สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกุศล   แซ่ลี
2. นายณัฐกร   เสวะกะ
 
1. นายอัศวิน   กลับมา
2. นางดวงสมร   ดวงตา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชัย  ยากับ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ท้าวแพทย์
3. เด็กชายภัทรพล  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงศิริพร  กำแทง
5. เด็กหญิงเบญจพร  เสารางทอย
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายธีระพงษ์  ท้าวแพทย์
2. เด็กหญิงวริษา  ยาวิไชย
 
1. นางสาวนริศรา   คำหว่าง
2. นางนวพร  ฆ้องเดช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นายณัฐวุฒิ  สุปินะ
2. นางสาวอภิชญา  ขอคำ
 
1. นางสาวนริศรา   คำหว่าง
2. นางนวพร  ฆ้องเดช
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตสิกา   แซ่จ่าว
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร   ธรรมศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกร  เสวะกะ
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   อูปคำ
2. เด็กชายอาณัติ   ภักดีนอก
 
1. นางอุตสาห์   โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายชินวัตร   ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงศิริพร   กำแทง
 
1. นางอุตสาห์   โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายชัยพฤกษ   แสงมณี
2. นางสาวโยพกา   พรมมี
 
1. นางอุตสาห์   โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภัสรา   แซ่ลี
2. เด็กชายภานุพร  คำหน่อ
3. เด็กหญิงอรทัย   มุขเพ็ชร
 
1. นายมนตรี   ฆ้องเดช
2. นางนวพร  ฆ้องเดช
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัญญา   สรรเพชร
 
1. นายณัฐวัฒน์   อินต๊ะแสน
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรพงศ์   อินไชย
2. นายธนวัฒน์   อินบาง
 
1. นางอุตสาห์    โนราช
2. นายศุภชัย   สมอ