภาพร  จิตตรง
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อภัยรุณ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ชุมภูสาย
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นางสุภาพร  จิตตรง
472 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายธนากร  จิตตรง
2. นายนฤดล  ณ ลำพูน
3. นายสมพงษ์  นิลคง
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
473 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  ดาลเรือง
2. เด็กหญิงสุธีกานต์   กระรัตน์
3. เด็กหญิงสุนันทินี  วังแสง
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
474 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  รินฤทธิ์
2. นางสาววรัญญา  พิมเสน
3. นายสิทธิศักดิ์  พิมเสน
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
475 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  จิตตรง
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
476 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ถาขาว
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
477 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาววรรณศิริ  คำยันต์
2. นายสุรกานต์  พิมเสน
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสาวชไมพร  สุนันท์
478 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงอลีนา  ณ ชน
1. นางภูริตา   ใบยา
479 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวมนทิรา  คีรีธีรกุล
1. นางภูริตา   ใบยา
480 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนีรนุช  ดำรงอาภาดิ
1. นางสาวดวงสมร  อินต๊ะฟู
481 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวภาวิณี  อักขระ
1. นางสาวดวงสมร  อินต๊ะฟู
482 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ช่างแก้ว
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
483 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวขวัญนภา  แซ่โซ้ง
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
484 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงหทัยชนก  กีรติเมธาวิน
3. เด็กชายเดชา  แซ่ท้าว
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางสาวนารี  แซ่โซ้ง
485 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวณิชกานต์  แซ่ว่าง
2. นางสาวนฤมล  คีรีธีรกุล
3. นางสาวศุภกาญจน์  รัตนภัทร
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางสาวนารี  แซ่โซ้ง
486 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ดิลกนิธิพันธ์
2. เด็กหญิงศุุภวรรณ์  แซ่จ๋าว
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
487 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกาญจนา  ยอดออน
2. นางสาวสุภาวรรณ์  รัตนวัฒนาพร
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
488 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงบุลพร  แซ่ซ้อง
1. นางจิราพร  มาพริก
489 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกัลยา  แซ่จ๊ะ
1. นายทินกฤต  เรือนสม
490 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงธารารักษ์  แซ่เติน
2. เด็กหญิงพนิดา  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เติน
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
491 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวครองศรี  มงคลสถิต
2. นางสาวศรินวรรณ  เมืองวงษ์
3. นางสาวสุุภัสสรา  พิทักษ์อนันตกุล
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
492 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายภูวดล  ยิ่งพิทักษ์กุล
2. เด็กชายมงคลชัย  แสงทองสกุล
1. นายทินกฤต  เรือนสม
2. นางสาวสุุพรรณ์  เมฆแสน
493 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายศิวากร  งามเลิศวจี
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
494 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายเตชินท์  วราคมเดชา
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวจุฑามณี  แซ่ท้าว
2. นางสาวอันธิกา  ศิลป์ท้าว
3. นางสาวเสาวลักษณ์   คีรีธีรกุล
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนภาพร  ไชยะ
2. นางสาวปราณี  อักขระ
3. นางสาวอินทิรา  เทใหม่
1. นางพัชรินทร์  สุทธหลวง
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายฐิติยา  ยอดออน
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ปัญญาทิ
3. เด็กหญิงปาลินี  อรินทร์
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
498 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายพชร  เนตรทิพย์
2. นายวรัญญู  นูพัฒน์
3. นางสาวศิริพร  แซ่ม้า
1. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
2. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงลดามณี  แซ่ท้าว
3. เด็กชายสุรชาติ  พะนะสัน
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวปิยนันท์  แซ่ย่าง
2. นางสาวศิวพร  แสนศรีเชาว์พันธ์
3. นางสาวสโรชา  แซ่ลี
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
501 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายจิรเวช  แซ่จ๊ะ
2. เด็กชายภูวเดช  ย่านสากล
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
502 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายวัชระ  แสนศรีเชาว์พันธ์
2. นายสมพงษ์  กาญจนวิโรจน์
1. นายปักธงชัย   สวาสดิ์วงค์
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายชัยชนะ  แสนคำแพ
2. นายธีรพงษ์  แสนใจ
1. นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายนพกิจ  ศิลาธนวัฒน์
1. นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวน้ำทิพย์  มาดี
2. นางสาวปาริฉัตร  พนะสัน
3. นางสาววนิดา  ยอดออน
4. นางสาวสุดาทิพย์  อินปา
5. นางสาวอภิญญา  นะชน
1. นายนันทวัฒน์  คีรีสันติกุล
2. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายดง  แซ่โซ้ง
2. นางสาวดาริกา  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวนัยนา  คงเลิศนิรันดร์
4. นายพีรพล  เขยตุ้ย
5. นางสาววาสนา  ยอดออน
1. นายเอกนรินทร์  วีระวงค์
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ทิวานันท์
1. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวอรยา  แสนศรีเชาวพันธ์
1. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สว่างยิ่งเจริญ
2. นางสาวอามรศรี  แสงประเสริฐ
1. นายสุธิราช  ใจแก้ว
2. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายปกครอง  กิตติยังกุล
2. นางสาวปวารี  คำรังษี
1. นายสุธิราช  ใจแก้ว
2. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
511 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่ว่าง
2. นางสาวกาญจนา  คณาภิวัฒน์
3. เด็กหญิงจันทรวดี  ยั่งยืนทวี
4. นางสาวชวิศา  แซ่ลี
5. นางสาวนลิน   แซ่โซ้ง
6. นางสาวนัฐดา  จอมจันทร์
7. นางสาวนิรุชา    แซ่ลี
8. นางสาวพรนภา  เอกภคินลภัส
9. นางสาวพรพิมล  ธนาวิทรรศน์
10. นางสาวยุวดี  สัมโพธิวงศ์
11. เด็กหญิงสรัญญา  คีรีสันติกุล
12. นางสาวสุชาดา  คีรีสันติกุล
13. นางสาวสุนิษา  คีรีสันติกุล
14. นางสาวสุวพร  คีรีธีรกุล
15. นางสาวเชษฐธิดา  แซ่โซ้ง
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
3. นายจักรพงษ์  กานิล
4. นางพัชรินทร์  สุทธหลวง
512 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายนฤสรณ์  วงศ์ยังประเสริฐ
2. นางสาวพรนภา  เอกภคินลภัส
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
513 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายพหูพจน์  พงศ์ยังประเสริฐ
2. นางสาวเจนจิรา  บริครุฑ
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกิติยา  กิตติยังกุล
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวจารุณี  ทิวานันท์
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนิชา  แซ่โซ้ง
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวศิรภัสสร  แซ่จ๊ะ
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายปราโมทย์  แซ่โซ้ง
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวธีรดา  เยี่ยมยุทธวงศ์
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายพชรพล  กาญจนเวโรจน์
2. เด็กชายสมพล  แซ่ท้าว
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวปราารถนา  กำธรนิมิตร
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  คงกระเรียน
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวแววดาว  บริคุต
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนันทิกา   ใจซื่อ
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาววีณา  รกไพร
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายวรศิลป์  มูลคำ
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวสาวิตรี  แซ่ท้าว
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
528 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนิศรา  อันทวาส
2. นายพชร  เนตรทิพย์
3. นางสาวภูริดา  แซ่วื่อ
4. นางสาววรรณภา  ชนารัตน์มงคล
5. นายวรัญญู  นูพัฒน์
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
2. นายจักรพงษ์  กานิล
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงเรณุกา  แซ่เฮ้อ
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวพชรพร  ใจปิง
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายอธิปัตย์  ยอดออน
1. นางสาวจิราภรณ์  คีรีสันติกุล
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวอมรรัตน์  วราคมเดชา
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกุมารี  แซ่ท้าว
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวณัฐชา  พนะสันต์
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวศิวนาถ  ยังแสง
1. นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวขวัญจิตร  ศิริคุณนิธิ
1. นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนลิน  แซ่โซ้ง
1. นายเฉลิมศักดิ์  กีรติวัฒนกิจ
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกาญจน์กนก  พรคุณวิวัฒน์
1. นายเฉลิมศักดิ์  กีรติวัฒนกิจ
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงศิวนาถ  แซ่ย่าง
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
2. นางสาวจิราภรณ์  คีรีสันติกุล
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกวินนา  แซ่ท้าว
2. นางสาววัลย์ลี  พงศ์ยังประเสริฐ
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
2. นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
541 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกิตติศักดิ์  อยู่ป่ากลาง
2. นายจตุพล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายจิรเวช   แซ่จ๊ะ
4. เด็กชายภูวเดช   ย่านสากล
5. นายรุ่งโรจน์  กิตตินพคุณ
6. เด็กชายวิวรณ์    แสนคำแพ
7. เด็กชายอาทิตย์   กิตติยังกุล
8. เด็กชายไกรสิทธิ์  สหเจริญชัย
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
2. นายปักธงชัย   สวาสดิ์วงค์
3. นายสุธิราช    ใจแก้ว
542 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกิตติพงษ์  กิตติรุ่งรวี
2. นายนัฐวุฒิ  เจตมงคล
3. นายวันไทย  แสนคำแพ
4. นายวิกรานต์  ปั้นกิจวานิชเจริญ
5. นายสรนีย์  แซ่ท้าว
6. นายแสนศักดิ์  ดนัยดุริยะ
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
543 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกาญจน์กนก  พรคุณวิวัฒน์
2. นางสาวจริญญา  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวพิมวรา  คลังพงไพร
4. นางสาวมณีกานต์  พนะสันต์
5. นางสาวมาลินี  โชติฐิติธรรม
6. นางสาววิภาพรรณ  ไชยกันทะ
