สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวนุชจรี  พรมปา
 
1. นางสาวเมธาวี  ขันทะสอน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภราดร  วงศ์หมื่่นเนตร
 
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวนุสรา  ไชยอ้าย
2. นางสาวภัสนันท์  อินเสียร
3. นางสาวศศิญา  ตาลตา
 
1. นางภัทร์นฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายภราดร  วงศ์หมื่นเนตร
2. เด็กชายศตวรรษ  จันดา
 
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
2. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์พิสุุทธิ์  ชาวยอง
 
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายภาณุรุจ  คำแสน
 
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว