สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสมัชญา   เทพกอม
 
1. นางสาวรัตนากร  อุปวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวสุพัชชา  เทพกอม
 
1. นางสาวรัตนากร  อุปวรรณ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  ตติยรัตนกุล
2. นายศักรินทร์  แคแดง
3. นายอัชฎาวุฒิ  คนซื่อ
 
1. นางณัฐธิดา  แสนใหญ่
2. นางสาวรัตนากร  อุปวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. นางสาวณิชนันทน์  เทพกอม
 
1. นายสรศักดิ์  ธงหิมะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุดารัตน์  แสงบุตร
 
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ว้าง
2. นางสาวจิราพัชร์  ทิวทัศน์วิไล
3. นางสาวภาวิณี  แซ่โซ้ง
 
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกีรติ  วันเพ็ญ
 
1. นายสรศักดิ์  ธงหิมะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 1. นายอดิรถ  วันเพ็ญ
 
1. นายสรศักดิ์  ธงหิมะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. นายนิพิฐพนธ์  วิเชยละ
2. นางสาวพัชรี  ปุกคาม
3. นางสาวพิมพกา  กะมะโน
 
1. นายวรชัย  สุทธไชย
2. นายชัชวาล  มังคละ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกรรณิกา  ตติยรัตนกุล
2. นายศักรินทร์  แคแดง
3. นายอัชฎาวุฒิ  คนซื่อ
 
1. นางนัททิดา  ระลึก
2. นายวรชัย  สุทธไชย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แสนหาญ
2. เด็กหญิงสุลีรัตน์  เทิดคีรีธรรม
3. เด็กหญิงเมษา  คำแดง
4. เด็กหญิงเรณู  ทองสุข
5. เด็กหญิงเวณิกา   ศรีคำ
 
1. นางสาวจุฬาลัก๋ษณ์  คำแสน
2. นางสาววรินดา  ขันทะสีมา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวจิราวรรณ  ปอนสันเทียะ
2. นางสาวจิราวรรณ  เสารางทอย
3. นางสาวณัฏชวนันท์  เลาหล่าย
4. นางสาวณัฏฐนิช  เทพกอม
5. นางสาวเนตรกมล  ปุกคาม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำแสน
2. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงษ์  ทองสุข
2. นางสาวดารานันท์  พงษ์ประยูร
3. นางสาวพัชรา  แซ่พ่าน
4. นางสาวศิวมล  แซ่พ่าน
5. นางสาวอุบลรัตน์  ต้นฟู
 
1. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญา  แซ่เติ๋น
 
1. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงนธิดา  คงมหาเลิศ
2. เด็กชายภัคพงษ์  ธงหิมะ
 
1. นางสาววรินดา  ขันทะสีมา
2. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวนัชชานุช  ธนะอ้น
2. นายเกรียงศักดิ์  ข่มอาวุธ
 
1. นางสาววรินดา  ขันทะสีมา
2. นายโสภณกฤษฏิ์  แคแดง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวิสรา  ปยะคำ
2. นางสาวกัญญ์วรา  ปิยะคำ
3. นางสาวกัลยาภร  มิ่งมิตรวิบูลย์
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปทุมไพโรจน์
5. นางสาวณัฐจิรา  ปะละสี
6. นางสาวนัทธ์ชนัน  แซ่ม้า
7. เด็กหญิงนากกุลรี  เทียนรุ่งยอดภู
8. เด็กหญิงบุศรินทร์  มิ่งมิตรวิบูลย์
9. นางสาวปภานัน  แซ่ว้าง
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  มิ่งมิตรวิบูลย์
11. นางสาวยชนา  คำภีระ
12. นางสาวรัชนีกร  ประมะ
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วิวัฒนาวิไล
14. เด็กหญิงอริสรา  ปัญจมพาณิชย์
15. เด็กหญิงเรณุกา  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา  พุฒหมื่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทะพนา
 
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวนิชธาวัลย์  ชุมภูวงษ์
2. นางสาวศิริพร  แซ่เติ๋น
 
1. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนารา  ธมบุญจันทร์
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกรินทร์  เคยหลุ
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ยะแสง
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวศศิวิมล  จันทร์เครือ
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอินทิรา  ศรีประทุม
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวชนิตา  ทองสุข
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   สุวรรณแสง
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพิมพ์พิไล  คำดี
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นันต๊ะสุยะ
 
1. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวสิทธินันท์  นันต๊ะสุยะ
 
1. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แซ่ว้าง
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวเหมือนตะวัน  บันเทิง
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพัชราพร  บุญผันธนากุล
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงเปี่ยมสิน  ศิลป์ท้าว
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวพัชรา  แซ่ผ่าน
 
1. นางพิชญา  ยะสาดายัน
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ทองสุข
 
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดารานันท์  พงษ์ประยูร
 
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐชวนันท์  วิเชยละ
2. เด็กหญิงไอลัดดา  สลัดใด
 
1. นางสาวอัณณัขวัญ  พงษ์ธนรินทร์
2. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาววัลวิภา  ฟองลม
2. นางสาวเวธินี  ทองสุข
 
1. นางสาวอัณณัขวัญ  พงษ์ธนรินทร์
2. นายวิรพงษ์  ทะก๋า
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายศัสตราวุธ  พรรณา
 
1. นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนัดทวัฒน์  แซ่เติ๋น
 
1. นายสุชาติ  ทองบุญเรือง
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายต้นตระกูล   ธงหิมะ
2. เด็กชายภูมิไผท    สลัดใด
 
1. นางสาวยุวดี  ชุรี
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกษิดิ์เดช  เทียนรุ่งอรุณ
2. นายเกรียงไกร  แซ่ลี
 
1. นางสาวยุวดี  ชุรี
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจามิกร  ฟองลม
2. เด็กชายวรกันต์   สุฤทธิ์
3. เด็กชายศิวกร  ม่วงเจริญ
 
1. นายประดิษฐ์  หาญยุทธ
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  เสารางทอย
2. นายวรากร  ปุกคาม
3. นายอนุวัตร  คนตรง
 
1. นายประดิษฐ์  หาญยุทธ
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่