7. นางสาวศิริรัตน์  ทิวานันท์
8. นายศิวาการ  อินปา
9. นายสิทธิพล  แซ่โซ้ง
10. นายอนุชา  แซ่เฮ้อ
1. นายเอกนรินทร์  วีระวงค์
2. นายจักรพงษ์  กานิล
3. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
544 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนิรดา  ยอดออน
2. นางสาวบุญทริกา  แซ่โซ้ง
3. นางสาววรรณี  ยั่งยืนทวี
4. นางสาวสิรินดา  นอห้วยแก้ว
5. นางสาวอณัติพร  วัชเรศร
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสุจินดา   ทรายแหลมทอง
545 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาววราศินี  สุภาแก้ว
2. นางสาววัลวลี  ยอดออน
3. นางสาววิไล  แซ่เล้า
4. นางสาวสุปรียา  ศิริรัตน์
5. นางสาวอารียา  วงศ์ถม
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
546 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายประภากร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงรุจิรา  แสนศรีเชาวพันธ์
3. เด็กหญิงศุภานัน  อาทินาถ
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวชมพูนุช  สุขหมื่น
547 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวจีรภา  อินปา
2. นางสาวพนิดา  อินปา
3. นางสาววราภรณ์  อินปา
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวชมพูนุช  สุขหมื่น
548 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงสุณีย์  พงศ์ยังประเสริฐ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ยั่งยืนทวี
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
549 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวปรัศญา  ลาโสม
2. นางสาวผาสุข  อิทธิพลปัญญา
3. นางสาวมนภรณ์  กิตติโกศลกุล
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
2. นางศรีจิตรา  สมมุติ
550 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนีรภา  วชิราธนกิจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลี
1. นางสาวจิราภรณ์  คีรีสันติกุล
2. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนวลฉวี  พนะสัน
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
552 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายชัญญา  วราคมเดชา
2. เด็กชายศิวากร  งามเลิศวจี
1. นางจิราพร  มาพริก
2. นายทินกฤต  เรือนสม
553 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายเฉลิมชัย  กีรตินันทกุล
1. นางจิราพร  มาพริก
554 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวอลีนา  ณ ชน
1. นางภูริตา   ใบยา
555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาววารี  จางวรวิบูล
1. นางภูริตา   ใบยา
556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำแคว่น
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
557 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายสามารถ  แซ่ท้าว
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
558 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนันธิกา  ใจซื่อ
2. เด็กชายศตวรรษ  แสนสี
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
559 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายทรงพล  กิตติเกริกพล
2. นายเจริญชัย  แสงประเสริฐ
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
560 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายภัทรพล  แซ่เติน
2. นายสยามรัฐ  แซ่ม้า
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
561 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกิตติพัฒน์  มูลคำ
2. นายชัยชนะ  แซ่ท้าว
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
562 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายฤชากร  สวนนุ่ม
2. นายศุภชัย  คีรีโชติกุล
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
563 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายชยากร  คณิตสากล
2. นายวีระพล  ยอดออน
3. นายเกษมพันธ์ุ  ยอดออน
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
564 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายคัตติยะ  ยอดออน
2. นายทักษกร  ยอดออน
3. นายยุทธภูมิ  พนะสันต์
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
565 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สัตตารมย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ยอดออน
3. นายเด่น  ยอดออน
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
566 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายทิวากร  พนะสันต์
2. นายสงคราม  อินปา
3. นายสมรักษ์  อินปา
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
567 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงนิรชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัฒนา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายวรัญญู  ชินโชติทวีสิน
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
568 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกรวิภา  การธนมงคล
2. นางสาวสุจิตรา  ชาติภูมิตระกุล
3. นางสาวอิษฎา  ยั่งยืนทวี
1. นางขวัญฤดี  กันทเสน
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
569 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดิลกนิธิพันธ์
2. เด็กหญิงวิยดี  กำธรนิมิตร
3. เด็กหญิงอรจิรา  แสนศรีเชาว์พันธ์
1. นางขวัญฤดี  กันทเสน
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
570 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายเอกภพ  การธนมงคล
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
571 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายชัชพล   แซ่ท้าว
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
572 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงจันทมณี  กำธรรุ่งวิวัฒน์
2. เด็กหญิงธิดาพร  ทรายแหลมทอง
3. เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ม้า
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางภูริตา   ใบยา
573 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายพชรพล  จันตระ
2. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ย่าง
1. นางสาวสุุพรรณ์  เมฆแสน
2. นายจักรพงษ์  กานิล
574 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายกรกิจ  แสนท้าว
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
575 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายอนุนาท  กีรติเมธาวิน
1. นางปิยพร   มิ่งเมือง
576 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายอนุนาท  กีรติเมธาวิน
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
577 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงจิราพร  คำรัตน์
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  กนกเสรีวงศ์
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางปิยพร  มิ่งเมือง
578 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายจตุรงค์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสงบ  แซ่โซ้ง
1. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
2. นางปิยพร  มิ่งเมือง
579 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ   หอมดอก
1. นางสาวทัดดาว    กันตะนา
580 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวเบญพรรณ   หอมดอก
1. นางสาวทัดดาว   กันตะนา
581 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   หอมดอก
1. นางสาวโสภาวดี   ทนันชัย
582 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวอรัญญา    หอมดอก
1. นางสาวโสภาวดี   ทนันชัย
583 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกณิกา   บุญวัน
1. นางสุภัญกานต์   อินสา
584 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาววิลาวัณย์   แสงจันทร์
1. นางสุภัญกานต์   อินสา
585 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ   หอมดอก
1. นางสาวศิราภรณ์   ศิริกันไชย
586 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายปรีชา    แซ่เฮ้อ
1. นายภูริต   พงษ์พิรุณ
587 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายจรัล   วิริยะพัฒนศิริ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ    กันทะเสน
1. นายทศพล  ทาวรรณะ
588 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวกัญญารัตน์   แปงอุด
2. นางสาวผกามาศ    แปงอุด
1. นายทศพล   ทาวรรณะ
589 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธนากร   ฮังคำ
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
590 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายศุภโชค   กีรตินันทกุล
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
591 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวนัฐพร   ใจปิง
2. นางสาวสุธีกานต์   ใจปิง
3. นางสาวเบญจมาศ   กาบแก้ว
1. นางสาวณีรวัลย์   ไชยวงค์
2. นายวุฒิพงษ์   แดนช่างคำ
592 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวจินดา    ท้าวคาม
2. นางสาวสุพรรษา   ท้าวคาม
3. นางสาวอังคณา   บุญสวรรค์
1. นายจักรกฤษณ์   ยากิ้ว
2. นางสาวประภัสสร   แก้วโก
593 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกาญจนา    อินทจักร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร   เจริญวัย
3. เด็กชายอภิชาติ   เทพปัญญา
1. นายวุฒิพงษ์    แดนช่างคำ
2. นางสาวนภัสกร   ม่วงมา
594 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวธัญญารัตน์   สุขสำราญ
2. นางสาววิมลรัตน์   พุทธโชติ
3. นายเอกนรินทร์   รางแดง
1. นางสาวณีรวัลย์    ไชยวงค์
2. นายวุฒิพงษ์   แดนช่างคำ
595 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายจักรภพ   หอมดอก
2. เด็กชายสิทธินันท์   อามาตย์
1. นางสาวประภัสสร   แก้วโก
596 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธิติวุฒิ    สุทธิแสง
2. เด็กชายภูวดล   แซ่เฮ้อ
1. นายจักรกฤษณ์   ยากิ้ว
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวขวัญจิรา   กอกัน
2. เด็กชายสุวัจน์   แซ่ซ่ง
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ต๊อดแก้ว
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวนิตยา   เทพปัญญา
2. นายปพล   อุ่นถิ่น
1. นางสาวชนัญชิดา   อุปจักร์
599 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  งามธุระ
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ท้าวคาม
1. นายเสรี   ใจก้อนแก้ว
2. นายวิเชียง   ดีจิต
600 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวนุชนภา  บัวแสน
2. นางสาวพรชิตา  ใจปิง
1. นายวิเชียง   ดีจิต
2. นายเสรี   ใจก้อนแก้ว
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายยุทธนา   เทพปัญญา
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายไชยนันท์    ราชทะนุ
1. นางจิดาภา   วิเศษศักดิ์
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายจตุพร   เครือแปง
1. นายจุลศักดิ์   ทุหา
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวสุกัญญา   แสงวรรณา
1. นายจุลศักดิ์   ทุหา
605 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวปิยดา   วงศ์กระโซ่
2. นางสาวรัชนี   งามยศ
3. นางสาววิริยพัฒน์   แสงวรรณา
4. นางสาวอมรรัตน์   จิระรุ่งโรจน์สกุล
5. นางสาวเนตรนภา   ใจปิง
1. นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ
2. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
606 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แซ่จ๊ะ
1. นายเชาว์วัฒน์  หมอป่า
607 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวบุษบา   ท้าวคาม
1. นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ
