สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนทีกานต์   ขุนแก้ว
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวจุฑามาศ  ธัญญะ
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   แก้วโก๋
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาวเกศรินทร์  ตันกุระ
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวพุทธชาด  รุณธาตุ
 
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบุษกร  ละขะไพ
2. เด็กหญิงอรนิชา  กันยะ
 
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
2. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกัณฑกานต์  ยอดออน
2. นางสาวนิภาพร  แปงคำใส
 
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
2. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. นายวรวัตร  เมฆแสน
 
1. นางธัญญพัทธ์  ชูเวช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวแพรวิไล  เก่งการ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณทิพย์   แก้วโก
2. นางสาวพิมดาว  บรรยงค์
3. นางสาวมณิสรา   เตชนันท์
 
1. นางนิตยา   พรมมินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  โนจิตร
2. เด็กหญิงวรยา  วังสาร
3. เด็กหญิงสุประภาดา  อวยพร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
2. นางนิตยา  พรมมินทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 4 1. นางสาวมัณฑนา  วงค์สวัสดิ์
2. นายรัชกาล  ละขะไพ
 
1. นางนิตยา  พรมมินทร์
2. นางธัญญพัทธ์  ชูเวช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนฤเบศร์  อินต๊ะกัน
 
1. นางนิตยา  พรมมินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาววราพร  ไชยยะ
 
1. นางธัญญพัทธ์  ชูเวช
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วโก๋
2. เด็กหญิงพิรารอร  กุลัดนาม
3. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  วรภาพ
 
1. นางภาระดี  เกิดกล้า
2. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 1. นางสาวธันยา  ไชยชนะ
2. นางสาวพรรณทิพย์  แก้วโก
3. นางสาวพิมดาว  บรรยงค์
 
1. นางศรีไพ  จิตอารี
2. นางภาระดี  เกิดกล้า
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรรณวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิทเวช
3. เด็กหญิงสุรางคนา  โนจิตร
 
1. นางสาวสุมาลี   ความสุข
2. นางภาระดี  เกิดกล้า
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วโก๋
2. นางสาวพนิดา  กุญชร
3. นางสาวเบญญาภา  คำเทพ
 
1. นางสาวสุมาลี  ความสุข
2. นางศรีไพ  จิตอารี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพิมาย  ตนภู
2. นางสาวมัลลิกา  ไชยศิลป์
3. นางสาวเมธธิษา  อินต๊ะกัน
 
1. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
2. นางสาวสุมาลี   ความสุข
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีมากร  สุวรรณ
2. นายรามินทร์  ยะแสง
 
1. นางศรีไพ  จิตอารี
2. นางสาวสุมาลี  ความสุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มาอินทร์
2. เด็กชายสิทธิพัฒน์  เครือเหมย
 
1. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายนันทกร  เตชนันท์
2. เด็กชายวิทยา  พรรณวงศ์
 
1. นางสาวกฤติยา  มณีกาศ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวปิยะธิดา    พวงมะลิ
2. นายอนุวัฒน์   อุดนัน
 
1. นายขวัญมนัส  พิศิษฏ์ธรรมากร
2. นายอนุกุล  ขอนอาบ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วโก๋
2. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  วรภาพ
 
1. นางศรีไพ  จิตอารี
2. นายอนุกูล  ขอนอาบ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวสาริณี  สมมุติ
2. นางสาวสุดารัตน์  วังสาร
 
1. นางศรีไพ   จิตอารี
2. นายอนุกูล   ขอนอาบ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงษ์  เตชนันท์
2. นายสิทธิโชค  สุทธหลวง
3. นางสาวสิริกัญญา  วิไชย
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายทักษ์ดนัย  โนจิตร
2. นายปฏิภาณ  กิตินันท์
3. นางสาวพัชรีพร  แงวกุดเรือ
4. นายอภินันท์  กิตินันท์
5. นายอภิสิทธิ์  เหลืองตรงกิจ
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวอรปรียา  ปาละ
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกราช  ตนภู
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายจตุราษฎร์  พัฒนาสกุลกาล
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยไพริน  นิลพลอย
 
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปนัดดา  ขระสุ
 
1. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ปงลังก๋า
 
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวอรพรรณ  ธนทรัพย์กุญชร
 
1. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันดี
2. นางสาวสุนิสา  เสือประโคน
 
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
2. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวธนัญญา  มาอินทร์
2. นางสาวศิริกานต์  อินต๊ะกัน
 
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
2. นางสาวชมนาด  ไชยวงศ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยมาส  ธัญญะ
2. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
3. นางสาวอาวิษฎา  วังสาร
 
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์
2. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมัลลิกา  ไชยศิลป์
 
1. นางนิตยา  พรมมินทร์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัณฑิรา  ใยแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ตนภู
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  อะทะจา
 
1. นางชนิษรา  ศิริรัตน์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายยุทธศิลป์  ธัญญะ
2. เด็กชายเจนจบ  ตนภู
 
1. นางชนิษรา  ศิริรัตน์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีวัฒน์  เมฆเเสน
2. เด็กชายภาณุวัติน์   ธัญญะ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ดวงจันทร์
 
1. นายปรีชา  กะรัตน์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายวีรพล  เปื้อนพิมาย
2. นายอิทธิพัทธ์  ปัถวี
3. นายเอกวัฒน์  ช่างทอง
 
1. นายปรีชา  กะรัตน์
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธชัย  เต็มอุ่น
 
1. นางวัชราภรณ์  กะรัตน์