สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัชชา  ลัมวุฒิ
 
1. นางสาวธิดา  คำแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราเชน  บุญอิน
2. เด็กชายวิบูรณ์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นายสมพงษิ์  โลนันท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทวัฒน์  ศิริ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  คำไทย
 
1. นายสมพงษิ์  โลนันท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวธนัญญา  ตันน้อย
2. นางสาวธิดารัตน์  ผัดทะ
3. นายธีรภัทร  คำนวณ
4. นางสาวนันทิยา  กันธิยศ
5. นางสาวอภิชญา  คำแดง
 
1. นายศิริพงษ์  มะโน
2. นายศิวพงษ์  เจดีย์ปัน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิวัชญา  เมธาคำ
 
1. นายรัชนียา  จันต๊ะยอด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิมลศิริ  ตระกูลวัฒนคีรี
 
1. นางรัชนียา  จันต๊ะยอด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายธีระพงศ์  ไชยโย
2. เด็กหญิงประวีณา  ดวงใจ
 
1. นางรัชนียา  จันต๊ะยอด
2. นายศิวพงษ์  เจดีย์ปัน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมยุรี  ใหม่กู้
2. นายวรรณชัย  สารเพ็ชร
 
1. นางรัชนียา  จันต๊ะยอด
2. นายศิวพงษ์  เจดีย์ปัน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริชญา  คำเฝ้า
2. เด็กหญิงใหม่  คำพิละ
 
1. นายอดุลย์  คำตัน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันยพร  อิทธิยา
2. นายพัชรพล  แสนกัน
 
1. นายอดุลย์  คำตัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐานปกรณ์  ปัญญา
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  นามติ๊บ
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ต๊ะไชย
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  แอบเสนาอุปถัมภ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  นามติ๊บ
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัศมี  นาหลี
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกวลิน  แอบเสนาอุปถัมภ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นางอำพร  พิยะ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ทะอุ่น
 
1. นางจรวยพร  หมายสม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวมาริษา  แน่นอุดร
 
1. นางจรวยพร  หมายสม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารใจ
2. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์ต๊ะไชย
 
1. นางจรวยพร  หมายสม
2. นางณัฐรดา  จันฟุ่น
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  ตันน้อย
 
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัทมวรรณ  ผัดผล
 
1. นางสาวเพลินจิตร  จันทรักษ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ   ธาตุเสียว
2. นางสาวจิราพร  ปันคำ
 
1. นางชลธิชา  มังคละ
2. นายมงคล  วีระ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายณัฐพล  อุ่นทะ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  อินตา
 
1. นางชลธิชา  มังคละ
2. นายมงคล  วีระ