608 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายเอกพล   สายจันทร์
1. นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ
609 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวณัฐนันท์   ทำดี
1. นางสาวอัมพร   สินสวัสดิ์
610 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวอนุศรา   เทพปัญญา
1. นางสาวรัชรินทร์   วงค์คำ
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวกรกช   จิตรกว้าง
2. นายคฑาวุฒิ    ใจปิง
3. นางสาวจิระประภา   มีสา
4. นางสาวปรานอม  คำมงคล
5. นางสาวภัทรนันท์   ยอดชาย
6. นายยุทธนา   เทพปัญญา
7. นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจปิง
8. นางสาวอนุศรา   เทพปัญญา
9. นางสาวอรยา  อินทจักร
10. นางสาวอริศรา    อุ่นถิ่น
1. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
2. นางสาวพัชรินทร์   ครองแดง
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงภนิดา   อินปัญญา
2. เด็กหญิงสุกัญญา   หอมดอก
3. เด็กชายเอกพล    สายจันทร์
1. นางนันท์ติกัน   แซ่ตั้น
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวดอกฟ้า   มาชา
2. นางสาวทัญญารัตน์   วุฒิ
3. นางสาวธิดารัตน์   หอมดอก
1. นางนันท์ติกัน   แซ่ตั้น
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงชญานี  อินปัญญา
2. เด็กหญิงชิดชนก   อินปัญญา
3. เด็กหญิงพีระพร  สุทธิโวหาร
1. นางสาวพัชรินทร์   ครองแดง
2. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สุริยา
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวชลลดา   อุ่นถิ่น
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
617 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชานน   ชมพูเจริญกิจ
2. เด็กหญิงศศิธร  ชมพูเจริญกิจ
1. นายฤทธิ์กร   สุนันต๊ะ
618 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 1. สามเณรคณิศร  ปุกคาม
1. นางรัชนี  จันทรักษ์
619 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 1. สามเณรจักรพันธ์  สุภรักษ์
1. นางสาวสุพัตรา  ลัมวุฒิ
620 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 1. สามเณรอิทธิชัย  เดชฤทธิ์
1. นางสาวสุพัตรา  ลัมวุฒิ
621 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 1. สามเณรชาคร  สมจารย์
2. สามเณรนิธิกร  ศรีนวล
3. สามเณรหณุพงษ์  จันธิมา
1. นางสรัลนุช  ศิริแก้ว
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 1. สามเณรวทัญญู  ธนะขว้าง
1. นายสุวิทย์  ถุงเสน
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 1. สามเณรสรชัย  ผาแก้ว
1. นายสุวิทย์  ถุงเสน
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 1. สามเณรสุริยะ  สมเงิน
1. นายสุวิทย์  ถุงเสน
625 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรเจริญชัย  ปะเกียร
1. นายนิติกร  มะยาระ
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรวัชระศักดิ์  นันศิริ
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรศรายุทธ  วงค์ม่าน
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรไกรเลิศ  คันทะลือ
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรปารภัศ  อาริยะ
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรอาทิจ  อินปา
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรธนวัต  ตระกูลรัมย์
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
632 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรคมกริช  แดงโสภา
2. สามเณรครรชิตพล  ต๊ะผัด
3. สามเณรนวพล  คำแสน
1. นายนิติกร  มะยาระ
2. นายสุทธิชัย  ใบยา
633 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรภานุวิชญ์  แซ่เติน
2. สามเณรยศพัฒน์  คำแสน
3. สามเณรศุภฤกษ์  ปัญญาโพธิ์รวี
1. นายนิติกร  มะยาระ
2. พระรุ่ง  นาคอ้าย
634 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 1. สามเณรทิวาธร  ยงทองจรัสสกุล
2. สามเณรประชา  อรินทร์
3. สามเณรอภิชัย  อ่อนทอง
1. นายนิติกร  มะยาระ
2. พระรุ่ง  นาคอ้าย
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดภูเก็ต 1. สามเณรพัชรพล  ลาเบิกบาน
1. นายสมศักดิ์  สุขโข
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดภูเก็ต 1. สามเณรสันดุษิต  กิตตินพคณ
1. นายสมศักดิ์  สุขโข
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดภูเก็ต 1. สามเณรวัชระ  รกไพร
1. นายสมศักดิ์  สุขโข
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดภูเก็ต 1. สามเณรบวรพจน์  แสนโซ้ง
1. นายสมศักดิ์  สุขโข
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดภูเก็ต 1. สามเณรพงษ์ศักดิ์  รกไพร
1. นายสมศักดิ์  สุขโข
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดภูเก็ต 1. สามเณรชยพล  โยธินธรรม
1. นางอัจฉรา  ปิจดี
641 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดภูเก็ต 1. สามเณรธวัชชัย  ไชยวุฒิ
2. สามเณรพิสุทธิ์  แสนทำมา
1. นางสาววรีรัตน์  วารีทิพย์
2. นายวราศิลป์  อุ่มมี
642 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
643 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงเมวดี  คงมงคล
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
644 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวชิดชนก  ตนะทิพย์
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
645 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ใหม่วงค์
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงก้อน
646 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวสุวิมล  แพทย์รัตน์
1. นางสาวนิลตรา  ปิงเมือง
647 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายทินวัตร  สารเงิน
1. นางสาวเมธาวี  ขันทะสอน
648 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวนุชจรี  พรมปา
1. นางสาวเมธาวี  ขันทะสอน
649 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฑีฆาวงค์
2. นางสาวลักษิกา  พิมโกทา
3. นางสาวเบญจมาศ  มโนวงค์
1. นางสาวเมธาวี  ขันทะสอน
650 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายชูศักดิ์  แข็งแรง
2. เด็กชายภูธเนศ  ขำเจริญ
1. นายวีรพงศ์  เกรียงไกรเวช
651 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวนุสบา  มารินท์
2. นายอรรถพร  จันขันธ์
1. นายวีรพงศ์  เกรียงไกรเวช
652 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงณิราวรรณ  ชาวยอง
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
653 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ยาสาร
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
654 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายภราดร  วงศ์หมื่่นเนตร
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
655 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวสุภัทศร  พรมปา
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
656 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ใหม่วงค์
2. เด็กหญิงปิยะกมล  ไชยปาละ
3. เด็กหญิงมินตรา  ไชยหาญ
1. นางสาวศิริลักษณา  คำวัง
2. นางรัชนี  บูรณพันธ์
657 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ยาสาร
2. นางสาวนุสบา  มารินทร์
3. นายพงษ์พิสุุทธิ์  ชาวยอง
1. นางสาวจงรักษ์  ใหม่คำ
2. นายจักรา  ปัญญาวรรณรักษ์
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงชยุดา  นาคอ้าย
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ขัติวงค์
3. เด็กหญิงนรีกาญจน์  แข็งแรง
4. เด็กชายพงศพัศ  ดอกทองดี
5. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แข็งแรง
1. นายโพธิ์  มูลจะคำ
2. นางรุ่งนิภา  คอนแก้ว
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวณัฐนรี  เกลี้ยงเกลา
2. นายทวีศักดิ์  ทิปะกะ
3. นางสาววารีทิพย์  รักสัตย์
4. นางสาวอันธิกา  อ่ำฉาย
5. นางสาวเกศจุฬา  แข็งแรง
1. นายโพธิ์  มูลจะคำ
2. นางวารุณี  สิทธิชัย
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวศุภากร  พรมปา
1. นางรุ่งนิภา  คอนแก้ว
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายพิพัฒน์  ลือยศ
2. เด็กหญิงสุนีย์  คล้ายพงษ์
1. นางวารุณี  สิทธิชัย
2. นางรุ่งนิภา  คอนแก้ว
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  ปรังการ
2. นายฤทธิเดช  ไชยกันทะ
1. นายโพธิ์  มูลจะคำ
663 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวจิรภัทร  ธนูวงค์
2. นางสาวบุญทริกา  วงค์อุด
1. นายสมบัติ  วิหก
664 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวนิรชา  เดชฤดี
2. นางสาวสุภัสรา  วุฒิหาญ
1. นายสมบัติ  วิหก
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวโสระยา  สุยะตา
1. นายภักดี  สิทธิชัย
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายวรากร   ไชยทะ
1. นายภักดี  สิทธิชัย
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวสุวรรณา   นันศิริ
1. นายภักดี  สิทธิชัย
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวบุญยาพร  ชาวยอง
1. นายภักดี  สิทธิชัย
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายปณิธาน  เสมอใจ
1. นายภักดี  สิทธิชัย
670 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายธีรเมธ  อาภรณ์สิริ
2. นายพงษ์พิสุทธิ์  ชาวยอง
3. นายวิริยะ  กำยา
4. นายศิวพันธ์  นาคอ้าย
5. นายศุภณัฐ  ปฏิพัทธ์ดำรง
6. นายอนวัฒน์  พุฒศรี
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายกฤติพงศ์   วรรณโกด
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงมินตรา  ไชยหาญ
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวรัตติกาล  ศรีอิน
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายกฤติพงศ์  วรรณโกด
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวรัตติกาล  ศรีอิน
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวจิรนันท์  กองกุณะ
1. นางบุษบา  อภิวัฒน์สกุล
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายบูรพล  พิชวงค์
1. นายศักดิ์  พันชน
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงน้องทราย  บุญอินทร์
1. นางพัชรี  หนูเอียด
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวปิยะกมล  ไชยปาละ
1. นางสาวสุกัญญา  นันศิริ
680 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายกิตติพันธ์  มีชัย
1. นางสาวสุกัญญา  นันศิริ
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  ไชยปรุง
2. เด็กหญิงอลิษา  จริอินทร์
3. เด็กหญิงเข็มมิกา  ปัญญาวงค์
1. นางภัทร์นฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวนุสรา  ไชยอ้าย
2. นางสาวภัสนันท์  อินเสียร
3. นางสาวศศิญา  ตาลตา
1. นางภัทร์นฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวชิดชนก  ตนะทิพย์
1. นายศักดิ์  พันชน
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายภราดร  วงศ์หมื่นเนตร
2. เด็กชายศตวรรษ  จันดา
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
2. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาววันทนีย์  นันศิริ
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวบุณยนุช  วงษ์ใส
2. เด็กชายภูธเนศ  ขำเจริญ
1. นายวีรพงศ์  เกรียงไกรเวช
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายพงษ์พิสุุทธิ์  ชาวยอง
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายภาณุรุจ  คำแสน
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายวิริยะ  กำยา
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
690 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงนภสร  มโนวงค์
2. เด็กหญิงพรชนก   คุณวุฒินันท์
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวกัลยาณี  มาณกิจ
691 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายชัชวาลย์  ชาวยอง
2. นายนพรุจ  เขยตุ้ย
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวกัลยาณี  มาณกิจ
692 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  วงษ์ใส
2. เด็กหญิงเนวดี  วุฒิไชย
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวสิริกร  อินบรรเลง
693 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายธีรเมธ  อาภรณ์ศิริ
2. นางสาวนิธากร  รองเมือง
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวสิริกร  อินบรรเลง
694 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันศิริ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันดา
3. เด็กชายภานุ  คำแสน
4. เด็กหญิงศุภกานต์  หาญยุทธ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มะโนวงค์
6. เด็กหญิงเกวลิน  อุปละ
1. นางฤดี  ปรังฤทธิ์
2. นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
695 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  ทวีหันต์
1. นางพัชรี  หนูเอียด
696 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  รักสัตย์
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
697 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยปาละ
2. เด็กหญิงสรัญนี  สาระไชย
3. เด็กชายสิทธิพร  แพรน้อย
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
2. นางภัทร์นฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์
698 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายบารเมษฐ์  คำแสน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใหม่วงค์
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
2. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
699 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  โนราช
1. นางสาวธิดา  คำแสน
700 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายณัฐวัตร  ยอดหล้า
1. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
701 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชชา  ลัมวุฒิ
1. นางสาวธิดา  คำแสน
702 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายนนทพัทธ์  ลัมวุฒิ
1. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
703 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรัญญา  มีบุญ
1. นางสาวธิดา  คำแสน
704 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ตันน้อย
1. นางสุกัญญา  สานใจ
705 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวสุนันทา  โทนเจริญ
1. นางวัจนา  ประคำมา
706 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวศรัญญา  ขำหรุ่น
1. นางสาวเพลินจิตร  จันทรักษ์
707 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายชลิต  ปรารมภ์
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
708 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายทศพล  ตันน้อย
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
709 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  สารใจ
2. นายชนาเมธ  คำเรือง
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ทะอุ่น
1. นายสมพงษิ์  โลนันท์
2. นางสาวศศิธร  ณ วันจันทร์
710 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวทิพวรรณ  ใหม่อุด
2. นางสาวศรัณยา  ขำหรุ่น
3. นางสาวอรพรรณ  บุญอิน
1. นายธวัชชัย  ศิริคำวงศ์
2. นางกัญจนา  อุดใจ
711 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายราเชน  บุญอิน
2. เด็กชายวิบูรณ์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
1. นายสมพงษิ์  โลนันท์
712 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัฒน์  ศิริ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  คำไทย
1. นายสมพงษิ์  โลนันท์
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวธนัญญา  ตันน้อย
2. นางสาวธิดารัตน์  ผัดทะ
3. นายธีรภัทร  คำนวณ
4. นางสาวนันทิยา  กันธิยศ
5. นางสาวอภิชญา  คำแดง
1. นายศิริพงษ์  มะโน
2. นายศิวพงษ์  เจดีย์ปัน
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิวัชญา  เมธาคำ
1. นายรัชนียา  จันต๊ะยอด
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาววิมลศิริ  ตระกูลวัฒนคีรี
1. นางรัชนียา  จันต๊ะยอด
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพงศ์  ไชยโย
2. เด็กหญิงประวีณา  ดวงใจ
1. นางรัชนียา  จันต๊ะยอด
2. นายศิวพงษ์  เจดีย์ปัน
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวมยุรี  ใหม่กู้
2. นายวรรณชัย  สารเพ็ชร
1. นางรัชนียา  จันต๊ะยอด
2. นายศิวพงษ์  เจดีย์ปัน
718 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริชญา  คำเฝ้า
2. เด็กหญิงใหม่  คำพิละ
1. นายอดุลย์  คำตัน
719 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวธันยพร  อิทธิยา
2. นายพัชรพล  แสนกัน
1. นายอดุลย์  คำตัน
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายสุริยา  ปาโน
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวพรณภา  บุญธรรม
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายวรัญญู  ต๊ะวิชัย
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายธานินทร์  แปงล้วน
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองจ้อย
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวศิริวรรณ  มังคละ
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายฐานปกรณ์  ปัญญา
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาววาสนา  มังคละ
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาเมธ  คำเรือง
2. เด็กชายวิทากร  ปาโน
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
2. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่เฮ้อ
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวรมณี  แซ่เล้า
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  นามติ๊บ
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ต๊ะไชย
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวเกวลิน  แอบเสนาอุปถัมภ์
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายวรพงษ์  เชิดชูวรรณ
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  นามติ๊บ
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัศมี  นาหลี
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายเกวลิน  แอบเสนาอุปถัมภ์
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ต๊ะไชย
1. นางจรวยพร  หมายสม
739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  สกัดกลาง
1. นางจรวยพร  หมายสม
740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
1. นางอำพร  พิยะ
741 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวนิพาดา  ดวงศิริ
1. นางอำพร  พิยะ
742 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ทะอุ่น
1. นางจรวยพร  หมายสม
743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวมาริษา  แน่นอุดร
1. นางจรวยพร  หมายสม
744 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  ต๊ะลี
1. นางณัฐรดา  จันฟุ่น
745 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวมยุริน  คำเฝ้า
1. นางณัฐรดา  จันฟุ่น
746 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารใจ
2. เด็กหญิงนัสติกานต์  คำจิตร
1. นางณัฐรดา  จันฟุ่น
747 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวนภาภรณ์  นันเนิ้ง
2. นางสาวนุจรี  ปัญญาใจ
1. นางณัฐรดา  จันฟุ่น
748 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวนิราวรรณ  ธิคำ
2. นางสาวปิยธิดา  ปัญญามี
3. นางสาวศุภลักษณ์  เจนการ
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
2. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
749 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารใจ
2. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ต๊ะไชย
1. นางจรวยพร  หมายสม
2. นางณัฐรดา  จันฟุ่น
750 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวมาริษา  แน่นอุดร
1. นางจรวยพร  หมายสม
751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายชนาเมธ  คำเรือง
2. เด็กชายอภิชาต  คำแดง
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
2. นางสาวเพลินจิตร  จันทรักษ์
752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายทศพล  ตันน้อย
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวสุนันทา  โทนเจริญ
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวปัทมวรรณ  ผัดผล
1. นางสาวเพลินจิตร  จันทรักษ์
755 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ   ธาตุเสียว
2. นางสาวจิราพร  ปันคำ
1. นางชลธิชา  มังคละ
2. นายมงคล  วีระ
756 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายเนติพงษ์  พรหมโคตร
2. เด็กชายเมติพงษ์  ต๋าคำ
1. นางชลธิชา  มังคละ
2. นายมงคล  วีระ
757 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายกีรติ  ดีพาชู
2. นายทินกร  คำเรือง
1. นางชลธิชา  มังคละ
2. นายมงคล  วีระ
758 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  อุ่นทะ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  อินตา
1. นางชลธิชา  มังคละ
2. นายมงคล  วีระ
759 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวกุลชา   ขอคำ
1. นางสุธีร์   โคตรภักดี
760 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวดวงหทัย   ปะทิ
1. นางสุธีร์   โคตรภักดี
761 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร   ไทยอรุณ
2. นางสาวศิริโสภา  ขระสุ
1. นางสุธีร์   โคตรภักดี
2. นายวสุธร   สวนดอก
762 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกษฎากร   มณีวัน
2. เด็กหญิงเขมิกา  กันธิยะ
3. เด็กหญิงเดือนลดา   อริยะกับ
1. นางสาววิภาวรรณ  สุพรม
2. นางสาวเกษร   พนาขวา
763 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ธิมา   ประสพสุข
2. นางสาวธันยธรณ์   ปามะ
3. นายมัธพงษ์  อ่องคำ
1. นางดวงสมร  ดวงตา
2. นางสาวเกษร   พนาขวา
764 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายกุศล   แซ่ลี
2. นายณัฐกร   เสวะกะ
1. นายอัศวิน   กลับมา
2. นางดวงสมร   ดวงตา
765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชัย  ยากับ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ท้าวแพทย์
3. เด็กชายภัทรพล  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงศิริพร  กำแทง
5. เด็กหญิงเบญจพร  เสารางทอย
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
766 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ท้าวแพทย์
2. เด็กหญิงวริษา  ยาวิไชย
1. นางสาวนริศรา   คำหว่าง
2. นางนวพร  ฆ้องเดช
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สุปินะ
2. นางสาวอภิชญา  ขอคำ
1. นางสาวนริศรา   คำหว่าง
2. นางนวพร  ฆ้องเดช
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตสิกา   แซ่จ่าว
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ    ไชยสาร
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร   ธรรมศิริ
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์   ธนะขว้าง
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายสุริยันต์   ยะยวง
1. นายณัฐวัฒน์   อินต๊ะแสน
773 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล   ไชยมงคล
1. นางพิลาวัลย์   อยู่สุข
774 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   ธะดวงศร
1. นางพิลาวัลย์   อยู่สุข
775 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตสิกา   แซ่จ่าว
