สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. นางสาวณิชนันทน์  เทพกอม
 
1. นายสรศักดิ์  ธงหิมะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   สุวรรณแสง
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นันต๊ะสุยะ
 
1. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐชวนันท์  วิเชยละ
2. เด็กหญิงไอลัดดา  สลัดใด
 
1. นางสาวอัณณัขวัญ  พงษ์ธนรินทร์
2. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาววัลวิภา  ฟองลม
2. นางสาวเวธินี  ทองสุข
 
1. นางสาวอัณณัขวัญ  พงษ์ธนรินทร์
2. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายศัสตราวุธ  พรรณา
 
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์