สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรชัชร์  อินจินดา
 
1. นางนงลักษณ์  รักษาพล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  ใจเสมอ
 
1. นายธวัช  ธนากรวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธดากรณ์  กุนณะ
2. นางสาวพัชรพร  อินทำ
3. นางสาวสุดา  เท่ใหม่
 
1. นางรัญจวน  คำชนะ
2. นายโพธิบูรณ์  แก้วทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร   พิมเสน
2. เด็กหญิงวนัสนันท์   หน่อท้าว
3. เด็กหญิงสิรินยา   แย้มกระจ่าง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย
2. นางมธุละดา  วีระพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวกาญจนา  ขันทะสีมา
 
1. นางมณีภัทร์  รางแดง