1. นายวราพงศ์   วงศ์ดาว
776 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิภรณ์  คำตัน
1. นายวราพงศ์  วงศ์ดาว
777 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงเกษฎากร   มณีวัน
1. นางนวพร   ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
778 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายณัฐกร  เสวะกะ
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
779 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์   อูปคำ
2. เด็กชายอาณัติ   ภักดีนอก
1. นางอุตสาห์   โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ
780 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร   ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงศิริพร   กำแทง
1. นางอุตสาห์   โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ
781 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายชัยพฤกษ   แสงมณี
2. นางสาวโยพกา   พรมมี
1. นางอุตสาห์   โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ
782 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรา   แซ่ลี
2. เด็กชายภานุพร  คำหน่อ
3. เด็กหญิงอรทัย   มุขเพ็ชร
1. นายมนตรี   ฆ้องเดช
2. นางนวพร  ฆ้องเดช
783 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ศิดากรณ์   อาภรณ์
2. เด็กหญิงอรทัย   มุขเพชร
1. นาง แสงเทียน    อินต๊ะแสน
2. นางนวพร   ฆ้องเดช
784 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ  ธรรมลังกา
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
785 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวรัญญา   สรรเพชร
1. นายณัฐวัฒน์   อินต๊ะแสน
786 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายจิรพงศ์   อินไชย
2. นายธนวัฒน์   อินบาง
1. นางอุตสาห์    โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ
787 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิลป์ท้าว
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
788 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกัลยรัตน์  ปาละอาจ
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
789 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงสุภัสรา  ขันทะสีมา
1. นางชิษณุชา  รินฤทธิ์
790 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวอารยา  รัตนวงศ์
1. นางชิษณุชา  รินฤทธิ์
791 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงสิริยากร  ทองสุข
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
792 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวนันทิกานต์  อาจหาญ
1. นางอุุบลวรรณ   หล้าแก้ว
793 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายณัฐวัตร  โนราช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุตรดา
3. เด็กหญิงปิยพัชร  สมฤทธิ์
1. นางจุฬารัตน์  สุทธการ
2. นางชิษณุชา  รินฤทธิ์
794 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ดาวทอง
2. นางสาวภัชชญานันธ์  กาบนันทา
3. นางสาวเมธาวี  รินฤทธิ์
1. นางจุฬารัตน์  สุทธการ
2. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
795 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงชลฐิญาภรณ์  การินทร์
2. เด็กหญิงทิรารักษ์  อินต๊ะเม้า
1. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
2. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
796 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวปิ่นโสภา  ศรีวิชัย
2. นางสาววรรณพร  จิตตรง
1. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
2. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
797 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายสรชัชร์  อินจินดา
1. นางนงลักษณ์  รักษาพล
798 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายวุฒิชัย  ใจเสมอ
1. นายธวัช  ธนากรวรรณ
799 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายธนาวัฒน์  กาบนันทา
2. นายพิทักษ์  เมฆอากาศ
3. นายศุภกิตต์  คำยันต์
1. นางสาวพรรณปพร  วรรณภพ
2. นางสาวชายิกา  ขึมจันทร์
800 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกนกพร   สลีอ่อน
2. นางสาวกนกพร   สุรินทร์
3. นางสาวเบญญาภรณ์    อินสองใจ
1. นางสาวธัญชนก  เขื่อนเมือง
2. นายสมนึก  จัันทรักษ์
801 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกันต์ธร  มางิ้ว
2. นายยศกร  พรมมา
1. นายสมนึก  จันทรักษ์
2. นางลำแพน  บูรณะชาติ
802 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายชุติพนธ์  หน่อท้าว
2. นายธนาทรัพย์  บุญเสริมสุข
1. นายสมนึก  จันทรักษ์
2. นางลำแพน  บูรณะชาติ
803 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายชัยนเรศ  ไชยพรม
1. นางสาวธัญชนก  เขื่อนเมือง
804 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกิตติ  สวัสดี
1. นางนงลักษณ์  รักษาพล
805 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงณัฐพร  สมมุติ
2. เด็กหญิงศวิตา  ยิ้มไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุรัมภา  คำหว่าง
1. นางจันทราณี  วงศ์จันทร์
2. นางมธุละดา  วีระพันธ์
806 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวธดากรณ์  กุนณะ
2. นางสาวพัชรพร  อินทำ
3. นางสาวสุดา  เท่ใหม่
1. นางรัญจวน  คำชนะ
2. นายโพธิบูรณ์  แก้วทอง
807 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงนภัสสร   พิมเสน
2. เด็กหญิงวนัสนันท์   หน่อท้าว
3. เด็กหญิงสิรินยา   แย้มกระจ่าง
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย
2. นางมธุละดา  วีระพันธ์
808 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายคมกริบ  ฝีปากเพราะ
2. นางสาวธิติมา  อินสองใจ
3. นางสาวประภัสสร  มิตรศาสตร์
1. นางสาวลาวัลย์  สุโรพันธ์
2. นางวิไล  เสารางทอย
809 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ทองเผือก
2. เด็กหญิงจิตติมา  อินรา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไชยขันธ์
1. นางมธุละดา  วีระพันธ์
2. นางทัศนีย์  มะโน
810 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกฤตพร  โพธิ์ศรี
2. นายกิตติชัย  ไฮคำ
3. นายศักดิ์ไพสิฐ  พิศมร
1. นางวิไล  เสารางทอย
2. นางสาวลาวัลย์  สุโรพันธ์
811 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงชุรีพร  ชะนะคงกะพรรณ
2. เด็กหญิงวนัชพร  ชะนะคงกะพรรณ
1. นางสาวลาวัลย์  สุโรพันธ์
2. นายพิศุทธ์  รัตนวงศ์
812 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายชญานนท์  กองแสง
2. เด็กชายณัฐชนน  สมมุติ
1. นางวชิรญาณ์  มาผิว
813 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายวัชพล  ตระกลเดชะ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตามัย
1. นางสาวมะลิวัลย์  สุมนทา
814 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หน่อท้าว
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สมเครื่อง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เวทำ
4. เด็กหญิงนฤชา  จันทะรังษี
5. เด็กหญิงเกวลี  โนราช
1. นายทวีศักดิ์  สมศักดิ์
2. นายภาคภูมิ  พิมาลย์
815 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกมลฉัตร  พรมมา
2. นางสาวจุฑามาศ  รางแดง
3. นางสาวธิวาภรณ์  นนทฤทธิ์
4. นางสาวพรทิพา  สุธรรมา
5. นางสาวเปมิกา  นันต๊ะเสน
1. นางสาวชนากาญจน์  ธนะขว้าง
2. นางกรรณิการ์  ตามัย
816 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   พงษ์ขันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรผ่อง
3. เด็กชายนฤพนธ์  อินทำ
4. เด็กหญิงศุภานันท์  สลีอ่อน
5. เด็กชายอำนาจ  อาจหาญ
1. นางกรรณิการ์  ตามัย
2. นางสาวรัชนี  พรหมรักษ์
817 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกานติมา  ปลาอาจ
2. นางสาวณิชนันท์  สุวรรณประดิษฐ์
3. นางสาวภัทราวดี  รัตนชาติวิเชียร
4. นางสาวรุ่งนภา  ทศรักษา
5. นางสาวอนัญญา  อินทำ
1. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร
2. นางสาวชนากาญจน์  ธนะขว้าง
818 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกัมปนาท  มงคลเมธีกุล
2. นายปิยะ  สลีอ่อน
3. นายพลวัต  ไชยเพียร
4. นายภูริณัฐ  อัครเศรษฐนันท์
5. นายสีมา  คำดี
1. นายทวีศักดิ์  สมศักดิ์
2. นางกรรณิการ์  ตามัย
819 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หาญต๊ะ
1. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวอภิชญา  โนราช
1. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธินวล
2. เด็กชายนคร  แสงสุข
1. นางสาวรัชนี  พรหมรักษ์
2. นายภาคภูมิ  พิมาลย์
822 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกมลรัตน์  สุโรพันธ์
2. นายศุภณัฐ  กะมะโน
1. นางสาวรัชนี  พรหมรักษ์
2. นายทวีศักดิ์  สมศักดิ์
823 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกนกวรรณ  ใจแก้ว
2. นางสาวกานต์ธิดา  อินต๊ะเม้า
3. นางสาวชลกร  ระลึก
4. นางสาวณัฐนรี  ฝีปากเพราะ
5. นางสาวนันทิชา  วงษา
6. นางสาวบวรลักษณ์  สิงห์ธนะ
7. นางสาวรสสุคนธ์  สิงห์ธนะ
8. นางสาวสุธินี  โนราช
9. นางสาวอัมพุชินี  ธีระพงษ์
10. นางสาวเบญญาพร  พรมมา
1. นางกรรณิการ์  ตามัย
2. นางสาวรัชนี  พรหมรักษ์
3. นางสาวชนากาญจน์  ธนะขว้าง
824 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงปฐมา   ใจสว่าง
2. เด็กหญิงวนิดา  อาชาบุญญาวิศิษฎ์
1. นายสัมพันธ์  อินสองใจ
2. นายอาทิตย์  อินทำ
825 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกนกวรรณ  พงษ์ขันธ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   ยะปัญญา
1. นายสัมพันธ์  อินสองใจ
2. นางสาววนัสนันท์  ฝีปากเพราะ
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทำ
1. นายศิริยศ  วงษ์แพทย์
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวธีริศรา  สลีอ่อน
1. นางจินดา  ยังศิริ
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงพาขวัญ  วังสาร
1. นายศิริยศ  วงษ์แพทย์
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายพีระพล  มิ่งมโนกานต์
1. นางจิินดา  ยังศิริ
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยเพชร
1. นายศิริยศ  วงษ์แพทย์
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวสุจินดา  มางิ้ว
1. นางจินดา  ยังศิริิ
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงนพรดา  ขยายเสียง
1. นายศิริยศ  วงษ์แพทย์
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายชุติมันต์  ฐีธนโชติ
1. นางจินดา  ยังศิริ
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงปรียานุช  บุตรดา
2. เด็กหญิงสุรนุช  สีมาเหล็ก
1. นายศิริยศ  วงษ์แพทย์
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายศุภกร  ปาระ
1. นายศิริยศ  วงษ์แพทย์
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายอิศยา  กาบนันทา
1. นางจินดา  ยังศิริ
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงจักรีพร  ฝีปากเพราะ
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ  อุ่นเรือน
3. เด็กชายยุทธนา  คำขันธ์
1. นางจินดา  ยังศิริ
2. นางวชิรญาณ์  มาผิว
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายฐิติพงศ์  ฝีปากเพราะ
2. นายพีระยศ  นิลคง
3. นายพุฒิพงศ์  สลีอ่อน
1. นางจินดา  ยังศิริ
2. นายวุฒิชัย  ใจเสมอ
839 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกฤตยชญ์  พุ่มทอง
2. นายธนากร  ป๋าเมืองมูล
3. นายธัญพิสิษฐ์  พลจร
4. นายธีรธรรม  เอื้อมอัมพร
5. นางสาวมนัสนันท์  ละม่อม
6. นายสรวิศ  อินทำ
1. นายอรุณ  ชราชิต
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายธัญพิสิษฐ์  พลจร
1. นายอรุณ  ชราชิต
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ษมาชัยพรดี
1. นายอรุณ  ชราชิต
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวสลิลทิพย์  อินทำ
1. นายอรุณ  ชราชิต
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายสันติพงศ์  กิจลือเลิศ
1. นายอรุณ  ชราชิต
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทำความชอบ
1. นายอรุณ  ชราชิต
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาววิยดา  ท้าวบุญญาภินิกุล
1. นายอรุณ  ชราชิต
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายศุภกิตติ์  คำยันต์
1. นายอรุณ  ชราชิต
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายภาวิต  จิตรวงศ์นันท์
1. นายอรุณ  ชราชิต
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวชุดามาศ  เพ็งบุญ
1. นายอรุณ  ชราชิต
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกฤตยชญ์  พุ่มทอง
1. นายอรุณ  ชราชิต
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ขันทะสีมา
1. นายอรุณ  ชราชิต
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวมนัสนันท์  ละม่อม
1. นายอรุณ  ชราชิต
852 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายกิตติธัช  มากผล
2. เด็กหญิงชลิตา  ชะเต
3. เด็กหญิงชุติสรา  สมเงิน
4. เด็กหญิงณัฐพร  สมมุติ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  รุ่งเรือง
6. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์คำจันทร์
7. เด็กหญิงภิภาพร  แซ่เติ๋น
8. เด็กชายวรโชติ  ฝีปากเพราะ
9. เด็กชายวัชรพงษ์  พรมมา
10. เด็กชายสมพงษ์  พละเดช
11. เด็กหญิงสุดธิดา  ไพเราะ
12. เด็กหญิงสุธิมา   สุขแสวง
13. เด็กชายสุรชัย  ปันคำ
14. เด็กชายอัครเดช  ขยัก
15. เด็กหญิงอัญศิริ  คำยันต์
16. เด็กชายอากิระ  ฝีปากเพราะ
1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. ว่าที่ร้อยโทวิญญู  ศรีบุญเรือง
4. นายธีระพงษ์   ณ น่าน
5. นายประกวด  พายัพสถาน
853 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกนกวรรณ  หลวงพรม
2. นายกฤตพล  ปันชุน
3. นางสาวกุลณัฐ  สุทธการ
4. นางสาวขวัญหฤทัย  อินทำ
5. นางสาวคติยา  โยชน์สุวรรณ
6. นางสาวญาณัจฉรา  นิติวิทยากุล
7. นางสาวณัฏฐณิชา  หน่อท้าว
8. นายณัฐพงษ์  ยะปัญญา
9. นายธราธร  สลีอ่อน
10. นางสาวนิศากร  สร้อยชื่น
11. นายนเรนทร์  ใจปิง
12. นายพันธกานต์  ธิติมูล
13. นางสาวพิมพ์นิภา  อินทำ
14. นางสาวลัดดา  เทพจันตา
15. นายวรภัทร์  มงคลนิธิ
16. นายอภินันท์  ปันชุน
1. นายประกวด  พายัพสถาน
2. ว่าที่ร้อยโทวิญญู  ศรีบุญเรือง
3. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
4. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
5. นายธีระพงษ์   ณ น่าน
854 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายชุติวัติ  ยะปัญญา
2. นายธนโชติ  อินทำ
3. นายปวิชญา  อุยานะ
4. นายภาณุเมศ  ค่าคาม
5. นายสิทธิชัย  อาจหาญ
1. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
2. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
855 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงนันทัชพร  สถสัชธรรม
1. นางสาววนัสนันท์  ฝีปากเพราะ
856 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกาญจนา  ขันทะสีมา
1. นางมณีภัทร์  รางแดง
857 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงพัชรพร  สมุทรอาลัย
1. นางณัฐชยา  พันธุลี
858 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกันต์  เพลิงพิศ
1. นายธนกฤต  หนักหล่อ
859 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายสิทธินนท์  พงษ์ขัน
1. นางศิริพร  ฝังแก้ว
860 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันทะสีมา
1. นายภาราดร  หมื่นโพธิ์
861 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำยันต์
1. นางสาวรทนน  กันฟอง
862 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายคณิติน  รุประมาณ
1. นางธัญวรัตน์  กุลวรรณ์
863 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายสุทิวัส  นิลคง
1. นางสาวศรินทรา  คชสินธิ์
864 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงพรชิตา  วันยอ
2. เด็กชายเนติวิทย์  วงศ์จันทร์
1. นางณัฐชยา  พันธุลี
2. Mr.Matthias  Seiler
865 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐธิดา  ภูบ้านหม้อ
2. นางสาวพิชชาอร  รินฤทธิ์
1. นางสาวรทนน  กันฟอง
2. นางณัฐชยา  พันธุลี
866 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกรรณิการ์  เพชรดำ
2. นางสาวณัฐพร  หน่อท้าว
3. นางสาวทิพปภา  นิลคง
4. นางสาวลักษมณ  วงไกร
5. นางสาวอทิตยา  วงษา
1. นางสาวศิริกานต์  ไชยสาร
2. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย
867 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เทพอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  อินต๊ะเม้า
3. เด็กหญิงมนัสวีร์  เดชา
1. นางจุฬารัตน์  สุทธการ
2. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
868 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวจริยา  วุฒประดิษฐ
2. นางสาวนฤมล  พรมมา
3. นายพิริยกร  วังแสง
1. นางจุฬารัตน์  สุทธการ
2. นางชิษณุชา  รินฤทธิ์
869 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงพัชรพร  สมุทรอาลัย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วรกมลธรรม
1. นายอมรรัตน์  ภาภัคดี
870 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกระทรง  สมฤทธิ์
1. นางอมรรัตน์  ภาภัคดี
871 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุทธการ
2. เด็กหญิงภัทรดา  เทใหม่
1. นางอุบลวรรณ   หล้าแก้ว
2. นางพุุ่่มพวง  วรสันติวงศ์
872 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกนกวรรณ  ฝีปากเพราะ
1. นางอุบลวรรณ   หล้าแก้ว
873 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายนิธิกร  ดำดง
2. เด็กชายอานุภาพ  สิทธิ
1. นายรัชพล  ไชยวงศ์
2. นายธราภพ  ยานการ
874 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายอัครชาติ  อินสองใจ
2. เด็กชายเสกสรร  จิตรวงศ์นันท์
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายรัชพล  ไชยวงศ์
875 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงนพรดา  ขยายเสียง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อินเต็ม
1. นายรัชพล  ไชยวงศ์
2. นายธราภพ  ยานการ
876 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายจตุพร  มากด่าน
2. นายภาสกร  คำหว่าง
1. นายรัชพล  ไชยวงศ์
2. นายธราภพ  ยานการ
877 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายนครินทร์  มูลฐี
2. เด็กชายปิยวัฒน์  อินทำ
3. เด็กชายอัครชาติ  อินสองใจ
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายรัชพล  ไชยวงศ์
878 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายณัฐดนัย  ไชยศิลป์
2. นายณัฐพงษ์  ละม่อม
3. นายภูริณัฐ  อัครเศรษฐนันท์
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายรัชพล  ไชยวงศ์
879 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกิตติธัช  พรหมบุตร
2. นายเฉลิมพล  อุยาณะ
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายรัชพล  ไชยวงศ์
880 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กชายผไทรัฐ  อินทำ
2. เด็กชายวัชระ  คันทะสาร
3. เด็กชายสหัสวรรษ  หงส์ไพบูลย์
1. นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ์
2. นายอำนาจ  จิตอารี
881 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐนรี  มูลฐี
2. นางสาววนิดา  ชัยเพชร
3. นายวิวัฒน์  รินฤทธิ์
1. นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ์
2. นายอำนาจ  จิตอารี
882 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงบุณญานุช  ปิยัง
2. เด็กชายภานุพงศ์  นิลคง
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุโรพันธ์
1. นายอำนาจ  จิตอารี
2. นายบรรเจิด  คำชนะ
883 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายธีรวัต  ประทุมวัน
2. นายสุธนัย  รวมสุขนิรันดร
3. นายโยธนา  คณะจันทร์
1. นายอำนาจ  จิตอารี
2. นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ์
884 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายพงศธร  ขอดเตชะ
2. นายพิพัฒน์  เมธาชาญณรงค์
3. นายวิชาวิมล  ซอระสี
1. นายอำนาจ  จิตอารี
2. นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ์
885 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงนภัสกร  พิมเสน
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  คำยันต์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจปิง
1. นายบรรเจิด  คำชนะ
2. นายธราภพ  ยานการ
886 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวจิณห์วรา  กำจัด
2. นางสาวชลิดา  เพ็งบุญ
3. นางสาวณิชนันทน์  วันดี
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายบรรเจิด  คำชนะ
887 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวพัชรพร  มหัสพันธ์
2. นางสาววนัชพร  ณ คำพล
3. นางสาววรพิชชา  คำพล
1. นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ์
2. นายอำนาจ  จิตอารี
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 1. สามเณรสมพงษ์  หน่อทอง
1. นายกิติชัย  สวนหมอก
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 1. สามเณรมนัส  สมบูรณ์ดี
1. นายกิติชัย  สวนหมอก
890 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 1. สามเณรกฤษฎา  คำเสียง
2. สามเณรธีระเดช  แสงบุตร
3. สามเณรไพรินทร์  ตันกาบ
1. นางสาวศิวพร  จิณะแสน
2. นางสาวเกษณรินทร์  โนราช
891 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 1. สามเณรจิรายุ  แซ่ท้าว
2. สามเณรชัยวัฒน์  ขันทะสีมา
3. สามเณรธันวา  เทใหม่
4. สามเณรนิธิกร  แซ่ว้าง
5. สามเณรศุภกิตต์  ตาแปง
6. สามเณรสุรสิงห์  อัญชัญ
1. นายดาวรินทร์  มั่งคั่ง
2. นายสมเกียรติ  มั่งคั่ง
3. นางสาวกันยากร  อินทำ
892 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 1. สามเณรกิตติชัย  สุต๋า
2. สามเณรธนิน  บุญทอง
3. สามเณรอรรถเรศ  เสารางทอย
1. นางสาวศิวพร  จิณะแสน
2. นางสาวเกษณรินทร์  โนราช
893 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 1. สามเณรนที  ศิริคาม
2. สามเณรนันทวัฒน์  ลำลึก
3. สามเณรพงษ์ปกรณ์  งอมสระคู
1. นางสาวเกษณรินทร์  โนราช
2. นางสาวศิวพร  จิณะแสน
894 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิจิตรา  อินทะสอน
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
895 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา  ตายา
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
896 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาววัณพา  จันทร
1. นางมณทิรา  จำรูญ
897 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวนุชวรา  มะจิณะ
1. นางมณทิรา  จำรูญ
898 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชชา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิตา  บุญมา
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
2. นางมณทิรา  จำรูญ
899 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัถยาพร  ตนะทิพย์
1. นางสาวอรพิน  อิ่นอ้าย
900 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวเพชรรัตน์  เชื้อเมืองพาน
1. นางสาวอรพิน  อิ่นอ้าย
901 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ติ๊บอุด
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
902 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายวัชรนนท์  ชาวยอง
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
903 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติมา  สุปินะ
2. เด็กหญิงปัถยาพร  ตนะทิพย์
3. เด็กหญิงวัณพา  จันทร
