สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเพชรรัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวอรพิน  อิ่นอ้าย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐธิดา  ติ๊บอุด
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 1. นายวัชรนนท์  ชาวยอง
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชนัญชิดา  สุภาแก้ว
2. นางสาวสุทธิชา  เขยตุ้ย
3. นางสาวเพชรรัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ช่างพูด
2. นางศรีกลอย  ศิริวิไลซ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวโชติกา  ตนะทิพย์
 
1. นายไพบูรณ์  โสภาบุตร