สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชูศักดิ์  แข็งแรง
2. เด็กชายภูธเนศ  ขำเจริญ
 
1. นายวีรพงศ์  เกรียงไกรเวช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณิราวรรณ  ชาวยอง
 
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจุฑามาศ  ยาสาร
 
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุภัทศร  พรมปา
 
1. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิราพร  ใหม่วงค์
2. เด็กหญิงปิยะกมล  ไชยปาละ
3. เด็กหญิงมินตรา  ไชยหาญ
 
1. นางสาวศิริลักษณา  คำวัง
2. นางรัชนี  บูรณพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจุฑามาศ  ยาสาร
2. นางสาวนุสบา  มารินทร์
3. นายพงษ์พิสุุทธิ์  ชาวยอง
 
1. นางสาวจงรักษ์  ใหม่คำ
2. นายจักรา  ปัญญาวรรณรักษ์