1. นางสาวนันท์นภัส  ช่างพูด
2. นางศรีกลอย  ศิริวิไลซ์
904 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวชนัญชิดา  สุภาแก้ว
2. นางสาวสุทธิชา  เขยตุ้ย
3. นางสาวเพชรรัตน์  เชื้อเมืองพาน
1. นางสาวนันท์นภัส  ช่างพูด
2. นางศรีกลอย  ศิริวิไลซ์
905 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายฤทธิชัย  สุทธิแสน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   คำแสน
1. นายภิญโญ  สุวรรณ์
906 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยพงษ์  สีดี
2. เด็กชายอวิรุทธิ์   เขยตุ้ย
1. นายดำริห์  จิณะ
907 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวชนัญชิดา  สุภาแก้ว
2. นางสาวฐิติรัตน์  คำแสน
3. นางสาวนุชรา  พันธ์งาม
4. นางสาวภาวิณี  มูลศรี
5. นางสาวสุทธิชา  เขยตุ้ย
1. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
2. นางสาวกชกร  ทำนุพันธุ์
908 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายกรวิชญ์  เขยตุ้ย
1. นางรุ่งระวี  ตนะทิพย์
909 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  ปะทิ
1. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
910 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ปรังฤทธิ์
2. เด็กชายโชคอนันต์  คำรัตน์
1. นางสาวกชกร  ทำนุพันธุ์
2. นางรุ่งระวี  ตนะทิพย์
911 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  เขียวมูล
2. นายนพรัตน์  ศิริบาล
1. นางสาวกชกร  ทำนุพันธุ์
2. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
912 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  แก่นแก้ว
2. นางสาวรักชนิตย์  ธิปันแก้ว
1. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  คำรัตน์
1. นายไพบูรณ์  โสภาบุตร
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  จันทร์สุข
1. นายไพบูรณ์  โสภาบุตร
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายนิวัฒิ  เที่ยงไธสง
1. นายไพบูรณ์  โสภาบุตร
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวโชติกา  ตนะทิพย์
1. นายไพบูรณ์  โสภาบุตร
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ต่องสู้
1. นายไพบูรณ์  โสภาบุตร
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายบรรพต  ขันเขื่อน
1. นายวินัย  ดีมากมี
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิติภัททากร
1. นายวินัย  ดีมากมี
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวธัญจิรา  พลทิพย์
1. นายวินัย  ดีมากมี
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวอุบล  สุทธิแสน
1. นายวินัย  ดีมากมี
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรดนัย  คำแสน
1. นายวินัย  ดีมากมี
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทร์สุข
1. นายวินัย  ดีมากมี
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวกานติมา  กิตติเมธีวุฒิกุล
1. นายวินัย  ดีมากมี
925 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาววิชุลดาภรณ์  คำแสน
1. นางสาวลำแพน  ตนะทิพย์
926 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัค  ไชยตัน
1. นางสาวลำแพน  ตนะทิพย์
927 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปานแดง
1. นางมนัญญา  ไชยสลี
928 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวมทินา  อุ่นใจ
1. นางมนัญญา  ไชยสลี
929 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวเรณุการ์  ศรีสุข
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยสลี
930 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ตนะทิพย์
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยสลี
931 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวญานิกา  ศรีชาติ
2. นางสาวสุชาวดี  สุทธิแสน
1. นางสาวธารณ์ลออ  คำจิตร
2. นางสาวลำแพน  ตนะทิพย์
932 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  อินมา
2. นางสาววรรนวลี  ตาลตา
1. นางมนัญญา  ไชยสลี
2. นางสาวลำแพน  ตนะทิพย์
933 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติมา  สุปินะ
2. เด็กหญิงธีร์วรา  สมหน่อ
3. นางสาวนิติยา  เขื่อนอ้าย
1. นางมณทิรา  จำรูญ
2. นางชนกนันท์  คำจิตร
934 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายชัยวัฒน์  นาคอ้าย
2. นายนัฐวัฒน์  โนราช
1. นายดาวี  ตันเวียง
2. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
935 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายเมธี  ตนะทิพย์
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ขัดคำ
1. นายดาวี  ตันเวียง
2. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
936 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  คำแสน
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุยะตา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยปรุง
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
937 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจักรี  อิ่นอ้าย
2. นายปิยะพันธ์  ปราไชย
3. นายศุภนัย  เขยตุ้ย
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
938 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยปรุง
2. นายปรัชญา  ชัชนันไชย
3. นางสาวรมิตา  หาญยุทธ
1. นางสาววิิลาวรรณ  มงคล
2. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
939 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วเทพ
2. เด็กชายกิติภูมิ  คันทะมูล
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาวงค์
4. เด็กหญิงชวิศา  ธรรมสละ
5. เด็กหญิงปวีณา  ตนะทิพย์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันสลี
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
2. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
3. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
940 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจีระพงษ์  ทองมี
2. นางสาวณัฐพร  ติ๊บแก้ว
3. นางสาวพันนาวดี  วงค์ม่าน
4. นางสาวสุนิษา  คำแสน
5. นางสาวโชติกา  ตนะทิพย์
6. นางสาวไอรดา  กันคำ
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
2. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
3. นางสาวกชกร  ทำนุพันธุ์
941 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวชนาภา  แซ่อึ้ง
2. นายชยธร  ขัดคำ
3. นางสาวนิดานุช  อูปต๊ะ
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
2. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
942 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตภาส  หอมสุคนธ์
2. เด็กชายณรงค์สรรค์  ลุนธิระวงค์
3. เด็กชายธนาวัฒน์  เทพกัน
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
2. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
943 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายธนาวิทย์  จิตอารี
2. นายปิยะพงษ์  สุทธิแสน
3. นายอรรถพงษ์  ปะทิ
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
2. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
944 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นางสาวนันทิกานต์  พรมโกน
2. นางสาววชิรญา  ตาริน
3. นางสาววิจิตรา  กำแก้ว
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
2. นางสาวอรพิน  อิ่นอ้าย
945 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายสุธีมนต์  ยาอุด
1. นายวินัย  ดีมากมี
946 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย   ปราไชย
1. นายวินัย  ดีมากมี
947 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจิรกิตต์   รุ่งเรือง
1. นายวินัย   ดีมากมี
948 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงนทีกานต์   ขุนแก้ว
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
949 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวจุฑามาศ  ธัญญะ
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
950 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   แก้วโก๋
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
951 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวเกศรินทร์  ตันกุระ
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
952 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวพุทธชาด  รุณธาตุ
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
953 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงบุษกร  ละขะไพ
2. เด็กหญิงอรนิชา  กันยะ
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
2. นางวณิชยา  ธุระอบ
954 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวกัณฑกานต์  ยอดออน
2. นางสาวนิภาพร  แปงคำใส
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
2. นางวณิชยา  ธุระอบ
955 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายวรวัตร  เมฆแสน
1. นางธัญญพัทธ์  ชูเวช
956 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวแพรวิไล  เก่งการ
1. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
957 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวพรรณทิพย์   แก้วโก
2. นางสาวพิมดาว  บรรยงค์
3. นางสาวมณิสรา   เตชนันท์
1. นางนิตยา   พรมมินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
958 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  โนจิตร
2. เด็กหญิงวรยา  วังสาร
3. เด็กหญิงสุประภาดา  อวยพร
1. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
2. นางนิตยา  พรมมินทร์
959 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวมัณฑนา  วงค์สวัสดิ์
2. นายรัชกาล  ละขะไพ
1. นางนิตยา  พรมมินทร์
2. นางธัญญพัทธ์  ชูเวช
960 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายนฤเบศร์  อินต๊ะกัน
1. นางนิตยา  พรมมินทร์
961 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาววราพร  ไชยยะ
1. นางธัญญพัทธ์  ชูเวช
962 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วโก๋
2. เด็กหญิงพิรารอร  กุลัดนาม
3. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  วรภาพ
1. นางภาระดี  เกิดกล้า
2. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
963 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวธันยา  ไชยชนะ
2. นางสาวพรรณทิพย์  แก้วโก
3. นางสาวพิมดาว  บรรยงค์
1. นางศรีไพ  จิตอารี
2. นางภาระดี  เกิดกล้า
964 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรรณวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิทเวช
3. เด็กหญิงสุรางคนา  โนจิตร
1. นางสาวสุมาลี   ความสุข
2. นางภาระดี  เกิดกล้า
965 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วโก๋
2. นางสาวพนิดา  กุญชร
3. นางสาวเบญญาภา  คำเทพ
1. นางสาวสุมาลี  ความสุข
2. นางศรีไพ  จิตอารี
966 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวพิมพิมาย  ตนภู
2. นางสาวมัลลิกา  ไชยศิลป์
3. นางสาวเมธธิษา  อินต๊ะกัน
1. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
2. นางสาวสุมาลี   ความสุข
967 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายธีมากร  สุวรรณ
2. นายรามินทร์  ยะแสง
1. นางศรีไพ  จิตอารี
2. นางสาวสุมาลี  ความสุข
968 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มาอินทร์
2. เด็กชายสิทธิพัฒน์  เครือเหมย
1. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
969 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายนันทกร  เตชนันท์
2. เด็กชายวิทยา  พรรณวงศ์
1. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
970 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวปิยะธิดา    พวงมะลิ
