สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชิดชนก  ตนะทิพย์
 
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราพร  ใหม่วงค์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงก้อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายทินวัตร  สารเงิน
 
1. นางสาวเมธาวี  ขันทะสอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวนุสบา  มารินท์
2. นายอรรถพร  จันขันธ์
 
1. นายวีรพงศ์  เกรียงไกรเวช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชยุดา  นาคอ้าย
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ขัติวงค์
3. เด็กหญิงนรีกาญจน์  แข็งแรง
4. เด็กชายพงศพัศ  ดอกทองดี
5. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แข็งแรง
 
1. นายโพธิ์  มูลจะคำ
2. นางรุ่งนิภา  คอนแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนรี  เกลี้ยงเกลา
2. นายทวีศักดิ์  ทิปะกะ
3. นางสาววารีทิพย์  รักสัตย์
4. นางสาวอันธิกา  อ่ำฉาย
5. นางสาวเกศจุฬา  แข็งแรง
 
1. นายโพธิ์  มูลจะคำ
2. นางวารุณี  สิทธิชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายพิพัฒน์  ลือยศ
2. เด็กหญิงสุนีย์  คล้ายพงษ์
 
1. นางวารุณี  สิทธิชัย
2. นางรุ่งนิภา  คอนแก้ว
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. นางสาวจิรภัทร  ธนูวงค์
2. นางสาวบุญทริกา  วงค์อุด
 
1. นายสมบัติ  วิหก
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวนิรชา  เดชฤดี
2. นางสาวสุภัสรา  วุฒิหาญ
 
1. นายสมบัติ  วิหก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวโสระยา  สุยะตา
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรากร   ไชยทะ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวรรณา   นันศิริ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญยาพร  ชาวยอง
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปณิธาน  เสมอใจ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรเมธ  อาภรณ์สิริ
2. นายพงษ์พิสุทธิ์  ชาวยอง
3. นายวิริยะ  กำยา
4. นายศิวพันธ์  นาคอ้าย
5. นายศุภณัฐ  ปฏิพัทธ์ดำรง
6. นายอนวัฒน์  พุฒศรี
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤติพงศ์   วรรณโกด
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติกาล  ศรีอิน
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤติพงศ์  วรรณโกด
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติกาล  ศรีอิน
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. นางสาวจิรนันท์  กองกุณะ
 
1. นางบุษบา  อภิวัฒน์สกุล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายบูรพล  พิชวงค์
 
1. นายศักดิ์  พันชน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงน้องทราย  บุญอินทร์
 
1. นางพัชรี  หนูเอียด
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุหลาบ  ไชยปรุง
2. เด็กหญิงอลิษา  จริอินทร์
3. เด็กหญิงเข็มมิกา  ปัญญาวงค์
 
1. นางภัทร์นฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชิดชนก  ตนะทิพย์
 
1. นายศักดิ์  พันชน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิริยะ  กำยา
 
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภสร  มโนวงค์
2. เด็กหญิงพรชนก   คุณวุฒินันท์
 
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวกัลยาณี  มาณกิจ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายชัชวาลย์  ชาวยอง
2. นายนพรุจ  เขยตุ้ย
 
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวกัลยาณี  มาณกิจ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุณยานุช  วงษ์ใส
2. เด็กหญิงเนวดี  วุฒิไชย
 
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวสิริกร  อินบรรเลง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรเมธ  อาภรณ์ศิริ
2. นางสาวนิธากร  รองเมือง
 
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวสิริกร  อินบรรเลง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันศิริ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันดา
3. เด็กชายภานุ  คำแสน
4. เด็กหญิงศุภกานต์  หาญยุทธ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มะโนวงค์
6. เด็กหญิงเกวลิน  อุปละ
 
1. นางฤดี  ปรังฤทธิ์
2. นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยปาละ
2. เด็กหญิงสรัญนี  สาระไชย
3. เด็กชายสิทธิพร  แพรน้อย
 
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
2. นางภัทร์นฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์
 
32 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบารเมษฐ์  คำแสน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใหม่วงค์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
2. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว