สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. นางสาวกนกวรรณ  โนราช
 
1. นางสาวธิดา  คำแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายนนทพัทธ์  ลัมวุฒิ
 
1. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ตันน้อย
 
1. นางสุกัญญา  สานใจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  สารใจ
2. นายชนาเมธ  คำเรือง
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ทะอุ่น
 
1. นายสมพงษิ์  โลนันท์
2. นางสาวศศิธร  ณ วันจันทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายวรัญญู  ต๊ะวิชัย
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายธานินทร์  แปงล้วน
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองจ้อย
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวศิริวรรณ  มังคละ
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาววาสนา  มังคละ
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนาเมธ  คำเรือง
2. เด็กชายวิทากร  ปาโน
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
2. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวรมณี  แซ่เล้า
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายวรพงษ์  เชิดชูวรรณ
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  สกัดกลาง
 
1. นางจรวยพร  หมายสม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนิราวรรณ  ธิคำ
2. นางสาวปิยธิดา  ปัญญามี
3. นางสาวศุภลักษณ์  เจนการ
 
1. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
2. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวมาริษา  แน่นอุดร
 
1. นางจรวยพร  หมายสม