2. นายอนุวัฒน์   อุดนัน
1. นายขวัญมนัส  พิศิษฏ์ธรรมากร
2. นายอนุกุล  ขอนอาบ
971 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วโก๋
2. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  วรภาพ
1. นางศรีไพ  จิตอารี
2. นายอนุกูล  ขอนอาบ
972 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวสาริณี  สมมุติ
2. นางสาวสุดารัตน์  วังสาร
1. นางศรีไพ   จิตอารี
2. นายอนุกูล   ขอนอาบ
973 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายวัชรพงษ์  เตชนันท์
2. นายสิทธิโชค  สุทธหลวง
3. นางสาวสิริกัญญา  วิไชย
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
974 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายทักษ์ดนัย  โนจิตร
2. นายปฏิภาณ  กิตินันท์
3. นางสาวพัชรีพร  แงวกุดเรือ
4. นายอภินันท์  กิตินันท์
5. นายอภิสิทธิ์  เหลืองตรงกิจ
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวอรปรียา  ปาละ
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายเอกราช  ตนภู
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายจตุราษฎร์  พัฒนาสกุลกาล
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
978 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวพลอยไพริน  นิลพลอย
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
979 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวปนัดดา  ขระสุ
1. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
980 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ปงลังก๋า
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
981 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวอรพรรณ  ธนทรัพย์กุญชร
1. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
982 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันดี
2. นางสาวสุนิสา  เสือประโคน
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
2. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
983 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวธนัญญา  มาอินทร์
2. นางสาวศิริกานต์  อินต๊ะกัน
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
2. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
984 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวปิยมาส  ธัญญะ
2. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
3. นางสาวอาวิษฎา  วังสาร
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
2. นางวณิชยา  ธุระอบ
985 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวมัลลิกา  ไชยศิลป์
1. นางนิตยา  พรมมินทร์
986 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวภัณฑิรา  ใยแก้ว
1. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
987 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ตนภู
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  อะทะจา
1. นางชนิษรา  ศิริรัตน์
988 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายยุทธศิลป์  ธัญญะ
2. เด็กชายเจนจบ  ตนภู
1. นางชนิษรา  ศิริรัตน์
989 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายทวีวัฒน์  เมฆเเสน
2. เด็กชายภาณุวัติน์   ธัญญะ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ดวงจันทร์
1. นายปรีชา  กะรัตน์
990 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายวีรพล  เปื้อนพิมาย
2. นายอิทธิพัทธ์  ปัถวี
3. นายเอกวัฒน์  ช่างทอง
1. นายปรีชา  กะรัตน์
991 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายสิทธชัย  เต็มอุ่น
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
992 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสมัชญา   เทพกอม
1. นางสาวรัตนากร  อุปวรรณ
993 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพัชชา  เทพกอม
1. นางสาวรัตนากร  อุปวรรณ
994 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  ตติยรัตนกุล
2. นายศักรินทร์  แคแดง
3. นายอัชฎาวุฒิ  คนซื่อ
1. นางณัฐธิดา  แสนใหญ่
2. นางสาวรัตนากร  อุปวรรณ
995 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณิชนันทน์  เทพกอม
1. นายสรศักดิ์  ธงหิมะ
996 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุดารัตน์  แสงบุตร
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
997 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ว้าง
2. นางสาวจิราพัชร์  ทิวทัศน์วิไล
3. นางสาวภาวิณี  แซ่โซ้ง
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
998 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกีรติ  วันเพ็ญ
1. นายสรศักดิ์  ธงหิมะ
999 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายอดิรถ  วันเพ็ญ
1. นายสรศักดิ์  ธงหิมะ
1000 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายนิพิฐพนธ์  วิเชยละ
2. นางสาวพัชรี  ปุกคาม
3. นางสาวพิมพกา  กะมะโน
1. นายวรชัย  สุทธไชย
2. นายชัชวาล  มังคละ
1001 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  ตติยรัตนกุล
2. นายศักรินทร์  แคแดง
3. นายอัชฎาวุฒิ  คนซื่อ
1. นางนัททิดา  ระลึก
2. นายวรชัย  สุทธไชย
1002 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แสนหาญ
2. เด็กหญิงสุลีรัตน์  เทิดคีรีธรรม
3. เด็กหญิงเมษา  คำแดง
4. เด็กหญิงเรณู  ทองสุข
5. เด็กหญิงเวณิกา   ศรีคำ
1. นางสาวจุฬาลัก๋ษณ์  คำแสน
2. นางสาววรินดา  ขันทะสีมา
1003 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราวรรณ  ปอนสันเทียะ
2. นางสาวจิราวรรณ  เสารางทอย
3. นางสาวณัฏชวนันท์  เลาหล่าย
4. นางสาวณัฏฐนิช  เทพกอม
5. นางสาวเนตรกมล  ปุกคาม
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำแสน
2. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
1004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐพงษ์  ทองสุข
2. นางสาวดารานันท์  พงษ์ประยูร
3. นางสาวพัชรา  แซ่พ่าน
4. นางสาวศิวมล  แซ่พ่าน
5. นางสาวอุบลรัตน์  ต้นฟู
1. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
1005 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิชญา  แซ่เติ๋น
1. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
1006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนธิดา  คงมหาเลิศ
2. เด็กชายภัคพงษ์  ธงหิมะ
1. นางสาววรินดา  ขันทะสีมา
2. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
1007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนัชชานุช  ธนะอ้น
2. นายเกรียงศักดิ์  ข่มอาวุธ
1. นางสาววรินดา  ขันทะสีมา
2. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
1008 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกวิสรา  ปยะคำ
2. นางสาวกัญญ์วรา  ปิยะคำ
3. นางสาวกัลยาภร  มิ่งมิตรวิบูลย์
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปทุมไพโรจน์
5. นางสาวณัฐจิรา  ปะละสี
6. นางสาวนัทธ์ชนัน  แซ่ม้า
7. เด็กหญิงนากกุลรี  เทียนรุ่งยอดภู
8. เด็กหญิงบุศรินทร์  มิ่งมิตรวิบูลย์
9. นางสาวปภานัน  แซ่ว้าง
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  มิ่งมิตรวิบูลย์
11. นางสาวยชนา  คำภีระ
12. นางสาวรัชนีกร  ประมะ
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วิวัฒนาวิไล
14. เด็กหญิงอริสรา  ปัญจมพาณิชย์
15. เด็กหญิงเรณุกา  ปทุมไพโรจน์
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นางพิชญา  ยะสาดายัน
1009 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิชญา  พุฒหมื่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทะพนา
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
1010 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิชธาวัลย์  ชุมภูวงษ์
2. นางสาวศิริพร  แซ่เติ๋น
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
1011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนารา  ธมบุญจันทร์
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายเอกรินทร์  เคยหลุ
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ยะแสง
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศศิวิมล  จันทร์เครือ
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอินทิรา  ศรีประทุม
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชนิตา  ทองสุข
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
1017 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   สุวรรณแสง
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
1018 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิมพ์พิไล  คำดี
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
1019 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นันต๊ะสุยะ
1. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
1020 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสิทธินันท์  นันต๊ะสุยะ
1. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
1021 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แซ่ว้าง
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
1022 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเหมือนตะวัน  บันเทิง
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
1023 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุพัชราพร  บุญผันธนากุล
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
1024 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเปี่ยมสิน  ศิลป์ท้าว
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
1025 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพัชรา  แซ่ผ่าน
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
1026 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ทองสุข
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
1027 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดารานันท์  พงษ์ประยูร
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
1028 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐชวนันท์  วิเชยละ
2. เด็กหญิงไอลัดดา  สลัดใด
1. นางสาวอัณณัขวัญ  พงษ์ธนรินทร์
2. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
1029 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววัลวิภา  ฟองลม
2. นางสาวเวธินี  ทองสุข
1. นางสาวอัณณัขวัญ  พงษ์ธนรินทร์
2. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
1030 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายศัสตราวุธ  พรรณา
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
1031 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายนัดทวัฒน์  แซ่เติ๋น
1. นายสุชาติ  ทองบุญเรือง
1032 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายต้นตระกูล   ธงหิมะ
2. เด็กชายภูมิไผท    สลัดใด
1. นางสาวยุวดี  ชุรี
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
1033 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายกษิดิ์เดช  เทียนรุ่งอรุณ
2. นายเกรียงไกร  แซ่ลี
1. นางสาวยุวดี  ชุรี
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
1034 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจามิกร  ฟองลม
2. เด็กชายวรกันต์   สุฤทธิ์
3. เด็กชายศิวกร  ม่วงเจริญ
1. นายประดิษฐ์  หาญยุทธ
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
1035 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติศักดิ์  เสารางทอย
2. นายวรากร  ปุกคาม
3. นายอนุวัตร  คนตรง
1. นายประดิษฐ์  หาญยุทธ
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
รวม 2199 1464