สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรกฤษฎา  คำเสียง
2. สามเณรธีระเดช  แสงบุตร
3. สามเณรไพรินทร์  ตันกาบ
 
1. นางสาวศิวพร  จิณะแสน
2. นางสาวเกษณรินทร์  โนราช
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรกิตติชัย  สุต๋า
2. สามเณรธนิน  บุญทอง
3. สามเณรอรรถเรศ  เสารางทอย
 
1. นางสาวศิวพร  จิณะแสน
2. นางสาวเกษณรินทร์  โนราช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. สามเณรนที  ศิริคาม
2. สามเณรนันทวัฒน์  ลำลึก
3. สามเณรพงษ์ปกรณ์  งอมสระคู
 
1. นางสาวเกษณรินทร์  โนราช
2. นางสาวศิวพร  จิณะแสน