สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนารินรัตน์  กันยะ
 
1. นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธพนธ์  จินะแปง
 
1. นางจีรนันท์  วรรณโยธา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรประภา  เดชะ
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริสรา    ประเสริฐสังข์
2. นางสาววลัยลักษณ์    ภิรัญคำ
3. นางสาวโสภิษา    ยศหล้า
 
1. นางทิพรัตน์    ปะสีละเตสัง
2. นางรุจิเรข    บุญมาปะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาติภูมิ  ใบยา
2. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยสลี
 
1. นางกาญจนา  เสนนันตา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวิชญ์  พรมมี
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  พรหนุน
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวลดาวดี  แสนกัน
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายณัฐศักดิ์  โลราช
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พุฒหมื่น
2. เด็กชายศุภกิจ  คำหว่าง
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวลักขณา   เตชนันท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกาญจนาพร   อะทะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายชินดนัย  ชราชิต
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปภาวี  สังข์เลี่ยมทอง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศรีจันทร์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นายณัฐพงษ์  จิณะกับ
2. นายทรงพล  กันยะ
 
1. นายสุรศักดิ์  คำศรีใส
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายศุภกร  คำยวง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  อินต๊ะกัน
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร